Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

                                                              §  10

1.      Dodatek motywacyjny  nie przysługuje nauczycielom :

1)      którzy otrzymali kary przewidziane przepisami Kodeksu pracy i Karty Nauczyciela – przez okres 12 miesięcy od daty udzielenia kary,

2)      za okres urlopu na poratowanie zdrowia,

3)      w okresie przybywania w  stanie  nieczynnym.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ   IV

DODATEK FUNKCYJNY

 

§  11

1.      Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny.

 

2.      Dodatek funkcyjny  przysługuje również :

1)      nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo klasy,

2)       nauczycielowi za sprawowanie funkcji opiekuna stażu.

 

§  12

1.      Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole potwierdzone w statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości  od 20 % do 60 % średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust.3 ustawy Karty Nauczyciela .

 

2.      Wysokość  dodatku funkcyjnego  dla nauczycieli, o których mowa w § 11 ust. 2 ustala się za :

 

      1)   wychowawstwo  klasy                     -        w  wysokości   4 %

      2)   funkcję opiekuna stażu                   -        w  wysokości   5 %   

 

      średniego    wynagrodzenia    nauczyciela   stażysty, o   którym  mowa  w   art. 30  ust.  3

      Karty Nauczyciela. 

§ 13

1.      Nauczycielowi przysługuje tylko jeden dodatek funkcyjny, a w razie zbiegu tytułów do dwóch  lub więcej dodatków funkcyjnych przysługuje dodatek wyższy, z zastrzeżeniem ust. 2.

 

2.      W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków, o których mowa § 11 ust.2 , nauczycielowi przysługuje dodatek funkcyjny z każdego tytułu.

 

3.      Dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia obowiązków opiekuna stażu przysługują za każda osobę odbywającą staż  i powierzoną danemu nauczycielowi.

 

4.      Dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy przysługuje za każdą klasę powierzoną nauczycielowi niezależnie od wymiaru czasu pracy  nauczyciela.

 

5.      Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje nauczycielowi (wicedyrektorowi szkoły), któremu powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.

 

§ 14

1.      Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego, o którym mowa w  § 11 ust. 1 uwzględnia się wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, liczbę kadry kierowniczej w szkole i zatrudnionych pracowników, zmianowość, złożoności zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje, a w szczególności:

1)      wielkość szkoły, a w tym:

a)      liczbę uczniów,

b)      liczbę oddziałów,

c)      zatrudnienie (ilość pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych),

d)      ilość budynków i ich lokalizacja,

2)      warunki organizacyjne i złożoność zadań wynikających z funkcji kierowniczej,

      a w szczególności:

a)      wyposażenie w pomoce dydaktyczne,

b)      prowadzenie w szkole stołówki,

c)      stan bazy dydaktycznej,

d)      liczbę stanowisk kierowniczych ,

3)      wyniki pracy szkoły.

2.      Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego  dla dyrektorów zespołów szkół bierze się pod uwagę łączną liczbę oddziałów.

 

 

§ 15

1.      Prawo do dodatku, o którym mowa w § 11 ust. 1 i  2  powstaje  od  pierwszego dnia    miesiąca   następującego  po  miesiącu,  w  którym   nastąpiło   powierzenie    stanowiska   kierowniczego, wychowawstwa klasy  lub funkcji opiekuna stażu, a jeżeli  powierzenie to  nastąpiło  pierwszego dnia miesiąca   - od tego  dnia.

 

2.      Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania  z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca  - od tego dnia

 

3.      Dodatki funkcyjne, o których mowa w § 11 ust. 1 i 2, nie przysługują  w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie  urlopu dla  poratowanie zdrowia , w okresie , za który nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze  oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązku nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca; od tego dnia. 

 

§ 16

1.      Dodatek funkcyjny, w formach o jakich mowa w § 28, przyznaje:

1)      nauczycielowi  -  dyrektor szkoły,

2)      dyrektorowi szkoły  - Burmistrz.

 

2.      Decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 2  wymaga uprzedniego zaopiniowania przez zakładowe organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli.

 

3.      Dodatek  funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia .

 

ROZDZIAŁ    V

DODATEK ZA WARUNKI PRACY

 

§ 17

Nauczycielom pracującym w trudnych warunkach lub szkodliwych dla zdrowia warunkach przysługuje
z tego tytułu dodatek za warunki pracy na zasadach określonych w art. 34 Karty Nauczyciela, § 8 i  § 9 rozporządzenia  i na warunkach określonych w § 18 i  § 19 Regulaminu.

§ 18

Nauczycielom prowadzącym zajęcia w klasach łączonych w szkołach podstawowych  przysługuje dodatek w wysokości 25% stawki godzinowej, obliczanej jak za godziny ponadwymiarowe, za każdą  przepracowaną w tych klasach godzinę.

 

§ 19

 

1.      Nauczycielom prowadzącym zajęcia określone w § 8 pkt 8 rozporządzenia przysługuje dodatek
w wysokości 25 % stawki godzinowej, obliczanej jak za godziny ponadwymiarowe, za każdą faktycznie przepracowaną godzinę.

 

2.      Nauczycielom prowadzącym indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego przysługuje dodatek w wysokości 20 % stawki godzinowej, obliczanej jak za godziny ponadwymiarowe,  za każdą faktycznie przepracowaną godzinę w ramach realizowanego programu nauczania indywidualnego, jeżeli zajęcia prowadzone są w ramach godzin ponadwymiarowych,
z zastrzeżeniem ust. 4.

 

3.      Dodatek, o którym mowa w ust. 2, przysługuje również nauczycielom szkół prowadzących indywidualne zajęcia z niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą, których rodzaj i stopień niepełnosprawności został określony w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. nr 17, poz. 162), uzasadnia konieczność sprawowania stałej opieki lub udzielania pomocy, oraz prowadzonych z dziećmi i młodzieżą powyżej 16 roku życia, u których  wystąpiło naruszenie sprawności organizmu z przyczyn, o których mowa w § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności ( Dz. U. nr 139, poz. 1328).

 

4.      Nauczycielom wykonującym zajęcia, o których mowa w ust. 2 i 3, których łączny tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych jest niższy od wymiaru obowiązkowego, za każdą godzinę pracy  w tych warunkach przysługuje dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej, obliczanej jak za godziny ponadwymiarowe.

 

5. W razie zbiegu tytułów do dodatku określonego w  ust.3 i dodatku, o którym mowa w ust. 1

   albo 2, nauczycielowi przysługuje prawo do obu tych dodatków.

 

§ 20

1.      Dodatek za warunki pracy, w formach o jakich mowa w § 28, przyznaje:

1) nauczycielowi  -  dyrektor szkoły,

2) dyrektorowi szkoły  - Burmistrz.

 

2.      Dodatki za warunki pracy wypłaca się  miesięcznie z dołu, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 

ROZDZIAŁ VI

WYNAGRODZENIE ZA GODZINY  PONADWYMIAROWE  I GODZINY

DORAŻNYCH ZSTĘPSTW

 

§ 21

1.      Nauczycielowi realizującemu tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, o których mowa w art. 42 ust. 3 i ust. 6  Karty Nauczyciela, na zasadach określonych w art. 35 Karty Nauczyciela, przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

 

2.      Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.

 

3.      Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego ( łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku )  przez miesięczną liczbę godzin  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju  zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych  nauczyciela.

 

4.      Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela , o których mowa w ust. 3, uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z  zaokrągleniem  do pełnych  godzin  w ten  sposób , że za czas zajęć do 0,5 godziny pomija się , a co najmniej  0,5 godziny liczy się za pełną godzinę .

 

5.      Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym  nie przysługuje  za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć  w środku tygodnia  oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy z wyjątkiem :

1)      opieki nad zdrowym dzieckiem,

2)      urlopu okolicznościowego  określonego  Kodeksem pracy,

3)      urlopu szkoleniowego udzielanego nauczycielom w celu kształcenia i doskonalenia,

4)      zwolnienia z pracy zawodowej na czas niezbędny do wykonywania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji  związkowej.

 

6.      Godziny ponadwymiarowe przypadające w Dniu Edukacji Narodowej oraz w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy,

     a w szczególności w związku  z:

 

1)           zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów ,

2)           wyjazdem dzieci na wycieczki lub  na imprezy  ,

3)           rekolekcjami ,

4)           udziałem nauczyciela w konferencji metodycznej ,

5)           chorobą dziecka  nauczania indywidualnego, trwającej nie dłużej  niż tydzień,

      traktuje się jako godziny faktycznie odbyte.

 

7.      Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia  za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych  przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3  Karty Nauczyciela , pomniejszony o 1/5 tego wymiaru ( lub 1/4 , gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy), za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy, lub dzień  ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych,  za które przysługuje wynagrodzenie  w takim tygodniu, nie może być większa  niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

§ 22

Do wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw stosuje się odpowiednio przepisy § 21 ust. 2, 3, 4 Regulaminu.

 

§ 23

1.      Liczbę godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw, zrealizowanych w danym miesiącu przez poszczególnych nauczycieli, ustala dyrektor szkoły.

 

2.      Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i  za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się miesięcznie z dołu.

 

ROZDZIAŁ  VII

NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD

 

§ 24

1.      W budżecie miasta i gminy tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze w wysokości 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z tego:

1)      25 % przeznacza się na nagrody organu prowadzącego,

2)      75% przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły.

 

2.      Tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród  , o którym mowa w ust. 1  zgodnie z art. 49 ust. 2  Karty Nauczyciela reguluje odrębny regulamin.

 

ROZDZIAŁ  VIII

DODATEK  MIESZKANIOWY

 

§  25

1.      Nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5000 mieszkańców,   posiadającemu    kwalifikacje  do     zajmowania    stanowiska    nauczyciela,   zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego    obowiązkowego   wymiaru godzin  w  szkołach   prowadzonych  przez  Miasto i Gminę Dobrzyń n. Wisłą przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

 

2.      Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego , w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie :

 

 1)   przy 1  osobie  w rodzinie                   -         3 %,

      2)   przy 2 osobach w rodzinie                  -         4 %

      3)   przy 3 osobach w rodzinie                  -         5  %

      4)   przy 4 i więcej osobach w rodzinie     -         6  %

średniego wynagrodzenia  nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.

 

3.      Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim  zamieszkujących:

1)      współmałżonka, który nie posiada własnego źródła dochodu lub który jest nauczycielem,

2)      rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela,

3)      pozostające na utrzymaniu nauczyciela  lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,

4)      posiadający na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci będący studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia,

5)      dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodu.

 

4.      O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o których mowa w ust. 3 nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły,  dyrektor otrzymujący dodatek –Burmistrza.

 

5.      Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w    ust. 2 . Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wpłacał ten dodatek.

 

6.      Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi :

1)      niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,

2)      od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył  

     wniosek o jego przyznanie.

7.      Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez jego pracodawcę.

  • opublikował: Stażysta
    data publikacji: 2006-11-02 08:44

« poprzednia strona   następna strona »

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3251
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-11-02 09:00

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4612403
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-08 09:49

Stopka strony