Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr XII/2011

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 29 listopada 2011 roku

 

 

Sesję rozpoczęto o godzinie dziesiątej, zakończono, o godz. piętnastej trzydzieści.
Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

Otwierając obrady dwunastej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Henryk Domeradzki stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W obradach uczestniczyło: 14 radnych, 21 przewodniczących rad sołeckich, kierownictwo urzędu miasta i gminy oraz goście zaproszeni.

(listy obecności stanowią załączniki od nr 1 do nr 2 do niniejszego protokółu).

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował radnych, że w biurze rady wyłożony był protokół z obrad jedenastej Sesji Rady Miejskiej i spytał czy są uwagi. Zastrzeżeń nie wniesiono w związku, z czym zarządził głosowanie nad przyjęciem protokółu. Rada 14 głosami – za, przyjęła protokół jedenastej Sesji.

Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad, po czym powitał wszystkich uczestników. Następnie odczytał proponowany porządek obrad,
po czym spytał czy są propozycje zmian do porządku obrad.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryszard Dobieszewski złożył wniosek ustny
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad do punktu 6 p-pkt „i” dot. projektu uchwały w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie w sprawie zaproponowanych zmian do porządku obrad. Rada zmiany wprowadziła – 14 glosami - za. 

 

do punktu 2


Odpowiedzi na wnioski złożone na XI Sesji Rady Miejskiej udzielił Burmistrz MiG – Ryszard Dobieszewski.

/ treść odpowiedzi, jako załącznik do niniejszego protokółu/

Pytań brak.

 

do punktu 3

 

Informację o pracy organu wykonawczego i pracy Urzędu przedstawił – Ryszard Bartoszewski – z-ca Burmistrza

Pytań brak

/ treść informacji, jako załącznik do niniejszego protokółu/

 

do punktu 4  p-pkt „a”

 

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej – Henryk Domeradzki.

Pytań  i dyskusji brak.

Wobec powyższego zarządził głosowanie.

Ustawowy skład rady – 15 radnych, obecnych 14

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrz-0

 

do punktu 4 p-pkt „b”

 

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej.

Pytań i dyskusji brak.

Wobec powyższego zarządził głosowanie.

Ustawowy skład rady – 15 radnych, obecnych 14

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrz-0

Uchwała została podjęta.

 

do punktu 4 p-pkt „c”

 

Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2012 rok odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej.

Ludomir Bylicki – radny złożył wniosek w sprawie obniżenia zaproponowanej w projekcie uchwały średniej ceny skupu żyta z   zaproponowanej w projekcie uchwały kwoty 60, 00 zł na kwotę 58, 00 zł uzasadniając to trudna sytuacja
w rolnictwie.

Kazimierz Janecki – radny. Nie róbmy wyjątków, ponieważ wszystkie uchwały wcześniej były omawiane na komisji i zostały zaakceptowane teraz nie powinniśmy wprowadzać zmian. Jeżeli mamy obniżyć o 2 zł, a stracić 250.000 zł to chyba nie warto takiej zmiany wdrażać, bo strata dla budżetu nie jest mała.

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wnioskiem radnego Ludomira Bylickiego ze stawką 58, 00 zł

Wyniki głosowania:

Za- 9

Przeciw – 1

Wstrz – 3

Wniosek został przyjęty. Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2012 rok ze stawką 58, 00 zł i zarządził głosowanie.

Ustawowy skład rady – 15 radnych, obecnych 14

Głosowanie:

Za-9

Przeciw-1

Wstrz-3

Uchwała została podjęta.

 

do punktu 4 p-pkt „d”

 

Projekt uchwały w sprawie: zmieniająca  Uchwałę  Nr II/13/02 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 09 grudnia 2002 roku  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok oraz określenia wzoru formularzy  dla ustalenia wymiaru poboru podatku odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej.

Kazimierz Janecki – radny. Patrząc na załączniki do tej uchwały, które stanowią nowe wzory formularzy deklaracji odnoszę wrażenie, że z ludzi chce się zrobić urzędników.

Celina Witkowska – Skarbnik. Wzór tego formularza wprowadzony został ustawą także my nie mamy na to wpływu i musimy to zaakceptować.

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały
i zarządził głosowanie.

Ustawowy skład rady – 15 radnych, obecnych 14

Głosowanie:

Za-13

Przeciw-0

Wstrz-1

Uchwała została podjęta.

 

 do punktu 4 p-pkt „e”

 

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2011 omówiła Pani Celina Witkowska – Skarbnik.

Dochody

Wniesienie 380.000,00 zł dotacja na drogę gminną 171004 C Chudzewo-Kamienica w m. Lenie wielkie i jednoczesne zmniejszenie o 380.000,00 zł podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Wydatki

Dz. 600 Transport i łączność

Zmniejszenie o 40.000,00 zł inwestycji przebudowa drogi gminnej 171004C Chudzewo-Kamienica w m. Lenie Wielkie i przeniesienie środków na zakup samochodu strażackiego dla OSP Grochowalsk.

Dz.750 Administracja

Zmniejszenie inwestycji zakup firewall o 486, 00 zł oraz inwestycji zakup klimatyzacji do serwerowni o 2.211,00 zł i przeniesienie tych środków na zakup dwóch niezbędnych oprogramowań. Zmniejszenie składek członkowskich
o 4.000,00 zł z przeznaczeniem na: 1.000,00 zł wydanie folderu, 3.000,00 zł na koszty komornicze.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zmiany w paragrafach płacowych w poszczególnych placówkach oświatowych. Wniesienie dochodów na Przedszkole Samorządowe w kwocie 3.720,00 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego. Wniesienie dochodów na Szkołę Podstawową w Chalinie w kwocie 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch laptopów /wniosek o sfinansowanie zadania prewencyjnego przez PZU /. Przeniesienie 6.000,00 zł z bieżących wydatków na inwestycję Astro-Baza doposażenie obiektu.

Dz.851 Ochrona zdrowia

Zwiększenie środków w kwocie 9.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Dz.852 Opieka społeczna

Zmniejszenie o 9.000,00 zł dodatków mieszkaniowych z przeznaczeniem na: 2.000,00 zł wydanie folderu i 7.000,00 zł na przedłużenie sieci wodociągowej
w Dobrzyniu nad Wisłą w ul. Zamkowej / awaria/

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Przeniesienie 2.433,00 zł z inwestycji „Zakup pompy do oczyszczalni ścieków w Dobrzyniu nad Wisłą” na zadanie przepięcie starego wodociągu miejscowego na nowy w ulicach: Słowackiego, Zduńska, Plac Wolności, Mickiewicza, Skaszewska.

Dz.926 Kultura fizyczna i sport

Przeniesienie 40.000,00 zł z wydatków bieżących w DCSiT na inwestycję „Zakup urządzeń do pielęgnacji boisk piłkarskich w gminie / areacja, wertykulacja /

Przeniesienie 600, 00 zł z inwestycji „Zakup agregatu prądotwórczego” oraz 500, 00 zł z utrzymania mienia komunalnego z przeznaczeniem na boisko
w Grochowalsku.

Pozostałe przeniesienia między paragrafami spowodowane są zwiększeniem wydatków w trakcie realizacji budżetu

Wioletta Zajączkowska – radna. Zastanówmy się i wyposażmy dwie jednostki na terenie gminy, będzie to bardziej celowe. Te straże i tak skupiają się na celach świetlicowych. Nie stać nas chyba na to, aby kupić samochód, który wyjeżdża raz na dwa lata do pożaru.

Wiesław Jaworski – radny. Jeśli chodzi o samochody to Grochowalsk dostał obecny samochód za darmo i gmina w kosztach nie partycypowała.

Ewa Tomczyk – radna. Musimy wiedzieć, jakimi pieniędzmi dysponujemy
i trzeba zacząć racjonalnie nimi gospodarować.

Kazimierz Janecki- radny. Społeczność jest za strażami, ponieważ jest to jedno
z nielicznych stowarzyszeń, które ma dobra opinię.

Ryszard Dobieszewski – burmistrz Miasta i gminy. Moim obowiązkiem jest znalezienie pieniędzy. Dopóki nie będę miał pewności, że nastąpi zwrot dotacji w wys. 800.000, 00 zł na pewno nie dokonam zakupu samochodu. Na samochód również czekają sportowcy. Koszty zakupu takiego samochodu są w granicach 40.000,00 zł. Problem jest również z kierowcami w strażach OSP.

Maria Pruchniewska – radna. Nie rozumiem tu czegoś zastanawiamy się nad zakupem samochodu, a nie mamy kierowców.

Damian Ptaszyński – radny. Jestem za zakupem samochodu do OSP Grochowalsk. Pani radna jest bezpieczna ma w Dobrzyniu trzy samochody
w straży.

Maria Pruchniewska – radna. Uważam, że temat zakupu samochodu powinniśmy odłożyć do przyszłego roku. ma jeszcze pytanie jedno. Dlaczego jest taki problem ze zwrotem dotacji z urzędu marszałkowskiego?

Ryszard Dobieszewski – Burmistrz Miasta i Gminy. Tak się złożyło, że wnioski unijne zaczęli sprawdzać w kwietniu i maju. Bardzo szczegółowo sprawdzane, natomiast nie ma zapisu, że w danym roku muszą się rozliczyć. Być może najbliższe dni pozwolą nam rozstrzygnąć tą kwestię.

Maria Pruchniewska – radna. co robią kierowcy w strażach OSP zatrudnieni?

Ryszard Dobieszewski – Burmistrz Miasta i Gminy. Mówiąc szczerze to tak bardzo się nie angażują, ponieważ niektórzy są również zatrudnieni w innych zakładach pracy, u nas mają tylko ¼ etatu.

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o głosowanie nad kwestią zakupu samochodu do OSP Grochowalsk.

Warunkiem zakupu  jest zwrot dotacji z urzędu marszałkowskiego.

Wyniki głosowania:

Za- 7

Wstrz- 2

Przeciw -5

Wanda Hetflajsz – radna, dochodzę do wniosku, że to jest „grzebanie w ranie”. Jeśli chodzi o samochód DCSiT  to jestem za tym, ponieważ dotyczy to dowożenia dzieci. Ja nie jestem za przeciwko straży, ale uważam, że to są fanaberie zakupu samochodu. Myślę, że nie stać nas na to przy obecnym budżecie. Jest wiele potrzeb, wydatków na każdą miejscowość w naszej gminie, jak na razie skupiamy się tylko na obiektach w Dobrzyniu. To się nie mieści
w głowie to są bardzo wzniosłe cele.

Grzegorz Mazurek – Dyrektor ZOS. Jaka jest sytuacja naszej gminy to wiemy. Główną przyczyną jest to, że Państwo nakłada na samorządy coraz więcej obowiązków bez dofinansowania. Od kilku lat jest mowa o zakupie busa służącego dowożeniu dzieci do szkoły. Małe dzieci muszą wcześnie wstawać, a bus, o którym mowa miałby służyć do dowożenia tych małych dzieci, a później do korzystania przez sportowców. To zadanie jest przekładane z roku na rok. Radni muszą dokonywać wyboru, który wydatek jest bardziej potrzebny bus czy samochód do OSP Grochowalsk.

Ludomir Bylicki – radny. Chcemy spełniać standardy europejskie, ale spójrzmy  za siebie i zejdźmy na ziemię. Kryzys na pewno zapuka do naszych drzwi. Aspiracje są bardzo wysokie, ale zapewne nie starczy pieniędzy.

Niekraś Stanisław- Dyrektor DCSiT. Staram się o swoje podwórko dbać. Jestem dyrektorem od niespełna roku, uważam, że nie możemy dopuścić do zniszczenia tego, co już jest.

Wioletta Zajączkowska - piękna jest idea. Tak naprawdę transport dzieci do szkoły rozwiązany był by wtedy, kiedy szkoła posiadała swój samochód. Też nie jestem przeciwniczką straży, ale wasze cele statutowe są również inne nie tylko cele pożarowe. Balansujemy na krawędzi finansowej.

Kazimierz Janecki – radny. Jeśli chodzi o straże pożarne, nie wyobrażam sobie, aby taka miejscowość jak Grochowalsk gdzie jest zabudowa zwarta, zakłady pracy nie miała samochodu strażackiego.

Maria Pruchniewska – radna. Proszę o pochylenie się nad tym, że te pieniądze są w budżecie DCSiT tak, więc nie musimy ich szukać dodatkowo.

Stanisław Niekraś –  Dyrektor DCSiT. Na to urządzenie do utrzymania boiska, jako Dyrektor zarobiłem.

Wanda Hetflajsz – radna. Wszyscy bardzo obrazowo mówią o naszych wydatkach.

Wioletta Zajączkowska – radna. Na zebraniu OSP w Chalinie tłumaczył Pan, że do pożaru mogą wyjeżdżać tylko te samochody, które są do tego przygotowane.

Kazimierz Janecki – radny.  Jestem za utrzymaniem zakupu samochodu do OSP Grochowalsk..

Tadeusz Amroziewicz - Prezes OSP Grochowalsk. Pan Burmistrz i Rada bierze na siebie odpowiedzialność za to, że nie ma Grochowalsk samochodu OSP.

Damian Ptaszyński – radny. Chcę powiedzieć, że jeżeli nie ma samochodu w Chalinie i Grochowalsku to będzie są nasilać się ten problem cofamy się do wieku XVIII i będziemy biegać z wiadrami.

Wioletta Zajączkowska – radna. Ja nie jestem przeciwko, ale proszę
o przeczekanie z tym zakupem.

Maria Pruchniewska – radna. Jest mi przykro słuchać z ust pana sołtysa, że wszystko idzie na Dobrzyń. Były lata,  że w tym miasteczku nie robiono nic. Przecież hala to nie tylko jest dla Dobrzynia. Nie mogę zrozumieć dlaczego hala nie została odebrana przez Urząd Marszałkowski kwota 807.000 nie została przekazana, co jest tego przyczyną.

Ryszard Bartoszewski – z-ca Burmistrza. To co było w planie my wykonaliśmy zgodnie z tym 25 grudnia 2010r. złożyliśmy wniosek o płatność i nie mamy odpowiedzi.

Celina Witkowska – Skarbnik. Dotacje, które mieliśmy otrzymać umieściliśmy do dochodów. To są przeniesienia, na które nie mamy gotówki. Musimy zmniejszyć wydatki bo nie mamy tak naprawdę czym dysponować. Wszystkie zaplanowane pieniądze na wydatki są jak na razie „wirtualne” liczymy na zwrot dotacji, której jeszcze nie ma.

Ryszard Dobieszewski – Burmistrz MiG. Jeżeli wpłynie ta dotacja 807.000 to zaryzykujemy z kupnem samochodu dla OSP może pod koniec roku jeżeli nie to dopiero w przyszłym roku.

Wanda Hetflajsz – radna. Z uwagą wysłuchałam wypowiedzi Pana Burmistrza. Rozmawiamy trochę kabaretowo. Nie mamy czego absolutnie planować, jeżeli nie wiemy na czym stoimy. Uważam, że samochód do hali jest bardziej skuteczny i potrzebny.

Kazimierz Janecki – radny. Uważam, że powinniśmy przyjąć projekt uchwały zmian budżetu, jeżeli nie będzie dotacji 807. 000 to nie kupujemy samochodu.

Głosowanie:

Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 14

Za-9

Przeciw-0

Wstrz.- 5

Uchwała została podjęta.

 

do punktu 4 p-pkt „f”

 

Projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2011-2018 omówiła Pani Celina Witkowska – Skarbnik

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały
i zarządził głosowanie

Ustawowy skład rady – 15 radnych, obecnych 14

Głosowanie:

Za-13

Przeciw-0

Wstrz-1

Uchwała została podjęta.

 

do punktu 4 p-pkt „g”

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy omówiła Pani Wiera Kulczyńska – Urbanista.

Niniejszą zmianę Studium sporządzono na podstawie UCHWAŁY Nr X/72/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

W wyniku przeprowadzenia procedury, określonej w art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 118 poz. 1233) sporządzono dokument zmiany Studium. Przy jego opracowaniu zapewniono udział społeczeństwa - zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami). Jednocześnie dokonano pozostałych czynności w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą poprzez uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko, sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko i uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień.

Zmiana studium wprowadza szereg ustaleń dotyczących urbanistyki oraz ochrony środowiska. Nowe kierunki zagospodarowania przestrzennego określono w oparciu o istniejące uwarunkowania środowiska przyrodniczego oraz aktualne uwarunkowania społeczno-gospodarcze. Informacje zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko zostały uwzględnione w sporządzonej zmianie Studium w celu zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania sytuacji konfliktowych i zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom miasta
i gminy.

Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień, projekt zmiany studium wyłożono wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu w dniach od 23.04.2010r. do 7.06. 2010r., w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbyła się dnia 7 czerwca 2010 roku. Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogły wnosić uwagi do projektu zmiany Studium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 czerwca 2010r. W wyznaczonym terminie wniesiono  uwagi do projektu zmiany Studium, które dotyczyły wskazania terenów do zalesienia wyłącznie na wniosek właściciela nieruchomości. Ponadto ustalono konieczność uwidocznienia lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz doprecyzowania trasy przebiegu planowanego gazociągu wysokiego ciśnienia Dn. 700 Rembelszczyzna – Gustorzyn.

Z uwagi na powyższe dokonano korekty projektu zmiany uwzględniając zakres powyższych uwag. Po dokonanej korekcie przeprowadzono powtórne uzgodnienie i opiniowanie, a następnie ponownie wyłożono projekt zmiany do publicznego wglądu w dniach od 1.04.2011r. do 17.05. 2011r., w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą. Kolejna dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbyła się dnia 17 maja 2011 roku.

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogły wnosić uwagi do projektu zmiany Studium
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 czerwca 2011r.

W określonym terminie nie wniesiono  uwag do projektu zmiany studium.

Opracowany projekt zmiany studium uwzględnia wymagania określone w art. 10 ust. 1, 2 i 2a cytowanej ustawy. 

Stwierdza się, zatem, że prace merytoryczne i formalno-prawne związane
ze sporządzeniem w/w zmiany studium zostały zakończone i projekt zmiany studium kwalifikuje się do uchwalenia.

Dokumentacja planistyczna potwierdzająca wykonanie czynności formalno-prawnych przeprowadzonych zgodnie z art. 11 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym zawarta jest w odrębnym segregatorze i nie podlega uchwaleniu.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.

Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 12

Za- 10

Przeciw – 0

Wstrz – 2

Uchwała została podjęta.

 

do punktu 4 p-pkt „h”

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą Porozumienia z Gminą Bobrowniki, Gminą Chrostkowo, Gminą Wielgie, Gminą Kikół, Gminą Lipno, Gminą Miasta Lipna, Miastem i Gminą Skępe i Gminą Tłuchowo regulującego zasady współdziałania w/w jednostek w przedmiocie wykonania zadania publicznego omówił Burmistrz miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Celem podpisania przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą Porozumienia z Gminą Bobrowniki, Gminą Chrostkowo, Gminą Wielgie, Gminą Kikół, Gminą Lipno, Gminą Miasta Lipna, Miastem i Gminą Skępe oraz Gminą Tłuchowo jest wspólne przeprowadzenie przetargu na dostawę energii elektrycznej dla lokali, obiektów oraz na potrzeby oświetlenia drogowego w/w jednostek samorządu terytorialnego.

Zadanie to ma na celu zminimalizowanie kosztów ponoszonych za dostarczenie oraz zużycie energii elektrycznej. W związku z powyższym zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały. 

Wobec braku pytań projekt uchwały odczytał przewodniczący Rady Miejskiej
i zarządził głosowanie.

Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 12

Za- 12

Przeciw – 0

Wstrz – 0

Uchwała została podjęta.

 

do punktu 4 p-pkt „i”

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi omówił Pan Ryszard Bartoszewski – z-ca Burmistrza.
W demokratycznym społeczeństwie organizacje pozarządowe stanowią znakomitą bazę dla rozwoju lokalnych społeczności, gdyż skupiają najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli danego środowiska. Niezbędne jest włączenie podmiotów pozarządowych w system funkcjonowania gminy na zasadzie równoprawnego partnerstwa.
Konstytucyjna zasada pomocniczości oraz wynikające z innych ustaw kompetencje jednostek samorządu terytorialnego stanowią podstawę rozwoju wzajemnych relacji między administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi.

 

PROGRAM I ZASADY WSPÓŁPRACY


Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i z jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego
w 2012 roku.

Głównymi podmiotami realizującymi program są:

1. Rada Miejska w Dobrzyniu nad Wisłą i jej komisje w zakresie kreowania  polityki społecznej gminy oraz określenia wysokości środków finansowych na jej realizację.                                   
2. Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w zakresie realizacji polityki wytyczonej  przez Radę Miejską.     
3. Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego realizujące zadania publiczne w oparciu o podpisane umowy z Miastem i Gminą Dobrzyń nad Wisłą.
Celem wprowadzenia Programu współpracy Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego poprzez:
1. Umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje   otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,                                                               
2. Stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców gminy,
3. Aktywizację społeczności lokalnej,
4. Zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
5. Poprawę, jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych,
6.  Integrację podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań  publicznych.
Przedmiotem współpracy władz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest:
1.  Realizacja zadań gminy określonych w ustawach,
2.  Określanie potrzeb społecznych i sposobów ich zaspakajania,
3.  Podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców gminy, ·Program współpracy dotyczy podmiotów prowadzących swoją działalność na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą lub podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego dla jej mieszkańców.                                                                                                                                                         

Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisła realizuje zadania publiczne we współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Współpraca ta może się odbywać w szczególnych formach:
1. Zlecania podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań  publicznych na zasadach określonych w ustawie,
2.  Współdziałania w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł,
     w szczególności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
3. Udziału podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
    w działaniach  programowych samorządu,   
4. Użyczania bądź wynajmowania na preferencyjnych warunkach lokali i budynków   komunalnych oraz udostępniania lokalu na spotkania podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
5. Promocji działalności podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego  mediach.
1. Zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom prowadzącym działalność               
    pożytku  publicznego może mieć formy:
1)  Powierzania wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji
     na finansowanie ich realizacji, lub
2)  Wspierania tych zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie
      ich realizacji.
2.  Wspieranie oraz powierzanie, o którym mowa w ust. 1 odbywa
     się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.
3.  Powierzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 może nastąpić w innym trybie niż  określony w ust. 2, jeżeli dane zadanie można zrealizować efektywniej w inny  sposób określony w odrębnych przepisach, w szczególności poprzez zakup usług  na  zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych,  przy porównywalności metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności  opodatkowania.
4. Powołanie komisji konkursowej, zasady przeprowadzania konkursów,
    a w szczególności tryb oceny ofert i kontroli wykonania zadań publicznych  
    zlecanych do realizacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku              
    publicznego określi Burmistrz w drodze zarządzenia.
5. Dotacje, o których mowa w ust. 1, nie mogą być udzielone na:
·   dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu gminy lub 
    jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych, 
·   pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację 
    kosztów,    
·   budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
·   działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku    
    publicznego,
·   udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
·   działalność polityczną i religijną.
6. Organizacja pozarządowa i podmiot ubiegający się o wsparcie finansowe gminy  musi wykazać w składanej ofercie udział środków własnych. 
7. Dofinansowanie realizacji zadań prowadzonych przez organizacje pozarządowe i podmioty przyznawane jest po uchwaleniu budżetu gminy.
1. W roku 2012 Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą będzie wspierać lub powierzać zadania publiczne w zakresie:
·   pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;    
·   działalności charytatywnej;
·   podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
    świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;  
·   ochrony i promocji zdrowia;
·   promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
    i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
·   działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
·   działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój  przedsiębiorczości;
·   nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
·   krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
·   kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
·   upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
·   ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
·   porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
·  działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie
   lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa
   w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003r., nr 96, poz. 873 ze zm.), w zakresie określonym w pkt 1-13.
2.  Rozszerzenie wykazu zadań, które mogą być powierzone organizacjom pozarządowym   i podmiotom, może zostać dokonane na wniosek Burmistrza, po akceptacji ich przez radę w drodze zmiany uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Miasta i  Gminy Dobrzyń nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Współpraca w pozyskiwaniu środków z innych źródeł:
1. Władze gminy będą pomagały podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w pozyskiwaniu środków z innych źródeł finansowania niż budżet gminy.
    W 2012 roku wsparcie samorządu dotyczyć będzie szczególnie pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
2. Pomoc Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą obejmować będzie w miarę możliwości:
a) informowanie o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji,
b) opiniowanie wniosków o dotacje ze źródeł zewnętrznych,
c) promowanie ciekawych programów mogących uzyskać środki ze źródeł zewnętrznych.
3.  Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, przygotowujące wnioski do Europejskiego Funduszu Społecznego, będą mogły ubiegać się o dofinansowanie z budżetu gminy wymaganego wkładu własnego.
Warunkiem zlecenia przez gminę organizacji pozarządowej lub podmiotowi zadania oraz przekazania środków z budżetu na jego realizację jest zawarcie pisemnej umowy z wnioskodawcą wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Wnioski, uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania Programu współpracy Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok mogą być składane Radzie Miejskiej za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.
Wobec braku pytań Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie:
Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 12
Za- 9
Przeciw – 0
Wstrz – 3
Uchwała została podjęta.

 

do punktu 5

 

Mirosław Mierzejewski – radny złożył wniosek w sprawie wystąpienia do lasów państwowych o skomunalizowanie drogi Kol. Chalin-Mokówko,
Wiesław Jaworski – radny złożył wniosek w sprawie usunięcia drzewa przy posesji p. Dąbrowskiego i Agacińskiego

 

do punktu 6

 

Kazimierz Janecki radny zapytał w imieniu prowadzących działalność gospodarczą jakie są przyczyny braku możliwości wygrania przetargów, wykonania nadzoru, prac remontowych itd. Czy jest możliwość aby mogli skorzystać z takiej możliwości pracy?
Burmistrz Miasta i Gminy – Ryszard Dobieszewski. Każdy ma prawo przystąpić do przetargu po spełnieniu określonych kryteriów my nikomu nie zabraniamy. Wiele inwestycji musi odbywać się w ramach przetargu i tutaj nie mamy innych możliwości. Informacje o przetargach zawsze podawane są do publicznej wiadomości.

 

do punktu 7

 

Przewodniczący Rady – Henryk Domeradzki kończąc obrady dwunastej Sesji, podziękował wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził, że zamyka obrady dwunastej Sesji Rady Miejskiej.

 

Protokółowała                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej
 

Renata Kwiatkowska                                             Henryk Domeradzki

drukuj ()

  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-07-11 12:33
  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-09-19 07:56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 454
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-09-19 07:57

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2622990
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-02-20 13:37

Stopka strony