Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr VI/07

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 23 kwietnia 2007 roku.

 

 

Sesję rozpoczęto o godzinie dwunastej, zakończono o godzinie czternastej trzydzieści. Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Miasta
i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Szkolna 4.

Otwierając obrady szóstej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Henryk Domeradzki stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W obradach uczestniczyło 15 radnych, 22 przewodniczących rad sołeckich, kierownictwo urzędu miasta i gminy oraz goście zaproszeni.

( listy obecności stanowią załączniki od nr 1 do nr 3 do niniejszego protokółu )

Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad, po czym powitał wszystkich uczestników. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi do protokółu z piątej Sesji Rady Miejskiej, który był wyłożony
w biurze Rady, a przed obradami w holu sali konferencyjnej. Żadnych uwag radni nie wnieśli, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem p
rotokółu.

W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie – głosowało 15 radnych na 15 obecnych.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad.,

po czym spytał czy są propozycje do zmiany porządku obrad.

porządek obrad został przyjęty bez zmian.

do punktu 2

Odpowiedzi na wnioski złożone na piątej Sesji Rady Miejskiej udzielił Burmistrz Miasta i Gminy.

(treść odpowiedzi na wnioski stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokółu)

do punktu 3

Informację o pracy organu wykonawczego i pracy Urzędu przedstawił zastępca Burmistrza – mgr Ryszard Bartoszewski.( treść informacji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokółu )

 do punktu 4

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta i gminy za rok 2006 przedstawił Burmistrz miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

( treść sprawozdania stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokółu)

do punktu 4 p-pkt “a”

Remigiusz Onka – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapoznał zebranych
z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za r
ok 2006 oraz wnioskiem wystosowanym do RIO w sprawie udzielenia absolutorium.

( wniosek stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokółu)

 do punktu 4 p-pkt “b”

Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy – Grażyna Habasińska zapoznała zebranych
z opinią RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2006
( treść opinii stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokółu)

Z zaopiniowanym przez RIO wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi za 2006 rok zapoznał zebranych Przewodniczący Rady Miejskiej – Henryk Domeradzki.( treść opinii stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokółu)

do punktu 4 p-pkt “c”

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i porosił ocenę wykonania budżetu za rok 2006.

Jerzy Żurawski – radny. Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Drodzy Państwo. Zadłużenie za poprzedni okres 1.191.000 zł. Przygotowując przyszłe budżety dołożylibyśmy 2.920.000 zł. To nie jest dużo. Wynikałoby głównie z budowy przydomowych oczyszczalni bo to jest główny priorytet. Po zapoznaniu się ze wszystkimi dokumentami wynika jasno, ze absolutorium powinno być udzielone. Z drugiej strony patrząc na to zauważamy, że to absolutorium jest udzielane burmistrzowi, który w poprzednim roku nie miał udziału
w kształtowaniu budżetu. Mam jeszcze taką prośbę do Pani Skarbnik i Pana Dyrektora Zespołu Szkół aby nie wynikały jakieś uwagi radnych, że tu ktoś płaci pieniądze za kogoś kto użytkuje oczyszczalnie, płaci za prąd. Pan Burmistrz powinien przyjrzeć się temu dokładnie i uporządkować te rzeczy. to są nieprawidłowości, których być nie powinno i Państwo za to odpowiadacie. Tu akurat przy tym budżecie trzeba to powiedzieć i nie ma tłumaczenia. Komisja budżetowa chce zająć się jeszcze jedną sprawą. Pan Reznerowicz wcześniej zgłosił temat, a Pan Dyrektor nam oświadczył, że wpłynęły pieniądze za opłaty ze Wspólnoty Mieszkaniowej. Takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Nie chciałbym tego tematu rozdrażniać ale są to złe rzeczy, złe praktyki i tak samo za to odpowiada Pani Skarbnik jak i Pan Dyrektor. My jako ko
misja przyjrzymy się temu dokładnie w oparciu o dokumenty źródłowe i przyjrzymy się budżetowi oświaty dokładniej oczywiście w ramach naszych kompetencji. Mamy argumenty, które nas uderzają.

Tadeusz Pogorzelski – radny. Ja chciałby zwrócić uwagę na większą ściągalność należności podatkowych, ponieważ kwota zaległości jest dość duża, która umyka nam z budżetu. Co my robimy żeby poprawić ten wynik lub co zamierzamy zrobić aby skutek był lepszy. Mam nadzieję, że kolejne sprawozdanie roczne będzie bardziej “skuteczne” jeśli chodzi o ściągalność zaległości.

Wobec raku dalszej dyskusji głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej – Henryk Domeradzki. Stwierdzam, że radni ocenili wykonanie budżetu pozytywnie i wyrazili swoje zdanie na temat sprawozdania, w tej sytuacji mam obowiązek poddania pod głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej za udzieleniem absolutorium.

Następnie odczytał uchwałę o udzieleniu absolutorium i zarządził głosowanie.

Za – 15 radnych,

Przeciw – 0,

Wstrzymało się – 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

(uchwała nr VI/29/07 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 10)

do punktu 5 p-pkt “a”

Projekt uchwały dotyczący nabycia nieruchomości niezabudowanych położonych w Dobrzyniu nad Wisłą przedstawiła Pani Zofia Jóźwiak.

Przedmiotowe działki wchodzą w skład pasa drogowego ul. Polnej będącej droga gminna i nie stanowią własności Gminy Dobrzyń nad Wisłą. Powyższa sytuacja wymaga uregulowania prawnego. Z uwagi na to podjecie uchwały jest uzasadnione.

Wobec braku pytań Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie:

za – 14,

przeciw – 0,

wstrzymało się – 1.

Uchwała został podjęta.(uchwała nr VI/30/07 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 11)do punktu 5 p-pkt “b”

Projekt uchwały dotyczący likwidacji Szkoły podstawowej w Mokowie przedstawił Dyrektor Zespołu Szkół – Grzegorz Mazurek.

Sprawa likwidacji szkoły w Mokowie była omawiana już wcześniej czekaliśmy na opinię w tej sprawie z Kuratorium Oświaty, która jest pozytywna.( opinia na temat zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Mokowie jako załącznik nr 12 do niniejszego protokółu )

Wobec braku pytań i dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały
i zarządził głosowanie:

za- 12,

przeciw – 1,

wstrzymało się – 2(uchwała nr VI/31/07 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 13)

do punktu 5 p-pkt

Projekt uchwały dotyczący likwidacji Szkoły podstawowej w Płomianach przedstawił Dyrektor Zespołu Szkół – Grzegorz Mazurek.

Sprawa likwidacji szkoły w Płomianach była omawiana już wcześniej czekaliśmy na opinię w tej sprawie z Kuratorium Oświaty, która jest pozytywna.( opinia na temat zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Płomianach jako załącznik nr 14 do niniejszego protokółu )

Wobec braku pytań i dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały
i zarządził głosowanie:

za- 11,

przeciw – 1,

wstrzymało się – 3uchwała nr VI/32/07 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 15)

do punktu 5 p-pkt “c”

Zmiany budżetu gminy na rok 2007 przedstawiła Pani Celina Witkowska -Skarbnik.

Zmiany dotyczą działu 750- Administracja publiczna zmniejszenie 11.940,00 zł, modernizacja centrali alarmowej dla Urzędu – 11.940,00 zł z przeznaczeniem na to samo zadanie, ale w budynku “Żak”.

Zwiększenie inwestycji zakup ksera 1.000,00 zł kosztem prenumeraty czasopism i wydawnictw, druków oraz materiałów biurowych.

Dział 801- Oświata i wychowanie zwiększenie 21.070,00 zł dotacja
z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 w okresie styczeń-sierpień 2007 r.

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza. Zwiększenie 180.984,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w okresie styczeń-
czerwiec 2007 r.

Pozostałe przeniesienia między paragrafami spowodowane są zwiększeniem wydatków w trakcie realizacji budżetu.

Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.

Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami – za.(uchwała nr VI/33/07 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 16)

do punktu 6

1. Radny – Stanisław Bazan złożył wniosek w sprawie załatania dziur na szosie Wierznica-Płomiany oraz zabezpieczenia studzienki przy placu zabaw w Płomianach, która jest odkryta i zagraża bezpieczeństwu dzieci.

2. Radny - Krzysztof Pryciak złożył wniosek w sprawie przywrócenia pasa drogowego Kochoń – Wierznica.

3. Radny Tadeusz Pogorzelski zapytał czy zostały przerwane prace porządkowe przy drogach utwardzonych na terenie gminy. Chodzi o to, że w całej gminie należy zrobić porządki wzdłuż utwardzonych dróg gminnych.

4. Radna Kalinowska Żaneta – złożyła wniosek w sprawie wykupu gruntu od p. Adamowicza / / narożnik przy dawnej rzeźni /

5. Radny Wojciech Reznerowicz – złożył wniosek w sprawie załatania dziury przy studzience na ul. Skaszewskiej na wysokości posesji
p. Mirosława Pawłowskiego oraz na ul. Szkolnej k. p. Piotrowskiej.

6. Tadeusz Amroziewicz – sołtys wsi Grochowalsk złozył wniosek w sprawie zabezpieczenia studzienki na wysokości Gorzelni tuż za mostkiem po prawej stronie.

7. Janusz Lewandowski – sołtys wsi Krępa złożył wniosek w sprawie: przedłużenia o jedną lampę oświetleniową – A. Wlazło,

Przyłączenia sieci poboru wody Glewo, Krępa, Tulibowo i Zarzeczewo. do ujęcia z naszej gminy aby odłączyć te miejscowości od ujęcia Zaduszniki,

ustawienia drogowskazu z drogi głównej z napisem Krępa.

do punktu 7

Stanisław Golasiński – mieszkaniec Dobrzynia n/ Wisłą. Uważam, że ścieki
w Dyblinie powinny być dotowane przez gminę, ponieważ przepis mówi, że ceny powinny być jednolite w całej gminie.

Następna sprawa dotyczy wody. Chciałem zapytać czy regulamin dotyczący dostawy wody, który gmina przedstawiła zabezpiecza nas przed dostawą złej jakości wody. Z ogłoszenia wywieszonego na tablicy wynika, że woda nie odpowiada parametrom technicznym. Chcielibyśmy wiedzieć w jaki sposób możemy wyegzekwować od firmy, która sprzedaje wodę złej jakości aby ta woda nadawała się do użytku. Trudno się z tym pogodzić, że musimy płacić za wodę złą i nie nadającą się dopicia. Tak dłużej nie powinno być.


Na zakończenie Burmistrz Miasta i Gminy podziękował radnym za udzielenie absolutorium.

do punktu 8

Przewodniczący Rady – Henryk Domeradzki kończąc obrady szóstej Sesji, podziękował wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził,
że zamyka obrady szóstej Sesji Rady Miejskiej.


Protokółowała :                                                                                                  Przewodniczący Rady

 

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-05-29 12:44
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2007-05-29 12:46

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1152
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-05-29 12:46

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2560199
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-01-11 12:37

Stopka strony