Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

drukuj ()

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-31 12:08

Dobrzyń nad Wisłą , 22.12.2015 r.

 

                                               I n f o r m a c j a

 

Komisja Rekrutacyjna powołana do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko
 - Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą na posiedzeniu w dniu 
22 grudnia 2015 roku dokonała otwarcia złożonych ofert i analizy dokumentów 2 kandydatów.

 Wymogi formalne określone w ogłoszeniu spełnia 2 kandydatów, którzy zostają dopuszczeni 
do kolejnego etapu.

 

                                                                 Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

                                                                               mgr  Jacek  Waśko

drukuj ()

 • autor informacji: Maria Antonowicz
  data wytworzenia: 2015-12-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-22 15:36
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-22 21:08

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - kierownicze:

-  Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą

 

I.    Nazwa i adres pracodawcy:

       Urząd Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą

       ul. Szkolna 1, 87-610  Dobrzyń nad Wisłą 

II.   Miejsce świadczenia pracy:  

       Zespół Obsługi Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą

       ul. Szkolna 1, 87-610  Dobrzyń nad Wisłą        

III.  Stanowisko:  Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą

       - 1 etat

IV.  Wymagania niezbędne:

       Osoba ubiegająca się o  zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania:

1.Posiadać wykształcenie: wyższe magisterskie -   preferowane prawo,
   ekonomia;

2.Posiadać  co najmniej 5 letni staż pracy, w tym 3 letni na stanowisku
   kierowniczym;

3.Posiadać obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych
   i korzystać w pełni z praw publicznych;

4.Posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;

5.Nie być karalnym za przestępstwa popełnione umyślne ścigane
   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6.Posiadać nieposzlakowaną opinię.

V.    Wymagania dodatkowe (pożądane):

            1.   Znajomość zagadnień związanych z organizacją pracy,

            2.   Umiejętność kierowania podległym personelem,

            3.   Posiadanie wiedzy z zakresu funkcjonowania jednostek samorządu
                  terytorialnego,

            4.   Ogólna znajomość aktów prawnych niezbędnych do wykonywania zadań
                 przewidzianych na stanowisku, a w szczególności:

                  a)   ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
                        2015 r., poz. 1515),

                  b)   ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
                        Nr 256, poz.2572 ze zm.),

                  c)   ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity
                        Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.),

                  d)   ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U.
                        z 2013 r.poz. 330 ze zm.),

                  e)   ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -Karta Nauczyciela(tekst jednolity, Dz.
                        U. z 2014 r.poz.191 ze zm.),

                  f)   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst 
                       jednolity, Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.),

                  g)   ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania
                        Administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. 2013 r.  poz. 267 ze zm.),

                  h)   ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
                        i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity, Dz. U. z 2015 r. 
                        poz. 1484).

            5.   Dobra znajomość obsługi komputera, w tym:

 • Pakietów biurowych (Microsoft Office, Open Office);
 • Znajomość poczty elektonicznej (redagowanie,odbieranie,wysyłanie i zarządzanie);
 • Znajomość obsługi przeglądarki internetowej oraz znajomość zasady platform internetowych;

            6.   Zaangażowanie i samodzielność przy wykonywaniu powierzonych zadań,
                  odpowiedzialność i sumienność,

            7.   Predyspozycje osobowościowe: dyspozycyjność, umiejętność pracy
                  w zespole, kreatywność, obowiązkowość, systematyczność,

            8.   Wysoka kultura osobista, umiejętność redagowania pism, logicznego
                  myślenia, stosowania przepisów prawnych, komunikatywność, odporność
                  na stres.

            9.   Zdolność podejmowania decyzji.

VI.   Warunki pracy:

            1.  zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – przewidziane zatrudnienie od
                 miesiąca stycznia 2016 r.,

            2.  pełny wymiar czasu pracy,

            3.  zależność służbowa – Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą,

            4.  praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

           W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik
           zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów
           o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
           niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

VII.    Zakres głównych zadań na stanowisku:

            1.  Kierowanie Zespołem Obsługi Szkół i reprezentowanie go na zewnątrz,

            2.  Zapewnianie prawidłowego wykonywania zadań statutowych jednostki,

            3.  Kierowanie pracą podległego personelu,

            4.  Prowadzenie nadzoru merytorycznego nad wykorzystaniem środków,

            5.  Koordynowanie polityki kadrowej prowadzonej przez dyrektorów szkół,

            6.  Opiniowanie i przedkładanie do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy
                 projektów organizacji roku szkolnego,

            7.  Przygotowywanie w porozumieniu z dyrektorami szkół projektów planów
                 finansowych, 

            8.  Przeprowadzanie inwentaryzacji majątku placówek oświatowych,

            9.  Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej dotyczących działalności
                 placówek oświatowych,

           10. Realizowanie porozumień zawartych między dyrektorem ZOS, a dyrektorami
                  szkół i przedszkola,

           11. Gromadzenie dokumentacji dotyczącej organów szkół i przedszkola i ich
                  obsługa administracyjna,

           12. Realizacja ustawy o zamówieniach publicznych,

           13. Wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych
                 osobowych,

           14. Udostępnianie informacji dotyczących kierowanej jednostki organizacyjnej do
                  BIP,

           15. Obsługa organizacyjna, administracyjna i finansowa szkół i przedszkola
                  prowadzonych przez gminę,

           16. Sprawowanie funkcji zwierzchnika służbowego w stosunku do podległych
                  pracowników,

           17. Organizowanie prac komisji egzaminacyjnej w sprawie awansu zawodowego
                  nauczycieli,

           18. Współpraca z Kuratorium Oświaty,

           19. Wykonywanie kontroli zarządczej, w tym między innymi kontroli wewnętrznej,

           20. Sprawdzanie pod względem zgodności z prawem statutów placówek
                  oświatowych,

           21. Organizowanie dowozu dzieci do szkół, w tym uczniów niepełnosprawnych,

           22. Przygotowywanie ocen cząstkowych dyrektorów szkół.

           23. Określanie potrzeb w zakresie remontów i modernizacji  placówek
                  oświatowych,

           24. Prowadzenie rozliczeń dotyczących przedszkoli prywatnych w gminie Dobrzyń
                 nad Wisłą oraz realizacja porozumień z innymi JST, dotyczących finansowania
                 przedszkoli,

           25. Analiza i przedkładanie Burmistrzowi do zaakceptowania nauczania
                indywidualnego, dla uczniów posiadających orzeczenie poradni
                 psychologiczno- pedagogicznej,

           26. Analiza i przesyłanie sprawozdań oświatowych w tym przede wszystkim –
                 Systemu Informacji Oświatowej,

           27. Składanie i koordynowanie programów i grantów z zakresu oświaty i zdrowia,

           28. Prowadzenie programów -”Wyprawka szkolna” i zakup bezpłatnych
                  podręczników do szkół,

           29. Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia
                  młodocianych pracowników,

           30. Prowadzenie pomocy finansowej dla uczniów - stypendia szkolne.

VIII.  Wymagane dokumenty:

            1.  list motywacyjny (podpisany),

            2.  życiorys – curriculum vitae (podpisany),

            3.  kserokopia dowodu osobistego,

            4.  kserokopie świadectw pracy,

            5.  kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

            6.  kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

            7.  oświadczenie kandydata:

                 a)  o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa                                    
                     popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
                     przestępstwo skarbowe (podpisane),

                 b)  o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków (podpisane),

                 c)  o treści:

                      „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
                      w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
                      zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
                      (tekst jednolity, Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.
                      2008 r.  o pracownikach samorządowych (tekst jednolity, Dz. U. z 2014 r.
                      poz. 1202) oraz przyjmuję do wiadomości obowiązek publikacji w BIP
                      danych osobowych zgodnie z wymogami ww.  ustawy z dnia 21 listopada 
                      2008 r.
o pracownikach samorządowych”. (podpisane).

            8.  oryginał kwestionariusza osobowego dla kandydata (podpisany),

            9.  dokument potwierdzający niepełnosprawność (jeżeli kandydat taki posiada).

IX.     Składanie dokumentów aplikacyjnych:

            1.  Miejsce składania ofert:  sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą,
                 ul. Szkolna 1, 87-610  Dobrzyń nad Wisłą.

            2.  Ostateczny termin składania ofert:  18 grudnia 2015 r. do godz. 15.30;
                 
oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą
                rozpatrywane.

            3.  Wzór kwestionariusza osobowego oraz oświadczeń jest dostępny w
                 sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1, 87-610
                 Dobrzyń nad Wisłą oraz na stronie internetowej  http://bip.dobrzyn.pl/.

            4.  Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie z
                 podpisem;

                 „Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze – kierownicze:  Dyrektor Zespołu
                 Obsługi Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą”.

            5.  Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie
                 rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.

            6.  Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów przechowywane będą
                 zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

            7.  Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację
                 publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi z wolnym
                 stanowiskiem, określonymi w ogłoszeniu o naborze.

 1. Etapy naboru:

            Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja rekrutacyjna, powołana przez

            Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

            1.  I etap naboru:  wybór osób spełniających wymagania niezbędne i formalne;
                 osoby zakwalifikowane do II etapu naboru zostaną powiadomione
                 telefonicznie (dodatkowo e-mailem).

            2.  II etap  naboru: polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów i może
                 składać się z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami
                 spełniającymi wymagania formalne.

Rozmowy odbędą się najpóźniej do dnia 29 grudnia 2015 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą.

Nie zgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w określonym miejscu i terminie oznacza jego rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

            Z wyłonionym w drodze naboru kandydatem do pracy zostanie zawarta umowa
            o pracę.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie.

drukuj ()

 • autor informacji: Marzena Niekraś
  data wytworzenia: 2015-12-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-08 16:40
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-08 18:10

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2876
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-12-31 12:09

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5206887
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony