Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr XXIII/05

 

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą,

z dnia 28 października 2005 roku

 

 

 

Sesję rozpoczęto o godzinie dziesiątej, a zakończono o godzinie dwunastej.

Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu n. Wisłą ul. Szkolna 1.

Otwierając obrady dwudziestej trzeciej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Jerzy Żurawski stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W obradach uczestniczyło 15 radnych, 23 przewodniczących rad sołeckich, goście zaproszeni oraz kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy z Burmistrzem na czele.

( listy obecności stanowią załączniki od nr 1 do nr 3 do niniejszego protokółu )

Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad, po czym powitał wszystkich uczestników. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi do protokółu z dwudziestej drugiej Sesji Rady Miejskiej, który był wyłożony
w biurze Rady, a przed obradami w holu sali konferencyjnej. Żadnych uwag radni nie wnieśli, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokółu.

W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie – głosowało 14 radnych na 15 obecnych.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad, po czym poinformował, że na wniosek Burmistrza proponowane jest wprowadzenie dodatkowego podpunktu „b” dotyczącego projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2013.

Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem porządku obrad po zmianach. Rada jednogłośnie przyjęła wprowadzone zmiany do porządku obrad – głosowało 15 radnych.

 

Porządek obrad po zmianach:

                                                    

 

1.        Sprawy proceduralne.

2.        Udzielenie odpowiedzi na wnioski złożone na dwudziestej drugiej Sesji Rady Miejskiej.

3.        Informacja o pracy organu wykonawczego i pracy Urzędu.

4.        Ustalenie wskaźników budżetowych do prac nad projektem budżetu na rok 2006.

5.        Stan oświaty w mieście i gminie.

6.        Podjęcie uchwał w sprawie:

a)        zmian budżetu gminy na 2005 rok,

b)       uchwalenia Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2013

7.        Składanie wniosków.

8.        Informacje, wolne wnioski i zapytania.

9.        Zakończenie obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej.

                                                                                     

 

 do punktu 2

 

Odpowiedzi na złożone  wnioski złożone na dwudziestej drugiej Sesji Rady Miejskiej udzielił Burmistrz Miasta i Gminy – Czesław Bender.

( treść odpowiedzi w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załączniki nr 4 do nr 5 )

Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem do wnioskujących czy odpowiedź jest satysfakcjonująca. Uwag nie zgłoszono.

 

                do punktu 3

 

Informację na temat pracy organu wykonawczego i pracy urzędu przedstawił Zastępca Burmistrza – Grzegorz Ryczkowski.

( informacja stanowi załącznik nr 6 – do niniejszego protokółu )

 

do punktu 4

 

Pani Grażyna Habasińska Sekretarz Urzędu przedstawiła informację na temat wskaźników budżetowych do prac nad projektem budżetu na rok 2006.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 8 października 2005 roku zostały opracowane materiały planistyczne do projektu budżetu przez podległe gminie jednostki. Przy szacowaniu dochodów
i wydatków budżetu należy przyjąć następujące parametry:

< Wydatki budżetowe

-          wydatki rzeczowe, wzrost o 1,5%,

-          wydatki osobowe, wzrost o 3%,

-          składka na Fundusz Pracy 2,45%,

-          naliczenie z FŚS 740,00 zł,

< Dochody budżetowe

-          podatek od nieruchomości – wysokość stawek określonych Rozporządzeniem Ministra Finansów na rok podatkowy 2006,

-          podatek rolny 27,88 zł za 1q żyta wg komunikatu Prezesa GUS,

-          podatki i opłaty lokalne – wysokość stawek określona Rozporządzeniem Ministra Finansów na rok podatkowy 2006,

-          podatek leśny – 131,35 zł za 1 m3 ceny sprzedaży drewna wg komunikatu Prezesa GUS,

-          czynsze mieszkalne - zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XX/121/05
z dnia 29.04.2005 r. nie mniej niż 10%, w sprawie określenia zasad polityki czynszowej – 15%,

-          czynsze za dzierżawy gruntu i lokale użytkowe- zgodnie z Uchwałą Nr XV/78/04 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, z dnia 25.08.2004 r. § 2 pkt 3 tj. raz w roku o wskaźnik zmian cen konsumpcyjnych – 1,5%.

< Różne rozliczenia

-          część wyrównawcza subwencji – wielkość wg danych z Ministerstwa Finansów,

-          część oświatowa subwencji – wielkość wg danych z Ministerstwa Finansów,

-          udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych - wielkość wg danych z Ministerstwa Finansów,

Do przedstawionego zagadnienia pytań nie było.

 

do punktu 5

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Pana Grzegorza Mazurka – Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół o przedstawienie informacji na temat stanu oświaty
w mieście i gminie.

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Nikt z nas na początku 1996 roku nie był chyba w stanie przewidzieć, że taki pozytywny stan oświaty będzie pod koniec 2005 roku. Wpłynęła na to reforma Edukacji w 1999 roku polegająca na powołaniu nowego typu szkół jakim są gimnazja, zmiany w prawie oświatowym, informatyzacja szkół, powszechne doskonalenie i zdobywanie nowych kwalifikacji przez nauczycieli. Mam świadomość, że nie wszystkie plany i marzenia dotyczące oświaty zostały zrealizowane. Nie zawsze zmiany odbierane były przez środowisko oświatowe, rodziców ze spokojem ale efekt finalny i stan oświaty w tej chwili świadczy o prawidłowych wyborach,
o konsekwencji obranego kierunku zmian. Nie jest moja rola ocena oświaty tylko w dobrym świetle ale opinie osób z zewnątrz m.in. pracowników kuratorium oświaty, pracowników instytucji kontrolujących szkoły są jednoznaczne. Zrobiliśmy wspólnie wszyscy bardzo dużo dla naszej oświaty. Świadczy o tym m.in. stan bazy oświatowej, pozytywnie i diametralnie różny od tego co z przed 10 laty. Powszechna informatyzacja w placówkach oświatowych i ich wyposażenie, a także to, że wszyscy uczniowie, którzy powinni ale i część uczniów, których nie musimy dowozić są dowożeni do szkół. Mam również i ja myślę, że swój osobisty sukces, a mianowicie chcę powiedzieć, ze radni te najważniejsze gremia w gminie nie traktują już oświaty jak 10 lat temu jak jakieś „kukułcze jajo”, które państwo nam podrzuciło. Już czuje to i widzę po działaniach, po rozmowach, że wszyscy tutaj albo w większości traktujemy oświatę jako  jedno z najważniejszych działań na terenie naszej gminy.
Ta oświata traktowana jest w ten sposób, ze stanowi o przyszłości nie tylko naszej gminy ale i naszego kraju. Ten klimat nie tylko w radzie jest bardzo widoczny i to uważam za bardzo dobry objaw zupełnie niż 10 lat temu. Na trudne tematy wymagające niekiedy trudnych decyzji rozmawiamy zupełnie inaczej. Dobrze się dzieje, że co roku mam taką okazję na Sesji Rady Miejskiej, bo na komisjach to częściej przedstawiać jak to w tej chwili wygląda, co się zmieniło, co idzie ku lepszemu, nad pewnymi sprawami trzeba się zastanowić może je zmienić. To jest dobra sytuacja ponieważ radni, którzy decydują o kierunkach, o budżecie  mają tyle informacji na ten temat, że mogą wnioskować czy podejmować  o odpowiednie sprawy tak aby sprawy oświatowe w dalszym ciągu szły w dobrym kierunku.

(szczegółowa informacja na temat stanu oświaty w mieście i gminie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokółu )

Następnie Przewodniczący poprosił o dyskusję nad przedstawionym zagadnieniem.

Bogusław Żuchowski – radny. Wysoka Rado, Panowie Burmistrzowie, Szanowni Państwo. Już kilka lat Pan Dyrektor przewodzi szkołom i za każdym razem w moim odczuciu i za pewne moich kolegów sprawozdania są niezwykle przejrzyste, czytelne, opracowanie wręcz „prymusowskie”. Ten klimat, który się wytworzył właśnie w naszym urzędzie i między dyrektorami szkół, to na pewno zasługa Pana Dyrektora. Posiadana umiejętność przekazywania i przekonywania nas radnych przynosi pozytywne efekty. Dziękuję.

 

do punktu 6  

 

Przewodniczący porosił Panią Celinę Witkowską – Skarbnika o przedstawienie projektu uchwały dotyczącej zmian budżetu gminy na rok 2005.

Zmiany dotyczą działów 758 – Różne rozliczenia, 801 Oświata i Wychowanie, 852 – Pomoc Społeczna, 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.

Jerzy Żurawski – Przewodniczący Rady poprosił o pytania.

Ryszard Dobieszewski – radny. Ja jestem na etapie informacji takich, że sprawę wygraliśmy, a tutaj słyszę o zajęciu rachunku bankowego proszę o przybliżenie nam tej sprawy.

Pani Grażyna Habasińska – Sekretarz Urzędu. Jeżeli chodzi o wyrok pierwszej instancji sprawę wygraliśmy. Potrąciliśmy sobie kary umowne wg umowy jaką zawarliśmy z wykonawcą. Natomiast firma MAKRO się odwołała  do Sądu Apelacyjnego do Gdańska. Sąd ten spojrzał na sprawę inaczej tzn. uważał, że te pieniądze się należą zgodnie z tą umową ale tok powinien być inny. Nie powinniśmy sobie sami potrącać, ale zapłacić, a dopiero później dochodzić swoich należności. Tak właśnie wskazał Sąd Apelacyjny. Kasacja do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku nam nie przysługuje z uwagi na niską wartość roszczenia. Chcąc odzyskać te pieniądze musimy najpierw zapłacić i wrócić od samego początku na drogę sądową.

Przewodniczący Rady – ja myślę, że zawiedliśmy się na naszym prawniku, który nam powinien wskazać jaką drogą iść bo to są fachowcy nie szewcy.

Grażyna Habasińska – Sekretarz. Skoro sąd rozpatrywał naszą sprawę i wcale nie uznał, że to był błąd prawny trudno się tutaj dopatrywać błędów prawnika.

Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały dotyczący zmian
w budżecie gminy na rok 2005 i zarządził głosowanie.

Uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 15 radnych.

( uchwała nr XXIII/138/05 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 8 )

 

do punktu 6 p-pkt „b”

 

Przewodniczący poprosił Burmistrza Miasta i Gminy o zapoznanie zebranych
z projektem uchwały dotyczącym Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2013.

Źródłami finansowania zadań określonych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym będą środki własne Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, pozyskane dotacje z innych źródeł oraz pożyczki i kredyty.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały
i zarządził głosowanie.

Uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 15 radnych.

( uchwała nr XXIII/139/05 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 9 )

 

                do punktu 7

 

Grzegorz Zych – radny. Pani Kowalska Jadwiga sołtys wsi Kamienica składała podanie o umorzenie podatku. Była to niewielka kwota bo 100,00 zł,
a umorzone miała 30,00 zł. Uważam, że jest to trochę niepoważne.

 

do punktu 8

 

Pani Grażyna Habasińska – Sekretarz Urzędu MiG przedstawiła informację na temat złożonych oświadczeń majątkowych.

Z dniem 1 stycznia 2003 roku wszedł w życie przepis art. 24 ustawy
o samorządzie gminnym, który nałożył na radnych, burmistrza i jego zastępcę, sekretarza, skarbnika, osoby zarządzające oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza obowiązek  złożenia oświadczenia majątkowego. Takie oświadczenie za rok 2004 złożyli wszyscy zobowiązani do złożenia takich oświadczeń w określonych terminach. Zdarzały się pewne nieprawidłowości dotyczące wypełnienia tych oświadczeń. Nie było potrzeby zgłaszania wniosku do Dyrektora Urzędu Skarbowego o kontrolę oświadczeń. Nie było podejrzeń, że ktoś zataił prawdę lub podał nieprawdę. Z uwagi na kończącą się kadencję, w tym ostatnim roku radni i burmistrz składają dwa oświadczenia. Jedno do 30 kwietnia 2006 roku według stanu na dzień
31 grudnia 2005, drugie – dwa miesiące przed upływem  kadencji.

Henryk Ziółkowski – radny. Ja mam pewne zastrzeżenia, jeśli chodzi o formę zapisu w punkcie 4 porządku obrad. Nie bardzo rozumiem na czym polega to  ustalenie wskaźników o co tu chodzi. Ani nad tym nie głosowaliśmy, ani nie dostaliśmy żadnych wytycznych, uważam że zapis powinien brzmieć jako informacja o wskaźnikach. Bo ustalenie to jest ustalenie albo będziemy głosować, a tak to jest jakiś dziwny twór. Chciałbym to wyjaśnić bo przeszło to bez echa i nikt w tej sprawie nie zajął głosu.

Grażyna Habasińska – Sekretarz Urzędu. Być może jest to błąd stylistyczny ale chcę powiedzieć, że nie chodzi tu o stawki podatkowe, które będą ustalane na komisjach tylko o parametry przy szacowaniu dochodów i wydatków do projektu budżetu, które zawsze były określane zarządzeniem burmistrza. Następnie Przewodniczący udzielił głosu mieszkańcowi Kochonia Panu  Józefowi Kaczkowskiemu.

Chcę powiedzieć, że Kółko Rolnicze nie zostało wywłaszczone przez Państwo, Parlament czy Rząd tylko powiatowa administracja i gminni administracja SGR. Sprawa się toczy bo prowadzę korespondencję przez 6 lat. Z Panem Burmistrzem i sześcioma osobami z administracji. Przez cały ten czas nie otrzymałem odpowiedzi. W pismach tych piszę tak „kto był właścicielem od 1967 r. do 1994 r. gmina stwierdza w ten sposób, że gmina nie była właścicielem.

Przewodniczący Rady – Panie Kaczkowski, a czego Pan  oczekuje od nas jako Rady.

Jan Kaczkowski – to Panu zaraz powiem, to że niesłusznie Pan tu siedzi. Właśnie Pan Żurawski wystąpił z wnioskiem żeby sprzedać Kółko Rolnicze. Ten majątek został sprzedany. Z tego powodu, że Rada rządziła SKR-em, a nie SGR, a Pan Dobieszewski tylko wykonywał Wasze polecenie.

Wyszła przecież ustawa, że cały majątek przechodzi na gminy, dlaczego więc ta działka nie przeszła na gminę. Pan Burmistrz twierdzi, że miał prawo, a ja uważam, że   nie wszystkim rządzi i rada powinna na to wpłynąć abym dostał odpowiedź kto jest właścicielem działki od roku 1964-1994.

 

do punktu 9

 

Przewodniczący Rady – Jerzy Żurawski kończąc obrady dwudziestej trzeciej Sesji, podziękował wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził, że zamyka obrady dwudziestej trzeciej Sesji Rady Miejskiej.

  • opublikował: Stażysta
    data publikacji: 2006-11-30 10:43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 997
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-11-30 10:44

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3048932
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-07-12 14:53

Stopka strony