Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Projekt

UCHWAŁA NR ….

RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia …października 2015 roku

 

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2015 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 201
5 roku, poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2015 rok, przyjętym Uchwałą Nr V/17/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 stycznia 2015 roku,

zmienionym:

- Zarządzeniem Nr F.N.0050.5.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 stycznia 2015 roku,

-Uchwałą VI/23/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 11 lutego 2015 roku,

-Uchwałą VII/24/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 lutego 2015 roku,

-Uchwałą VIII/29/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 lutego 2015 roku,

-Uchwałą IX/30/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 marca 2015 roku,

- Zarządzeniem Nr F.N.0050.19.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2015 roku,

- Zarządzeniem Nr F.N.0050.23.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 kwietnia 2015 roku,

- Zarządzeniem Nr F.N.0050.27.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 kwietnia 2015 roku,

-Uchwałą X/43/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 kwietnia 2015 roku

- Zarządzeniem Nr F.N.0050.28.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 kwietnia 2015 roku,

- Zarządzeniem Nr F.N.0050.30.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 8 maja 2015 roku,

- Zarządzeniem Nr F.N.0050.33.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 maja 2015 roku,

- Uchwałą XIV/52/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 9 czerwca 2015 roku

- Zarządzeniem Nr F.N.0050.37.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 czerwca 2015 roku,

- Uchwałą XVI/60/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 czerwca 2015 roku,

- Zarządzeniem Nr F.N.0050.40.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 lipca 2015 roku,

- Zarządzeniem Nr F.N.0050.42.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 lipca 2015 roku,

- Zarządzeniem Nr F.N.0050.47.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 4 sierpnia 2015 roku,

- Zarządzeniem Nr F.N.0050.48.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 7 sierpnia 2015 roku,

- Uchwałą XVII/63/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 sierpnia 2015 roku,

- Zarządzeniem Nr F.N.0050.52.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 sierpnia 2015 roku,

- Zarządzeniem Nr F.N.0050.55.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 września 2015 roku, - Uchwałą nr XVIII/68/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 września 2015 roku, - Zarządzeniem nr F.N.0050.59.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 września 2015 roku, - Zarządzeniem nr F.N.0050.63.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 października 2015 roku

 

 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy o kwotę 588.001,51 zł zgodnie z załacznikiem nr 1. Ostateczna kwota dochodów wynosi 26.842.846,84 zł – z tego:

 1. dochody bieżące w kwocie 26.523.031,11 zł;

 2. dochody majątkowe w kwocie 319.815,73 zł;

 3. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.503.109,73 – załącznik nr 3.

 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy o kwotę 382,51 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Ostateczna kwota wydatków wynosi 29.038.993,62 zł – z tego:

 1. wydatki bieżące w wysokości 27.644.262,62 zł w tym na:

 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.035.172,95 zł,

 2. dotacje na zadania bieżące 1.278.845,00 zł,

 3. wydatki na obsługę długu 90.000,00 zł,

 1. wydatki majątkowe w 2015 r. w wysokości- załącznik nr 4 1.394.731,00 zł;

 2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 3.503.109,73 zł – załącznik nr 3a.

 

§ 2

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.196.146,78 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych – 2.196.146,78 zł.

§ 3

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.593.424,78 zł z tytułu:

1) wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych – 2.923.536,04 zł;

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 669.888,74 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.397.278,00 zł z tytułu:

1) spłaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 794.758,00 zł;

2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 102.520,00 zł;

3) lokaty – 500.000,00 zł.

Przychody i rozchody określa załącznik nr 5.

§ 4

1. Zwiększa się o 7.000,00 zł planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 345.000,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 969.845,00 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5

1. Zwiększa się o kwotę 17.400,00 zł plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

1) przychody 327.552,00 zł;

2) wydatki 327.552,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6

Zmienia się zadanie z funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 8.

 

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 627
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-10-22 09:38

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5207109
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony