Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 Załącznik do Zarządzenia
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
Nr OŚI.0050.14.2014 z dnia 22 maja 2014r.

Regulamin Konkursu
na „Najładniejszą posesję/zagrodę 2014 roku”

1. Cele Konkursu
a) Propagowanie wśród mieszkańców poczucia estetyki, ładu i porządku w mieście oraz gminie.
b) Zachęcenie mieszkańców do poprawy wyglądu ich nieruchomości.
c) Promowanie pomysłów oraz nowych rozwiązań dekoracyjnych, korzystnie wpływających na wygląd i estetykę miasta oraz gminy.
d) Popularyzowanie postaw współodpowiedzialności za stan otaczającego środowiska.
e) Wyróżnienie mieszkańców za osobisty wkład w poprawę wizerunku miasta Dobrzynia nad Wisłą oraz poszczególnych miejscowości w gminie.
2. Organizator Konkursu
Organizatorem Konkursu jest Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.
3. Terminy
a) Zgłaszanie uczestników do Konkursu: do dnia 15 lipca 2014 r. do godz. 1200.
b) Oględziny zgłoszonych posesji/zagród odbędą się w miesiącach sierpniu i wrześniu, o czym Zainteresowani zostaną zawiadomieni telefonicznie z dwudniowym wyprzedzeniem.
c) Rozstrzygnięcie Konkursu: do dnia 30 września 2014 r.
4. Uczestnicy Konkursu
Uczestnikiem konkursu może być właściciel posesji/zagrody (pełnoletnia osoba fizyczna) zabudowanej co najmniej budynkiem mieszkalnym.
5. Tryb zgłaszania posesji/zagrody do Konkursu
a) Warunkiem udziału w Konkursie jest pisemne zgłoszenie posesji/zagrody na karcie zgłoszeniowej (załącznik nr 1 do regulaminu) przez jej właściciela lub osobę upoważnioną przez właściciela - w terminie do dnia 15 lipca 2014 r.
b) Karta zgłoszeniowa oraz regulamin są dostępne w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Szkolna 1, (pok. nr 23) oraz na stronie internetowej gminy Dobrzyń nad Wisłą www.bip.dobrzyn.pl. w zakładce Konkurs na najładniejszą posesję/zagrodę.
c) Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne ze zgodą na oględziny nieruchomości, zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursowych oraz zgodą na podanie do publicznej wiadomości (strona internetowa gminy Dobrzyń nad Wisłą itp.) informacji na temat posiadanej posesji oraz fotografii właściciela oraz posesji.
d) Zgłaszający się do Konkursu oświadcza, że jego posesja została zabudowana i zagospodarowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
e) Zgłoszenia do Konkursu można dostarczyć osobiście, lub pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą. Na kopercie należy umieścić dopisek: Konkurs na „Najładniejszą posesję/zagrodę 2014 roku”.
f) Złożenie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków Konkursu.
g) Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać telefonicznie w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Szkolna 1 (pok. nr 23), nr tel. (54) 253-05-27 lub (54) 253-05-67).
6. Warunki przeprowadzenia Konkursu
a) Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do:
- odstąpienia od przeprowadzenia Konkursu, jeżeli do Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą wpłynie mniej niż 3 zgłoszenia od uczestników Konkursu, o których mowa w pkt 4 niniejszego regulaminu, spełniających wymogi konkursowe,
- nie rozpatrywania zgłoszeń, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą po terminie wskazanym w niniejszym regulaminie,
-  wprowadzania zmian w regulaminie bez podania przyczyny,
-  skrócenia lub przedłużenia czasu trwania Konkursu.
b) W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą oraz jednostek mu podległych, a także ich najbliższe rodziny.
7. Kryteria oceny zgłoszonych posesji/zagród
Komisja Konkursowa dokona indywidualnej oceny każdej posesji/zagrody na karcie oceny stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Przyjmuje się skalę od 1 do 10 punktów za każde z kryteriów oceny. Ocena ostateczna jest sumą punktów przyznanych za każde z kryteriów. Wygrywa ta posesja/zagroda, której suma punktów będzie największa. W przypadku równej ilości punktów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Konkursowej.
Kryteria podlegające ocenie są następujące:
a) Utrzymanie czystości, ładu i porządku na terenie posesji/zagrody.
b) Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni w tym różnorodność kwiatów, krzewów i drzew.
c) Estetyka zabudowań.
d) Zagospodarowanie posesji/zagrody elementami małej architektury.
e) Oryginalność i pomysł na zagospodarowanie posesji.
8. Nagrody
a) Właściciele trzech najwyżej ocenionych posesji/zagród otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz pamiątkowe dyplomy.
b) Łączna wartość nagród rzeczowych: 1000,00 zł, w tym:
    - nagroda I – o wartości 500,00 zł,
    - nagroda II – o wartości 300,00 zł,
    - nagroda III – o wartości 200,00 zł.

  • opublikował: Karol Kalinowski
    data publikacji: 2014-05-22 10:03

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1136
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-06-02 11:32

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4504599
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-20 13:18

Stopka strony