Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015

Treść strony

„PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015”

 

I. Wstęp

 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określa sferę zadań publicznych, między innymi w których samorząd powinien współpracować z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na zasadzie pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Realizacji tych zadań służyć ma opracowanie przez organy samorządu terytorialnego rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. Przedkładany program opracowany został zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie.

 

II. Postanowienia ogólne

 1. Program określa formy, zasady oraz zakres współpracy organów samorządowych Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność statutową w zakresie odpowiadającym zadaniom ustawowym samorządu gminnego.
 2. Ilekroć w programie jest mowa o:

a. ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.),

 1. podmiotach - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 2. zadaniach publicznych - rozumie się przez to zadania określone w art. 4 ust. 1 ustawy
 3. programie - rozumie się przez to Program Współpracy Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

 

III. Cel główny i cele szczegółowe

 1. Celem głównym programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem, a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 2. Celami szczegółowymi programu są:
 • prowadzenie efektywniejszych działań w zakresie poprawy jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą,
 • umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,

-  rozwijanie partnerstwa publiczno-społecznego,

-  wspieranie inicjatyw, nowatorskich pomysłów i rozwiązań zwiększających świadomość społeczeństwa obywatelskiego.

 

 

 

IV. Zasady współpracy

 

Współpraca Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z podmiotami odbywa się na zasadach:

 1. pomocniczości - oznacza to wspieranie przez Miasto i Gminę podmiotów oraz umożliwienie im realizacji zadań publicznych, a podmioty zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy,
 2. jawności – wszystkie możliwości współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi są powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur i kryteriów podejmowania decyzji,
 3. suwerenności - przejawiającej się w poszanowaniu odrębności i niezależności organizacji
 4. efektywności - oznacza to wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie największych efektów realizacji zadań publicznych,
 5. uczciwej konkurencji - zakładającej równe, bezinteresowne i bezstronne traktowanie wszystkich podmiotów w zakresie podejmowanych działań,
 6. partnerstwa - oznaczającej współpracę na warunkach równości praw i obowiązków.

 

V.   Zakres przedmiotowy

 

1. Obszar współpracy samorządu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego obejmuje sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.

 

VI.  Formy współpracy

 1. Współpraca Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z podmiotami może odbywać się w szczególności w formach:

 

 • wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności,
 • konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
 • współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności
  z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
 • udziału podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w działaniach programowych samorządu,
 • użyczania bądź wynajmowania na preferencyjnych warunkach lokali i budynków komunalnych oraz udostępniania lokalu na spotkania podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

 

VII. Priorytetowe zadania publiczne

 

Do priorytetowych zadań publicznych, które będą realizowane w roku 2015 przy współpracy Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego należą zadania z zakresu:

- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

- podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

- ochrony i promocji zdrowia;

- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

- działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

- nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

- krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

- porządku i bezpieczeństwa publicznego;

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

 

VIII. Okres realizacji Programu

 

Program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

 

IX. Sposób realizacji Programu

 

 1. Zlecanie realizacji zadań publicznych odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.
 2. Zlecanie realizacji zadania publicznego może mieć formę:
 1. powierzenia wykonania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,
 2. wsparcia takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji
 1. Dotacje, o których mowa w ustawie nie mogą być wykorzystane na:
 • budowę i zakup budynków, zakup gruntów oraz działalność gospodarczą,
 • pokrycie kosztów prowadzenia  biura podmiotów, w tym także wydatków na wynagrodzenia pracowników - poza zakresem realizacji zadania publicznego,
 • pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów,
 • udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym oraz prawnym,
 • działalność polityczną i religijną.
 1. Konkursy dotyczące realizacji zadań ogłasza Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na podstawie rozeznania potrzeb lokalnych lub na wniosek podmiotów.
 2. Termin składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia o konkursie.
 3. Ogłoszenia o konkursach ofert jak również o ich wynikach z podaniem nazwy oferenta, nazwy zadania publicznego oraz wysokości przyznanych środków publicznych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą.
 4. Na wniosek podmiotu Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z pominięciem otwartego konkursu może zlecić realizację zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w trybie art. 19a ustawy.
 5. W sytuacjach wyjątkowych i losowych określonych w art. 11a, bic ustawy realizacja zadania publicznego może nastąpić z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

X. Wysokość środków przeznaczanych na realizację programu

 

Gmina współpracując z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego w ramach uchwalonego programu na rok 2015 planuje środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł. Powyższa kwota może ulec zmianie po przyjęciu budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na rok 2015.

 

 

 

XI. Sposób oceny realizacji Programu

 1. W imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą kontrolę merytoryczną i finansową oraz ocenę realizacji przez podmioty zleconych zadań publicznych stosownie do art. 17 ustawy przeprowadzają odpowiednio Referat Organizacyjny oraz Referat Finansowy Urzędu Miastan i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą.
 2. Prawo do kontroli przysługuje upoważnionemu pracownikowi Urzędu Miasta i Gminy zarówno w siedzibach podmiotów, którym zlecono realizację zadań publicznych jak i w miejscach realizacji zadań.
 3. Ostateczna ocena programu zostanie dokonana po przedłożeniu organowi stanowiącemu sprawozdania z realizacji programu współpracy w terminie do dnia 30 kwietnia 2016 roku.

 

XII. Sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji

 

 1. Program współpracy Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi
  na rok 2015, utworzony zostaje na bazie projektu programu.
 2. Projekt programu umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.
 3. Organizacje pozarządowe składają pisemne propozycje do projektu programu współpracy, w terminie 30 dni od dnia opublikowania informacji przez Burmistrza Miasta i Gminy.
 4. Po przeprowadzeniu konsultacji Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą przedkłada projekt programu w terminie umożliwiającym Radzie Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą  jego uchwalenie do dnia 30 listopada 2014 r.

 

XIII. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

 

 1. Komisja konkursowa i jej przewodniczący powoływana jest zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.
 2. W skład komisji konkursowej wchodzą pracownicy jednostek organizacyjnych Miasta
  i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy, przy czym nie mogą oni reprezentować podmiotu biorącego udział w konkursie. Dopuszcza się również udział z głosem doradczym osób posiadających specjalistyczną wiedzę w dziedzinie, w której ogłoszono konkurs.
 3. Komisja konkursowa dokonuje oceny złożonych ofert w terminie i według kryteriów określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.
 4. Z przeprowadzonej oceny ofert komisja konkursowa sporządza protokół i przekazuje Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.
 5. Decyzję o wynikach otwartego konkursu ofert podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.

 

 • opublikował: Karol Kalinowski
  data publikacji: 2014-08-27 07:44

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 628
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-08-27 07:39

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3962302
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-07-22 10:49

Stopka strony