Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Zarządzenie nr 34/10

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 02 października 2010r.

 

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2011 rok.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity) DZ. U. nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami oraz Uchwały Nr VII/46/03 Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą z dnia 31 października 2003r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§1.

           
Do przedłożenia projektu budżetu miasta i gminy na 2011 rok zobowiązane są:

1) jednostki organizacyjne gminy:

– Zespół Obsługi Szkół

– Biblioteka Publiczna

– Miejsko – Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej

– Dobrzyński Dom Kultury „ ŻAK ”

§2.


W zakresie opracowania projektu budżetu na 2011 rok obowiązują zasady i materiały planistyczne zgodnie z uchwałą Nr VII/46/03 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 października 2003  roku, tj. zestawienie winno zawierać:

1) nazwę tytułu dochodowego czy wydatkowego wraz z §, wykonanie na 30.09 roku bieżącego, przewidywane wykonanie roku bieżącego, projekt planu opracowywanego budżetu,

2) wykaz zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem m.in.:

   nazwa i lokalizacja inwestycji,

   termin realizacji,

   wykonanie do końca bieżącego roku,

   całkowita wartość kosztorysowa, w tym wartość robót budowlanych i zakupów,

   dotychczas poniesione nakłady,

3) informację o stanie mienia komunalnego przedstawioną zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia z uwzględnieniem m.in.:

   wyszczególnienie składników mienia komunalnego,

   wartość początkowa na dzień 01.01.2010 roku wraz z ilością i wartością,

   wartość na dzień 30.09.2010 roku wraz z ilością i wartością,

   przychody i rozchody,

   dane dotyczące rodzaju praw majątkowych,

   planowane dochody do uzyskania w bieżącym roku,

   plan dochodów na 2011 rok,

   opis dokonanych zmian w mieniu komunalnym zaistniałych w ciągu roku (01.01.2010 r. – 30.09.2010 r.) i opis nieruchomości nieskomunalizowanych.

 

Ustala się następujące wskaźniki do opracowania planów finansowych:

Dochody:

- podatek od nieruchomości

  w/g załącznika nr 1

- podatek rolny

  34,00 zł za 1 dt. X 2,5 dt. tj. 85,00 zł od 1 ha przeliczeniowego

- podatek od środków transportowych

  w/g Uchwały Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą  

- czynsze mieszkaniowe

  zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr XX/121/05 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

  z dnia 29 kwietnia 2005 roku ze zwyżką minimalną 10%

      czynsze za dzierżawy gruntu i lokale użytkowe

Zgodnie z Uchwałą Nr XV/78/04 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25  sierpnia 2004 roku (§ 2 pkt. 3, tj. raz w roku o wskaźnik zmian cen konsumpcyjnych zakłada się 3,5%)

- opłata od posiadania psów

  w/g Uchwały Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą 

 

Wydatki

- wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu wzrost – 3%

- nagrody według regulaminu wynagrodzeń

- wynagrodzenia nauczycieli – wzrost 7% od  IX 2011

- składki na Fundusz Pracy – 2,45%

- naliczenie Funduszu Świadczeń Socjalnych

  zgodnie z przepisami ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, ost. zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 90,poz. 757) oraz ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, ost. zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 71)

·         pracowników urzędu na 1 etat – 1.063,00 zł

·         nauczycieli na 1 etat – 2.691,00 zł

·         emeryci i renciści obsługi na 1 osobę – 177,00 zł

·         emeryci i renciści nauczyciele na 1 osobę 1000,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące planować należy stosując wzrost o 2,3 % w stosunku do planowanych wydatków roku 2010.

 

Różne rozliczenia

- część wyrównawcza subwencji – wielkość wg danych z Ministerstwa Finansów

- część oświatowa subwencji – wielkość wg danych z Ministerstwa Finansów

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – wielkość wg danych

  z Ministerstwa Finansów

§4.


Zobowiązuje się w/w jednostki do złożenia stosownych materiałów w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2010 roku.

§5.


Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§6.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

drukuj ()

  • opublikował: root
    data publikacji: 2011-01-21 09:51
  • zmodyfikował: root
    ostatnia modyfikacja: 2011-01-21 09:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 519
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-09-21 08:47

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2559538
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-01-11 12:37

Stopka strony