Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Projekt

 

 

 UCHWAŁA NR .........................

RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia .....................................

 

 

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 .

 

   Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity ( Dz.U. z 2015r., poz.1515) i art. 4¹ ust.1,2,5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tekst jednolity (Dz.U.z 2015r., poz.1286 ) i art.10 ust.1i3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii tekst jednolity (Dz.U. z 2012 r. poz. 124 ze zmianami)

 

uchwala się co następuje:

§ 1.Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2016 zwany dalej „Programem” , stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.Przyjmuje się preliminarz wydatków wg zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§ 4. Traci moc uchwała nr III/9/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

 

 

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 714
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-12-22 12:01

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5224862
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-30 15:03

Stopka strony