Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXVI/148/05

Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą

z dnia 30 grudnia 2005 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2006

                      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142, poz.1591 ze zmianami / oraz art. 122, 128 ust. 2 art. 134, ust 3, art.135 ust. 2, ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2003 r, Nr 15 poz. 148 ze zmianami/. Art. 420 ustawy z dnia 27 czerwca 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska  /Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 roku ze zmianami /

Rada Miejska

uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu Miasta i Gminy na 2006 rok w wysokości 15.305.165,00 zł

w tym:

a) dochody związane z realizacją zdań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 2.947.900,00 zł

dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości – 80.000,00 zł

subwencja ogólna w wysokości – 8.039.898,00 zł

z tego:

- część oświatowa w wysokości – 5.734.303,00 zł

- część wyrównawcza  w wysokości – 2.305.595,00 zł

Szczegółowy podział dochodów według źródeł powstania zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki budżetu Miasta i Gminy na 2006 rok w wysokości – 17.556.219,00 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 2.947.900,00 zł

wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę – 80.000,00 zł

W wydatkach określonych w § 2 pkt 1 wyodrębnia się:

a) wydatki bieżące w wysokości – 14.739.219,00 zł

w tym na:

wynagrodzenia osobowe w wysokości – 6.118.851,00 zł

pochodne od wynagrodzeń w wysokości – 2.528.934,00 zł

dotacje z budżetu w wysokości – 92.800,00 zł

obsługa długu publicznego w wysokości – 159.829,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości – 2.817.000,00 zł

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Szczegółowy podział dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określonych w § 1, pkt. a) i § 2, pkt. a) zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się deficyt budżetowy w wysokości – 2.435.554,00 zł

Źródłem pokrycia deficytu budżetu jest:

pożyczka z WFOŚiGW – 661.725,00 zł

inne pożyczki lub kredyty – 1.450.000,00 zł

wolne środki – 323.829,00 zł

     3. Ustala się:

przychody budżetu w wysokości – 2.620.054,00 zł

rozchody budżetu w wysokości – 184.500,00 zł

     Przychody i rozchody sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu lub rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę w 2006 roku oraz wysokość nakładów inwestycyjnych określa załącznik nr 5.

§ 5

Ustala się plan przychodów rachunku dochodów własnych w łącznej kwocie 162.729,00 zł, oraz wydatków w kwocie 162.729,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6

Określa się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska:

przychody w kwocie – 30.000,00 zł

wydatki w kwocie – 30.000,00 zł                         

Plan finansowy funduszu stanowi załącznik nr 7 do uchwały budżetowej.

§ 7

Ustala się wielkość dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy

w kwocie – 92.800,00 zł

w tym dla Stowarzyszeń w kwocie 70.000,00.

Wielkość dotacji stanowi załącznik nr 8 do uchwały budżetowej.

§ 8

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem zwiększeń dotacji i wydatków majątkowych.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji innym jednostkom organizacyjnym Gminy, z wyjątkiem zwiększeń wynagrodzeń i wydatków majątkowych.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi Gminy.

§ 9

Ustala się kwotę 200.000,00 zł do wysokości, której Burmistrz Miasta i Gminy może samodzielnie zaciągnąć pożyczki i kredyty krótkoterminowe.

Burmistrz Miasta i Gminy może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania do kwoty 50.000,00 zł.

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek, poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy w roku budżetowym w łącznej kwocie 200.000,00 zł.

§ 10

 Określa się prognozę kwoty długu oraz spłaty 2006 rok i lata następne, - zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały budżetowej.

§ 11

Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze i II półrocze w szczegółowości uchwały budżetowej.

§ 12

Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

  • opublikował: Stażysta
    data publikacji: 2006-12-01 12:48

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 855
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-12-01 12:49

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5214249
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony