Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr XXXI/06

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą,

z dnia 5 czerwca 2006 roku

 

 

 

Sesję rozpoczęto o godzinie dziesiątej, a zakończono o godzinie dwunastej.

Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu n. Wisłą ul. Szkolna 1.

Otwierając obrady trzydziestej pierwszej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Jerzy Żurawski stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W obradach uczestniczyło 13 radnych, 22 przewodniczących rad sołeckich, goście zaproszeni oraz kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy z Burmistrzem na czele.

( listy obecności stanowią załączniki od nr 1 do nr 3 do niniejszego protokółu )

Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad, po czym powitał wszystkich uczestników. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi do protokółu z trzydziestej Sesji Rady Miejskiej, który był wyłożony
w biurze Rady, a przed obradami w holu sali konferencyjnej. Żadnych uwag radni nie wnieśli, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokółu.

W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie – głosowało 13 radnych na 13 obecnych.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad, po czym poinformował, że na wniosek Burmistrza proponowane jest wprowadzenie do punktu 4 dwóch podpunktów  „e” w sprawie uchylenia uchwały na udzielenie poręczenia kredytu bankowego i „f” w sprawie zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej.

Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem porządku obrad po zmianach.

Rada jednogłośnie przyjęła wprowadzone zmiany do porządku obrad – głosowało 13 radnych na 13 obecnych.

 

Proponowany porządek obrad po zmianach:

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.        Sprawy proceduralne.

2.        Udzielenie odpowiedzi na wnioski złożone na trzydziestej Sesji Rady Miejskiej

3.        Informacja o pracy organu wykonawczego i pracy Urzędu.

4.        Podjęcie uchwał w sprawie:

a)        zatwierdzenia uchwały zebrania wiejskiego Sołectwa Mokowo
z dnia 29.05.2006 roku dotyczące Planu Rozwoju Miejscowości Mokowo,

b)       zatwierdzenia uchwały zebrania wiejskiego Sołectwa Zbyszewo
z dnia 29.05.2006 roku dotyczące Planu Rozwoju Miejscowości Zbyszewo,

c)        zatwierdzenia uchwały zebrania wiejskiego Sołectwa Grochowalsk
dotyczące Planu Rozwoju Miejscowości Mokowo,

d)       zmian budżetu gminy na rok 2006,

e)        uchylenia uchwały na udzielenie poręczenia kredytu bankowego,

f)        zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej,

5.        Składanie wniosków.

6.        Informacje, wolne wnioski i zapytania.

7.        Zakończenie obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej.

                                                                                      

 

do punktu 2

 

Odpowiedzi na złożony wniosek na trzydziestej Sesji Rady Miejskiej udzielił Burmistrz Miasta i Gminy – Czesław Bender.

( treść odpowiedzi w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik od nr 4)

 

do punktu 3

 

Informację o pracy organu wykonawczego i pracy Urzędu przedstawił Zastępca Burmistrza – Grzegorz Ryczkowski

( pełna treść informacji w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 5 )

 

 

do punktu 4 p-pkt „a”

 

Przewodniczący poprosił Pana Ryszarda Bartoszewskiego – insp. ds. strategii
i promocji gminy o przedstawienie projektu uchwały dotyczącej zatwierdzenia uchwały zebrania wiejskiego Sołectwa Mokowo
z dnia 29.05.2006 roku dotyczące Planu Rozwoju Miejscowości Mokowo.

Wobec braku pytań i dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały
i  zarządził głosowanie.

Uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 13 radnych.

( uchwała nr XXXI/171/06 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 6 )

 

 

do punktu 4 p-pkt „b”

 

Przewodniczący poprosił Pana Ryszarda Bartoszewskiego – insp. ds. strategii
i promocji gminy o przedstawienie projektu uchwały dotyczącej zatwierdzenia uchwały zebrania wiejskiego Sołectwa Zbyszewo
z dnia 29.05.2006 roku dotyczące Planu Rozwoju Miejscowości Zbyszewo.

Wobec braku pytań i dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały
i  zarządził głosowanie.

Uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 13 radnych.

( uchwała nr XXXI/172/06 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 7)

                do punktu 4 p-pkt „c”

 

Przewodniczący poprosił Pana Ryszarda Bartoszewskiego – insp. ds. strategii
i promocji gminy o przedstawienie projektu uchwały dotyczącej zatwierdzenia uchwały zebrania wiejskiego Sołectwa Grochowalsk
dotyczące Planu Rozwoju Miejscowości Grochowalsk.

Wobec braku pytań i dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały
i  zarządził głosowanie.

Uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 13 radnych.

( uchwała nr XXXI/173/06 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 8 )

 

 

do punktu 4 p-pkt „d”

 

Projekt uchwały dotyczący zmian budżetu gminy na rok 2006 przedstawiła Pani Celina Witkowska – Skarbnik. Zmiany dotyczą działu 010 Rolnictwo
i łowiectwo – zwiększenie 36.000,00 zł inwestycja – odwiert studni
w Grochowalsku – 25.000 zł, wykonanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej w Chalinie – 4.000 zł, wykonanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej w Grochowalsku – 7.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna składka członkowska – 500 zł na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe / zmniejszenie ubezpieczenia sołtysów /

Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych. Zwiększenie – 30.000
z podatku rolnego od osób prawnych z przeznaczeniem na: infrastrukturę wodociągową wsi – 4.000 zł, projekt Świetlica II w Grochowalsku – 10.000 zł, opieka społeczna – 9.000 zł, projekt konkursu Plac zabaw w Zbyszewie, Mokowie –7.000 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego. Zmniejszenie 32.000 zł
z przeznaczeniem na infrastrukturę wodociągową i sanitarną wsi.

Dział 851 Ochrona zdrowia. Zmiana zapisu – Współfinansowanie działań profilaktycznych Izby Wytrzeźwień we Włocławku.

Dział 852 Pomoc Społeczna. Zwiększenie – 43.600 zł, 34.600 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, 3.000 zł z przeznaczeniem na pomoc dla Kombatantów znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-życiowej, 6.000 zł z przeznaczeniem na prace społecznie użyteczne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Zwiększenie 50.000 zł z przeznaczeniem na projekt konkursu plac zabaw w Zbyszewie i Mokowie

-          ze sprzedaży składników majątkowych – 21.000 zł,

-          przeniesienie z rezerwy – 22.000 zł

-          ze zwiększenia podatku rolnego – 7.000 zł

Dział 921 Kultura i sztuka. Zwiększenie 10.000 zł z przeznaczeniem na projekt Świetlica II w Grochowalsku.

Pozostałe przeniesienia między paragrafami spowodowane są zwiększeniem wydatków w trakcie realizacji budżetu.

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o pytania.

Bogusław Żuchowski – radny. Pani Skarbnik w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska jest zapis  zwiększenie 50.000 zł
z przeznaczeniem na projekt konkursu plac zabaw w Zbyszewie i Mokowie, pięćdziesiąt tysięcy, a nie chodzi tu o 5.000 zł.

Celina Witkowska – Skarbnik. Zapis jest dobry chodzi tu o 50.000 zł. My musimy mieć pieniądze na całość. Z tym, że później  40.000 zł będziemy mieli zwrócone, a 10.000 zł ze środków własnych, ale do planu finansowego musimy wprowadzić całą kwotę.

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący odczytał projekt uchwały
i zarządził głosowanie.

Uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 13 radnych.

( uchwała nr XXXI/174/06 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 9 )

 

do punktu  4 p-pkt „e”

 

Przewodniczący odczytał uchwałę w sprawie uchylenia uchwały
Nr XXX/170/06 z dnia 28 kwietnia 2006 roku na poręczenie kredytu bankowego dl Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe w Dobrzyniu nad Wisła na realizację I i II etapu działania w ramach Schematu II program „LEADER+” w wysokości 43.000,00 zł.

Uchwała została uchylona 13 głosami za na 13 obecnych.

( uchwała nr XXXI/175/06 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 10 )

do punktu 4 p-pkt „f”

 

Przewodniczący poprosił Pana Burmistrza o przedstawienie projektu uchwały
w sprawie zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej.

Kwota pożyczki wynosi 550.000,00 zł na budowę kanału sanitarnego o średnicy 200 mm wraz z przykanalikami o średnicy 160 mm do posesji w pasie istniejących ulic: Sportowej, Polnej i Jakuba z Płomian oraz na budowę kanalizacji deszczowej o średnicy 300 mm w pasie ulic: Sportowej i Polnej.

Wobec braku pytań Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.

Uchwała została podjęta jednogłośnie 13 głosami.

( uchwała nr XXXI/176/06 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 11)

 

                do punktu 5

 

Bogusław Żuchowski – radny ponowił po raz kolejny wniosek w sprawie zabudowania chodnika w miejscowości Szpiegowo. Argumentem jest to, że od kilku lat funkcjonuje w Szpiegowie Dom Gościnny Pani Orbaczewskiej co za tym idzie przyjeżdża wielu mieszkańców i gości. Na pewno taki chodnik podniósł by estetykę tejże miejscowości, a i prestiż tej gminy oraz bezpieczeństwo.

Bylicki Ludomir – radny złożył wniosek w sprawie estetyki drogi powiatowej Bachorzewo- Zbyszewa, wykoszenie rowów, uporządkowanie poboczy.

 

do punktu 6

 

Pan Stanisław Golasiński zadał pytanie i poprosił o odpowiedź na piśmie. Ile zostało złożonych w ciągu obecnej kadencji wniosków do Urzędu Marszałkowskiego o pozyskanie funduszy unijnych, poza tym chciałbym wiedzieć jakie koszty zostały poniesione w związku z przygotowaniem takich wniosków jeżeli takie oczywiście były. Jeszcze chciałbym wiedzieć ile pozyskaliśmy tych funduszy unijnych w związku ze złożonymi wnioskami.

Chcę jeszcze nawiązać do artykułu w gazecie Kujawskiej dotyczącego urlopów Panów Burmistrzów, że za te marne grosze muszą o nich pisać to trochę wstyd. Urlop powinien być wykorzystany bo bieżącego urlopu powinno wystarczyć. Dziękuję.

Następnie głos zabrał mieszkaniec Dobrzynia nad Wisłą Pan Fajfer Marek
i zapytał czy pismo  z dnia 12 czerwca 2002 roku zatytułowane „Pani Nina Terentiew dyrektor Programu drugiego Telewizji polskiej” jest pismem pochodzącym od ze szkoły i czy nosi znamiona pisma sporządzonego przez nauczycieli i dyrekcje szkoły na Radzie Pedagogicznej w Szkole podstawowej
w Dobrzyniu n/W.

Kolejne pytanie zadała Pani Anna Fajfer – mieszkanka Dobrzynia n/W. dlaczego Pan Burmistrz szkaluje naszą młodzież mówiąc, że nic nie robi i tylko pije. Przecież wśród tych młodych ludzi są też Pana wyborcy, a młodszego pokolenia ich rodzice. Trzeba to uszanować.

1.        Za jaki rok szkolny  w pierwszej kolejności należało się stypendium,

2.        Dlaczego zatajono i nie wypłacono pieniędzy dla najuboższych.

3.        Czy Pani Radca Prawny jest córką Pana Brylskiego, który reprezentował urząd w sądzie pracy w sprawie Pani Zajączkowskiej.

Przewodniczący Rady – ja częściowo odpowiem na te pytania. Brałem ostatnio udział w spotkaniu z osobami spornej kwestii stypendiów. W tym spotkaniu udział brała również Pani Grażyna Habasińska Sekretarz Urzędu, Pani Joanna Brylska radca prawny urzędu oraz Pani Magdalena Sujka pracownik merytoryczny.

Wszystko odbywa się zgodnie z ustawą i nie ma możliwości aby to zmienić.

Wszyscy Państwo otrzymaliście decyzje pod którymi się podpisaliście.

Nie my tworzyliśmy ustawę i nie mamy na zmianę tych przepisów żadnego wpływu.
Tam w pouczeniu wyraźnie jest napisane na jakiej zasadzie odbywa się wypłata stypendiów. Nie możecie teraz mówić, że o niczym nie wiedzieliście.

Natomiast pytanie dotyczące udziału radcy prawnego w sadzie pracy nie dotyczy spraw rady i nie ma związku z dzisiejszym posiedzeniem.

 

do punktu 7

 

Przewodniczący Rady – Jerzy Żurawski kończąc obrady trzydziestej pierwszej Sesji, podziękował wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził, że zamyka obrady trzydziestej pierwszej Sesji Rady Miejskiej.
  • opublikował: Stażysta
    data publikacji: 2006-11-30 11:36

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1282
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-11-30 11:36

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5224587
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-30 15:03

Stopka strony