Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr XXXVI/2014

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 31 marca 2014 roku

Sesję rozpoczęto o godzinie dziesiątej, a zakończono o godzinie piętnastej. Miejsce obrad sala konferencyjna w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

Otwierając obrady trzydziestej szóstej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Henryk Domeradzki stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnymi. W obradach uczestniczyło: 14 radnych, 21 przewodniczących rad sołeckich oraz goście zaproszeni.

 (listy obecności stanowią załączniki od nr 1 do nr 3 do niniejszego protokółu).

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził prawomocność obrad, po czym powitał wszystkich uczestników. Następnie zapytał radnych czy są uwagi do protokółu z XXXV Sesji Rady Miejskiej, który wyłożony był w biurze rady. Wobec braku uwag zarządził głosowanie nad przyjęciem protokółu z XXXV Sesji Rady Miejskiej: został przyjęty 14 głosami za, przeciw -0, wstrz. - 0.

Następnie odczytał proponowany porządek obrad, po czym spytał czy są propozycje zmiany porządku obrad.

Burmistrz Miasta i Gminy wystąpił z propozycją zmiany do porządku obrad i wprowadzenia projektu uchwały dot. „Dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków” do punktu 6 p-pkt „e”, natomiast dotychczasowy projekt uchwały w punkcie 6 p-pkt „g” zapisać, jako p-pkt „h”.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie:

Za- 12,

Przeciw – 1,

Wstrz. – 1.

Projekt uchwały po zmianach został wprowadzony.

 

do punktu 2

 

Odpowiedzi na wnioski złożone na trzydziestej piątej Sesji Rady Miejskiej udzielił Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą – Ryszard Dobieszewski.

/ szczegółowa treść odpowiedzi na wnioski w załączeniu do protokółu/

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy są uwagi do udzielonej odpowiedzi.

Jerzy Wasiołek – radny. W dalszym ciągu pomimo tego, że wcześniej sygnalizowałem brak publikowanych na stronie BIP Dobrzyń zarządzeń, uchwał, protokółów te dokumenty nie są wprowadzone. To. Jest XXI wiek wszystkie dokumenty powinny mieć odzwierciedlenie na stronie biuletynu informacji publicznej, a ja nie muszę przyjeżdżać i czytać wersję papierową tych dokumentów.

Pani Grażyna Habasińska – Sekretarz. Te dokumenty są już zamieszczane na stronie BIP.

 

do punktu 3

 

Informację na temat stanu bezpieczeństwa w mieście i gminie przedstawił Komendant Powiatowy Policji w Lipnie Pan Dariusz Garbarczyk.

„Przedsięwzięcia wynikające z analizy zagrożeń lat poprzedzających oraz strategiczne zadania określone do realizacji dla Policji w 2013 roku miały na celu: zapobieganie, rozpoznawanie oraz ujawnianie i ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń szczególnie dokuczliwych społecznie oraz ujawnianie sprawców czynów karalnych. W 2013 roku na terenie Miasta i Gminy Dobrzyn nad Wisłą stwierdzono 133 przestępstw, o 24 mniej jak w roku 2012. Ogółem wykryto 105 przestępstw, co dało 78,9% wykrywalności ogólnej.

Ogólna ilość przestępstw stwierdzonych 2012 rok – 157, 2013 rok 133.

Ilość przestępstw wykrytych rok 2012 137, rok 2013 – 105.

Wykrywalność rok 2012 87%, rok 2013 – 78,9%.

Mając świadomość zagrożeń, jakie występują na drogach Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w roku 2013 podejmowano działania poprzez:

- współdziałanie z instytucjami odpowiedzialnymi za poziom bezpieczeństwa · w ruchu drogowym,

- służby policjantów ruchu drogowego w miejscach szczególnie zagrożonych,

- prowadzenie systematycznych działań ukierunkowanych na ujawnianie wykroczeń popełnianych w ruchu drogowym,

- sprawdzanie i dążenie do uzupełniania oznakowań dróg,

- wzmożone działania planowe i kontrole wszystkich uczestników ruchu,

- systematyczną ocenę organizacji ruchu i ujawnionych nieprawidłowości,

- prowadzenie bieżącej działalności profilaktyczno-wychowawczej zmierzającej do propagowania przepisów ruchu drogowego, poprawnych zachowań uczestników i właściwej interpretacji przepisów.

Podejmowane działania przy współpracy Komendy wojewódzkiej policji
w Bydgoszczy, samorządów i instytucji mających wpływ na stan bezpieczeństwa na drogach nie przyniosły jednak oczekiwanego rezultatu. Na terenie Gminy i Miasta Dobrzyń nad Wisłą w 2013 roku zanotowano 4 wypadki i 42 kolizje.

Dokonując oceny zagrożeń w poszczególnych kategoriach stwierdzić należy, iż w minionym roku wzrosła ilość zdarzeń drogowych i w tym zakresie należy podjąć działania zmierzające do ich ograniczenia.

Mimo spadku wykrywalność w stosunku do roku 2012 jej poziom w dalszym ciągu jest powyżej średniej wojewódzkiej. Co istotne spadła ilość przestępstw przeciwko mieniu i nie odnotowano poważnych zdarzeń w zakresie przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu”.

Jerzy Wasiołek – radny. Jak wygląda problem dotyczący narkotyków czy narasta na naszym terenie czy maleje?

Insp. Dariusz Garbarczyk – my staramy się przy współpracy z dyrektorami, nauczycielami szkół jak najwcześniej reagować. Daleko idąca współpraca ze społeczeństwem na pewno przyniesie korzyści. Mogę śmiało powiedzieć, że nie odnotowaliśmy wzrostu tej działalności.

Ludomir Bylicki – radny. Ja oceniam działalność policji pozytywnie. Mam tylko jedno pytanie. Czy nie można zrobić niespodziewanego „nalot” na znanych dilerów w Dobrzyniu?

Insp. Dariusz Garbarczyk – to, że policjantów nie widać w mundurach, to nie znaczy, że ich nie ma. Działania tego typu będą nasilone. Musimy jednak działać w granicach prawa i wszystko robić z dużą ostrożnością.

Kazimierz Janecki – radny. Słuchając analizy dot. bezpieczeństwa w mieście
i gminie sadzę, że informacja była sporządzona rzetelnie. Jednak również potwierdzam, że największym problemem są narkotyki. Od czasu objęcia stanowiska Kierownika Posterunku przez Pana Mariusza Złakowskiego sytuacja się poprawiła.

Wobec braku dalszej dyskusji i pytań Pan Paweł Szymański – insp. ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego złożył informację z realizacji Programu „Bezpieczne Miasto i Gmina” W ramach wspólnych działań (Posterunku Policji w Dobrzyniu nad Wisłą, WOPR Lipno oraz UMiG) dokonano rekonesansu
w tym identyfikacji miejsc, w których mogą występować zagrożenia dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszary wodne. Wynikiem wspólnych działań jest opracowana "Analiza zagrożeń oraz zasady korzystania z obszarów wodnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą".
W trakcie rekonesansu zapoznano przedstawiciela Policji z miejscami
niebezpiecznymi, miejscami zwyczajowo wykorzystywanymi do kąpieli, dojściami do tych miejsc oraz drogami dojazdowymi. Realizując harmonogram programu przedstawiciel Posterunku Policji brał udział w pracach Miejsko - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Komisji Interdyscyplinarnej.
Policjanci czuwali nad bezpieczeństwem podczas organizowanych imprez oraz
prowadzili wzmożoną kontrolę wśród gromadzących się grup młodzieży, jak
również osób spożywających alkohol w miejscach publicznych.

 

do punktu 4

 

Informację Zespołu Monitorującego o realizacji Strategii Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za rok 2013 przedstawił Pan Ryszard Bartoszewski – z-ca Burmistrza.

/ informacja w załączeniu do protokółu /.

Jerzy Wasiołek – radny. Przeanalizowałem dokładnie ten raport i uwaga jest taka, że jest mnóstwo błędów. Mam wrażenie, że nikt tego nie sprawdzał. Nie ma żadnej spójności z naszym terenem. Zadanie dot. odbudowy parku – jest to przedsięwzięcie bardzo duże. Z materiałów przedstawionych nam wynika, że jest to rejon wręcz „anielski”. Nasuwa się dużo wątpliwości podam przykład wyjazdu na targi do Poznania i Minikowa i w związku z tym mam pytanie, jakie były korzyści z tego wyjazdu i kto w nim uczestniczył z pracowników urzędu.

Bardzo mało jest o gospodarce komunalnej. Mowa jest tylko o turystyce
i ścieżkach rowerowych, wyjazdach, rajdach o wydzierżawieniu terenów nad Wisłą. Wiele zapisów jest wirtualnych i zapewne nie będzie zrealizowanych.

Ryszard Bartoszewski – Przepraszam za błędy merytoryczne, nie były one oczywiście zamierzone. Zgadzam się również, że aby zrealizować te wszystkie zadania potrzebne są duże nakłady finansowe. Jednak bez zapisów w strategii wiele zadań nie moglibyśmy zrealizować.

Wanda Hetflajsz – radna. Zapoznałam się również z tym raportem i myślę, że takich dokumentów w Polsce jest więcej. Nasze środki finansowe budżetu nie pozwalają nam na realizacje tych zadań i o czym my mówimy.
Jerzy Wasiołek – radny. Zadałem konkretne pytanie. Kto brał udział
z pracowników w tych targach i jakie z tego były korzyści, ponieważ koszty wyjazdu są duże. Powinniśmy dążyć do tego efekty naszych działań przynosiły korzyści.

Ryszard Bartoszewski – teraz nie jestem w stanie odpowiedzieć personalnie, kto brał udział w wyjazdach na targi. W przerwie spojrzę do dokumentów i Panu radnemu odpowiem. Staramy się promować naszą Gminę i Miasto. Jest coraz więcej osób odwiedzających Dobrzyń. Mamy wydany również folder.

Kazimierz Janecki – radny. Ja widziałem ile trzeba było stworzyć dokumentów i ile trzeba było zużyć papieru. Dlaczego tworzymy dokumenty, w których są zapisy, zadania bez pokrycia?

Wioletta Suska – radna. Czy obecnie są prowadzone działania, aby pozyskać środki z np. z urzędu marszałkowskiego na konkretne działania?

Ryszard Bartoszewski – wpisane zadania będą realizowane również przy pomocy środków zewnętrznych.

Jerzy Wasiłek – radny. Jak mamy budować oczyszczalnię ścieków, jeżeli nie ma tego w strategii? Wybierzmy te najważniejsze zadania: woda, oczyszczalnia, gospodarka komunalna. Ubolewam, że gmina nie ma pracownika do pozyskiwania środków unijnych.

Zauważalna jest również mała kwota, jeśli chodzi o Koncert Noworoczny czy to była tylko kwota 500 zł.

Ryszard Bartoszewski, – jeśli chodzi o pozyskiwanie środków unijnych to jest odpowiedzialny każdy pracownik na swoim stanowisku. Natomiast w kwestii koncertu to pozostałe środki były od sponsorów.

Paweł Bielicki – radny. Chciałem się odnieść do błędów w raporcie, o których mówił kolega Wasiołek. Wynikają one z przesunięć, które powstały podczas drukowania. Po prostu przesunęły się liczebniki, co spowodowało umieszczenie kwot odnoszących się do innych zapisów.

Wanda Hetflajsz – radna. Mamy dobre chęci, ale nasz budżet nie jest z gumy
i dlatego powinniśmy się skupić na priorytetach dotyczących mieszkańców.

Ryszard Bartoszewski, – jako Przewodniczący Zespołu monitorującego przedstawiłem raport dot. wdrożenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na rok 2013.

 

do punktu 5

 

Informację o konieczności budowy nowej oczyszczalni ścieków przedstawił Ryszard Dobieszewski – Burmistrz. Poinformował, że stan obecnej oczyszczalni wymaga wyłączenia jej z eksploatacji i jest konieczność podjęcia decyzji
w sprawie budowy nowej. To będą bardzo duże koszty tej inwestycji, ale nie mamy innej alternatywy.

 

do punktu 6 p-pkt „a”

 

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta i gminy na 2014 rok omówiła Pani Agnieszka Ziółkowska – Skarbnik.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Zmniejszenie o 32.224,00 zł subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2014

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększenie – 316.488,00 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku, z tego w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” o kwotę 142.540,00 zł, w rozdziale 80104 „Przedszkola” o kwotę 173.942,00 zł.

Zwiększenie – 2.358,00 zł – wniesienie dochodów budżetowych:

- Szkoła Podstawowa w Dyblinie – 288,00 zł – pochodzących z prowizji PZU z przeznaczeniem na zakup drukarki do pracowni komputerowej.

- Przedszkole Samorządowe w Dobrzyniu nad Wisłą - 430,00 zł pochodzących
z prowizji PZU  oraz 1.640,00 zł pochodzącej z opłat rodziców za korzystanie
z usług przedszkola z przeznaczeniem na zakup strojów sportowych dla dzieci, foteli piankowych na sale zabaw oraz pomocy dydaktycznych (zabawek).

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Przenosi się 30.000,00 zł z oświetlenia ulicznego na dopłatę do wody pobieranej z ujęcia wody w Dobrzyniu nad Wisłą oraz do ścieków odprowadzanych do oczyszczalni miejskiej.

Zmienia się załącznik „Inwestycje 2014” – zmiany polegają na dokonaniu urealnienia wartości łącznych nakładów poszczególnych inwestycji w związku
z wykonanymi wydatkami w latach ubiegłych.

Zwiększa się o 154.281,00 zł kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy. Łączna kwota dotacji – 1.329.801,00 zł.

Pozostałe przeniesienia między paragrafami spowodowane są zwiększeniem wydatków w trakcie realizacji budżetu.

Wioletta Suska – radna. Nie podjęliśmy jeszcze uchwały o dopłacie do wody.

Agnieszka Ziółkowska – Skarbnik, możemy te kwoty zabezpieczyć w budżecie.

Jerzy Wasiołek – radny. Zaszły nowe okoliczności, jeśli chodzi o dopłatę do wody. Mieliśmy wcześniej posiedzenie Komisji Rolnictwa związane z tym zagadnieniem i mogę śmiało stwierdzić, że dzierżawca nie miał dużej wiedzy, jeśli chodzi o gospodarkę wodną.

Przewodniczący Rady Miejskiej przewał wypowiedź radnego i zaproponował, aby ta wypowiedź była kontynuowana w następnych punktach porządku obrad, które dotyczą tej tematyki.

Wobec braku pytań Przewodniczący rady miejskiej odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.

Ustawowy skład rady 15 radnych obecnych 14.

Wyniki głosowania:

Za – 10,

Przeciw – 3,

Wstrz. – 1.

Uchwała została podjęta.

 

do punktu 6 p-pkt „b”

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2014-2027 odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej – Henryk Domeradzki.

 

Wobec braku pytań zarządził głosowanie.

Ustawowy skład rady 15 radnych obecnych 14.

Wyniki głosowania:

Za – 10,

Przeciw – 1,

Wstrz. – 3.

Uchwała została podjęta.

 

do punktu 6 p-pkt „c”

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Domeradzki.
Wobec braku pytań zarządził głosowanie.

Ustawowy skład rady 15 radnych obecnych 14.

Wyniki głosowania:

Za – 14,

Przeciw – 0,

Wstrz. – 0.

Uchwała została podjęta.

 

do punktu 6 p-pkt „d”

 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę z ujęcia w Dobrzyniu nad Wisłą oraz zbiorowego
odprowadzenia ścieków na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą” omówił Pan Roman Składanowski – insp. ds. zaopatrzenia w wodę i odpr. ścieków.

Stosownie do art. 24 ust 2 w.w ustawy Zakład Usługowy, WOD-BUD, Zdzisław Kliński, Nasiegniewo 62a, 87-811 Fabianki, przedłożył w dniu 19-02-2014 r. wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia w Dobrzyniu nad Wisłą oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą na okres od 1 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r.

Proponowana podwyżka cen za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków finansowo skutkować będzie następująco:

Dla gospodarstw domowych:

 1. cena za dostarczoną wodę - 2,16 zł/m3 - wzrost o 0,12zł/m3, tj. 5,88 %
 2. stawka opłaty abonamentowej   - 0,50 zł /m-c – bez zmian
 3. cena za odprowadzone ścieki      - 3,66 zł/m3 – wzrost o 0,36zł/m3, tj. 10,91 %

Dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i podmiotów innych niż gospodarstwa domowe, nieprowadzących działalności gospodarczej.

 1. cena za dostarczoną wodę - 2,54 zł/m3 - wzrost  o 0,04 zł/m3 tj. 1,60 %
 2. stawka opłaty abonamentowej   - 1,50 zł /m-c – bez zmian
 3. cena za odprowadzone ścieki      - 4,11 zł/m3 – wzrost o 0,27zł/m3 tj. 7,03 %

Zgodnie z 24 ust.4 w.w ustawy Burmistrz Miasta i Gminy sprawdził zgodność wniosku z przepisami w/w ustawy i dokonał weryfikacji kosztów związanych ze świadczeniem usług za poprzedni rok obrachunkowy pod względem celowości ich ponoszenia jednocześnie nie wnosząc uwag do planowanej przez Zakład Usługowy marży zysku w wysokości   2,18 %.

Z powyższej analizy weryfikacji kosztów między innymi wynika:

 1. na podwyżkę ceny dostarczanej wody istotny wpływ ma jej mniejsze zużycie o ok.13 % w stosunku do roku poprzedniego, co przy zachowaniu niektórych stałych kosztów produkcji wody skutkuje to na wzrost jej ceny;
 2. na wzrost ceny za odprowadzanie ścieków zdecydowany wpływ ma przestarzały model oczyszczalni, który wymusza na eksploatującym stosowanie dodatkowych zabiegów mających na celu poprawę, jakości oczyszczanych ścieków (np. dodatkowe badania, odczynniki chemiczne, utylizacja osadu itp.)

W związku z powyższym, proponowane koszty ujęte w taryfie, zdaniem tut. Organu ustalone zostały na optymalnie niskim poziomie dla odbiorców usług i równocześnie na poziomie bezpiecznym dla prowadzenia działalności Zakładu Wodociągowo – Kanalizacyjnego.

Uwzględniając powyższe uzasadnienie, proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

Jerzy Wasiołek – radny. Słyszę, że wszystko jest zgodne z prawem. Chcę zasygnalizować, że 40.000m3 wody jest traconej. Pytam gdzie ta woda jest. To jest ponad 25% wydobycia. To tak jakby 6 godz. dziennie te pompy chodziły
i filtrowały. Sama praca pompy to 20.000 rocznie. Nie ma takiej technologii, aby ¼ wody była tracona. Wnoszę o odrzucenie tych uchwał i w trybie pilnym przeanalizowanie tego problemu. Jeżeli zajdzie konieczność to trzeba poprosić eksperta o wyjaśnienie tego. Jest to chyba logiczne, że żaden przedsiębiorca nie pracuje na straty. Tak, więc w trybie pilnym trzeba ten problem rozwiązać. Nie chcę, aby tym musiały zająć się służby zewnętrzne. Jeśli będzie jednak taka konieczność zrobię wszystko, aby ten problem został rozwiązany i wyjaśniony.

Mirosław Mierzejewski – radny. Ten temat był omawiany na Komisji Rolnictwa. Pan Kliński również mówił o ubytkach wody.

Damian Ptaszyński – radny. Dlaczego nie ma dzierżawcy zakładu wodno-kanalizacyjnego dzisiaj na sesji? Jeżeli chce podwyżki powinien nam to uzasadnić. Był na komisji rolnictwa i nie potrafił nam odpowiedzieć na wiele pytań. Uważam, że jest to nie poważne, aby przenosić pieniądze z oświetlenia dokładać do dopłat wody.

Wanda Hetflajsz – radna. Sądzę, że Pan Kliński może sobie pozwolić na ubytki, ponieważ i tak gmina dołoży.

Wioletta Suska – radna. Jaka była kwota na inwestycje związane z wodą
w ubiegłym roku?

Roman Składanowski – 130.000 zł jest to budowa zbiornika retencyjnego.

Wioletta Suska – radna. Mam wrażenie, że Gmina to „kura znosząca złote jajka”. Dzierżawca nigdy nie będzie martwił się stratami, ponieważ i tak te ubytki będą wrzucone w cenę wody lub dopłaty.

Roman Składanowski – mi jest trudno powiedzieć ile wody ucieka przy płukaniu rur czy awariach, które często się zdarzają.

Jerzy Wasiołek – radny. Trudno jest gdybać. Na mój prosty rozum, nie może tak być, że ¼ wody ginie. Przecież nie można inaczej tego nazwać jak kradzież, a od tego są organa ścigania. W krótkim czasie urząd powinien zrobić z tym porządek, w przeciwny razie mogą wejść organa zewnętrzne.

Ryszard Dobieszewski – Burmistrz. Ja też nie jestem w stanie zweryfikować wszystkich dokumentów dzierżawcy wody. Od tego są urzędy skarbowe czy np. zgodnie się rozlicza.

Jerzy Wasiołek – radny. Tak jak mówiłem ¼ wody jest utracona. To jest ogromna strata wody. My się nie czepiamy rozliczenia tylko gospodarności. Jeżeli sam dzierżawca mówi, że woda jest kradziona i nie robi z tym nic to, dlatego, że ma świadomość, że gmina dołoży. Wyselekcjonować największych odbiorców wody i założyć np. wodomierze.

Radca Prawny, Szanowni Państwo nie można tego zrobić, ponieważ gmina wydzierżawia wodociągi i to dzierżawca odpowiada za całą sieć kanalizacyjno-wodociągową.

Jerzy Wasiołek – radny. Jeżeli będzie podjęta uchwała to pytam, co w takim razie z tymi ubytkami wody?

Ryszard Dobieszewski – Burmistrz. W ciągu jednego dnia nie da się tego załatwić.

Roman Składanowski – nie mamy również gwarancji czy ewentualny nowy dzierżawca nie podwyższyłby stawki za wodę.

Wanda Hetflajsz – radna. Uważam, że burmistrz powinien zacząć wszystko kontrolować.

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały
i zarządził głosowanie.

Ustawowy skład rady 15 radnych obecnych 14.

 

Wyniki głosowania:

Za – 11,

Przeciw – 1,

Wstrz. – 2.

Uchwała została podjęta.

 

do punktu 6 p-pkt „e”

 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków omówił Pan Roman Składanowski – insp. ds. zaopatrzenia w wodę i odpr. ścieków.

W związku ze zmianą taryf za dostarczaną wodę z ujęcia w miejscowości Dobrzyń nad Wisłą oraz za odprowadzenie ścieków kanalizacją sanitarną do oczyszczalni ścieków w Dobrzyniu nad Wisłą na okres od dnia 1 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r. proponuje się dopłatę skierowaną do taryfowej grupy odbiorców–gospodarstwa domowe, celem ochrony odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych.

Obowiązujący przepis prawny, art.24, ust.6 w/w ustawy, umożliwia Radzie Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą podjęcie uchwały o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich grup odbiorców usług. Zgodnie z powyższym artykułem dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu świadczącemu w tym zakresie usługę.

Pozostałą część należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków uregulują odbiorcy usług. W wyniku tego taryfowe ceny dla odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wyniosą:

 1.  cena za dostarczaną wodę 2,04 zł /m3 netto,
 2. cena za odprowadzenie ścieków 3,30 zł/m3 netto.

Dopłaty z art.24 ust 6 w/w ustawy mają cel społeczny i bezpośrednio wiążą się z szeroko rozumianym interesem publicznym. Wydaje się, zatem, że gmina nie narusza zasady konkurencyjności poprzez uprzywilejowanie niektórych odbiorców, udzielając im dopłat.

Uwzględniając powyższe uzasadnienie, proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.

Ustawowy skład rady 15 radnych obecnych 14.

Wyniki głosowania:

Za – 8,

Przeciw – 2,

Wstrz. – 4.

 

Uchwała została podjęta.

 

do punktu 6 p-pkt „f”

 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków do oczyszczalni typu ‘BIOCLERE” położonej w miejscowości Dyblin”

Zakład Usługowy „WOD-BUD” Zdzisław Kliński, Nasiegniewo 62a, 87-811 Fabianki – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Sportowa 3, przedłożył w dniu 19-02-2014 r. wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków odprowadzanych do lokalnej oczyszczalni ścieków typu „BIOCLERE” położonej w miejscowości Dyblin na okres od 1 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r.

Burmistrz Miasta i Gminy w ramach obowiązku wynikającego z art. 24 ust 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków dokonał oceny celowości ponoszenia kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem przedmiotowej oczyszczalni ścieków.

Podstawą opracowania taryfy stanowią rzeczywiste koszty oczyszczania ścieków zrealizowane w okresie obrachunkowym poprzedzającym termin złożenia wniosku z uwzględnieniem planowanych zmian warunków ekonomicznych wpływających na poziom kosztów w roku obowiązywania nowych taryf dla zapewnienia ciągłości świadczenia usług.

W zakresie odbioru i oczyszczania ścieków podejmowanie działań oszczędnościowych jest trudne w realizacji z uwagi na to, że koszty utrzymania oczyszczalni mają w większości charakter kosztów stałych, niezależnych od ilości oczyszczonych ścieków, natomiast nakierowanych na uzyskanie efektu ekologicznego
i utrzymania określonych parametrów dla ścieków oczyszczonych.

Proponowana taryfa zapewnia zbilansowanie przychodów i wydatków oraz gwarantuje w roku jej obowiązywania realizację na poziomie pozwalającym na zachowanie standardów jakościowych usług związanych z oczyszczaniem ścieków.

W celu złagodzenia skutków wysokości taryfy może być zastosowanie dopłaty przez Radę Miejską, co umożliwia art.24 ust 6 cytowanej wcześniej ustawy.

Uwzględniając powyższe uzasadnienie, proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

 

do punktu 6 p-pkt „g”

 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Dopłaty do taryfowej grupy za odprowadzenie ścieków” do oczyszczalni typu „BIOCLERE” położonej w miejscowości Dyblin omówił Pan Roman Składanowski – insp. ds. zaopatrzenia w wodę i odpr. ścieków.

Proponowana dopłata skierowana jest do taryfowej grupy odbiorców –gospodarstwa domowe w wysokości 25% wartości taryfy, co stanowi kwotę 2,00 zł/m3 netto.

Obowiązujący przepis prawny, art.24, ust.6 w/w ustawy, umożliwia Radzie Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą podjęcie uchwały o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich grup odbiorców usług. Zgodnie
z powyższym artykułem dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu świadczącemu w tym zakresie usługę.

Dopłaty z art.24 ust 6 w/w ustawy mają cel społeczny i bezpośrednio wiążą się z szeroko rozumianym interesem publicznym. Wydaje się, zatem, że gmina nie narusza zasady konkurencyjności poprzez uprzywilejowanie niektórych odbiorców, udzielając im dopłat.

Uwzględniając powyższe uzasadnienie, proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.

Ustawowy skład rady 15 radnych obecnych 14.

Wyniki głosowania:

Za – 14,

Przeciw – 0,

Wstrz. – 0.

Uchwała została podjęta.

 

do punktu 6 p-pkt h”

 

Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXV/192/2014 z dnia 20 lutego 2014 roku dotyczącej określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 omówiła Pani Krystyna Pawłowska – Kierownik MGOPS

Z przepisu art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej wynika, że wydatki na pomoc rzeczową podlegają zwrotowi w części lub całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego.

Zgodnie z art. 96 ust. 4 Rada Gminy określa w drodze uchwały, zasady zwrotów wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, o których mowa w ust. 2 będących w zakresie zadań własnych.

Warunkiem otrzymania przez gminę dotacji z programu na dofinansowanie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób przekraczających kryteria dochodowe, o których mowa w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.do wysokości 150% kryterium jest przyjęcie przez gminę stosownej uchwały na podstawie art.8 ust.2 ustawy o pomocy społecznej.

Ww. uchwała została przyjęta przez Wysoką Radę na sesji w dniu 20-02-2014r.

W tym dniu również zgodnie z zaleceniami przesłanymi przez Wydział Polityki Społecznej została wywołana uchwała nr XXXV/192/2014 dot. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym jest mowa w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

Jednakże Nadzór Wojewody zakwestionował zasadność tej Uchwały, gdyż decyzje w sprawie dożywiania nie będą wydawane pod warunkiem dokonywania zwrotu całości lub części udzielonego świadczenia, tak jak określa to art. 96 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

W związku z tym do realizacji Programu wystarczy podjęta przez Wysoka Radę uchwała na podstawie art. 8 ust.2 ustawy o pomocy społecznej podwyższająca kryterium dochodowe do 150%.

W związku z powyższym zasadne jest uchylenie uchwały
nr XXXV/192/2014.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały
i zarządził głosowanie.

Ustawowy skład rady 15 radnych obecnych 14.

Wyniki głosowania:

Za – 14,

Przeciw – 0,

Wstrz. – 0.

Uchwała została podjęta.

 

do punktu 7

 

Wiesław Jaworski – radny złożył wniosek w sprawie załatania dziur na drodze gminnej w Płomianach i Wierznicy.

Wioletta Suska złożyła wniosek w sprawie uzupełnienia desek na pomoście w Chalinie.

 

do punktu 8

 

Ewa Tomczyk – radna poinformowała radnych o złożeniu pisma do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyjaśnienia zasadności finansowania z budżetu Gminy OSP Michałkowo, która jest strażą prywatną.

Jerzy Wasiołek – radny. Trzeba w końcu uporządkować problem dot. straży. Tam gdzie są finanse publiczne musi być jasność. Czy są ustalone godz. pracy strażaków, ponieważ są sytuacje, że te same osoby pracują w innych zakładach pracy? Tak chyba być nie powinno. Powinien być ustalony regulamin.

Ludomir Bylicki – radny. Nie rozwalajmy tego, co jest. Jest wiele takich sytuacji ekstremalnych, których nie da się przewidzieć i ta straż jest potrzebna.

Jerzy Wasiołek – radny. Jeżeli jest dobrze to chwała, ale tam gdzie jest źle to trzeba coś zrobić, aby było lepiej. Tutaj jest duża rola Komisji Rewizyjnej, która powinna szczegółowo analizować pewne zagadnienia. Jednak, jeżeli Komisja trwa dwie godziny to, co to jest za kontrola.

Kazimierz Janecki – radny. To Pani radna Tomczyk jest przyczyną tych konfliktów.

Ewa Tomczyk – to proszę w takim razie powiedzieć, dlaczego mieszkańcy wszyscy wyszli z ostatniego zebrania w Michałkowie. To o czymś świadczy.

Jadwiga Ziółkowska – sołtys sołectwa Lenie Wielkie. Panie Janecki dobrze Pan zna podłoże tych konfliktów. Proszę wyjaśnić wszystkim, co jest powodem i nie zrzucać winy na Panią Tomczyk.

 

do punktu 9

 

Przewodniczący Rady – Henryk, Domeradzki kończąc obrady trzydziestej szóstej Sesji, podziękował wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził, że zamyka obrady trzydziestej szóstej Sesji Rady Miejskiej.

 


Protokółowała :                                         Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Renata Kwiatkowska                                         Henryk Domeradzki

 • opublikował: Karol Kalinowski
  data publikacji: 2014-05-05 11:23

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 265
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-05-05 11:16

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2615860
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-02-20 13:37

Stopka strony