Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

drukuj ()

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-31 12:04

Dobrzyń nad Wisłą , 22.12.2015 r.

 

                                               I n f o r m a c j a

 

Komisja Rekrutacyjna powołana do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko - Dyrektora Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki w Dobrzyniu nad Wisłą na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2015 roku dokonała otwarcia złożonych ofert i  analizy dokumentów 1 kandydata.

Wymogi formalne określone w ogłoszeniu spełnia 1 kandydat, który zostaje 
dopuszczony do kolejnego etapu.

                                                                 Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

                                                                                           mgr Jacek Waśko

drukuj ()

 • autor informacji: Maria Antonowicz
  data wytworzenia: 2015-12-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-22 15:45
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-31 11:37

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - kierownicze 
-  Dyrektor Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki w Dobrzyniu nad Wisłą

 

I.    Nazwa i adres pracodawcy:

       Urząd Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą 
         ul. Szkolna 1, 87-610  Dobrzyń nad Wisłą 

II.   Miejsce świadczenia pracy:  

       Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki w Dobrzyniu nad Wisłą
        ul. Licealna 1 , 87-610  Dobrzyń nad Wisłą      

III.  Stanowisko:  Dyrektor Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki

      w Dobrzyniu nad Wisłą

       - 1 etat

IV.  Wymagania niezbędne:

       Osoba ubiegająca się o  zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania:

              1.     Posiadać wykształcenie: wyższe magisterskie -   preferowany kierunek
                      Wychowanie Fizyczne;

              2.     Posiadać 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku
                      kierowniczym;

              3.     Posiadać obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać
                      w pełni z praw publicznych;

              4.     Posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

              5.     Nie być karalnym za przestępstwa popełnione umyślne ścigane z oskarżenia
                      publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

              6.     Posiadać doświadczenie w organizowaniu imprez sportowych oraz w zakresie
                      zarządzania obiektami sportowymi;

               7.    Posiadać nieposzlakowaną opinię.

V.    Wymagania dodatkowe (pożądane):

            1.   Znajomość zagadnień związanych z organizacją pracy,

            2.   Umiejętność kierowania podległym personelem,

            3.   Posiadanie wiedzy z zakresu funkcjonowania jednostek samorządu
                  terytorialnego, 
            4.   Ogólna znajomość aktów prawnych niezbędnych do wykonywania zadań
                  przewidzianych na stanowisku, a w szczególności:

                   a)   ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
                         (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515),

                    b)   ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
                         
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.),

                    c)   ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
                          (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.)

                    d)   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
                         
publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.),

                    e)   ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania
                          Administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. 2013 r.  poz. 267 ze zm.),

                    f)    ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
                          i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity, Dz. U.
                          z 2015 r. poz. 1484).

                    g)  ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity                                                       Dz. U. z 2014 r. poz. 715 ze zm.),

                    h)  ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej
                        (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 226 poz. 1675 ze zm.).                 

            5.   Dobra znajomość obsługi komputera, w tym:

 • Pakietów biurowych (Microsoft Office, Open Office);
 • Znajomość poczty elektronicznej (redagowanie, odbieranie,
  wysyłanie i zarządzanie);
 • Znajomość obsługi przeglądarki internetowej oraz znajomość
  zasady platform internetowych;

            6.   Zaangażowanie i samodzielność przy wykonywaniu powierzonych zadań,                       odpowiedzialność i sumienność,

            7.   Predyspozycje osobowościowe: dyspozycyjność, umiejętność pracy
                  w zespole, kreatywność, obowiązkowość, systematyczność,

            8.   Wysoka kultura osobista, umiejętność redagowania pism, logicznego
                  myślenia, stosowania przepisów prawnych, komunikatywność,
                  odporność na stres.

            9.   Zdolność podejmowania decyzji.

VI.   Warunki pracy:

            1.  zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – przewidziane
                 zatrudnienie od miesiąca stycznia 2016 r.,

            2.  pełny wymiar czasu pracy,

            3.  zależność służbowa – Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą,

            4.  praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

             W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik
  
         zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu
           przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
           osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

VII.    Zakres głównych zadań na stanowisku:

            1.  Kierowanie całokształtem działalności Dobrzyńskiego Centrum Sportu
                 i Turystyki w Dobrzyniu nad Wisłą i reprezentowanie go na zewnątrz;

            2.  Zapewnianie prawidłowego wykonywania zadań statutowych jednostki,

            3.  Wykonywanie czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych
                 w jednostce organizacyjnej;

            4.  Organizowanie pracy w Dobrzyńskim Centrum Sportu i Turystyki
                 w Dobrzyniu nad Wisłą i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań;

            5.  Dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym placówki,
                 ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;

            6.  Zarządzanie powierzonymi obiektami i urządzeniami oraz ich
                 efektywna eksploatacja dla potrzeb sportu w ramach posiadanych
                 upoważnień;                

            7.  Propagowanie i realizacja wszelkich usług z zakresu sportu,
                 masowej kultury fizycznej i turystyki przy ścisłym współdziałaniu
                 z organizacjami kultury fizycznej i sportu;

            8.  Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na działalność
                 Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki w tym unijnych;           

VIII.  Wymagane dokumenty:

            1.  list motywacyjny;

            2.  życiorys – curriculum vitae;

            3.  kserokopia dowodu osobistego;

            4.  kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających
                 doświadczenie zawodowe oraz gdy zatrudnienie trwa nadal
                 zaświadczenie potwierdzające staż pracy;

            5.  kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie kandydata
                 w zakresie sportu i rekreacji;

            6.  kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

            7.  opracowanie w formie pisemnej planu i koncepcji funkcjonowania
                 i rozwoju Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki
                 w Dobrzyniu nad Wisłą;

             8.  oświadczenie kandydata:

                 a)  o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności
                      za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia
                 publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

                 b)  o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków;

                 c)  o treści:

                      „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
                  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji
                  procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
                  o ochronie danych osobowych (tekst jednolity, Dz. U. z 2014 r. poz.
                  1182 ze zmian.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r.  o pracownikach
                  samorządowych (tekst jednolity, Dz. U. z 2014 r. poz. 1202
                  ze  zmian.) oraz przyjmuję do wiadomości obowiązek publikacji
                  w BIP danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia
                  21 listopada  2008 r. o pracownikach samorządowych”;

            9.  oryginał kwestionariusza osobowego dla kandydata;

           10. dokument potwierdzający niepełnosprawność (jeżeli kandydat taki posiada).

           Uwaga:  list motywacyjny, życiorys, oświadczenie kandydata, kwestionariusz

          osobowy powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem natomiast
          kserokopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem –
          w przypadku złożenia odpisów dokumentów kandydat powinien posiadać
          podczas rozmowy kwalifikacyjnej oryginały.           

IX.     Składanie dokumentów aplikacyjnych:

            1.  Miejsce składania ofert:  sekretariat Urzędu Miasta i Gminy
                 Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1, 87-610  Dobrzyń nad Wisłą;

            2.  Ostateczny termin składania ofert:  21 grudzień 2015 r.
                 do godz. 15.30; 
oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym
                 terminie nie będą rozpatrywane;

            3.  Wzór kwestionariusza osobowego oraz oświadczeń jest dostępny
                 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą,
                 ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą oraz na stronie  internetowej
                 http://bip.dobrzyn.pl/;

            4.  Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętej
                 kopercie z podpisem;
                 „Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze – kierownicze: Dyrektor
                 Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki w Dobrzyniu nad Wisłą”;

             5.  Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony
                  w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych;

             6.  Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów przechowywane
                  będą zgodnie z instrukcją kancelaryjną;

             7.  Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią
                  informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi
                  z wolnym stanowiskiem, określonymi w ogłoszeniu o naborze.

X.    Etapy naboru:

            Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja rekrutacyjna,
               powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

            1.  I etap naboru: wybór osób spełniających wymagania niezbędne
                 i formalne;

   osoby zakwalifikowane do II etapu naboru zostaną powiadomione
   telefonicznie (dodatkowo e-mailem).

            2.  II etap  naboru: polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów
                i może składać się z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej
                z kandydatami spełniającymi wymagania formalne.
           

            Rozmowy odbędą się najpóźniej do dnia 30 grudnia 2015 r.
             w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą.

Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w określonym
miejscu i terminie oznacza jego rezygnację z udziału w dalszym
postępowaniu kwalifikacyjnym.

           Z wyłonionym w drodze naboru kandydatem do pracy zostanie zawarta
         umowa o pracę.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie.        

drukuj ()

 • autor informacji: Józef Ramlau
  data wytworzenia: 2015-12-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-09 22:27
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-10 14:57
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-12-31 11:59
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-12-31 12:00
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-31 11:59

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3047
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-12-31 12:05

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5224949
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-30 15:03

Stopka strony