Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

P R O T O K Ó Ł Nr 23)02

obrad Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego
z dnia 02 września 2002 roku.Obradom przewodniczył Skonieczny Marek – Przewodniczący Komisji. Obecni na obradach 8 osób w)g listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokółu. Ponadto w obradach uczestniczyła Skarbnik Miasta i Gminy – Witkowska Celina. Protokół ostatnich obrad został przyjęty jednogłośnie. Przewodniczący Komisji stwierdził prawomocność obrad, a następnie przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty bez uwag.
Porządek obrad :

1. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2002 roku.
2. Sprawy bieżące.

do punktu 1
Skarbnik Miasta i Gminy zapoznała członków Komisji z treścią Uchwały Nr 209)02 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 sierpnia 2002 roku w sprawie wyrażenia opinii przedłożonej przez Zarząd Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2002 roku.
( uchwała stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokółu )
Skarbnik Miasta i Gminy omówiła najpierw przebieg realizacji po stronie dochodów w I półroczu bieżącego roku. Dochody zrealizowano w wysokości 6.935.818 zł co stanowi 57,99 % zakładanego planu. Zaległości z tytułu należności wynoszą 434.551 zł ( wykazy zaległości ilustrują strony nr 7 i nr 8 sporządzonego sprawozdania ). Znaczny wpływ na wykazane zaległości mają przypisane odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 130.622 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę wyniosły 96.096 zł, a skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień wynoszą 4.437 zł. Jeżeli chodzi o stronę wydatków, zrealizowano je w wysokości 5.253.484 zł, co stanowi 41,7 % do zakładanego planu. Pomimo małego wskaźnika po stronie wydatków, środków finansowych brakuje nieomal w każdym dziale klasyfikacji budżetowej. Niebawem zacznie się realizować płatność za prowadzone inwestycje, a ponadto w trakcie realizacji budżetu występują nie przewidziane
wydatki. Wystąpią ogromne niedobory środków finansowych w dz. 801 „Oświata i Wychowanie „ bowiem budynek szkoły podstawowej w Dyblinie tworzy zagrożenie katastrofy budowlanej, jest to 150 letni obiekt, który praktycznie wymaga generalnego remontu, który pochłonie kilkaset tysięcy zł.
- 2 -

Budżetu gminy po prostu nie stać na taką inwestycję, Zarząd rozważa różne możliwości, sytuacja jest tym bardziej problemowa ponieważ na piętrze budynku zamieszkują trzy rodziny. Zarząd już zdecydował zlecenie wykonania ekspertyzy budowlanej przedmiotowego budynku.
( szczegółowe sprawozdanie wykonania budżetu – część opisowa i tabelaryczna stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokółu )
Komisja po zapoznaniu się ze sprawozdaniem wykonania budżetu oceniła pozytywnie jego realizację.
do punktu 2 p-pkt „a”
Skarbnik Miasta i Gminy poinformowała członków Komisji, że na najbliższej Sesji Rady Miejskiej będzie przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2002. Wskazała na ważniejsze z nich, mianowicie : zwiększenie dotacji w działach 801 „Oświata i Wychowanie” oraz 853 „Opieka Społeczna” Ponadto wprowadzenie do budżetu lokaty długoterminowej w kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Dobrzyniu n. Wisłą oraz 5.000 zł na odbudowę rowu i odwodnienie terenu przy budynku komunalnym w Chalinie ( Wodomistrzówka ) Planuje się również przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej i przyjęcie na dochody, a następnie wydatki wpłat od rolników na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wpłat za przyłącza kanalizacyjne od mieszkańców Dobrzynia n. Wisłą.

do punktu 2 p-pkt „b”
Komisja powróciła do kwestii pełnej realizacji wniosku, wypracowanego na obradach w dniu 03 sierpnia 2001 roku, dot. zgodności deklaracji podatkowych u podmiotów gospodarczych na terenie miasta i gminy. Wyjaśnień udzieliła Inspektor d)s wymiaru podatków – Grażyna Kembłowska. Wniosek jest w pełni zrealizowany, po przeprowadzonej kontroli wszystkie podmioty zostały dopodatkowane z dniem 02 stycznia 2002 roku.
Na tym obrady zostały zakończone.

Protokółowała : Przewodniczący Komisji

Skonieczny Marek
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-21 09:44

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1869
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-21 09:44

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5175902
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony