Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr V/07

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 29 marca 2007 roku.

 

 

Sesję rozpoczęto o godzinie dziesiątej, zakończono o godzinie czternastej. Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Miasta
i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Szkoln
a 4.

Otwierając obrady piątej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Henryk Domeradzki stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W obradach uczestniczyło 15 radnych, 22 przewodniczących rad sołeckich oraz goście zaproszeni, a także młodzież
z Zespołu Szkół w Dobrzyniu nad Wisła wraz z opiekunem.

( listy obecności stanowią załączniki od nr 1 do nr 3 do niniejszego protokółu )

Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad, po czym powitał wszystkich uczestników. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi do protokółu z czwartej Sesji Rady Miejskiej, który był wyłożony
w biurze Rady, a przed obradami w holu sali konferencyjnej. Żadnych uwag radni nie wnieśli, wobec czego Przewodniczący zarządził głos
owanie nad przyjęciem protokółu.

W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie – głosowało 15 radnych na 15 obecnych.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad.,

po czym spytał czy są propozycje do zmiany porządku obrad.

Propozycję zmiany do porządku obrad wniósł Burmistrz Miasta
i Gminy – Ryszard Dobieszewski. Do punktu 7 p-pkt “i” w sprawie przyjęcia Programu Bezpieczne Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą, do punktu 7
p-pkt “j” w sprawie zatwierdzenia porozumienia zawartego pomiędzy Miastem
i Gminą Dobrzyń nad Wisłą, a miastem Włocławek o przekazaniu dotacji celowej na działalność profilaktyczną i terapeutyczna Miejskiej Izby Wytrzeźwień we Włocławku, do punktu 7 p-pkt “k” w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rad
y Miejskiej do wykonania niektórych obowiązków nałożonych ustawa o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie
na wprowadzeniem do punktu siódmego kolejnych p
odpunktów.

Głosowanie: 14 za, 1 wstrzymał się od głosu.

Wniosek Burmistrza został przyjęty do porządku obrad.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad po zmianach, który został przyjęty– 14 za, przy 1 wstrzymującym się.

Porządek obrad po zmianach:

Sprawy proceduralne.Odpowiedzi na wnioski złożone na IV Sesji Rady Miejskiej.Informacja o pracy organu wykonawczego i pracy Urzędu.Przyjęcie planu operacyjnego do strategii Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2007 rok.Stan Bezpieczeństwa w Mieście i Gminie Dobrzyń nad Wisłą – ocena realizacji programu “Bezpieczna Gmina i Miasto”.Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalenie gminnego programu na rok 2007.Podjęcie uchwał w sprawie:przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007,ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków,nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Krojczynie,uchwalenia “ceny dla zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie wsi Dyblin, dla Szkoły Podstawowej i miejscowego osiedla domów jednorodzinnych,nabycia nieruchomości w mieście Dobrzyniu nad Wisłą,zmiany uchwały nr XXI/129/05 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 czerwca 2005 roku określającej zasady sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz ustalenia wykazu nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, w których znajdują się lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży,zatwierdzenia “Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia w Dobrzyniu nad Wisłą oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą,zmian budżetu gminy na rok 2007,przyjęcia Programu Bezpieczne Miasto i gmina Dobrzyń ad Wisłą,zatwierdzenia porozumienia zawartego pomiędzy Miastem i Gminą Dobrzyń nad Wisłą, a Miastem Włocławek o przekazaniu dotacji celowej na działalność profilaktyczną i terapeutyczną Miejskiej Izby Wytrzeźwień we Włocławku,upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do wykonania niektórych obowiązków nałożonych ustawą o ujawnieniu informacji organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944 -1990

Przyjęcie planów pracy Komisji i Rady Miejskiej na rok 2007.Składanie wniosków.Informacje, wolne wnioski i zapytania.Zakończenie obrad IV Sesji Rady Miejskiej.

do punktu 2

Odpowiedzi na wnioski złożone na czwartej Sesji Rady Miejskiej udzielił Burmistrz Miasta i Gminy.(treść odpowiedzi na wnioski stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokółu)

do punktu 3

Informację o pracy organu wykonawczego i pracy Urzędu przedstawił zastępca Burmistrza – mgr Ryszard Bartoszewski.

( treść informacji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokółu )

do punktu 4

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Pana Ryszarda Bartoszewskiego
o przedstawienie planu realizacji strategii Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą została przyjęta Uchwała Nr 13/109/2000 Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą z dnia 25 sierpnia 2000 roku. Plan realizacji strategii przedstawia się następująco:

1. Etap VI budowy 75 sztuk przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta i gminy w obszarach budownictwa rozproszonego, gdzie nie ma możliwości zbiorowego oczyszczania ścieków.

2. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzyniu nad Wisłą.

3. Budowa sieci wodociągowej w Grochowalsku o długości 1950m.

4. Rozbudowa sieci wodociągowej w Chalinie o długości 100m.

5. Przygotowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu skarpy wiślanej na terenie miasta i gminy etapu Programu “Wisła” oraz współpraca
z Regionalnym Zarządem Gospodarki wodnej w Warszawie.

6. przygotowanie i złożenie wniosku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację dalszego etapu Programu “Wisła”. Etap odwodnienia cieków wodnych na skarpie wiślanej oraz odbudowa końcowego odcinka ulicy Zjazd.

7. Dalsza rozbudowa i modernizacja sieci informatycznej oraz nowego niezbędnego zakupu oprogramowania.

8. Doposażenie i remonty świetlic wiejskich.

9. Modernizacja i przebudowa skwerku przy Placu wolności. Przebudowa
i powiększenie parkingów, powiększenie terenu zieleni, zabudowa ciągów pieszych zgodnie z wykonywanym projektem.

10. Zorganizowanie w miesiącach marcu, sierpniu i listopadzie 2007 r. warsztatów szkoleniowo-administracyjnych dla młodzieży bezrobotnej
z terenu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. Przewidywana ilość uczestników to ok. 20 osób. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizuje warsztaty przy współpracy z Młodzieżowym Biurem Pracy filia OHP w Lipnie.

11. Zorganizowanie szkolenia i przedstawienie ofert pracy w Niemczech, Anglii i Irlandii dla 25 osób bezrobotnych z terenu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w wieku od 18 do 50 lat. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizuje szkolenie przy współpracy
z Młodzieżowym Biurem
Pracy filia OHP w Lipnie.

12. Rewitalizacja i pielęgnacja oraz zagospodarowanie nowych terenów zielonych w obszarze Miasta Dobrzynia nad Wisłą.

13. Zadrzewienie i zakrzewienie skarpy wiślanej.

14. Organizacja środowiskowych imprez kulturalnych.

15. Wydanie materiałów promocyjnych Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w postaci widokówek i planu miasta oraz kolejny 7 numer “Dziejów Dobrzyńskich”.

16. Umieszczanie tablic i znaków informacyjnych dotyczących obiektów oraz miejsc zabytkowych i ciekawych polecanych do obejrzenia w mieście Dobrzyniu. Tablice: “Historyczna Stolica Ziemi Dobrzyńskiej”, znaki wskazujące lokalizacje Kościoła parafialnego, Muzeum Dobrzyńskiego oraz Góry Zamkowej, a także uporządkowanie punktu widokowego przy Górze Zamkowej i Parku miejskim.

17. Stypendia dla bardzo zdolnych i ubogich uczniów.

18. Doposażenie świetlic szkolnych.

19. Zakup pomocy dydaktycznych i naukowych

Realizacja strategii Miasta i Gminy w 2006 roku przedstawia się następująco:

1. wybudowano kanalizację sanitarna w Dobrzyniu nad Wisłą w ulicach: Polnej, Sportowej, i Jakuba z Płomian oraz kanalizację deszczową w ulicach Polnej i Sportowej. Koszt inwestycji wyniósł 747.575,13 zł.

2. Zrealizowano budowę oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej
i miejscowego osiedla domów jednorodzinnych w Dyblinie.

3. Zbudowano 32 przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

4. Rozbudowano stacje uzdatniania wody w Dobrzyniu nad Wisłą o zbiornik retencyjny wody uzdatnionej o pojemności 150m3 . Wartość zadania wyniosła 188.422,48 zł.

5. wykonano odwiert studni głębinowej nr 4 na ujęciu wody podziemnej w Grochowalsku. Wartość zadania 144.428,56 zł.

6. wysadzono 1100 drzew i krzewów na terenie skarpy wiślanej, wokół oczyszczalni ścieków i wysypiska śmieci w Płomianach. Koszt zakupu drzew i krzewów w kwocie 10.000 zł, zrefundowany został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu.

7. Zmodernizowano drogę gminną w Płomianach poprzez dwukrotne powierzchniowe utrwalenie istniejącej nawierzchni drogowej na powierzchni 3224m2. Koszt modernizacji 57.413,07 zł.

8. Dokonano przebudowy chodników w ulicach:

Służba Polsce – 724 m2Zamkowej – 345m2 Farnej – 357m2Placu wolności i ul. Mickiewicza – 452m2Koszt przebudowy chodników wyniósł 160.466,94 zł

9. Opracowany został projekt techniczny na modernizację i przebudowę Placu wolności w Dobrzyniu nad Wisłą.

10. wyremontowano i odnowiono elewację budynku wielolokalowego przy ulicy Robotniczej 6.

Następnie przewodniczący poprosił o dyskusję. Wobec braku dyskusji zarządził głosowanie nad przedstawionym planem operacyjnym na rok 2007.

Plan został przyjęty 14 głosami – za, przy 1 wstrzymującym się.

do punktu 5

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Pana Sławomira Kwiatkowskiego – Kierownika Posterunku Policji w Dobrzyniu nad Wisłą o przedstawienie informacji na temat stanu bezpieczeństwa w Mieście i Gminie Dobrzyń nad Wisłą.

(treść informacji stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokółu)

Następnie głos zabrał Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lipnie – Mariusz Biernacki.

Od roku ubiegłego razem z komendantem Murawskim mamy zaszczyt kierować Komendą Powiatową Policji w Lipnie. Szczególny nacisk kładziemy na służby prewencyjne, na skierowanie większej ilości policjantów na ulicę. Z prostej przyczyny, wszystko zaczyna się i kończy na ulicy. Cieszę się bardzo, że
w dzisiejszej Sesji uczestniczy również młodzież maja okazję posłuchać o tych wszystkich problemach. Nie udało się wszystkich planów z roku ubiegłego zrealizować aczkolwiek wiele z nich powiodło się. Drodzy Państwo chce zwrócić jeszcze na jedna sprawę uwagę. Komenda Powiatowa Policji w Lipnie jako jedyna w województwie ma największa ilość wakatów. Na 124 policjantów na chwilę obecna wakatów mamy 17. Do tego trzeba doliczyć zwolnienia lekarskie. Reasumując ¼ policjantów w komendzie nie mam. Braki są wszędzie w sekcji kryminalnej, sekcji prewencji, ruchu drogowym. Pewnie, że dobrze było by aby te wakaty były zapełnione może nie w całości bo ideału nie ma ale przynajmniej do rozsądnego pułapu. Monitujemy cały czas w Komendzie Wojewódzkiej aby te wakaty były zapełnione. Pan kierownik posterunku poruszył sprawę zdarzeń drogowych. W roku ubiegłym to co się działo na drogach powiatu lipnowskiego to była makabra. W 2005 roku mieliśmy 10 wypadków drogowych, natomiast w 2006 roku 31. Jaka jest przyczyna tych wypadków
. Przyczyna tkwi na ulicy, w domu, szkole, w kontaktach
z rówieśnikami, w kontaktach nauczyciel - uczeń, rodzic – dziecko. Tutaj trzeba również na to zwrócić uwagę. Następna sprawa drogi. Sam jestem kierowcą żadna tajemnica, że człowiek nieraz patrzy gdzie jest dziura, a nie patrzy na co się na tej drodze dzieje. Najczęstszą przyczyna zdarzeń drogowych w naszym powiecie to było nie udzielenie pierwszeństwa przejazdu. Już w ubiegłym roku zaczęliśmy walczyć z tym aby podnieść poziom bezpieczeństwa w ruch dro
gowym. Jak na razie nam się to udaje. Zobaczymy jak będzie dalej kiedy zacznie się sezon wiosenno letni. Z naszej strony chce zapewnić Państwa, że dołożymy wszelkich starań aby było jak najbezpieczniej. Dziękuję.

Wojciech Reznerowicz – radny. Uważam, że Posterunek Policji w Dobrzyniu powinien być doposażony w jeszcze jeden samochód. Obecny samochód jaki jest w posiadaniu naszej policji chyba się nie nadaje do pracy w terenie ponieważ niejednokrotnie przestępcy są w posiadaniu lepszych pojazdów
i pościg
za nimi takim samochodem nie ma sensu. Muszą władze wojewódzkie, powiatowe i samorządowe zacząć rozmawiać w tym kierunku z uwagi na to, że policja powinna mieć zabezpieczony sprzęt na odpowiednim poziomie.

Zastępca Komendanta powiatowego Policji – Mariusz Biernacki. Drodzy Państwo. Przydziały jakie my otrzymujemy z Komendy Wojewódzkiej to są przydziały centralne. Przydzielaniem pojazdów na terenie województwa zajmuje się Komendant Wojewódzki Policji. Priorytet maja tutaj jednostki, które maja najstarszy tabor, zarazem tych pojazdów jest najmniej. W naszym przypadku tabor jest stosunkowo “młody”. Oczywiście będziemy o tym myśleć ale chciałbym abyście Państwo wzięli pod uwagę możliwość współfinansowania zakupu drugiego radiowozu dla Posterunku Policji w Dobrzyniu. Mówię o tym
z prostej przyczyny gdyby policjanci na to nie zasługiwali ja bym o tym nawet nie wspomniał. Dziękuję.

Przewodniczący poprosił o pytania wobec braku pytań przystąpił do realizacji kolejnego punktu.

do punktu 6

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przedstawił Pan Grzegorz Mazurek.

( szczegółową treść sprawozdania stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokółu )

Pytań i dyskusji nie było.do punktu 7 p-pkt”a”

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu Profilaktyki
i Rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2007 omówił inż. Grzegorz Mazurek – Przewodniczący Komisji.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.

Uchwała został podjęta jednogłośnie 15 głosami – za.

( Uchwała Nr V/ 18/07 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokółu)

do punktu 7 p-pkt “b”

Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków omówił Pan Grzegorz Mazurek.

Jest to projekt uchwały, która była podejmowana na wcześniejszej sesji z uwagi na to, że nadzór wskazała drobne usterki, które zostały poprawione musi być ponownie podejmowana.

Wobec braku dyskusji i pytań Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.

Uchwała został podjęta jednogłośnie 15 głosami – za.

( Uchwała Nr V/19/07 stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokółu)

do punktu 7 p-pkt”c”

Projekt uchwały w sprawie ustalenia nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Krojczynie omówił Pan Grzegorz Mazurek.

Ten temat omawiany był już na wcześniejszych sesjach. Dyrekcja szkoły
w Krojczynie otrzymała pisemną zgodę Biskupa włocławskiego na nadanie imienia szkole Jana Pawła II.

Wobec braku dyskusji przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść projektu uchwały i zarządził głosowanie.

Uchwała została podjęta jednogłośnie – 15 głosami – za.

( Uchwała Nr V/20/07 stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokółu)

do punktu 7 p-pkt “d”

Przewodniczący Rady poprosił Pana Romana Składanowskiego o zapoznanie rady z projektem uchwały w sprawie uchwalenia ceny dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie wsi Dyblin dla Szkoły podstawowej
i miejscowego osiedla domów jednorodzinnych.

Oczyszczalnia ścieków “BIOCLERE” dla Szkoły Podstawowej i miejscowego osiedla domów jednorodzinnych w miejscowości Dyblin jest inwestycją nową zbudowaną na wniosek zainteresowanych mieszkańców przez Gminę Dobrzyń nad Wisłą w 2006 roku.

Za podstawę do określenia ceny opłat przyjęto planowane dla pierwszego roku działalności koszty na podstawie:

Opracowania pn. “Zestawienie kosztów eksploatacji dla oczyszczalni ścieków w miejscowości Dyblin” wykonanego przez Zakład Inżynierii Wodno-Ściekowej “PROJEKT” spółka z o.o w Chodzieży przez technologa ochrony środowiska mgr, inż. Beatę Rycerz.Faktycznego zużycia wody przez odbiorców podłączonych do oczyszczalni wystawionego przez eksploatującego sieć Zakład Usługowy “WOD-BUD” Zdzisław Kliński.

Roczny koszt eksploatacji wynosi 5469,01 zł

Faktyczne roczne zużycie wody 1251 m3

Cena za odprowadzenie 1m3 ścieków wynosi 4,37 zł/m3 netto. Do wymienione ceny doliczony będzie podatek VAT według obowiązujących przepisów.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.

Uchwała została podjęta 13 głosami – za, przy 1 przeciwnym i 1 wstrzymującym.

( Uchwała Nr V/21/07 stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokółu)

do punktu 7 p-pkt “e”

Przewodniczący poprosił Panią Zofię Jóźwiak – przedstawienie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w mieście Dobrzyń nad Wisłą.

Na terenie miasta zlokalizowane są trzy targowiska (przy ul. Szkolnej, Placu Wolności i ul. Płockiej), stanowiące własność osób prywatnych. Z uwagi na szczupłość terenów na dwóch targowiskach tj. przy ul. Szkolnej i Placu Wolności może odbywać się wyłącznie handel drobnodetaliczny. Na targowisku przy ulicy Płockiej mógłby się odbywać handel płodami rolnymi i zwierzętami, jednakże przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie do chwili obecnej nie przygotował targowiska w sposób wymagany przepisami prawa. W związku z powyższym handel w tym zakresie odbywa się z naruszeniem prawa oraz na terenie nie stanowiącym targowiska.

Gmina nie jest w posiadaniu terenu, który mógłby być przeznaczony pod lokalizację i urządzenie targowiska, a problem jego zapewnienia wymaga niezwłocznego rozwiązania.

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione. Dziękuję.

Przewodniczący poprosił o pytania i dyskusję.

Maria Pruchniewska – radna. Jakiego terenu to dotyczy.

Burmistrz Miasta i Gminy – Ryszard Dobieszewski. Lokalizacja tego terenu znajduje się między ul. Stodólną, Polną i Skaszewską. W tym roku byłby zakupiony grunt, natomiast w przyszłym roku zajęlibyśmy się targowiskiem.

Krzysztof Pryciak – radny. Czy był robiony wstępny kosztorys ile nas by to kosztowała modernizacja po zakupie gruntu.

Ryszard Dobieszewski- Burmistrz Miasta i Gminy. Proszę państwa musimy najpierw negocjować cenę jeśli chodzi o zakup samego gruntu. Jak wiecie w budżecie na 2007 rok nie mamy przewidzianych pieniędzy na ten cel, jedynie możemy zrealizować to z nadwyżki. Podział nadwyżki przedstawię może na kolejnej sesji w związku z tym do tego czasu chciałbym mieć upoważnienie do zakupu tego gruntu. O dalszych kosztach nic jeszcze nie wiem dopiero jest to możliwe po projekcie. Nie zrobimy tego od razu ale od terenu trzeba zacząć. Dziękuję.

Zofia Jóźwiak- chciałam jeszcze uzupełnić, że jest to uchwała intencyjna będzie kolejna określająca powierzchnię i miejsce działki.

Wobec braku dalszych pytań i dyskusji przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.

Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami – za.

( Uchwała Nr V/22/07 stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokółu)

do punktu 7 p-pkt “f”

Przewodniczący poprosił o omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/129/05 określającej zasady sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz ustalenia wykazu nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, w których znajdują się lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży.

Działka zabudowana jest budynkiem dawnej rządcówki, która aktualnie stanowi dwulokalowy budynek mieszkalny. Lokatorzy wystąpili z wnioskami
o umożliwienie zakupu im zakupu zajmowanych mieszkań. Na dzień podejmowania uchwały zasadniczej działka niezbędna jest do właściwego korzystania z w/w budynku nie była wydzielona. Przeprowadzona procedura podziałowa daje możliwość zbycia mieszkań zgodnie z zasadami określonym
i dla pozostałych zasobów mieszkaniowych podlegających sprzedaży. Wobec powyższego wyrażenie zgody jest uzasadnione.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.

Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami – za.

( Uchwała Nr V/23/07 stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokółu)

do punktu 7 p-pkt “g”

Przewodniczący rady poprosił Panią Zofię Jóźwiak o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
z ujęcia w Dobrzyniu nad Wisłą oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Dobrzyń nad Wisłą.

Projekt dotyczy okresu od 1 maja 2007 roku do 30 kwietnia 2008 roku.

Opłaty wyglądają następująco:

1. dla gospodarstw domowych:

a. cena za dostarczona wodę – 1,50 zł/m3

b. stawka opłaty abonamentowej – 1,50 zł/odczyt

c. cena za odprowadzone ścieki – 1,85 zł/m3

d. dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i podmiotów innych niż gospodarstwa domowe, nieprowadzących działalności gospodarczej:

a. cena za dostarczona wodę – 1,95 zł/m3

b. stawka opłaty abonamentowej – 1,50 zł/odczyt

c. cena za odprowadzone ścieki – 2,40 zł/m3

Do wymienionych cen oraz stawek opłaty abonamentowej będzie doliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

Wobec braku dyskusji i pytań Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały
i zarządził głosowanie.

Uchwała została podjęta 12 – za, przeciw – 1, wstrzymało się od głosu 2( Uchwała Nr V/24/07 stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokółu)

do punktu 7 p-pkt “h”

Przewodniczący poprosił Panią Celinę Witkowską – Skarbnika UMiG
o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2007.

750 – Administracja publiczna

Zwiększenie – 30.391,00 zł – rezerwa.

Zmiana inwestycji:

- zakup centrali alarmowej dla Urzędu – 40.000,00 zł - § 6060

- zakup systemu kontroli dostępu klasy S.A. 3 – 9.000,00 zł - § 6060

Obecne brzmienie – modernizacja centrali alarmowej dla Urzędu – 49.000,00 zł - § 6050

Zmiana klasyfikacji budżetowej rozdziału 75403 Jednostki terenowe policji, na 75405 Komendy powiatowe policji.756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek

Zmniejszenie udziału gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa

– 18.177, 00 zł 758 – Różne rozliczenia

Zwiększenie – subwencji oświatowej – 48.568,00 zł – 926 – Kultura Fizyczna i Sport

Pozostałe przeniesienia między paragrafami spowodowane są zwiększeniem wydatków w trakcie realizacji budżetu. Wobec braku dyskusji i pytań Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. Uchwała został podjęta jednogłośnie 15 głosami – za.( Uchwała Nr V/25/07 stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokółu)

do punktu 7 p-pkt “i”

Ryszard Bartoszewski – Zastępca Burmistrza zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu Bezpieczne Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą.

Jest to Program stałego współdziałania i współpracy policji i samorządu ze społeczeństwem. Program ma się przyczynić do poprawy bezpieczeństwa, spadku przestępczości i ograniczenia zjawisk patologicznych na terenie Miasta
i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Cele programu:

1. Ograniczenie przestępczości. Poprawa stanu i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

2. Stworzenie systemu monitorowania, planowania i koordynacji działań
w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Główne zadania programu:

1. Zapobieganie patologiom społecznym.

2. Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w komunikacji i ruchu drogowym.

3. Podnoszenie poziomu świadomości i odpowiedzialności społecznej.

4. Wypracowanie stałej płaszczyzny współpracy pomiędzy uczestnikami programu pozwalającej na jego realizację, tworząc podprogramy ukierunkowane na konkretne zagrożenia.

5. Tworzenie stałej płaszczyzny współpracy policji i społeczeństwa dla realizacji programu.

Harmonogram realizacji Programu Bezpieczne Miasto i Gmina oraz budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w zakresie bezpieczeństwa publicznego
w roku 2007 przedstawia się następująco:

1. Planowany zakup paliwa dla radiowozu na kwotę 5.000 zł

2. Planowane wydatkowego kwoty 1.500 zł na doposażenie techniczne posterunku Policji w Dobrzyniu nad Wisłą

3. Ciągły udział Policji w pracach Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

4. Współpraca Policji ze szkołami w zakresie zagrożeń komunikacyjnych dzieci i młodzieży jako uczestników ruchu drogowego (pogadanki, szkolenia na kartę rowerową)

Wobec braku pytań i dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały
i zarządził głosowanie.

Uchwała została podjęta 14 głosami – za, przy jednym wstrzymującym,( Uchwała Nr V/26/07 stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokółu)

do punktu 7 p-pkt “j”

Przewodniczący poprosił pana Grzegorza Mazurka do przedstawienia projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia porozumienia zawartego pomiędzy Miastem
i Gminą Dobrzyń nad Wisłą, a Miastem Włocławek o przekazaniu dotacji celowej na działalność profilaktyczną i terapeutyczną Izby Wytrzeźwień we Włocławku. Wśród przyjętych są również mieszkańcy naszej Gminy.

Takie porozumienie zawarte było również w roku ubiegłym. Jest to kwota 2.000 zł.

Wobec braku dyskusji i pytań przewodniczący odczytał projekt uchwały
i zarządził głosowanie.

Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami –za.(Uchwała Nr V/27/07 stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokółu)

do punktu 7 p-pkt “ k”

Projekt uchwały dotyczący upoważnienia przewodniczącego Rady Miejskiej do wykonywania niektórych obowiązków nałożonych ustawą o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 19944-1990 oraz treści tych dokumentów przedstawiła Pani Grażyna Habasińska – Sekretarz Urzędu.

Zgodnie z ustawą dotyczącą lustracji Przewodniczący Rady Miejskiej zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Skarbnika Gminy oraz Sekretarza o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego oraz poinformowania tych osób skutkach niedopełnienia tego obowiązku. Przyjęcia oświadczeń lustracyjnych od tych osób, niezwłocznego przekazania złożonych oświadczeń lustracyjnych do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.

Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami – za.Uchwała Nr V/28/07 stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokółu)

do punktu 8

Stanisław Golasiński – mieszkaniec Dobrzynia nad Wisłą zwrócił uwagę aby dostęp do informacji był przestrzegany zgodnie z ustawą.

1. Radny Tadeusz Pogorzelski złożył wniosek w sprawie naprawy dróg metodą równiarki,

2. Radny Krzysztof Jankowski złożył wniosek w sprawie odtworzenia pasa drogowego od Dyblina na wysokości lasu w kierunku Kisielewa,

3. Radny Stanisław Bazan złożył wniosek w sprawie ustawienia znaku “niebezpieczny zakręt w lewo” na wysokości Pana Charzewskiego,

4. Sołtys sołectwa Dyblin złożył wniosek w sprawie utwardzenia drogi od szosy w kierunku lasu oraz kierunku Dyblinka, w sprawie placu zabaw dla dzieci, zobowiązania właściciela spichrzu do zabezpieczenia terenu przed spadającymi dachówkami, ułożenia chodnika od szkoły podstawowej w kierunku sali gimnastycznej,

5. Sołtys sołectwa Tulibowo złożyła wniosek w sprawie zabudowy oświetlenia,

6. Sołtys sołectwa Grochowalsk złożył wniosek w sprawie naprawy dróg metodą równiarki, zabezpieczenia środków finansowych na utrzymanie świetlicy / energia, sprzątanie, z której korzysta młodzież dotyczy to okresu zimowego,

do punktu 9

Wojciech Renerowicz – radny. Mam pytanie do radcy prawnego. Czy jeżeli poproszę o wyniki analizy wody czy powinienem mieć to udostępnione.

Radca prawny – z tego co wiem to są wywieszane na tablicy ogłoszeń.

Wojciech Reznerowicz – radny, a jeżeli nie ma.

Radca prawny - tak to powinien Pan mieć udostępnione.

 do punktu 10

Przewodniczący Rady – Henryk Domeradzki kończąc obrady piątej Sesji, podziękował

wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził,
że zamyka obrady piatej Sesji Rady Miejskiej.

Protokółowała :                                                                                                Przewodniczący Rady

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-05-29 10:41
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2007-05-29 12:27

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1684
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-05-29 12:33

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2604236
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-02-16 15:08

Stopka strony