Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr XXVI/2013

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 28 maja 2013 roku

 

 

 

Sesję rozpoczęto o godzinie dziesiątej, zakończono o godzinie jedenastej czterdzieści pięć. Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy
w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

Otwierając obrady dwudziestej szóstej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Henryk Domeradzki stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W obradach uczestniczyło: 15 radnych, 22 przewodniczących rad sołeckich, kierownictwo urzędu miasta i gminy oraz goście zaproszeni.

(listy obecności stanowią załączniki od nr 1 do nr 3 do niniejszego protokółu).

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał radnych czy są uwagi do protokółu
z XXV Sesji Rady Miejskiej, który wyłożony był w biurze rady. Wobec braku uwag zarządził głosowanie nad przyjęciem protokółu z XXV Sesji Rady Miejskiej, został przyjęty 15 głosami za, przeciw -0, wstrz. -0.

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził prawomocność obrad, po czym powitał wszystkich uczestników. Następnie przeczytał proponowany porządek obrad, po czym spytał czy są propozycje zmiany porządku obrad. Zmian nie zgłoszono.

 

         do punktu 2

 

Informację organu wykonawczego i pracy urzędu przedstawił Pan Ryszard Bartoszewski – z-ca Burmistrza.

Pytań brak.

/ informacja w załączeniu do protokółu/

 

do punktu 3

 

Odpowiedzi na złożone wnioski na XXV Sesji Rady Miejskiej udzielił – Ryszard Dobieszewski – Burmistrz MiG.

Uwag nie zgłoszono.

 

do punktu 4

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Burmistrza Miasta i Gminy Ryszarda Dobieszewskiego o przedstawienie informacji dotyczącej wykonania budżetu
za rok 2012

 ( pełna treść sprawozdania, jako załącznik do protokółu )
            do punktu 4 p-pkt „a”

Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą – Grażyna Habasińska, zapoznała zebranych z treścią Uchwały Nr 10/2013 składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22.04.2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.

do punktu 3 p-pkt „b”

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Wiesław Jaworski zapoznał z treścią wniosku Komisji w sprawie wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2012 oraz z wnioskiem wystosowanym do RIO dotyczącym udzielenia absolutorium.
(wniosek w załączeniu do protokółu )

do punktu 3 p-pkt „c”

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej – Henryk Domeradzki zapoznał zebranych z treścią uchwały Nr 4/2013 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 maja 2013 roku
w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta                i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za rok 2012.

do punktu 4 p-pkt „d”

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję i poprosił radę
o ocenę wykonania budżetu za rok 2012. Poinformował zebranych, że Rada zapoznała się również ze sprawozdaniami finansowymi za rok 2012.
Kazimierz Janecki – radny. Wysłuchaliśmy sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012 złożonego przez Pana Burmistrza Ryszarda Dobieszewskiego, zapoznaliśmy się z treścią opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy, a szczegółowości opinią Komisji Rewizyjnej, która jest dla nas bardzo ważna i nie powinniśmy jej podważać.

Teresa Orbaczewska – radna. Miło jest słyszeć takie pochlebne słowa i ważność Komisji Rewizyjnej. Chcę zwrócić jednak uwagę, że komisja również się przychyliła się do opinii RIO, jednak decyzja w sprawie udzielenia absolutorium należy do całej rady.

Wobec braku dalszej dyskusji głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej – Henryk Domeradzki.  Uważam, że informacja tutaj przedstawiona jest zgodna
z prawdą, a przedstawione materiały są kompletne, rzetelne i zgodne
z wymogami prawa. Zadania w budżecie są realizowane. Stwierdzam, że radni ocenili wykonanie budżetu pozytywnie. W tej sytuacji mam obowiązek poddania pod głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej za udzieleniem absolutorium.

Następnie odczytał uchwałę o udzieleniu absolutorium i zarządził głosowanie.

Wyniki głosowania jawnego przedstawiają się następująco:

Ustawowy skład rady – 15 radnych, obecnych 15.

Za – 15 radnych

Przeciw –0

Wstrzymało się - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 do punktu 5    p-pkt „a”

 

Henryk Domeradzki – Przewodniczący Rady Miejskiej. Ponieważ projekty uchwał z dzisiejszej sesji były przeanalizowane wcześniej na wspólnym posiedzeniu stałych komisji odczytam, więc projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2012.

Z uwagi na brak pytań przewodniczący zarządził głosowanie.

Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 15.

Wyniki głosowania:

za- 15,

przeciw – 0,

wstrz. – 0.

Uchwała została podjęta.

 

 

 

do punktu 5 p-pkt „b”

 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Biblioteki Publicznej w Dobrzyniu nad Wisłą omówiła Pani Beata Stuczyńska – Głowna księgowa.

Obowiązek zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury wynika z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Zatwierdzenie sprawozdania przez organ zatwierdzający powinno nastąpić nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Zgodnie z art. 45 ust. 2 cytowanej ustawy sprawozdanie finansowe składa się z:

- bilansu,

- rachunku zysków i strat,

- informacji dodatkowej, obejmującej prowadzenie do sprawozdania

    finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Podział lub porycie wyniku finansowego może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający / art. 53 ust. 4 ustawy o rachunkowości /. W związku z powyższym niniejsza uchwała jest proporcja realizacji w/w przepisów.

Wobec braku pytań i dyskusji przewodniczący rady zarządził głosowanie:

Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 15.

Wyniki głosowania:

za- 15,

przeciw – 0,

wstrz. – 0.

Uchwała została podjęta.

 

do punktu 5 p-pkt „c”

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Domu Kultury „Żak” i zarządził głosowanie.

Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 15.

Wyniki głosowania:

za- 15,

przeciw – 0,

wstrz. – 0.

Uchwała została podjęta.

do punktu 5 p-pkt „d”

 

Przewodniczący odczytał uchwałę w sprawie absolutorium i zarządził głosowanie.

Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 15.

Wyniki głosowania:

za- 15,

przeciw – 0,

wstrz. – 0.

Uchwała została podjęta.

 

do punktu 5 p-pkt „d”

 

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2013 omówiła Pani Agnieszka Ziółkowska – Skarbnik

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększenie 4.111,00 zł – dotacja przedmiotowa dopłata do wody i ścieków. Środki te pochodzą z przeksięgowanie niewykorzystanych wydatków niewygasających (zakup sprężarek).

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Przeniesienie 4.000,00 zł z realizacji programu Bezpieczne Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup specjalistycznej przyczepki do przewozu psów służbowych (zakup inwestycyjny dla policji).

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększenie – 6.858,00 zł:

- Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Dyblinie wnioskuję o wniesienie prowizji PZU w kwocie 234,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczniów.

- Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Chalinie wnioskuję o wniesienie prowizji PZU w kwocie 2.280,00 zł z przeznaczeniem na refundację transportu uczniów – Zielona Szkoła – Karpacz.

- Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Dobrzyniu nad Wisłą zwraca się
z prośbą o wniesienie do budżetu przedszkola na rok 2013 kwoty 4.344,00 zł pochodzącej z opłat rodziców za korzystanie z usług przedszkola,
z przeznaczeniem na dokończenie adaptacji pomieszczeń, w tym wymianę okien oraz zakup pomocy i zabawek dla dzieci na nowy rok szkolny.

   Zwiększenie planu finansowego rachunku dochodów jednostek budżetowych na 2013 rok o kwotę 200,00 zł (zwiększenie o podatek ze sprzedaży posiłków dla pracowników obsługi i administracji).

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenie – 39.300,00 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.

Zwiększenie – 400.000,00 zł dotacja celowa z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na 2 zadania inwestycyjne:

1.  „Likwidacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim", KRO 08-04-044-DB1 - wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej – 320.000,00 zł. Całkowity koszt inwestycji to 415.000,00 zł.

2.  „Stabilizacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim", KRO 08-04-044-DB2- wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – 80.000,00 zł. Całkowity koszt inwestycji to 105.000,00 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Przeniesienie 1.500,00 zł z pozostałych usług na wynagrodzenie bezosobowe: obsługa medyczna, ekwiwalenty za sędziowanie, praca ciągnika na boisku trawiastym.

Pozostałe przeniesienia między paragrafami spowodowane są zwiększeniem wydatków w trakcie realizacji budżetu.

Dodatkowe zmiany do uchwały zmieniającej budżet na 2013 rok

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Przeniesienie 4.000,00 zł z realizacji programu Bezpieczne Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup specjalistycznej przyczepki do przewozu psów służbowych (zakup inwestycyjny dla policji).

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenie – 400.000,00 zł dotacja celowa z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na 2 zadania inwestycyjne:

1.  „Likwidacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim", KRO 08-04-044-DB1 - wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej – 320.000,00 zł. Całkowity koszt inwestycji to 415.000,00 zł.

2.  „Stabilizacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim", KRO 08-04-044-DB2- wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – 80.000,00 zł. Całkowity koszt inwestycji to 105.000,00 zł.

Kazimierz Janecki – radny. Chciałem tylko wyjaśnić, że wcześniejszy plan sfinansowania zakupu radaru dla Policji w Dobrzyniu nie będzie zrealizowany, w to miejsce natomiast zostanie zakupiona specjalistyczna przyczepka do przewozu psów służbowych.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały
i zarządził głosowanie.

Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 15.

Wyniki głosowania:

za- 15,

przeciw – 0,

wstrz. – 0.

Uchwała została podjęta.

 

do punktu 6

 

Wioletta Zajączkowska – radna, złożyła zapytanie dotyczące działań związanych z wysypiskiem ceramiki w Chalinie.

Złożyła wniosek w sprawie monitorowania wycinki drzew przy posesji 32
w Chalinie.

Ewa Tomczyk – radna, złożyła wniosek w sprawie podania terminu realizacji odwodnienia nieruchomości Pana Topolewskiego.

Ludomir Bylicki – radny złożył wniosek w sprawie remontu drogi na wysokości posesji p. sobolewskiego, Sadowskiego.

Bożena Narowska – sołtys sołectwa Tulibowo, złożyła wniosek w sprawie wycięcia krzewów na poboczach drogi.

 

do punktu 7

 

Pan Sylwester Kluszczyński – Lekarz Weterynarii poinformował zebranych
o zbliżających się terminach szczepień psów, które są obowiązkowe i będą miały miejsce w każdym sołectwie.

 

 

         do punktu 8

 

Przewodniczący Rady – Henryk Domeradzki kończąc obrady dwudziestej szóstej Sesji, podziękował wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził, że zamyka obrady dwudziestej szóstej Sesji Rady Miejskiej.

 


Protokółowała :                                         Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Renata Kwiatkowska                                            Henryk Domeradzki                

 

 

 

  • opublikował: Karol Kalinowski
    data publikacji: 2014-04-16 08:41
  • zmodyfikował: Karol Kalinowski
    ostatnia modyfikacja: 2014-04-16 08:41

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 278
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-04-16 08:41

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2615754
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-02-20 13:37

Stopka strony