Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr XXIX/06

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, z dnia 28 marca 2006 roku

 

 

 

Sesję rozpoczęto o godzinie dziesiątej, a zakończono o godzinie dwunastej.

Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu n. Wisłą                   ul. Szkolna 1.

Otwierając obrady dwudziestej dziewiątej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Jerzy Żurawski stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie
z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W obradach uczestniczyło 11 radnych, 21 przewodniczących rad sołeckich, goście zaproszeni oraz kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy z Burmistrzem na czele.

( listy obecności stanowią załączniki od nr 1 do nr 3 do niniejszego protokółu )

Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad, po czym powitał wszystkich uczestników. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi do protokółu z dwudziestej ósmej Sesji Rady Miejskiej, który był wyłożony
w biurze Rady, a przed obradami w holu sali konferencyjnej. Żadnych uwag radni nie wnieśli, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokółu.

Protokół został przyjęty jednogłośnie – głosowało 11 radnych.

Następnie Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad, po czym poinformował, że na wniosek Burmistrza  proponowane jest wprowadzenie do punktu 4, czterech podpunktów „e’,”f”,”g” i „h” . Trzy pierwsze dotyczą projektów uchwał w sprawie zaciągnięcia  pożyczki inwestycyjnej, natomiast podpunkt „h” projektu uchwały w sprawie nabycia działki położonej
w Dobrzyniu nad Wisłą.

Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem porządku obrad po zmianach.

Rada jednogłośnie przyjęła wprowadzone zmiany do porządku obrad – głosowało 11 radnych na 11 obecnych.

 

Proponowany porządek obrad po zmianach:

 

  1. Sprawy proceduralne.

  2. Informacja o pracy organu wykonawczego i pracy Urzędu.

  3. Stan Bezpieczeństwa w Mieście i Gminie Dobrzyń nad Wisłą – ocena realizacji programu „Bezpieczna Gmina i Miasto”.

  4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)       określenia zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i ustalenie liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży tych napojów,

b)       uchwała zmieniająca uchwałę nr XXVII/151/06 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2006,

c)       stwierdzenia wygaśnięcia mandatu,

d)       zmian budżetu gminy na rok 2006,

e)       zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej,

f)        zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej,

g)       zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej,

h)       nabycia działki położonej w Dobrzyniu nad Wisłą

  1. Składanie wniosków.

  2. Informacje, wolne wnioski i zapytania.

  3. Zakończenie obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej.

                do punktu 2

 

Informację o pracy organu wykonawczego i pracy Urzędu przedstawił Grzegorz Ryczkowski – zastępca Burmistrza.

( informacja stanowi załącznik nr 4 - do niniejszego protokółu )

 

                do punktu 3

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie działania posterunku Policji
w Dobrzyniu nad Wisłą Pana Sławomira Kwiatkowskiego – Kierownika Posterunku Policji w Dobrzyniu nad Wisłą.

Na wstępie Pan Kierownik wyjaśnił przyczyny nieobecności Głównego Komendanta Policji Powiatowej w Lipnie informując, że ważne sprawy służbowe nie pozwoliły na uczestnictwo w obradach dzisiejszej sesji. Przedstawił również nowego policjanta, który od niedawna rozpoczął pracę
w naszym rejonie.

(informacja o stanie bezpieczeństwa stanowi załącznik nr 5 – do niniejszego protokółu)

Następnie Pan Ryszard Bartoszewski – insp. ds. promocji, kultury i strategii gminy o realizacji harmonogramu „Bezpieczne Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą w roku 2005 i przedstawił harmonogram realizacji tegoż programu na rok 2006, który przedstawia się następująco:

1.        Zebranie Komisji programu „Bezpieczne Miasto i Gmina”.

2.        Udział dzielnicowych w zebraniach grup związanych z wysokim ryzykiem dotyczącym bezpieczeństwa.

3.        Udział Miasta i Gminy w utrzymaniu odpowiedniego stanu technicznego sprzętu będącego na wyposażeniu Posterunku Policji zakupionego przez gminę.

4.        Współudział w organizowanych przedsięwzięciach Miejsko-Gminnej Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Szanowni Państwo. Te działania, o których tutaj była mowa składają się na realizację uchwały Nr 16/139/01

Uważam, że współpraca jest właściwa, a pomoc z naszej strony na rzecz Posterunku Policji na pewno w jakiś sposób przyczynia się do lepszego bezpieczeństwa w naszym mieście i gminie. Proszę o przyjęcie programu „Bezpieczne Miasto i Gmina”  na rok 2006, który otrzymaliście państwo
w materiałach. Dziękuję.

Następnie Przewodniczący poprosił o dyskusję

Bogusław Żuchowski – radny. Muszę zwrócić uwagę na duże zaangażowanie Policji. Jestem Przewodniczącym Komisji Zdrowia, spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego również spotkaliśmy się z Panem kierownikiem na posiedzeniu w dniu 9 marca gdzie był omawiany temat bezpieczeństwa w naszej gminie. Komisja oceniła poprawnie działanie naszego posterunku. Na pewno jest jeszcze wiele do zrobienia i najlepszym ideałem byłoby, żeby przestępstw
w ogóle nie było. Sadzę jednak, ze jak długo będziemy żyć i nasi następcy nie da się tego uniknąć. Oczywiście należy z nimi walczyć. Tu jest dość istotna nasza pomoc, nasze współdziałanie. Dodam jedynie, że w budżecie wzorem lat ubiegłych na bezpieczeństwo przeznaczona jest kwota 4.000 zł. Dziękuję.

Wobec braku dalszej dyskusji i pytań Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał kto jest za przyjęciem programu. „Bezpieczne Miasto
i Gmina Dobrzyń nad Wisłą na rok 2006” został przyjęty jednogłośnie – głosowało 11 radnych.

( program „Bezpieczne miasto i gmina” – jako załącznik nr 4 do niniejszego protokółu )

 

do punktu 4 p-pkt „a”

 

Przewodniczący poprosił Pana Grzegorza Mazurka – Przewodniczącego Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” o przedstawienie projektu uchwały dotyczącej określenia zasad usytuowania na terenie miasta
i gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych i ustalenia liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powyżej 4,55 alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży tych napojów.

1.         Za warunek wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przyjmuje się zasadę, że w najbliższej okolicy miejsca sprzedaży tych napojów nie powinny znajdować się obiekty szkolne, obiekty kultu religijnego ( kościoły ), obiekty opieki zdrowotnej (szpitale, ośrodki zdrowia) i obiekty sportowe  ( boiska, stadiony, hale sportowe, kryte baseny ) oraz plaże i kąpieliska.

a)       Za najbliższą okolicę miejsca sprzedaży napojów alkoholowych uważa się obszar do 100 mb. od miejsca sprzedaży do wejścia na teren obiektu wymienionego w punkcie 1. mierzony po najkrótszej  drodze dojścia
do  punktu sprzedaży.

b)       Za wejście na teren obiektu uważa się wejście do wnętrza obiektu
w wypadku obiektów zamkniętych takich jak szkoły, kościoły, szpitale, ośrodki zdrowia, hale sportowe i kryte baseny, a w wypadku obiektów odkrytych takich jak stadiony, boiska sportowe, plaże i kąpieliska za wejście na teren uważa się faktyczną granicę  obiekt stanowiącą. 

c)       W wypadku gdy obiekt jest trwale ogrodzony, za wejście na teren obiektu uważa się wejście przez to ogrodzenie stanowiące furtkę lub bramę.

2.         Burmistrz Miasta i Gminy w uzasadnionych przypadkach, po zasięgnięciu opinii GKRPAL, może zezwolić na sprzedaż napojów alkoholowych
w miejscu usytuowanym bliżej obiektu po przedłożeniu przez podmiot gospodarczy zgody administratora obiektu.

Ustala się liczbę punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych                           do spożycia poza miejscem sprzedaży w ilości 37
i do spożycia  w miejscu sprzedaży (gastronomia) w ilości 8. Dziękuję.

Bogusław Żuchowski – radny. Mam pytanie czy coś w tej uchwale się zmieniło. Co roku jest podejmowana czy są znaczące zmiany.

Grzegorz Mazurek – w zasadzie nie ma większych zmian jest tyko jedna drobna zmiana dotycząca nazewnictwa, a mianowicie w miejsce wyrazu „punkt” sprzedaży jest wpisane „miejsce” sprzedaży.

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. Uchwała został podjęta jednogłośnie – głosowało 11 radnych na 11 obecnych.

( uchwała nr XXIX/ 156/06 w załączeniu do niniejszego protokółu jako załącznik nr 5 )

 

do punktu 4 p-pkt „b”

 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVIII/151/06 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2006 omówił Pan Grzegorz Mazurek – Przewodniczący Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ta uchwała była podejmowana na poprzedniej sesji. Tutaj chodzi o punkt dotyczący wynagrodzenia członków komisji. To wyglądało ta jak w tej chwili oprócz jednego słowa „netto.” Do tej pory członkowie komisji otrzymywali 80,00 zł diety czyli 80,00 zł netto. Z chwilą kiedy jest zapis, że jest to wynagrodzenie musiały by być potrącane składki i wyszło by to tak, że członkowie komisji z zewnątrz otrzymywali by inną kwotę i inną pracownicy urzędu będący członkami komisji. Stąd też za jedno posiedzenie różne były wysokości tych diet. Odbyło się tylko jedno posiedzenie na podstawie poprzednio podjętej uchwały i dlatego aby uniknąć takiej sytuacji trzeba do uchwały wprowadzić zapis w postaci jeszcze jednego słowa „netto”. Poza tym nic się nie zmieniło w tej uchwale.

Wobec braku pytań i dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały
i zarządził głosowanie

Uchwała został podjęta jednogłośnie – głosowało 11 radnych.

( uchwała nr XXIX/ 157/06 w załączeniu do niniejszego protokółu jako załącznik nr 6 )

 

do punktu 4 p-pkt „c”

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował zebranych, że w związku
z pisemnym zrzeczeniem się mandatów dwóch radnych Pana Ryszarda Dobieszewskiego i Henryka Domeradzkiego musi być podjęta uchwała o ich odwołaniu.

Następnie odczytał treść projektu uchwały dotyczącej stwierdzenia wygaśnięcia mandatu i zarządził głosowanie.

Uchwała został podjęta jednogłośnie – głosowało 11 radnych.

( uchwała nr XXIX/ 158/06 w załączeniu do niniejszego protokółu jako załącznik nr 7 )

 

do punktu 4 p-pkt „d”

 

Projekt uchwały dotyczący zmian budżetu gminy na rok 2006 przedstawiła Pani Celina Witkowska – Skarbnik.

Zmiany dotyczą działu 750 – Administracja Publiczna, zwiększenie 1.300,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie, dz. 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych. Zwiększenie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 9.551,00 zł z przeznaczeniem na administrację, dz.758 – różne rozliczenia. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej – 125.225,00 zł
z przeznaczeniem: 60.000,00 zł na rezerwę, 65.225,00 zł na administrację.

Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza. Zwiększenie – 54.072,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Pozostałe przeniesienia między paragrafami spowodowane są zwiększeniem wydatków w trakcie realizacji budżetu.

Wobec braku pytań i dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały
i zarządził głosowanie.

Uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 11 radnych.

( uchwała nr XXIX/ 159/06 w załączeniu do niniejszego protokółu jako załącznik nr 8 )

 

do punktu 4 p-pkt „e”

 

Przewodniczący poinformował zebranych, że zaciągnięcie pożyczki inwestycyjnej w kwocie 700.000,00 zł jest ujęte
w budżecie i wszyscy radni się z tym zapoznali i dlatego nie musi być szczegółowo omawiana. Dotyczy budowy kanału sanitarnego wraz
z przykanalikami do posesji w pasie istniejących ulic: Sportowej, Polnej
i Jakuba z Płomian oraz budowa kanalizacji deszczowej
w pasie ulic: sportowej i Polnej.

Wobec braku pytań i dyskusji odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.

Uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 11 radnych.

( uchwała nr XXIX/ 160/06 w załączeniu do niniejszego protokółu jako załącznik nr 9 )

 

do punktu 4 p-pkt „f”

 

Przewodniczący poinformował zebranych, że pożyczka inwestycyjnej w kwocie 412.675,00 zł jest ujęta w budżecie i wszyscy radni
z tym tematem byli zapoznani. Przypomniał, że dotyczy to budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla Szkoły podstawowej i miejscowego osiedla domów jednorodzinnych w miejscowości Dyblin.

Wobec braku dyskusji odczytał projekt uchwały dotyczący zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej i zarządził głosowanie. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 11 radnych.

( uchwała nr XXIX/ 161/06 w załączeniu do niniejszego protokółu jako załącznik nr 10 )

 

do punktu 4 p-pkt „g”

 

Przewodniczący poinformował zebranych, że pożyczka inwestycyjnej w kwocie 249.050,00 zł jest ujęta w budżecie i wszyscy radni
z tym tematem byli zapoznani. Przypomniał, że dotyczy to budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą V etap na 2006 rok.

Wobec braku dyskusji odczytał projekt uchwały dotyczący zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej i zarządził głosowanie. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 11 radnych.

( uchwała nr XXIX/ 162/06 w załączeniu do niniejszego protokółu jako załącznik nr 11 )

 

do punktu 4 p-pkt „h”

 

Projekt uchwały dotyczący nabycia działki położonej w Dobrzyniu nad Wisłą odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej. Dotyczy to działki Nr 609/2
o powierzchni 0,0151 ha.

Wobec braku pytań zarządził głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 11 radnych.

Wobec braku dyskusji odczytał projekt uchwały dotyczący zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej i zarządził głosowanie. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 11 radnych.

( uchwała nr XXIX/ 163/06 w załączeniu do niniejszego protokółu jako załącznik nr 11 )

 


do punktu 5

 

Radny Ludomir Bylicki złożył wniosek w sprawie zdjęcia poboczy. Jest to droga powiatowa od pętli Bachorzewie w stronę Dobrzynia. Zgłaszałem to już Radnemu Powiatowemu Panu Karolowi Kwiatkowskiemu ale pozostało to bez echa. Wspomniana szosa po tegorocznej zimie zaczęła się łamać. Proszę
o zgłoszenie do Zarządu Dróg aby cos w tym kierunku zadziałać. Dziękuję.

 

do punktu 6

 

Sołtys wsi Szpiegowo pan Zenon Chyliński zapytał czy są już nowe nakazy podatkowe.

Burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, że są w trakcie przygotowywania.

 

               do punktu 7

 

Przewodniczący Rady – Jerzy Żurawski kończąc obrady dwudziestej dziewiatej Sesji, podziękował wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził, że zamyka obrady dwudziestej dziewiątej Sesji Rady Miejskiej.

 

 

Protokółowała                                                                              Przewodniczył

 

  • opublikował: Stażysta
    data publikacji: 2006-11-02 09:45

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1718
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-11-02 09:45

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5175920
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony