Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXX/165/06

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 28 kwietnia 2006 roku

w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U.Nr 72, poz. 747 z późn zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn .zm.)

Rada Miejska uchwala

regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą o następującej treści:

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego    oraz odbiorców usług.

§ 2

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

ustawa – ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.Nr 72, poz. 747 ze zmianami), umowa – umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, zawartą między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług, odbiorca – odbiorcę usług – każdego, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne – przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków.

§ 3

Przedsiębiorstwo wykonuje swoją działalność w oparciu o umowę cywilno-prawną z gminą.

Rozdział II

Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 4

Przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne jest zobowiązane zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganych ilościach oraz dostaw wody i  odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny.

§ 5

Ilość wody dostarczonej odbiorcom oraz ilość odprowadzonych ścieków określa umowa. Umowa może również ustalać dopuszczalny poziom zanieczyszczeń ścieków wprowadzanych przez odbiorców do sieci kanalizacyjnej.

§ 6

Woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.Nr 203 poz. 1718).

§ 7

Dopuszczalne zanieczyszczenia ścieków przemysłowych oraz warunki ich wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U.Nr 129 poz. 1108).

§ 8

Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do regularnego informowania burmistrza  o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 9

Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne oraz nie utrudniający działalności przedsiębiorstwa, w szczególności do:

użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania, zabezpieczenia przed dostępem osób nie uprawnionych do pomieszczenia , w którym zainstalowany jest wodomierz, użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej, umożliwienia upoważnionym przedstawicielom przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń w celach określonych przepisami ustawy oraz niniejszego regulaminu, poinformowania przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjnego o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalania opłat za odprowadzanie ścieków; wykorzystania wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci i zawartej umowie                          z przedsiębiorstwem.

Rozdział III

Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§ 10

Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, a odbiorcą usług.

§ 11

Przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne jest obowiązane do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

§ 12

1.Umowa, o której mowa w § 10 powinna zawierać  w szczególności postanowienia dotyczące:

ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia;

sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń;

praw i obowiązków stron umowy;

procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych;

dokumentów upoważniających do wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń odbiorcy usług;

okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia;

      2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 5 stanowią delegacja i upoważnienie podpisane przez kierownika przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego określające czynności, których wykonanie wymaga wstępu na teren nieruchomości, w szczególności obejmujące: dokonanie odczytu i sprawdzenia prawidłowości działania urządzenia pomiarowego i wodomierza głównego lub wodomierzy w lokalach, wykonanie prac konserwacyjno-remontowych oraz kontrolę korzystania z usług zgodnie z umową.

§ 13

Umowa, o której mowa w § 10 może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego ma być dostarczana woda lub, z którego mają być odprowadzane ścieki albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

§ 14

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, umowa, o której mowa w § 10, zawierana jest z ich właścicielem lub z zarządcą nieruchomości wspólnej.

§ 15

Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zawiera umowę także z osobą korzystającą z lokalu wskazaną we wniosku, jeżeli:

we wszystkich lokalach są zainstalowane wodomierze zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi w sposób  uzgodniony z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, zainstalowane wodomierze spełniają wymagania Polskich Norm oraz wymagania  przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego odnośnie ich typu,

możliwy jest odczyt wskazań wodomierzy, wnioskodawca i przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ustalili sposób rozliczeń różnicy wskazań między wodomierzem głównym, a wodomierzami zainstalowanymi            w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania, możliwe jest przerwanie dostarczania wody do lokalu bez zakłóceń dostawy wody w pozostałych lokalach.

§ 16

Przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne może wyrazić zgodę na zawarcie umowy z osobą  korzystającą z lokalu w budynkach , o których mowa w § 14 również w przypadku, gdy nie są spełnione warunki, o których mowa w § 15.

§ 17

 

Podpisanie umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków następuje po podpisaniu przez strony protokółów z prób i odbiorów prac budowlano-montażowych wykonywanych w związku z przyłączeniem do sieci.

§ 18

 1. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.

 2. Umowa winna określać możliwość jej rozwiązania.

 3. Rozwiązanie umowy może nastąpić za porozumieniem stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego w umowie i na skutek odstąpienia przedsiębiorstwa od umowy.

4. Przedsiębiorstwo może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych w art. 8 ust. 1.

5. Rozwiązanie umowy skutkuje zastosowaniem przez przedsiębiorstwo środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

6. Ponowne przyłączenie do sieci, po wcześniejszym odcięciu dostawy wody lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego następuje po złożeniu przez odbiorcę wniosku o zawarcie umowy.

§ 19

Treść umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków nie może ograniczać praw i obowiązków stron, wynikających z przepisów ustawy, z przepisów wykonawczych do ustawy oraz z niniejszego regulaminu.

§ 20

 

W przypadku zmiany odbiorcy usług, następuje wygaśnięcie umowy zawartej z dotychczasowym odbiorcą.

§ 21

Integralną część umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków stanowi załącznik, składany przez odbiorcę usług przy zawieraniu umowy i aktualizowany każdorazowo po zmianie warunków korzystania z usług, określający charakterystykę zużycia wody oraz rodzaj, ilość, a w przypadku przemysłowych odbiorców usług, również jakość odprowadzanych ścieków.

Rozdział IV

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 22

Podstawowe zasady rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków są następujące:

rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków;

ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, ustalone na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w art. 27 ustawy;

ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych;

w razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy, jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie.

w rozliczeniach odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług;

jeżeli odprowadzającym ścieki jest zakład produkcyjny nie posiadający urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków ustala się w umowie między dostawcą, a odbiorcą ścieków, z uwzględnieniem udokumentowanej ilości bezpowrotnie zużytej wody do celów produkcyjnych i technologicznych.

§ 23

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty dostarczenia faktury. Zwłoka w zapłacie uprawnia przedsiębiorstwo do naliczenia odsetek ustawowych.

Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.

W przypadku stwierdzenia nadpłaty, zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych należności, a na żądanie odbiorcy usług jej zwrot następuje w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku w tej sprawie.

      4.  W przypadku niesprawności wodomierza głównego , jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średnio miesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza.

    W przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania nie potwierdza zgłoszonej     przez odbiorcę usług niesprawności wodomierza, pokrywa on koszty sprawdzenia.

Długość okresu obrachunkowego określa umowa, przy czym jest to okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż trzy miesiące.

Prawidłowo podane do publicznej wiadomości taryfy, nie wymagają odrębnego informowania odbiorców o ich wysokości.

Rozdział V

Warunki przyłączenia do sieci

§ 24

1.Inwestycje w zakresie budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych realizowane będą  bezpośrednio przez gminę w drodze zamówień publicznych i pozostaną jej własnością, a przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne będzie korzystać z przekazanych mu urządzeń do swej działalności na podstawie umowy cywilno-prawnej.

2.Realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia    przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

3.Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego pokrywa   przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, a urządzenia pomiarowego odbiorca usług.

§ 25

Przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej następuje w przypadku możliwości technicznych świadczenia usług, po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia, określonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne, zwanych dalej „warunkami przyłączenia”.

§ 26

1. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej może występować osoba, posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, składa w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym wniosek o określenie warunków przyłączenia.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2, ustala przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

§ 27

1. Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powinien w szczególności zawierać:

oznaczenie wnioskodawcy,

adres podłączanej nieruchomości,                                                                                                                        

3.   ilość zużycia wody i jej przeznaczenie,

4.   rodzaj i ilość, a w przypadku przemysłowych odbiorców usług również jakość odprowadzanych ścieków,

5.  informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie dostarczana woda, w szczególności, powierzchnię użytkową i rodzaj lokali (mieszkalny, użytkowy) w budynkach zasilanych w wodę,

wyposażenie lokali i obiektów w urządzenia zużywające wodę i odprowadzające ścieki,

6.  proponowany termin rozpoczęcia poboru wody i dostarczania ścieków.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci     powinna załączyć:

dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek, mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust. 1, względem istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 28

1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa warunki przyłączenia i przekazuje wnioskodawcy w terminie  nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w § 26.

2. Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich określenia;

3. Warunki  przyłączenia powinny określać w szczególności:

miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy,

maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wodę,

wymagania dotyczące:

miejsca zainstalowania wodomierza głównego,

miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego odprowadzanych ścieków,

dopuszczalnej ilości i jakości odprowadzanych ścieków,

termin ważności warunków przyłączenia,

dokumenty niezbędne przy odbiorze przyłącza.

§ 29

Warunki przyłączenia stanowią podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych.

Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne powinien wykonać podmiot uprawniony do wykonywania tego rodzaju robót.

Wnioskodawca jest zobowiązany ponadto spełnić wymagania określone odrębnymi przepisami np. prawa budowlanego, ustawy o drogach publicznych, prawa geodezyjnego i kartograficznego.

Rozdział VI

Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo- kanalizacyjnych

 § 30

Przedsiębiorstwo może odmówić przyłączenia do sieci tylko w przypadku nie wystarczających mocy produkcyjnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub braku warunków technicznych umożliwiających realizację usługi.

Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli przyłącze zostało wykonane bez zgody gminy, bądź niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

Przedsiębiorstwo może odmówić zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego i osobami korzystającymi z lokali w tym budynku, gdy nie są spełnione równocześnie wszystkie warunki określone w art. 6 ust. 6 ustawy.

Rozdział VII

Sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wykonanego przyłącza

§ 31

Wykonane przyłącze należy zgłosić do odbioru końcowego przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu.

Odbiór przyłącza dokonywany jest na podstawie końcowego protokółu odbioru technicznego wg warunków technicznych przyłączenia, przed zasypaniem.

Przed zasypaniem przyłącza należy dokonać jego geodezyjnej inwentaryzacji, której jeden egzemplarz należy przekazać przedsiębiorstwu.

Próby szczelności przyłącza oraz jego odbiór końcowy przeprowadzane są przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

Wyniki prób i odbioru potwierdzane są przez strony w protokóle odbioru.

Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien określać co najmniej:

datę odbioru, przedmiot odbioru z wyszczególnieniem rodzaju, przeznaczenia, długości, średnicy  przyłącza,

rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego, adres nieruchomości, do której wykonano podłączenie, skład komisji, w tym wykonawcę i użytkownika, podpisy członków komisji.

7. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego   podpisanie przez strony upoważnia odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie umowy.

Rozdział VIII

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania  ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji i wymiany informacji.

§ 32

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do udzielania odbiorcom usług informacji dotyczących występujących zakłóceń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody przedsiębiorstwo powinno poinformować odbiorców co najmniej na 2 dni przed planowanym terminem.

Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenia usług, w szczególności, gdy:

z powodu awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków

dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia , zdrowia lub środowiska

O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, o którym mowa w ust. 2, przedsiębiorstwo niezwłocznie informuje odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty.

W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin przedsiębiorstwo powinno zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować odbiorców o jego lokalizacji i warunkach korzystania.

Rozdział IX

Standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji w zakresie zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków                  

§ 33

Przedsiębiorstwo winno zapewnić odbiorcom należyty poziom usług, w tym określić czas  i terminy obsługi klienta w siedzibie przedsiębiorstwa .

§ 34

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania na żądanie odbiorcy pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi, w tym informacji objętych regulaminem oraz zawartych  w taryfie.

§ 35

Obowiązują następujące wymagania w zakresie udzielania informacji i odpowiedzi,  w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci  kanalizacyjnej ścieków:

udzielanie informacji na żądanie odbiorców następuje w ciągu:

12 godzin- na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń, o których mowa w § 32 pkt 3 lit. a),

7 dni – na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń, o których mowa w § 32 pkt 3 lit. a),

14 dni – na pisemne i telefoniczne skargi i zażalenia, wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

§ 36

Każdy odbiorca usług ma prawo zgłoszenia reklamacji dotyczących sposobu wykonania przez przedsiębiorstwo umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi.

Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone są w formie pisemnej i podlegają ewidencji w rejestrze reklamacji przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej wpływu.

Rozdział X

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 37

Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe są:

gminne jednostki ochotniczej straży pożarnej, powiatowa straż pożarna, inne jednostki straży pożarnej biorące udział w akcji gaśniczej na terenie miasta i gminy.

§ 38

Pobór wody na cele przeciwpożarowe dokonywany jest z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej, będącej w eksploatacji przedsiębiorstwa, w miejscach uzgodnionych z przedsiębiorstwem i burmistrzem.

§ 39

Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe zobowiązani są do powiadomienia przedsiębiorstwa o:

miejscu pożaru niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia lub po zakończeniu akcji gaśniczej, nie później jednak niż w ciągu tygodnia,

ilości wody zużytej do celów gaśniczych w przypadku braku urządzenia pomiarowego.

§ 40

Należnościami za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe przedsiębiorstwo obciąża gminę, stosując ceny ustalone w taryfie. Może też zawrzeć umowę z gminą, w której określone zostaną zasady rozliczeń za pobraną wodę na cele przeciwpożarowe jak i inne cele określone w art. 22 ustawy.

§ 41

Rozliczenia za wodę pobraną do celów przeciwpożarowych mogą być dokonywane kwartalnie bądź za okres jednego roku po jego zakończeniu.

Rozdział XI

Postanowienia końcowe

 § 42

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr 25/199/02 z dnia 12 września 2002r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

§ 43

 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

  • opublikował: Stażysta
    data publikacji: 2006-12-04 09:44

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 834
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-12-04 09:44

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5224728
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-30 15:03

Stopka strony