Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr XXXIV/06

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, z dnia 19 października 2006 roku

 

 

 

Sesję rozpoczęto o godzinie dziesiątej, a zakończono o godzinie trzynastej trzydzieści.

Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu n. Wisłą                   ul. Szkolna 1.

Otwierając obrady trzydziestej czwartej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Jerzy Żurawski stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W obradach uczestniczyło 12 radnych, 18 przewodniczących rad sołeckich, goście zaproszeni oraz kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy z Burmistrzem na czele.

( listy obecności stanowią załączniki od nr 1 do nr 3 do niniejszego protokółu )

Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad, po czym powitał wszystkich uczestników. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi do protokółu z trzydziestej trzeciej Sesji Rady Miejskiej, który był wyłożony
w biurze Rady, a przed obradami w holu sali konferencyjnej. Żadnych uwag radni nie wnieśli, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokółu.

W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie – głosowało 12 radnych na 12 obecnych.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty bez zmian.

 

do punktu  2

 

Odpowiedzi na złożone wnioski na trzydziestej trzeciej Sesji Rady Miejskiej udzielił  Burmistrz Miasta i Gminy – Czesław Bender

( treść odpowiedzi w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 4 )

 

do punktu 3

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Pana Grzegorza Ryczkowskiego – Zastępcę Burmistrza o przedstawienie informacji o pracy organu wykonawczego i pracy urzędu.

( pełna treść informacji w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 5)

Pytań nie zgłoszono.

 


                do punktu 4 p-pkt „a”

 

Przewodniczący porosił pana Ryszarda Bartoszewskiego o przedstawienie projektu uchwały.

Uchwała ta została już wcześniej podjęta jednak została przez Nadzór Wojewody cofnięta z uwagi na błędny zapis, treść obowiązująca brzmi: „przyjmuje się Plan Rozwoju Miejscowości Mokowo, Zbyszewo,  Grochowalsk.

Były to trzy uchwały, które trzeba było wywołać ponownie.

Wobec braku pytań Przewodniczący odczytał projekt uchwały dotyczący Przyjęcia Planu rozwoju Miejscowości Mokowo i zarządził głosowanie.

Uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 12 radnych na 12 obecnych.

( uchwała nr XXXIV/181/06 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 6)

 

do punktu 4 p-pkt „b”

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały podejmowanej z tych samych przyczyn j.w. i zarządził głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 12 radnych na 12 obecnych.

( uchwała nr XXXIV/182/06 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 7)

 

do punktu 4 p-pkt „c”

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały podejmowanej z tych samych przyczyn j.w. i zarządził głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 12 radnych na 12 obecnych.

( uchwała nr XXXIV/183/06 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 8)

 

do punktu 4 p-pkt „d”

 

Przewodniczący Rady poprosił Pana Ryszarda Bartoszewskiego o zapoznanie radnych z projektem uchwały dotyczącej podjęcia współpracy Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z Grupą Partnerską w ramach projektu „Turystyka wspólna sprawa” Turystyka - wspólna sprawa" jest pierwszym w Polsce dużym projektem w zakresie szkoleń i doradztwa dla branży turystycznej. Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności branży turystycznej w wybranych regionach kraju poprzez doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr.
Projekt jest adresowany do:


  • przedstawicieli kadry zarządzającej i pracowników przedsiębiorstw turystycznych,

  • przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego,

  • organizacji, które wspierają rozwój turystyki.

Projekt jest realizowany w pięciu województwach: dolnośląskim, podlaskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim. W projekcie mogą uczestniczyć zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i duże przedsiębiorstwa. Szkolenia realizowane w ramach projektu "Turystyka - wspólna sprawa" dla przedsiębiorstw w większej części są finansowane
z Europejskiego Funduszu Społecznego; dla jednostek samorządu terytorialnego
i organizacji szkolenia są nieodpłatne. W ramach projektu powstały grupy partnerskie złożone z przedsiębiorców, samorządowców oraz przedstawicieli organizacji działających w branży turystycznej. Zostaną one powołane na konferencjach i spotkaniach rekrutacyjnych, a ich zadaniem będzie tworzenie, rozwijanie i promowanie markowych produktów turystycznych obsługiwanych w formule sieciowej, czyli w ścisłej współpracy partnerów w danym regionie. Grupy partnerskie będą miały okazję wziąć udział w konkursie „Turystyka - wspólna sprawa", którego ideą jest wyróżnienie i nagrodzenie tych grup, które osiągnęły najlepsze wymierne efekty swojej pracy.

Od czerwca br. działa we Włocławku  grupa partnerska pod nazwą  „Z biegiem Wisły” do  której należy: Klub Wodniaków O/Kujawski PTTK, OSiR, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Towarzystwo Miłośników Włocławka, Hotel Podgrodzie,  Urząd Gminy w Bobrownikach, Restauracja Polska, Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą, o/ Kujawski PTTK, Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne, Włocławski Portal Internetowy, Wyższa Szkoła Informatyki, Lokalna Grupa Działania   Gmin Dobrzyńskich Region Południe.

Z uwagi na brak pytań i dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały
i zarządził głosowanie.

Uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 12 radnych na 12 obecnych.

( uchwała nr XXXIV/184/06 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 9)

 

do punktu 4 p-pkt „e”

 

Przewodniczący poprosił Pana Ryszarda Bartoszewskiego o przedstawienie projektu uchwały  w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/70/04 z dnia 28 czerwca 2004 r. dotyczącej Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2004-2006.

Zmiana dotyczy §1 uchwały nr XIV/70/04 w tym paragrafie nadaje się nowe brzmienie „Wieloletni plan Inwestycyjny Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2004-2008 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały”.

Źródłem finansowania zadań określonych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym będą środki własne Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, pozyskane dotacje z innych źródeł oraz pożyczki i kredyty.

Wobec braku dyskusji i pytań Przewodniczący odczytał projekt uchwały
i zarządził głosowanie.

Uchwała została podjęta jednogłośnie głosowało 12 radnych na 12 obecnych.

( uchwała nr XXXIV/185/06 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 10)

 

do punktu 4 p-pkt „f”

 

Przewodniczący poprosił Panią Magdalenę Sujkę o zapoznanie radnych
z projektem uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXX/167/06 z dnia 28.04.2006 r. w sprawie ustalania regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej
o charakterze socjalnym.

Zmienia się brzmienie załącznika nr 1 do regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w sprawie ustalania propozycji wysokości stypendium szkolnego stanowiący załącznik nr 1 do uchwały XXX/167/06
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie.

Uchwała została podjęta jednogłośnie głosowało 12 radnych na 12 obecnych.

( uchwała nr XXXIV/186/06 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 11)

 

do punktu 4 p-pkt „g”

 

Przewodniczący poprosił Pana Grzegorza Mazurka – Dyrektora ZOS
o zapoznanie rady z projektem uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków.

Ustala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków funkcyjnego, motywacyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz innych składników wynagradzania w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006r .

Niniejszy regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach prowadzonych przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą. Regulamin określa także wysokość dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

Wobec braku dyskusji i pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały
i zarządził głosowanie.

Uchwała została podjęta jednogłośnie głosowało 12 radnych na 12 obecnych.

( uchwała nr XXXIV/187/06 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 12)

do punktu 4 p-pkt „h”

 

Zastępca Burmistrza – Grzegorz Ryczkowski omówił projekt uchwały dotyczący zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy.

Projekt uchwały dotyczy zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej
w Dobrzyniu nad Wisłą, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 802/5 o pow. 509 m2. nabywca ponosi koszty sporządzenia operatu szacunkowego i umowy notarialnej. Działka ta położona jest na rogu ul. Licealnej i 1-go Maja. Chodzi
o to, że w razie pojawienia się potencjalnego nabywcy domu ludowego działka ta jest niezbędna ponieważ nie ma tam żadnego dojazdu ani miejsca parkingowego.

Wobec braku dyskusji przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie.

Uchwała została podjęta jednogłośnie głosowało 12 radnych na 12 obecnych.

( uchwała nr XXXIV/188/06 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 13)

 

do punktu 4 p-pkt „i”

 

Zastępca Burmistrza Grzegorz Ryczkowski zapoznał radnych z projektem uchwały dotyczącym wyrażenia zgody na wynajem części pawilonu sportowego wraz z niezbędnym gruntem.

Zgłosiła  się firma PPHU „Piero-Mode” – Piotr Długokęcki Sierpc z prośbą
o wydzierżawienie części pawilonu sportowego. Aby taka dzierżawa mogła nastąpić rada powinna wyrazić zgodę.

Wobec braku dyskusji przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.

Uchwała została podjęta jednogłośnie głosowało 12 radnych na 12 obecnych.

( uchwała nr XXXIV/189/06 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 14)

 

do punktu 4 p-pkt „j”

 

Przewodniczący rady poprosił Panią Celinę Witkowską – Skarbnika
o informację na temat podejmowanych stawek podatkowych na rok 2007.

Z uwagi na to, że wybory do rad odbywają się 12 listopada jest krótki termin do powołania następnej sesji. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych art.20a mówi, ze rada obojętnie z jakich powodów nie podejmie w tym roku nowych stawek podatkowych przyjmuje się stawki podatkowe obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy. Żeby do tego nie doszło i  żebyśmy nie przeszli ze stawkami z roku 2006 powinniśmy przedłożyć uchwały podatkowe na obecnej sesji. Stawki podatkowe na rok 2007 omówione były z komisja budżetową.

W związku z tym, że rada otrzymała już wcześniej projekty uchwał podatkowych nie będziemy tego szczegółowo omawiać, natomiast poprosimy
o pytania. Powiem tylko, że jeżeli chodzi o stawki od środków transportowych na rok 2007 postanowiliśmy wprowadzić zmiany w postaci zmniejszeń tych podatków.

Następnie Pani Krystyna Michalska szczegółowo omówiła zmiany obniżenia podatku rolnego. Wobec braku pytań przewodniczący odczytał projekt uchwały podatku od środków transportowych i zarządził głosowanie.

Uchwała została podjęta jednogłośnie głosowało 12 radnych na 12 obecnych.

( uchwała nr XXXIV/190/06 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 15)

 

do punktu 4 p-pkt „k”

 

Pani Celina Witkowka – Skarbnik omówiła projekt uchwały opłaty administracyjnej na rok 2007.

Wprowadza się opłatę administracyjną za czynności urzędowe:

-          wydanie wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 25,00 zł,

-          wydanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 36,00 zł.

wobec braku dyskusji i pytań Przewodniczący odczytał projekt uchwały
i zarządził głosowanie.

Uchwała została podjęta jednogłośnie. Głosowało 12 radnych na 12 obecnych.

( uchwała nr XXXIV/191/06 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 16)

 

do punktu 4 p-pkt „l”

 

Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości przedstawiła Pani Celina Witkowska – Skarbnik.

Określa  się  wysokość  stawek   podatku  od  nieruchomości  na rok  2007,

w  następującej  wysokości:

1.                   od  budynków  lub  ich  części:

a)                   mieszkalnych  -  0,38 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

b)                  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie  działalności gospodarczej – 14,70 zł od 1m2 powierzchni  użytkowej

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym  materiałem siewnym  - 8,66 zł od 1m2powierzchni użytkowej

d)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania

świadczeń  zdrowotnych – 3,75zł od  1m2  powierzchni użytkowej

e)                   pozostałych,  w tym  zajętych na prowadzenie odpłatnej  statutowej

działalności pożytku publicznego przez  organizacje  pożytku  publicznego  

3,70    od  1m2  powierzchni  użytkowej

2.   od   budowli -  2%  ich  wartości określonej  na  podstawie  art.4  ust.1 pkt3

      i  ust.  3-7,

3.                   od  gruntów:

a)  związanych  z  prowadzeniem  działalności  gospodarczej,  bez             

     względu  na sposób  zakwalifikowania w ewidencji  gruntów

     i  budynków  - 0.53 zł  od  1m2powierzchni  użytkowej

b)                  pod jeziorami, zajętych  na zbiorniki  wodne  retencyjne lub     

elektrowni  wodnych  - 3,65 od  1 hapowierzchni

c)                   pozostałych , w tym  zajętych  na  prowadzenie odpłatnej statutowej

działalności  pożytku  publicznego  przez  organizacje  pożytku

publicznego  - 0,15  od  1 m2   powierzchni        

Zwalnia  się z podatku od nieruchomości  budynki i grunty  gminne  wykorzystywane na  cele kulturalno – oświatowe, sportowe, na cele ochrony  pożarowej  oraz zbiorowego  zaopatrzenia w wodę  i  odprowadzania  ścieków.

Zwalnia  się z  płacenia  podatku od nieruchomości  od budynków mieszkalnych
lub ich  części  wszystkich  rolników.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.

Uchwała została podjęta jednogłośnie. Głosowało 12 radnych na 12 obecnych.

( uchwała nr XXXIV/192/06 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 17)

 

Ludomir Bylicki – radny. Chciałem zapytać jest mowa o zmianie stawek podatkowych od środków transportowych, podatku od nieruchomości, opłaty administracyjnej. Dlaczego natomiast nie ma zmiany podatku rolnego. Wiem, że jest to uzależnione od ogłoszenia Przez Prezesa GUS nie mniej jednak podatek rolny również powinien być uchwalony na tej sesji.

Uważam, że to jest nie w porządku jeżeli dokonujemy zmian to powinno dotyczyć to wszystkich podatków. W tym momencie rolnicy będą czuli się pokrzywdzeni, a odpowiedzialność spadnie na naszą radę.

Chciałbym się dowiedzieć czy jest już ogłoszony podatek rolny i jaka jest jego stawka na rok 2007.

Burmistrz Miasta i Gminy – Czesław Bender. Prezes GUS ogłosił dopiero wczoraj stawkę podatku rolnego. Nie wiedzieliśmy więc jak ona będzie
i w związku z tym nie ma projektu uchwały podatku rolnego.

Stawka podatku rolnego obecnie wynosi 27,88 zł, natomiast zgodnie
z komunikatem GUS na rok 2007 będzie wynosiła 35,50 zł.

Rolnicy zostali wzorem lat ubiegłych zwolnieni od podatku od nieruchomości
i na przyszły rok nie zmieniamy uchwały dotyczącej przydomowych  oczyszczalni ścieków. Na przyszły rok jest planowanych oczyszczalni ok. 80 sztuk to średnio jest 800.000 zł. Jeżeli rada podejmie uchwałę odnośnie podatku rolnego to ja nie będę negował.

Ludomir Bylicki – radny. Nie chcę robić tu sobie kryptoreklamy, ale bardzo szybko podjęliśmy uchwały od środków transportowych, podatku od nieruchomości czy opłaty administracyjnej, a podatek rolny nie został ruszony.

W związku z tym uważam,  że tak nie powinno być. Różnica stawki podatku rolnego w stosunku do roku przyszłego jest znaczna i jest to ewidentnie krzywdzące rolników.

Jerzy Żurawski – Przewodniczący Rady. Kolego radny nie mogliśmy wprowadzić do porządku obrad projektu uchwały o podatku rolnym ponieważ nie mieliśmy stawek.

Ludomir Bylicki – radny. W porządku ale 27,88 zł z ubiegłego roku, a 35,50 zł to jest różnica. Jeżeli tego nie zmienimy to podwyższona stawka przejdzie na rok przyszły. Wiemy, że paliwo idzie do góry, a cały kręgosłup budżetu gminy to nie oszukujmy się panowie radni i sołtysi to stanowi podatek rolny. Gdyby sesja była dwa dni później też by się nic nie stało, a podatek rolny mógłby być uchwalony.

Bogusław Żuchowski – radny. Po raz kolejny zostaliśmy wymanewrowani.
Bo tłumaczenie jest takie, że nie było ogłoszonej stawki podatku rolnego, automatycznie przyjmujemy stawkę górną, którą podał GUS. Przecież jak nie była znana stawka podatku rolnego można było przygotować projekt uchwały ze wzrostem np. 5% czy 10% do obecnie obowiązującej. Taką uchwałę można było wywołać. Natomiast teraz można by było zadecydować, czy obniżamy, czy podwyższamy, a teraz jesteśmy pozbawieni decydowania w tym momęcie.

Grażyna Habasińska – Sekretarz Urzędu. Nic nie stoi na przeszkodzie aby została wprowadzona taka uchwała do porządku obrad. Proponuję zrobić przerwę aby to przeanalizować i wystąpić z wnioskiem o wprowadzenie
do porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia ceny skupu żyta
do podatku rolnego za 2007 rok..

Bogusław Żuchowski – radny. Cieszę się, że jest dobra wola, ale o ile sobie przypominam chyba dwa lata temu kiedy uchwalane były stawki podatkowe
i podatek rolny nie był wywoływany, wystąpiłem  z wnioskiem aby jednak była uchwała wywołana celem obniżenia tego podatku usłyszałem odpowiedź, że tego podatku do porządku obrad nie można już wprowadzić. Teraz nie wiem czy będzie wprowadzenie uchwały podatku rolnego zgodne z regulaminem.

                Przewodniczący zarządził 30 minutową przerwę.

Po przerwie wznowiono obrady.

Ludomir Bylicki – radny. Stawiam wniosek w imieniu swoim i jako Przewodniczący Komisji Rolnictwa o wywołanie uchwały w sprawie określenia ceny skupu żyta do podatku rolnego na rok 2007.

Przewodniczący Rady Miejskiej – Jerzy Żurawski. Ustawa o samorządzie gminnym nie precyzuje, w jakim momencie obrad radny / grupa radnych / ma prawo zgłosić wniosek w sprawie wprowadzenia zmiany do porządku obrad, ani w jakim ich momencie rada ma prawo głosowania w tej sprawie oraz po uzyskaniu bezwzględnej większości wprowadzenia zgłoszonej zmiany. Dlatego należy uznać, iż wnioskowana zmiana w porządku obrad, przyjęta przez radę może być wprowadzona w dowolnym momencie trwania obrad sesji rady gminy.

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie wprowadzenia dodatkowego p-punktu do porządku obrad w sprawie obniżenia podatku rolnego.

Rada jednogłośnie wprowadziła do punktu 4 dodatkowy p-punkt „n”. Głosowało 12 radnych na 12 obecnych.

Wobec braku dyskusji i pytań Przewodniczący odczytał projekt uchwały
w sprawie określenia ceny skupu żyta do podatku rolnego za rok 2007.

Uchwała została podjęta jednogłośnie. Głosowało 12 radnych na 12 obecnych.

Średnia cena skupu żyta został obniżona z kwoty 35,52 zł do kwoty 30,30 zł.

( uchwała nr XXXIV/194/06 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 18)

 

do punktu 4 p-pkt „m”

 

Projekt uchwały przedstawiła pani Celina Witkowska – Skarbnik.

Zmiany dotyczą działu Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie 111.925,00 zł zmniejszenie inwestycji budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków
w związku z korzystnym wynikiem przetargów.

Dz. 750 Administracja publiczna. Zwiększenie dochodów 15.000 zł kapitalizacja odsetek

10.000 zł z przeznaczeniem na zakup drzew i krzewów,

5.000 z ł z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

zmniejszenie 45.617 zł rozliczenie programu „LIDER+”

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenie10.000zł zakup mundurów dla jednostki Mokowo

Dz. 757 obsługa długu publicznego

Zmniejszenie 39.542 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dz.801 oświata i wychowanie

Zwiększenie dochody 2.400 zł wpłaty rodziców z tytułu dofinansowania przedszkola

Dz.851 ochrona zdrowia

Zwiększenie 10.981,00zł wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenie 173.224 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów
o charakterze socjalnym

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenie 697.207 zł w tym 5.000 zł z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, dotacja celowa w kwocie 637.665 oraz środki własne gminy
w kwocie 49.542,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Ograniczenie zjawisk osuwiskowych na skarpie Dobrzyńskiej / prace stabilizacyjne i melioracyjne / wraz z budową kanalizacji deszczowej, sanitarnej i przeniesienie ulicy Zjazd w mieście Dobrzyń nad Wisłą”. 
w kwocie 10.000 zł na zakup drzew i krzewów

Dz. 926 kultura fizyczna i sport

Zwiększenie 3.000 zł ze zwiększenia opłaty skarbowej z przeznaczeniem na dotację celową dla MLKS „Wisła”

Pozostałe przeniesienia między paragrafami spowodowane są zwiększeniem wydatków w trakcie realizacji budżetu.

Wobec braku pytań przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.

Uchwała został podjęta jednogłośnie głosowało 12 radnych na 12 obecnych.

( uchwała nr XXXIV/193/06 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 19)

 

do punktu 5

 

Informację przedstawiła Pani Grażyna Habasińka – Sekretarz Urzędu Miasta
i Gminy. Przepisy jednoznacznie określają krąg osób, które składają oświadczenia majątkowe. Przepisy te określają cały zakres przedmiotowy tych oświadczeń oraz ich podmioty. Oświadczenia składają: skarbnik, sekretarz, burmistrz, zastępca burmistrza,  wszyscy kierownicy jednostek organizacyjnych oraz osoby mające upoważnienie Burmistrza do wydawania decyzji administracyjnych.

W oświadczeniach składamy informacje, o których mówi ustawa, a mianowicie o naszych nieruchomościach, dochodach osiągniętych z tyt. zatrudnienia,
o zobowiązaniach pieniężnych w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach.

Oświadczenia majątkowe radni składali na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej.

 

do punktu 6

 

1. Został złożony wniosek przez radnego Stanisława Wojciechowskiego
w sprawie: zniszczenia pola oraz rowu przez Spółkę Wodną. Podczas czyszczenia rowu skarpa została zniszczona i wyrzucona na pole rolnika.

     Proszę o zajęcie się ta sprawą.

2.  Kolejny wniosek złożyła Pani Zofia Celmer – sołtys wsi Główczyn. Dotyczył   on 20 szt. krzeseł do remizy. Uzasadniła to ty, iż podczas zebrań nie ma na czym siedzieć.

3.  Następny wniosek złożył sołtys sołectwa Lenie Wielkie. Dotyczył zebrania  poboczy na wysokości sklepu, ponieważ stwarza to zagrożenie dla pieszych.

 

 

do punktu 7

 

W imieniu Rady miejskiej Przewodniczący zgłosił wniosek o przyznanie nagrody im. Adama Adamandego Kochańskiego za rok 2006 dla ks. Waldemara Nowaka.

( autobiografia stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokółu)

Przewodniczący Rady poprosił panią Jolantę Pigłowską - Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Krojczynie i przedstawienie krótkiej informacji na temat nadania szkole imienia.

Dnia 26 czerwca 2006 roku Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców Publicznego Gimnazjum w Krojczynie podjęli decyzję o podjęciu działań zmierzających do nadania szkole imienia Jana Pawła II. W ten sposób zakończył się długi proces wyboru patrona dla niniejszej placówki oświatowo-wychowawczej.

Jesteśmy głęboko przekonani o słuszności naszej decyzji, ponieważ patron
to ktoś, kto jest ojcem danej wspólnoty, instytucji, ludzi, którzy go obrali za swego opiekuna. Nie chodzi o to, by podziwiać patrona, ale o to by stał się On dla nas przewodnikiem, by prowadził młode pokolenie przez życie, by w każdym z nich ukazało się piękno człowieczeństwa, żeby byli ludźmi z charakterem,
z zasadami i żeby zawsze potrafili odróżnić dobro od zła.

  • opublikował: Stażysta
    data publikacji: 2006-11-29 08:41

następna strona »

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3214
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-11-29 08:43

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5176334
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony