Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

                        Protokół Nr VIII/07

            Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

 z dnia 25 lipca 2007 roku.

 

 

 

          Sesję rozpoczęto o godzinie trzynastej, zakończono o godzinie  piętnastej  piętnaście. Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Miasta
i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

Otwierając obrady ósmej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Henryk Domeradzki stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W obradach uczestniczyło 14 radnych, 20 przewodniczących rad sołeckich, kierownictwo urzędu miasta i gminy oraz goście zaproszeni.

( listy obecności stanowią załączniki od nr 1 do nr 3 do niniejszego protokółu )

Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad, po czym powitał wszystkich uczestników. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi do protokółu z siódmej Sesji Rady Miejskiej, który był wyłożony
w biurze Rady, a przed obradami w holu sali konferencyjnej. Żadnych uwag radni nie wnieśli, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokółu.

W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie – głosowało 14 radnych na 14 obecnych.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad.,

po czym spytał czy są  propozycje do zmiany porządku obrad.

Burmistrz Miasta i Gminy – Ryszard Dobieszewski wystąpił z wnioskiem
o wprowadzenie dodatkowego podpunktu „e” do proponowanego porządku obrad dotyczącego zbycia działek stanowiących mienie komunalne gminy.
W związku z powyższym Przewodniczący zapytał radnych kto jest za wprowadzeniem proponowanego podpunktu. W wyniku głosowania jednogłośnie został wprowadzony podpunkt „e” do porządku obrad.

Następnie Przewodniczący odczytał porządek obrad po zmianach, który przedstawia się następująco:

 

1.     Sprawy proceduralne.

2.     Odpowiedzi na wnioski złożone na VII Sesji Rady Miejskiej.

3.     Informacja o pracy organu wykonawczego i pracy Urzędu.

4.     Realizacja zadań zleconych dla Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

5.     Wyrażenie opinii dotyczącej Uchwały Nr XIII/183/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 2007 w sprawie projektu uchwały
o przekształceniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy polegającego na likwidacji niektórych komórek działalności podstawowej.

6.     Podjęcie uchwał w sprawie:

a)     przyjęcia zmian w  Planie Rozwoju Miejscowości Grochowalsk,

b)    ustalenia planu publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą,

c)     zbycia działek stanowiących mienie komunalne gminy,

d)    zmian budżetu gminy na rok 2007,

e)     zbycia działek stanowiących mienie komunalne gminy.

7.     Składanie wniosków.

8.     Informacje, wolne wnioski i zapytania.

9.     Zakończenie obrad VIII Sesji Rady Miejskiej.

 


do punktu 2

 

Odpowiedzi na wnioski złożone na siódmej Sesji Rady Miejskiej udzielił Burmistrz Miasta i Gminy.

(treść odpowiedzi na wnioski stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokółu)

 

do punktu 3

 

Informację o pracy organu wykonawczego i pracy Urzędu przedstawił zastępca Burmistrza –Ryszard Bartoszewski.

( treść informacji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokółu)

 

do punktu 4

 

Informację na temat realizacji zadań zleconych przedstawiła pani Grażyna Habasińska – Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy.

( treść informacji stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokółu)

 

do punktu 5

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił radę o wyrażenie opinii dotyczącej uchwały Nr XIII/183/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 2007 w sprawie projektu uchwały o przekształceniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego
w Bydgoszczy im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy polegającego na likwidacji niektórych komórek działalności podstawowej.

Uwag nie wniesiono. Rada wyraziła pozytywną opinię na temat w/w uchwały.

do punktu 6 p-pkt „a”

 

Przewodniczący poprosił Pana Ryszarda Bartoszewskiego o omówienie projektu uchwały dotyczącego zmian w Planie Rozwoju Miejscowości.

W dniu 1 czerwca 2006 roku Szanowna Rada zatwierdziła plan rozwoju miejscowości Grochowalsk przez ten czas nastąpiły zmiany, tak więc jest możliwość złożenia wniosku do programu odnowa wsi na lata 2004-2006 na pozyskanie środków na stworzenie w tej miejscowości na bazie strażnicy centrum spotkań mieszkańców wsi. Aby ten wniosek przygotować zebranie wiejskie, które odbyło się w tej wsi dokładnie 21 czerwca 2007 roku wprowadziło zmiany do tego planu rozwoju i w tej chwili przedkładamy Szanownej Radzie do zatwierdzenia zmiany do tego planu rozwoju, które są załącznikiem do uchwały zebrania wiejskiego i projektu uchwały, który został państwu przedłożony. Samo centrum i koncepcja programowa tego centrum jest opracowana za środków programu „Lider”, w którym uczestniczy gmina. Chcielibyśmy żeby to centrum obejmowało takie miejscowości jak: Grochowalsk, Szpiegowo, Kisielewo, Krępa. Glewo, Tulibowo. Projekt realizowany musi być przez pięć lat, a wnioskujemy o zakup mebli, wykonanie instalacji alarmowej, wyposażenie kuchni, zakup sprzętu sportowego / świetlicowego/, sprzętu RTV i utwardzenie placu przed budynkiem. Łączna wartość tego przedsięwzięcia wynosi 73.200,00 zł. udział gminy wynosi 20.000,00 zł i wnioskowana kwota 53.200,00 zł. po analizach i kosztorysach, które zostały opracowane kwota ok. 10.000,00 zł powinna być niższa. Jeżeli chodzi o stronę programową odpowiadać będzie sołectwo Grochowalsk, a na czele tego sołectwa stoi sołtys. Biorą w tym udział przedstawiciele grup sportowych, parafii, młodzieży, kobiet, strażaków jak również przedstawiciele tych wsi, o których wcześniej wspomniałem. Termin złożenia tego wniosku jest do 31 lipca 2007 roku.. Dziękuję.

Następnie przewodniczący poprosił o pytania.

Jerzy Żurawski – radny. Czy będzie to wszystko można zgrać jeśli chodzi
o użytkowanie i czy nie będzie z tym problemów. Druga sprawa jaki będzie koszt modernizacji boiska w Grochowalsku czy będzie to z tych pieniędzy musimy myśleć również o boiskach szkolnych w naszej gminie, które wymagają modernizacji.

Ryszard Bartoszewski – z-ca Burmistrza. Odpowiadam na pierwsze pytanie. Grochowalsk jest zgodny co do połączenia tych wsi i możliwości korzystania z tego obiektu także nie powinno być problemu.

Jeśli chodzi o plan rozwoju to przyjęty 1 czerwca 2006 roku. takie było założenie. To są punkty ogólne nie związane są z bezpośrednim wykonawstwem

Każda zmiana musi być uzgodniona z radą. Wcześniej był zapis dotyczący utworzenia świetlicy wiejskiej dzisiaj mamy zapis zmieniony na centrum spotkań mieszkańców wsi w Grochowalsku. Jeżeli będzie modernizowane boisko będzie musiała być zmiana w postaci zapisów szczegółowych i o tym państwo będziecie wiedzieli.

Wobec braku dalszych pytań  przewodniczący odczytał projekt uchwały
i zarządził głosowanie.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Wyniki głosowania: za -14, przeciw-0, wstrzymujących się - 0

(uchwała nr VIII/50/07 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 7)

 

do punktu 6 p-pkt „b”

 

Przewodniczący poprosił Pana Grzegorza Mazurka o przedstawienie projektu uchwały dotyczącej ustalenia planu publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

W związku z likwidacją szkół w Mokowie i Płomianach uczniów z tych placówek trzeba było przypisać do innych szkół. I tak uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Płomianach zostali przypisani do Dobrzynia, natomiast uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Mokowie zostali przypisani do Chalina.

Wobec braku dyskusji przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.

Wyniki głosowania: za- 14, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

(uchwała nr VIII/51/07 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 8)

 

do punktu 6 p-pkt „c”

 

Przewodniczący poprosił Panią Zofię Jóźwiak o przedstawienie projektu uchwały dotyczącej zbycia działek stanowiących mienie komunalne gminy.

Przedmiotowe działki wchodzą w skład zabytkowego zespołu dworsko-parkowego wpisanego do rejestru zabytków pod nr 224/A. Stanowią nieruchomość zabudowaną w części z budynkiem szkoły podstawowej. Z dniem 1 września 2007 roku Szkoła Podstawowa w Płomianach ulega likwidacji,
a nieruchomość ta jest zbędna gminie. Gmina uzyskała wstępną zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na zbycie w/w nieruchomości – pismo z dnia 06 lipca 2007 roku znak: WOZU/W.UAB-986/2007. Dziękuję.

Następnie Przewodniczący poprosił o dyskusję.

Wojciech Reznerowicz- radny. Uważam, że trzeba poczekać z podjęciem tej uchwały ponieważ nie można sprzedać czegoś co nie jest naszą własnością.

Ryszard Dobieszewski – Burmistrz Miasta i Gminy. Proszę Państwa naprawdę mamy z tym problem. To wszystko tak szybko się zmienia, ze sami jesteśmy zaskoczeni. Chce powiedzieć, że są to takie zaskakujące decyzje ponieważ  ci państwo mam tu na myśli spadkobierców w 1994 roku odwoływali się do ministra, a my dwa 2 miesiące temu wystąpiliśmy o zapytanie w związku z tym bardzo szybko to rozpatrzono, a 13 lat czekali. W myśl zapisanych dokumentów my jesteśmy właścicielami. Proces zapewne będzie w sprawie zbycia tego obiektu, tylko obawiam się, że to może trwać z 10 lat. W takiej sytuacji naprawdę nie wiemy co zrobić ponieważ obiekt bez zabezpieczenia
i konserwacji nie może pozostać. Ja uważam, że powinniśmy taka uchwałę podjąć natomiast, a ja nie podejmę się jej realizacji dopóki nie będzie to prawnie uregulowane. Natomiast nie stać nas na to, aby płacić za utrzymanie i dozór. Pozostawiony sam w sobie na pewno ulegnie zniszczeniu.

Tadeusz Pogorzelski – radny. Uważam, że uchwałę możemy przyjąć. Uważam, że jeżeli mamy wpis do księgi wieczystej to mamy pełne prawo do sprzedaży tego obiektu ponieważ jesteśmy prawnymi właścicielami. Tym bardziej nie rozumiem przeciwnych decyzji.

Stanisław Bazan – radny. Czy aby na pewno jesteśmy właścicielami tego budynku.

Zofia Jóźwiak – tak mamy księgę wieczystą i jesteśmy właścicielami tego obiektu. Muszę Państwu wyjaśnić, że na dzień dzisiejszy bezspornym jest własność miasta i gminy mamy księgę wieczystą. Natomiast chce jeszcze powiedzieć, że przepis i gospodarce nieruchomościami mówi, że nie należy sprzedawać nieruchomości jeżeli toczy się postępowanie w sprawie nabycia przez skarb państwa. Tutaj mamy tą sytuację ponieważ możemy narazić się na wypłatę odszkodowania. Jeżeli chodzi o decyzję ministra to w tej decyzji zarzucane są błędy proceduralne. Być może, ze ta decyzja, która zostanie podjęta przez kolegium samorządowe będzie pozytywna dla nas. W związku
z tym nie przesądzajmy sprawy. To nie jest tak, że my nie wiemy co mamy na dzisiaj właścicielem tych nieruchomości jest gmina.

Remigiusz Onka – radny. Żeby było jasne. My podejmując uchwałę tego nie sprzedajemy tylko wyrażamy zgodę na sprzedaż. 

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący odczytał projekt uchwały
i zarządził głosowanie.

Uchwała została podjęta 13 głosami za, przy 1 przeciw, wstrzymujących 0.

(uchwała nr VIII/52/07 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 9)

 

do punktu 6 p-pkt „d”

 

Projekt uchwały dotyczący zmian budżetu gminy na rok 2007 omówiła Pani Celina Witkowska – Skarbnik.

Dochody

Zwiększenie – 164.000,00 zł

34.000,00 zł – umowa zawarta z Urzędem Marszałkowskim na modernizacje drogi w Mokówku.

130.000,00 zł – sprzedaż składników majątkowych.

 

Wydatki

010 – Rolnictwo i rybołówstwo

Zwiększenie – 6.000, zł – środki z rezerwy budżetowej na projekt „Odnowa Wsi” – Centrum spotkań w Grochowalsku

600 – Transport i łączność

Zwiększenie – 300.000,00 zł

Zwiększenie zadań inwestycyjnych – Modernizacja drogi gminnej  w Mokówku – 350.000,00 zł (50.000,00 – przeniesienie z remontów dróg gminnych).

750 – Administracja

Przeniesienie środków z rezerwy na projekt dotyczący infrastruktury teleinformatycznej i „E” urzędu – 14.000,00 zł oraz na odprawę Pana Burmistrza Bendera – 20.000,00 zł.  Zwiększenie zadań inwestycyjnych – Zakup programów komputerowych – 18.000,00 zł.

801 – Oświata i wychowanie

Zmniejszenie – 36.000,00 zł

Zmniejszenie inwestycji – Wymiana ogrodzenia Szkoła Podstawowa
w Dobrzyniu nad Wisłą

900 – Gospodarka komunalna

Zmniejszenie – 100.000,00 zł – Wykup gruntu pod targowicę.

Pozostałe przeniesienia między paragrafami spowodowane są zwiększeniem wydatków w trakcie realizacji budżetu.

Wobec braku pytań przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.

Uchwała została podjęta 13 głosami za, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu.

(uchwała nr VIII/53/07 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 10)

 

do punktu 6 p-pkt „e”

 

Przewodniczący poprosił panią Zofię Jóźwiak o zapoznanie zebranych
z projektem uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy.

Z dniem 1 września 2007 r. Szkoła Podstawowa w Mokowie ulega likwidacji,
a nieruchomość ta jest zbędna gminie.

W związku z powyższym wydzielono działkę zabudowaną budynkiem szkoły wraz z niezbędną infrastrukturą (nr 143/2). W wyniku podziału powstały ponadto działki nr 143/1 i nr 143/3 stanowiące użytki rolne.

Wobec tego wyrażenie zgody na zbycie jest uzasadnione. 

Następnie przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie

Uchwała została podjęta: za- 13 osób, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

(uchwała nr VIII/54/07 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 11)

 

do punktu 7

 

Krzysztof Wyszyński – radny złożył wniosek w sprawie ustawienia pojemników do segregacji odpadów we wsi Lenie Wielkie.

Bożena Narowska – sołtys sołectwa Tulibowo złożyła wniosek w sprawie ustawienia tablicy ogłoszeń.

Mieczysław Wojtowicz – sołtys sołectwa Dyblin złożył wniosek w sprawie wycięcia krzewów przy drodze głównej na wysokości posesji Państwa Dzierżanowskich.

Stanisław Bazan – radny wniosek złożony na szóstej Sesji Rady Miejskiej dotyczący zabezpieczenia studzienki nie został do chwili obecnej zrealizowany.

Tadeusz Pogorzelski – radny zwrócił się w formie zapytania do burmistrza czy jest możliwe przyspieszenie zabudowy przystanków szkolnych dla dzieci.

Ryszard Dobieszewski - Burmistrz Miasta i Gminy. Już o tym myślałem
i uważam, że w sierpniu uda nam się przystanki szkolne zabudować.

Wojciech Reznerowicz – radny. Jak wyglądają starania jeśli chodzi
o zatrzymywanie się autobusów Polskiego Expresu i Komfortu.

Ryszard Dobieszewski – Burmistrz. Rozmowy z właścicielem są bardzo trudne. Najczęściej tak bywa, że osoby z którymi można na ten temat rozmawiać są nieobecne. Temat jest ciągle odkładany przez dyrekcję. W związku z tym sprawa jest otwarta i będziemy podejmować próby nawiązania rozmów.

 

do punktu 8

 

W związku ze zbliżającymi się wyborami na ławników została powołana komisja do wyrażenia opinii na temat kandydatów na ławników.

W skład komisji weszli:

1.     Kalinowska Żaneta – Przewodnicząca

2.     Onka Remigiusz – zastępca

3.     Woźniak Wojciech - członek

 

do punktu 9

 

Przewodniczący Rady – Henryk Domeradzki kończąc obrady ósmej Sesji, podziękował wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził,
że zamyka obrady ósmej Sesji Rady Miejskiej.

 

 
Protokółowała :                                                               Przewodniczący Rady                           

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2008-03-19 12:22

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 916
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-03-19 12:23

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2615768
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-02-20 13:37

Stopka strony