Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr XXXV/2014

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 20 lutego 2014 roku

 

 

Sesję rozpoczęto o godzinie dziesiątej, a zakończono o godzinie dwunastej czterdzieści pięć. Miejsce obrad sala konferencyjna w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

Otwierając obrady trzydziestej piątej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Henryk Domeradzki stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnymi. W obradach uczestniczyło: 15 radnych, 23 przewodniczących rad sołeckich oraz goście zaproszeni.

 (listy obecności stanowią załączniki od nr 1 do nr 3 do niniejszego protokółu).

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził prawomocność obrad, po czym powitał wszystkich uczestników. Następnie zapytał radnych czy są uwagi do protokółu z XXXIV Sesji Rady Miejskiej, który wyłożony były w biurze rady. Wobec braku uwag zarządził głosowanie nad przyjęciem protokółu z XXXIV Sesji Rady Miejskiej: został przyjęty 15 głosami za, przeciw -0, wstrz. - 0.

Następnie odczytał proponowany porządek obrad, po czym spytał czy są propozycje zmiany porządku obrad. Zmian nie zgłoszono.

 

         do punktu 2

 

Odpowiedzi na wnioski złożone na trzydziestej czwartej Sesji Rady Miejskiej udzielił Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą – Ryszard Dobieszewski.

/ szczegółowa treść odpowiedzi na wnioski w załączeniu do protokółu/

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy są uwagi do udzielonej odpowiedzi.

Ewa Tomczyk – radna. Spodziewałam się takiej odpowiedzi. Proszę o uważne czytanie zgłaszanych wniosków. Ja nie składałam wniosku o remont generalny świetlicy. Wniosek dotyczył dofinansowania remontu tejże świetlicy, ponieważ część pieniędzy na ten cel została już przeznaczona z funduszu sołeckiego. Dziwi mnie fakt, że nie wyrażacie zgody na remont obiektu, który jest w całości własnością gminy łącznie z gruntami. Teraz mam pytanie do zastępcy burmistrza, jako menadżera i koordynatora. Z tego, co pamiętam to świetlica włączona jest do strategii. Pamiętam, że sam Pan Burmistrz sugerował mi kwotę 20.000 zł na ten remont. Ja natomiast skromnie złożyłam wniosek na kwotę 10.000 zł.

Ryszard Dobieszewski – Burmistrz MiG. Przypominam sobie ta rozmowę, ale miałem na myśli moment podziału nadwyżki budżetowej. Proszę złożyć wniosek ten temat będzie podjęty. Chcę jednak powiedzieć, że wspomniana świetlica wymaga remontu na kwotę 100.000 zł.

 

do punktu 3

 

Informację o pracy organu wykonawczego i pracy urzędu przedstawił Pan Ryszard Bartoszewski – z-ca Burmistrza.

Pytań brak.

/ informacja w załączeniu do protokółu /

 

do punktu 3 p-pkt „a”

 

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta i gminy na rok 2014 omówiła Pani Agnieszka Ziółkowska – Skarbnik.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększenie – 2.500,00 zł dotacja z „Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej” z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia nauczyciela realizującego Program Edukacji Ekonomicznej „Na własne konto”, którego celem jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej uczniów gimnazjum
w Chalinie.

Zwiększenie – 4.702,00 zł wniesienie dochodów budżetowych pochodzących
z prowizji PZU:

- Szkoła Podstawowa w Dobrzyniu nad Wisłą – 2.668,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do prac remontowych,

- Publiczne Gimnazjum w Dobrzyniu nad Wisłą – 1.145,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych dla najlepszych uczniów roku szkolnego 2013/2014,

- Publiczne Gimnazjum w Chalinie – 889,00 zł z przeznaczeniem na „ Zieloną Szkołę”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Przeniesienie 12.000,00 zł z oświetlenia drogowego na wydatki związane
z utrzymaniem targowicy miejskiej.

Pozostałe przeniesienia między paragrafami spowodowane są zwiększeniem wydatków w trakcie realizacji budżetu.

Maria Pruchniewska – radna. W związku ze zmianą lokalizacji targowiska myślę, że wzrosną opłaty targowe.

Ryszard Dobieszewski – Burmistrz.

W okresie próbnym na pewno nie, ale myślimy o podwyżce również.

Ludomir Bylicki – radny. W dalszej perspektywie musimy zastanowić się
o wykupie gruntu na własną lokalizację targowiska.

Wanda Hetflajsz – radna. Czy ta umowa na okres próbny jest zobowiązująca tylko na 3 miesiące, a jeżeli to się nie sprawdzi to rozumiem, że opłaty będą kontynuowane wydzierżawiającemu?

Ryszard Dobieszewski – Burmistrz MiG. Tak umowa obowiązuje po upływie
3 miesięcy do końca roku.

Jerzy Wasiołek – radny. Moim zdaniem nie jest dobrym pomysłem przenoszenie rynku na obrzeża. Ucierpią na tym, drobne sklepy, w których obroty na pewno się zmniejszą. Nie ma siły, aby usunąć z obecnego miejsca drobnych sprzedawców np. truskawek. Ja proponowałem przygotowanie placu przy BS, pod sprzedaż targową, przynajmniej zyskamy toaletę miejską. Będzie to rozwiązanie korzystne dla wszystkich.

Henryk Domeradzki – Przewodniczący RM. Do mnie natomiast docierają skargi właśnie drobnych właścicieli sklepów, że jest bałagan i zajmowane są nawet pasy zieleni.

Jerzy Wasiłek – radny. Właśnie chodzi o uporządkowanie tej kwestii.

Sławomir Kowalewski – radny. Nie cofajmy się wstecz. Mało jest takich miejsc gdzie sprzedaż targowa odbywa się w centrum miasta. Trzeba to wreszcie uporządkować.

Kazimierz Janecki – radny. Tyle pieniędzy wydaliśmy na uporządkowanie centrum miasta nie po to, aby był teraz bałagan. Musimy wreszcie zrobić z tym porządek. Nie powinno tak być. W przyszły roku będziemy obchodzić 950-lecie praw miejskich Dobrzynia, trudno mi sobie wyobrazić to przy obecnym bałaganie. Uważam, że targowisko powinno być przeniesione.

Ewa Tomczyk – radna. Popieram Pana Janeckiego również uważam, że powinien zapanować porządek w centrum miasta.

Wanda Hetflajsz – radna. Ja natomiast uważam, że wynajmujący plac pod nową lokalizację targowiska kieruje się tylko czystym interesem.

Mirosław Mierzejewski – radny. Pani radna ma krótką pamięć, ponieważ był taki moment, że my, jako rada nie podjęliśmy uchwały pozytywnej w sprawie budowy nowego targowiska.

Ludomir Bylicki – radny. Trzeba zwrócić uwagę, że obecne targowisko w centrum miasta zagraża bezpieczeństwu, ponieważ cały czas odbywa się tam ruch samochodowy.

Wobec dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.

Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 15.

Wyniki głosowania:

za- 12,

przeciw – 1,

wstrz. – 2.

Uchwała została podjęta.

 

         do punktu 3 p-pkt „b”

 

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ na lata 2014-2020 omówiła Pani Krystyna Pawłowska – Kierownik MGOPS.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą udziela wsparcia osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, a w szczególności:

 1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
 3. osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. O pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym

w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Pomoc ta zgodnie z art. 17 ust.1 pkt. 3 i 14 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r. Poz.182 ze zm.) jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

           Od stycznia 2014r. Rada Ministrów Uchwałą Nr 221 z dnia 10 grudnia 2013r. ustanowiła wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Warunkiem otrzymania przez gminę dotacji z programu na dofinansowanie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób przekraczających kryteria dochodowe, o których mowa w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.do wysokości 150% kryterium jest przyjęcie przez gminę stosownej uchwały na podstawie art.96 ust.4 podwyższającej kwotę kryterium dochodowego do 150% do wysokości, której nie żąda się zwrotu wydatków na udzielony posiłek, świadczenie pieniężne, na zakup posiłku lub żywności albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

            Do 31 grudnia 2013r. Ośrodek realizował pomoc w formie dożywiania na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 ze zm.), która regulowała kwestię kryterium dochodowego osób uprawnionych do tej formy pomocy do 31 grudnia 2013r.

             Mając na uwadze dobro osób kwalifikujących się od 1 stycznia 2014r. do pomocy w formie dożywiania, proszę o przyjęcie uchwały przez Wysoką Radę.

Wioletta Suska – radna. Czy dysponuje Pani danymi ile takich osób jest kwalifikowanych do pomocy?

Krystyna Pawłowska – Kierownik MGOPS. Tak posiadamy takie informacje jest to ok. 60-70 osób.

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.

Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 15.

Wyniki głosowania:

za- 15,

przeciw – 0,

wstrz. – 0.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

 

 

 

         do punktu 4 p-pkt „c”

 

Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania
w formie świadczenia pieniężnego dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ na lata 2014 – 2020 omówiła Pani Krystyna Pawłowska – Kierownik MGOPS.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuję osobom
i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Kryterium dochodowe od dnia 1 października 2012r. stanowią kwoty: 542 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 456 zł na osobę w rodzinie (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – Dz. U. z 2012r. poz. 823).

Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania, Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 ustanowiony uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r., Jako cel strategiczny przyjął ograniczenie zjawiska niedożywiania dzieci i młodzieży z rodzin
o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim bezrobociem i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności samotnych, ·w podeszłym wieku lub osób niepełnosprawnych.

Z Programu udziela się wsparcia w szczególności:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobą samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.

W myśl ww. uchwały gmina może uzyskać z budżetu państwa wsparcie finansowe na realizację zadania.

W ramach środków przekazanych gminom Program przewiduje udzielenie wsparcia w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w Ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150 % kryterium, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie z przepisu art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej wynika, że wydatki na pomoc rzeczową podlegają zwrotowi w części lub całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego.

Zgodnie z art. 96 ust. 4 Rada Gminy określa w drodze uchwały, zasady zwrotów wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, o których mowa w ust. 2 będących w zakresie zadań własnych.

Przyjęcie proponowanej uchwały pozwoli wspierać posiłkami i świadczeniami rzeczowymi w postaci produktów żywnościowych, osoby i rodziny nie tylko spełniające ustawowe kryteria dochodowe, ale również posiadające dochód
w przedziale 100% do 150% kwot kryteriów dochodowych tj. 813 zł dochód osoby samotnie gospodarującej, 684 zł dochód na osobę w rodzinie.

Dodać należy, że do 31 grudnia 2013r. obowiązywała ustawa z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego, Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.), która uprawniała do pomocy m.in. w formie posiłków i świadczeń rzeczowych w postaci produktów żywnościowych, ułatwiła oraz uskuteczniała działalność zapobiegającą szerzeniu się między innymi zjawiska niedożywienia wśród dzieci i młodzieży
z rodzin o niskich dochodach i w trudnej sytuacji rodzinnej.

         Mających na uwadze powyższe zasadne jest przyjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie, Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

         Podjęcie uchwały z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2014r. jest niezbędna w celu kontynuacji udzielania pomocy w postaci posiłku dla dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

Ludomir Bylicki – radny. Uważam, że jeżeli twarz ma wizerunek biedy to trzeba podjąć uchwałę w tym celu.

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.

Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 15.

Wyniki głosowania:

za- 15,

przeciw – 0,

wstrz. – 0.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

 do punktu 4 p-pkt „d”

 

Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania omówiła Pani Krystyna Pawłowska – Kierownik MGOPS.

Art.50 ust.6 ustawy o pomocy społecznej przyznaje Radzie Miejskiej kompetencje do określania w drodze uchwały – szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.

Potrzeba podjęcia niniejszej uchwały spowodowana jest koniecznością objęcia tą forma pomocy osób starszych, niepełnosprawnych, chorych, samotnych, które nie wymagają całodobowej opieki   i pielęgnacji, a nie są w stanie samodzielnie zaspokoić sobie codziennych potrzeb życiowych, oraz ustaleniem zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i określenia trybu pobierania tych opłat.

Projektowana uchwała określa cenę za 1 godzinę usług opiekuńczych na kwotę 10 zł. Ustalając cenę za 1 godzinę usług opiekuńczych, kierowano się dostosowaniem kwot odpłatności do możliwości finansowych osób na rzecz, których świadczone będą usługi opiekuńcze.

Zaproponowany poziom odpłatności pozwoli na korzystanie z usług opiekuńczych osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej.

W związku z powyższym uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały.

Wobec braku pytań i dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.

Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 15.

Wyniki głosowania:

za- 15,

przeciw – 0,

wstrz. – 0.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

do punktu 4 p-pkt „e”

 

Projekt uchwały w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Mieście i Gminie Dobrzyń nad Wisłą omówił Pan Grzegorz Mazurek Dyrektor ZOS.

Zgodnie ze znowelizowanym art.14. ust.5 ustawy o systemie oświaty rada gminy:

 1. określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
  w prowadzonych przez gminę:
 1. publicznym przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar zajęć,
  o którym mowa w art.6 ust. 1pkt 2 / 5 godzin dziennie /,
 2. publicznej innej formie wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalonych dla przedszkoli publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 / pięć godzin dziennie /,
 1. może określić warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i innych form przedszkolnych.

Powyższy zapis oznacza, że rada ma obowiązek wprowadzić nowa uchwałę w sprawie opłat za przedszkola i inne formy przedszkolne w wysokości nieprzekraczającej 1 zł za godzinę zajęć wykraczających poza czas bezpłatnego nauczania przedszkolnego- również ustalonego przez rade. W odniesieniu do zwolnień natomiast, rada nie ma obowiązku ich wprowadzać, ale fakultatywnie może to uczynić. Projekt niniejszej uchwały obejmuje trzy zakresy: określenie czasu bezpłatnego nauczania, określenie opłaty za 1 godzinę nauczania
i warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat. Mając powyższe na uwadze w imieniu Burmistrza wnoszę o przyjęcie przez radę niniejszej uchwały.

Ludomir Bylicki – radny. Jak dobrze rozumiem możemy w myśl tej uchwały również obniżyć?

Grzegorz Mazurek – Dyrektor ZOS. Tak jest również taka możliwość.

Maria Pruchniewska – radna. Ta uchwała była omawiana również na komisji oświaty i symbolicznie ustaliliśmy 1 zł.

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść projektu uchwały i zarządził glosowanie.

Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 15.

Wyniki głosowania:

za- 15,

przeciw – 0,

wstrz. – 0.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

do punktu 4 p-pkt „f”

Projekt uchwały zmieniającą uchwałę Nr XIX/86/96 z dnia 30 grudnia 1996 r.
w sprawie powołania jednostki organizacyjnej gminy pod nazwą „Zespół Obsługi Szkół” omówił Pan Grzegorz Mazurek – Dyrektor ZOS.

30 grudnia 1996r. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie powołania jednostki organizacyjnej gminy pn. „Zespół Obsługi Szkół” i nadała jej statut.

05 grudnia 1998r. Rada miejska podjęła uchwałę zmieniającą powyższą uchwałę.

07 lutego 2000r. Zarząd MiG podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi ZOS do działania jednoosobowo i określił zakres tych pełnomocnictw.

Od tego czasu nastąpiło szereg zmian w przepisach, szereg zmian organizacyjnych w oświacie i niniejszy projekt uchwały ma na celu dostosowanie statutu ZOS do aktualnej sytuacji prawnej jak również usankcjonowanie tzn. jednoznacznego potwierdzenia w statucie możliwości wykonywania tych zadań, które de facto przez Zespół są wykonywane.

Szanowni Państwo chciałbym jednocześnie poinformować, że nie wszystkie zadania, sprawy z zakresu oświaty, jakie ma gmina z natury rzeczy powinien
i może prowadzić Z.O.S., aby dany obowiązek, zadanie mógł prowadzić Z.O.S. musi to być określone przepisami prawa, a w szczególności prawa miejscowego, jakim są uchwały R.M. w tym omawiany projekt uchwały. Wobec powyższego w imieniu Burmistrza przedstawiam Państwu projekt niniejszej uchwały, jako zasadny.

Wobec braku pytań i dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.

Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 14 /nieobecny radny Bylicki /.

Wyniki głosowania:

za- 14,

przeciw – 0,

wstrz. – 0.

Uchwała została podjęta.

 

 

 

 

do punktu 5

 

Jerzy Wasiołek – radny złożył wnioski oraz zadał pytanie w sprawie:
*  likwidacji dwóch jednostek budżetowych tj. Dom Kultury „Żak” i Publiczna Biblioteka i powołania w to miejsce jednej,

* wyłączenia z Komisji Rewizyjnej Przewodniczącego tejże komisji podczas kontroli OSP z uwagi na to, że sam jest członkiem osp, zgodnie z §79 pkt. 1 statutu gminy, w którym jest zapis, że „członkowie komisji rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność”.

Radca prawny potwierdził, że skoro jest taki zapis w statucie to przewodniczący komisji rewizyjnej podczas kontroli powinien być wyłączony z udziału.

* czy o wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje rada?

Pani Grażyna Habasińska – Sekretarz. Nie musi o tym decydować rada, wystarczy jak złoży oświadczenie sam Przewodniczący komisji.

* dlaczego przy zakupie energii nie był przeprowadzony przetarg?

Burmistrz MiG – przetarg został przeprowadzony i w wyniku rozstrzygnięcia energia na potrzeby Gminy jest dostarczana przez wybraną firmę.

* dlaczego nie są publikowane w BIP zarządzenia i protokóły?

* dlaczego gmina zatrudniła tylko 15 osób w ramach prac społecznie użytecznych, a gmina Wielgie 90 osób. Takie informacje ukazały się w prasie.

Burmistrz MiG – jest tutaj pewna nieścisłość, ponieważ wspomniana Gmina Wielgie podała liczbę osób zatrudnionych w skali roku my natomiast w skali miesiąca.

Kazimierz Janecki – radny złożył wniosek w sprawie powołania zespołu odpowiedzialnego nie tylko za organizację, ale i porządek w mieście z okazji obchodów 950-lecia praw miejskich Dobrzynia nad Wisłą.

Maria Pruchniewska – radna złożyła wniosek w sprawie przeznaczenia kwoty 30.000 zł na budowę boiska w Krojczynie.

Wioletta Suska – radna złożyła wniosek w sprawie dofinansowania ogrodzenia boiska w Chalinie i ustalenia regulaminu dot. korzystania z tego boiska.

Bogumił Balcerowski – sołtys sołectwa Szpiegowo złożył wnioski w sprawie:
* naprawy barierek na przepuście w Szpiegowie,

* podcięcia gałęzi drzew wzdłuż drogi gminnej na wys. zabudowania
p. Graczykowskiego w Szpiegowie,

* wyeliminowania zagrożenia na drodze gminnej w Szpiegowie spowodowanego zły stanem technicznym budynku po byłej wadze.

 

do punktu 6

 

Pani Jadwiga Ziółkowska – sołtys sołectwa Lenie Wielkie poinformowała zebranych, że ich mieszkanka kończy 104 lata, zwróciła się jednocześnie
z prośbą o umieszczenie tej informacji na stronie Dobrzynia.

 

do punktu 7


Przewodniczący Rady – Henryk Domeradzki kończąc obrady trzydziestej piątej Sesji, podziękował wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził, że zamyka obrady trzydziestej piątej Sesji Rady Miejskiej.

 


Protokółowała :                                         Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Renata Kwiatkowska                                         Henryk Domeradzki                

 • opublikował: Karol Kalinowski
  data publikacji: 2014-04-15 14:02
 • zmodyfikował: Karol Kalinowski
  ostatnia modyfikacja: 2014-04-15 14:02

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 320
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-04-15 14:02

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2560166
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-01-11 12:37

Stopka strony