Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr XXXIII/06

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, z dnia 31 sierpnia 2006 roku

 

 

 

Sesję rozpoczęto o godzinie dziewiątej, a zakończono o godzinie jedenastej.

Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu n. Wisłą ul. Szkolna 1.

Otwierając obrady trzydziestej trzeciej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Jerzy Żurawski stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W obradach uczestniczyło 13 radnych, 20 przewodniczących rad sołeckich, goście zaproszeni oraz kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy z Burmistrzem na czele.

( listy obecności stanowią załączniki od nr 1 do nr 3 do niniejszego protokółu )

Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad, po czym powitał wszystkich uczestników. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi do protokółu z trzydziestej drugiej Sesji Rady Miejskiej, który był wyłożony
w biurze Rady, a przed obradami w holu sali konferencyjnej. Żadnych uwag radni nie wnieśli, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokółu.

W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie – głosowało 13 radnych na 13 obecnych.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty bez zmian.

 

do punktu  2

 

Odpowiedzi na złożony wniosek na trzydziestej drugiej Sesji Rady Miejskiej udzielił  Burmistrz Miasta i Gminy – Czesław Bender

( treść odpowiedzi w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 4 )

 

do punktu 3

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Pana Grzegorza Ryczkowskiego – Zastępcę Burmistrza o przedstawienie informacji o pracy organu wykonawczego i pracy urzędu.

( pełna treść informacji w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 5)

Pytań nie zgłoszono.

do punktu 4

 

Informację  z wykonania budżetu za I półrocze 2006 roku przedstawiła Pani Celina Witkowska – Skarbnik.

Dochody budżetowe na zaplanowane 16.083.161,00 zł wykonano 9.172.963,00 zł, co stanowi 57,03% planu określonego uchwałami budżetowymi.

Poziom realizacji dochodów w jednostce przy podziale trójstopniowym kształtuje się następująco:

-          dochody własne plan 4.280.318 zł wykonanie 2.257.473 zł co stanowi 52,70% wykonania,

-          dotacje plan 3.637.720 zł wykonanie 2.156.828 zł co stanowi 59,30% wykonania,

-          subwencja plan 8.165.123 zł wykonanie 4.758.662 zł co stanowi 58,30% wykonania, w tym:

·         oświatowa plan 5.859.528 zł wykonanie 3.605.864 zł co stanowi 61,50% wykonania,

·         ogólna plan 2.305.595 zł, wykonanie 1.152.798 zł co stanowi 50,00% wykonania.

W dochodach ogółem najbardziej znaczący udział w realizacji dochodów gminy maja odpowiednio: subwencje 51,9%, dochody własne 24,6%, dotacje 23,5%.

Najwyższe źródło dochodów stanowi subwencja oświatowa i wynosi 39,3% dochodów gminy.

Jeśli chodzi o wydatki to do planowanych kwot nie wystąpiło przekroczenie. Ogółem wydatki zrealizowano w wysokości 7.001.458,74 zł, co stanowi 42,11% planu.

Wynik finansowy przedstawia się następująco:

Uchwała Nr XXVI/148/04 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2005 roku Rada Miejska przyjęła:

  1. Dochody budżetu miasta i Gminy w wysokości 15.305.165,00 zł.

  2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości 17.556.219,00 zł.

  3. Ustalono deficyt budżetowy w wysokości 2.251.054,00 zł sfinansowany pożyczką z FOŚ – 661.725,00 zł inne pożyczki lub kredyty 1.450.000 zł, wolne środki 139.329,00 zł.

W trakcie I półrocza 2006 roku podjęto sześć uchwał Rady Miejskiej i cztery zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie zmian budżetowych.

Po zmianach budżet gminy przedstawia się następująco:

-          dochody budżetu Miasta i Gminy – 16.083.161,00 zł,

-          wydatki budżetu Miasta i Gminy – 18.977.525,00 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 3.637.720,00 zł.

-          Deficyt budżetowy w wysokości 2.894.364,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu są przychody:

-          pożyczka z WFOŚiGW – 1.561.725,00 zł,

-          inne kredyty lub pożyczki – 550.000 zł,

-          wolne środki z rozliczenia pożyczek – 508.500zł,

-          nadwyżka budżetowa – 458.639,00 zł.

Rozchody budżetu 184.500,00 zł spłata pożyczek do WFOŚiGW.

 

Wykonanie

 

Planowane dochody – 16.083.161,00 zł

Planowane wydatki    18.977.525,00 zł

Wykonane dochody     9.172.963,00 zł

Wykonane wydatki       7.991.459,00 zł

Nadwyżka budżetu      1  .181.504,00 zł

Pytań do przedstawionego materiału nie było.

( szczegółowa treść informacji jako załącznik nr 6 do niniejszego protokółu)

Następnie Pani Grażyna Habasińska – Sekretarz Urzędu przedstawiła uchwałę Składu Orzekającego Nr 8 w sprawie wyrażenia opinii  o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2006 roku.

( szczegółowa treść opinii stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokółu )

                do punktu 5 p-pkt „a”

 

Przewodniczący porosił Panią Skarbnik Celinę Witkowską o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2006.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie 15.000,00 zł
z przeznaczeniem na badanie gruntu, ocenę terenu oraz lokalizację przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na 2007 rok.

Transport i łączność zwiększenie 10.000,00 zł bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Oświata i wychowanie zwiększenie dochody 45.000,00 zł opłata najmu
i dzierżawy, zwiększenie 20.000,00 zł sala komputerowa, zmniejszenie 60.000,00 zł inwestycja wymiana dachu – Gimnazjum w Krojczynie.

Pomoc społeczna zwiększenie 36.200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie 119.000,00 zł

-          dofinansowanie inwestycji: zakup zbiornika retencyjnego 55.000 zł,

-          sieć wodociągowa ulica Jakuba z Płomian – prace dodatkowe  5.000,00 zł,

-          wysypisko – bieżące utrzymanie 15.000,00 zł

-          melioracja Skarpa Wiślana 6.000,00 zł,

-          remont chodnika ulica Farna 30.000,00 zł

-          remont chodnika ulica Robotnicza 8.000,00 zł

Zmniejszenie 46.000,00 zł Place zabaw.

Kultura i sztuka zwiększenie 7.500,00 zł

-          dożynki w Grochowalsku 2.500 zł

-          malowanie i elewacja budynku „Żak” 5.000,00 zł

zmiana przeznaczenia środków

-          organizacja imprez kulturalnych na terenie Miasta i Gminy – zmniejszenie 1.000,00 zł na rzecz zakupu znaków informacyjnych.

Pozostałe przeniesienia spowodowane są zwiększeniem wydatków w trakcie realizacji budżetu.

Pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie.

Uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 13 radnych.

( uchwała nr XXXIII/178/06 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 8 )

 

                do punktu 5 p-pkt „b”

 

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Chalinie.

Wnioskiem z dnia 19 czerwca 2006 roku Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców
i samorząd uczniowski publicznego Gimnazjum w Chalinie wystąpiła do Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą o nadanie imienia Publicznemu Gimnazjum
w Chalinie imienia Lecha Wałęsy.

Zgodnie z § 1 ust. 3 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół / Dz.U. Nr 61, poz. 624 ze zm. / szkole nadaje imię organ prowadzący na wniosek rady szkoły lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Wymóg ten został spełniony. W świetle powyższego podjecie uchwały jest
w pełni uzasadnione.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 13 radnych na 13 obecnych.

( uchwała nr XXXIII/179/06 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 9)

Następnie Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Chalinie Pan Kazimierz Żołnowski odczytał podziękowanie Lecha Wałęsy za wybór Jego osoby na patrona szkoły.

do punktu 5 p-pkt „c”

 

Przewodniczący poprosił Panią Zofię Jóźwiak o przedstawienie projektu uchwały w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Przedłożony projekt Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą zawiera niezbędne uregulowania wymagane ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, która była do tej pory zmieniana w sumie jedenaście razy. Ostatnia nowelizacja, która weszła w życie 13 października 2005r.zobowiązała gminy do uchwalenia nowych regulaminów.

Zgodnie z wymogami w/w ustawy projekt Regulaminu został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie – pismo z dnia 21 lipca 2006r.

W projekcie zawarte zostały stosowne założenia wynikające z Planu gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2004-2011, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/84/04 z dnia 7 października 2004r.

Z powyższych względów przyjęcie Regulaminu w przedstawionym projekcie jest uzasadnione.

Wobec braku pytań Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały i zarządził głosowanie.

Uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 13 radnych.

( uchwała nr XXXIII/180/06 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 10)

 

do punktu 6

 

Żuchowski Bogusław – radny złożył wniosek w sprawie usunięcia krzewów 
na wysokości posesji Pana Olszewskiego i Zielińskiego w Szpiegowie.

Zapytał również czy podatek od środków transportowych będzie zmniejszony.

Odpowiedzi udzielił Burmistrz Miasta i Gminy Czesłąw Bender. Jest podjęta uchwała, która musi być realizowana i w tej kwestii nic nie można zmienić. Natomiast w indywidualnych przypadkach może być umorzony ale to są przypadki szczególne.

Kolejny wniosek Pana Bogusława Żuchowskiego dotyczył braku oznakowania kierunku Dobrzyń nad Wisłą. Znak taki powinien się znajdować przed skrętem w prawo ze Szpetala Górnego.

 

do punktu 7

 

Zapytań nie było.

 

               do punktu 8

 

Przewodniczący Rady – Jerzy Żurawski kończąc obrady trzydziestej trzeciej Sesji, podziękował wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził,
że zamyka obrady trzydziestej trzeciej Sesji Rady Miejskiej.

 

 

Protokółowała  :                                                                Przewodniczący  Rady

  • opublikował: Stażysta
    data publikacji: 2006-11-02 09:57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1704
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-11-02 11:17

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5176672
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony