Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR XX/123/05

RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ N. WISŁĄ

Z DNIA 29 KWIETNIA 2005 R.

   w sprawie : ustalenia  regulaminu  udzielania  uczniom pomocy  materialnej  o

                      charakterze socjalnym

      

      Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst. jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 256, poz. 2572 ze zm. )

uchwala się, co następuje

 § 1

Ustanawia się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie obowiązków w zakresie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3

Tracą moc uchwały :

-          Nr V/36/03 z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów z terenu Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą,

-          Nr XIX/114/05 z dnia 04 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego

i obowiązuje od 1 stycznia 2005 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/123/05 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 29 kwietnia 2005 r.

 

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla

uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą

I. Rodzaje pomocy materialnej o charakterze socjalnym i uprawnieni do korzystania z pomocy

§ 1

Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielana jako:

-          stypendium szkolne,

-          zasiłek szkolny.

§ 2

Uprawnionymi do otrzymania stypendium szkolnego są:

1)          uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicz­nych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończe­nia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

2)          wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożli­wiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży upośle­dzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, rea­lizującymi odpowiednio obowiązek szkolny i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

3)          uczniowie szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia re­alizacji obowiązku nauki,

4)       słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczyciel­skich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej wy­stępuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest nie­pełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

§ 3

1.                 Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.                 Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wyso­kości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza w okresie roku szkolnego dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopa­da 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

3.     Uczeń może korzystać jednocześnie z pomocy o charakterze so­cjalnym i motywacyjnym.

§ 4

Uprawnionymi do otrzymania zasiłku szkolnego są osoby, o których mowa w § 2, znajdujące się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

II. Formy pomocy materialnej o charakterze socjalnym

§ 5

1.    Formami stypendium szkolnego są:

1)          całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach eduka­cyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia re­alizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

2)          pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników i innych pomocy naukowych,

3)          całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich ko­legiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych,

4)          świadczenia pieniężne, jeżeli wójt (burmistrz, prezydent) uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt 1) i pkt 2),a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych także w formie, o której mowa w pkt 3), nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów, o których mowa w pkt 3), udzielenie stypen­dium w formach, o których mowa w pkt l)-3), nie jest celowe.

2. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku for­mach jednocześnie.

§ 6

Formą zasiłku szkolnego może być świadczenie pieniężne na po­krycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub pomoc rze­czowa o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, nie­zależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

III. Tryb i sposób przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

§ 7

1.                 Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przy­znaje burmistrz, w drodze decyzji administracyjnej.

2.                 Rada Miejska, może upoważnić imiennie pracowni­ka gminnej jednostki organizacyjnej do przyznawania świadczeń po­mocy materialnej o charakterze socjalnym. Upoważniony pracownik nie może być zatrudniony w ośrodku pomocy społecznej.

§ 8

1.    Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przy­znawane na :

1)          wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, po zaciągnięciu opinii odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, na­uczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w § 2 pkt 2.

2)          wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w § 2 pkt 2.

2.    Wniosek o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjal­nym i załączniki do wniosku nie podlegają opłacie skarbowej.

3.    Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być również przyznawane z urzędu.

§ 9

1. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym zawiera w szczególności:

1)    imię i nazwisko ucznia i jego rodziców,

2)     miejsce zamieszkania ucznia,

3)                rodzaj świadczenia, o jakie ubiega się wnioskodawca (stypendium szkolne, zasiłek szkolny), oraz pożądaną formę świadczenia inną niż forma pieniężna. W przypadku ubiegania się o pokrycie całkowitych lub częściowych kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych podaje się informacje o tych zajęciach i o podmiocie prowadzącym zajęcia edukacyjne,

4)    dane uzasadniające przyznanie świadczenia.

2.                 Do wniosku o udzielenie pomocy materialnej załącza się zaświad­czenie o wysokości dochodów, a w przypadku ubiegania się o stypen­dium szkolne przez ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pie­niężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pie­niężnych z pomocy społecznej.

3.                 Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Urzę­dzie Miasta i Gminy na dziennik podawczy do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, na­uczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

4.                 Wniosek o zasiłek szkolny można składać w Urzędzie Miasta i Gminy na dziennik podawczy w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpie­nia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

§ 10

1. Do opiniowania wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym burmistrz powołuje komisję stypendialną.

2. Skład komisji stypendialnej, tryb jej pracy oraz szczegółowe za­dania ustala burmistrz w odrębnym zarządzeniu.

§ 11

Od decyzji o przyznaniu pomocy materialnej w określonej wyso­kości lub odmowy przyznania pomocy oraz wstrzymania i cofnięcia po­mocy służy odwołanie.

IV. Wysokość stypendium oraz okresy i formy płatności pomocy materialnej o charakterze socjalnym

§  12

1.                Szczegółowe zasady ustala­nia propozycji wysokości stypendium szkolnego przy zastosowaniu kryterium wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium z uwzględnieniem sytuacji społecznej jego rodziny, którymi będzie kierowała się komisja stypendialna przy opiniowaniu wniosków określone są w załączniku Nr 1 do regulaminu.

2.    Przy ustalaniu propozycji wysokości zasiłku szkolnego komisja sty­pendialna kieruje się indywidualną oceną skutków zdarzenia losowego, uzasadniającego złożenie wniosku.

§ 13

1.                 Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznana w formie, o której mowa § 5 ust. 1 pkt 1, realizowana jest przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia edukacyjne.

2.                 Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznana w formie, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, realizowana jest poprzez dostarczenie za pośrednictwem szkół uczniom książek i pomocy naukowych, które zostały zgłoszone przez uczniów i zaakceptowane przez szkoły.

3.                 Pomoc materialna w formach, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2-3, może być realizowana także poprzez zwrot uprzednio zaakcep­towanych wydatków, po przedstawieniu odpowiednich rachunków potwierdzających poniesione wydatki, w formie wypłaty gotówkowej z kasy urzędu lub przelewu na bankowy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy rodziców ucznia (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia.

4.                 Świadczenia pieniężne z tytułu pomocy materialnej o charakterze socjalnym wypłacane są w kasie urzędu lub przelewem na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.

V. Przepisy przejściowe

§ 14

Uczniowie, którym przyznano świadczenia pomocy materialnej o cha­rakterze socjalnym, przed dniem 31 grudnia 2004 r. zachowują te świad­czenia do końca okresu, na jaki przyznano świadczenia.

 

§ 15

1.                 Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2005 r. uczniom uprawnionym do ubiegania się o stypendium na zasadach określonym w niniejszym re­gulaminie, można składać w terminie ustawowo określonym.

2.                 Stypendium szkolne na wniosek, o którym mowa w ust.1, może być przyznane od 1 stycznia 2005 r.

3.                 W uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 1,może być przedłużony.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta  i Gminy Dobrzyń n. Wisłą

 

Szczegółowe zasady ustala­nia propozycji wysokości stypendium szkolnego

1.    Wysokość stypendium szkolnego uzależniona jest od sytuacji dochodowej uczniów. W tym celu zalicza się zakwalifikowanych do uzyskania stypendium szkolnego uczniów  do 3 grup dochodowych według kryterium:

-                   I grupa: dochody miesięczne na członka rodziny poniżej 50% kwoty, o której  mowa    w art. 8  ust 1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz.593, ze zmianami)

-                   II grupa: dochody miesięczne na członka rodziny od 50% do 75% w/w kwoty,

-                   III grupa: dochody miesięczne powyżej 75% do 100% w/w kwoty.

 

2.       Wysokość stypendium szkolnego zależna jest od zakwalifikowania ucznia do grupy  dochodowej:

-                   I grupa: stypendium miesięczne w wysokości 100% kwoty, o której mowa w art. 6 ust 2 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz.593, ze zmianami),

-                   II grupa: stypendium miesięczne w wysokości 90% wyżej wymienionej kwoty,

-                   III grupa: stypendium miesięczne w wysokości 80% wyżej wymienionej kwoty.

 

3.       Stypendium w formie pieniężnej wypłacane będzie w dwóch terminach: do 30 maja i do 31 października danego roku.

 

  • opublikował: Stażysta
    data publikacji: 2006-11-30 12:34
  • zmodyfikował: Stażysta
    ostatnia modyfikacja: 2006-11-30 12:38

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 983
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-11-30 12:38

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5219952
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-30 15:03

Stopka strony