Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

 • Dostęp do informacji o środowisku

Treść strony

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania RZG.6220.12.1.2018

RZG.6220.12.1.2018

Dobrzyń nad Wisłą, dn.14.12.2018 r.

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.2096)) oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r.,poz.2081)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia8.11.2018 r. oraz uzupełnienie z dnia 5.12.2018 r AGRIL Sp. z. o. o. ul. Krzywa Góra 26A, 87-800 Włocławek wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.

" Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na terenie działek 39/2,39/4 w obrębie Grochowalsk Gmina Dobrzyń nad Wisłą”

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art.10 § kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium zapoznania się , a tym samym do zapoznania się z materiałami i dowodami w sprawie, składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Z dokumentami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą pok. 9 , od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15. Zgodnie z art.71 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r.,poz.2081) i § 3 ust1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 j. t.) dla którego wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami: 1.Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Lipnie. 2. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.


 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania umieszczono na : \

1.tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

2.tablicach ogłoszeń w Sołectwie Grochowalsk

3.stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą (www:bip.dobrzyn.pl)

drukuj (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania RZG.6220.12.1.2018)

 • opublikował: root
  data publikacji: 2018-12-18 14:57

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania RZG.6220.12.2018

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 12.12.2018r

RZG.6220.12.2018


 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

Działając na podstawie art.61 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 roku- Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) stosownie do art. 71, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. l pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r.,poz. 2081)

 

                                          zawiadamiam, że

na wniosek AGRIL Sp. z. o. o. ul. Krzywa Góra 26A, 87-800 Włocławek zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na terenie działek 39/2,39/4 w obrębie Grochowalsk Gmina Dobrzyń nad Wisłą” obręb geodezyjny, Grochowalsk (0006), Gmina Dobrzyń nad Wisłą, powiat lipnowski, województwo kujawsko-pomorskie. Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018r.,poz.2081 .) oraz § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b oraz ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 71), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

 • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

 • Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Lipnie

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 - Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony mają prawo do czynnego udziału w każdym etapie postępowania administracyjnego, możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłoszenia wniosków i uwag w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Zgromadzone w przedmiotowej sprawie materiały i dokumentacja są do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyń nad Wisłą, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu.

 

Otrzymują:

 • a/a

 • Sołtys sołectwa Grochowalsk (tablice ogłoszeń w sołectwie)

 • BIP Gmina Dobrzyń nad Wisłą

 • Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą

 • Gmina Dobrzyń nad Wisłą , działka 37/1

 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni we Włocławku, ul. Okrzei 74 A, 87 – 800 Włocławek, działka 156

 • Właściciel działek 39/3,82/1

 • Współwłaściciel działki 41/4

 • Współwłaściciel działki 41/4

 • Współwłaściciel działek154,155/2

 • Współwłaściciel działek 154, 155/2

 • Współwłaściciel działek 155/3,153

 • Współwłaściciel działek 155/3,153

 • Współwłaściciel działek 48/3, 82/5

 • Współwłaściciel działek 48/3,82/5

 • Skarb Państwa – Starostwo Powiatowe w Lipnie . ul. Sierakowskiego 10/B , 87-600 Lipno , działki 82/26,82/25,82/4

 • Niedzielscy Sp. J. ul. Warszawska 15, 87-800 Włocławek, działki 36/1,38/1

 • ,,Agril,, Sp. z o. o. , ul. Krzywa Góra 28 , 87-800 Włocławek , działki 39/2,/39/4

drukuj (ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania RZG.6220.12.2018)

 • opublikował: root
  data publikacji: 2018-12-18 14:51
 • zmodyfikował: root
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-18 14:53

Obwieszczenie RZG.6220.11.2018

drukuj (Obwieszczenie RZG.6220.11.2018)

 • opublikował: root
  data publikacji: 2018-11-29 09:15

Zawiadomienie z dnia 6 września 2018 roku

drukuj (Zawiadomienie z dnia 6 września 2018 roku)

 • opublikował: root
  data publikacji: 2018-09-11 08:36

Zawiadomienie

  • autor informacji: Oliwia Zalewska
   data wytworzenia: 2018-07-12
  • opublikował: root
   data publikacji: 2018-07-12 14:53
 • autor informacji: Oliwia Zalewska
 • opublikował: root
  data publikacji: 2018-07-12 14:50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
 • opublikował: root
  data publikacji: 2018-06-28 13:44

Zawiadomienie

 • opublikował: Agnieszka Zielińska
  data publikacji: 2018-02-16 15:08
 • opublikował: Agnieszka Zielińska
  data publikacji: 2017-12-04 15:17
 • opublikował: Agnieszka Zielińska
  data publikacji: 2017-12-04 11:57
  • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
   data wytworzenia: 2017-10-31
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-10-31 15:34
  • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
   data wytworzenia: 2017-10-31
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-10-31 15:36
  • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
   data wytworzenia: 2017-10-31
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-10-31 15:32
  • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
   data wytworzenia: 2017-10-31
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-10-31 15:31
  • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
   data wytworzenia: 2017-10-24
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-10-31 14:58
  • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
   data wytworzenia: 2017-10-24
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-10-31 14:57
  • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
   data wytworzenia: 2017-07-27
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-07-27 16:02
  • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
   data wytworzenia: 2017-07-27
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-07-27 16:01
  • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
   data wytworzenia: 2017-07-27
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-07-27 15:59
  • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
   data wytworzenia: 2017-07-17
  • opublikował: Agnieszka Zielińska
   data publikacji: 2017-07-17 15:15
  • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
   data wytworzenia: 2017-06-22
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-06-22 15:52
  • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
   data wytworzenia: 2017-06-22
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-06-22 15:52
  • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
   data wytworzenia: 2017-05-29
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-05-30 15:46
  • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
   data wytworzenia: 2017-05-30
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-05-30 15:47
 • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
  data wytworzenia: 2017-05-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-30 15:44

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8155
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-12-18 14:57

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3503561
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-01-18 08:10

Stopka strony