Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr XX/08

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 30 grudnia 2008 roku.

Sesję rozpoczęto o godzinie dziesiątej, zakończono o godzinie dwunastej piętnaście. Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Miasta
i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

Otwierając obrady dwudziestej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Henryk Domeradzki stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W obradach uczestniczyło 14 radnych, 24 przewodniczących rad sołeckich, kierownictwo urzędu miasta i gminy oraz goście zaproszeni.

( listy obecności stanowią załączniki od nr 1 do nr 3 do niniejszego protokółu )

Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad, po czym powitał wszystkich uczestników. Następnie zwrócił się z pytaniem czy są uwagi do protokółu z dziewiętnastej Sesji Rady Miejskiej, który był wyłożony w holu sali konferencyjnej. Radni uwag nie wnieśli, wobec czego przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokółu. Protokół został przyjęty jednogłośnie. Ustawowy skład rady 15 radnych obecnych 14.

Następnie odczytał proponowany porządek obrad i zapytał czy są propozycje do zmiany porządku obrad.

Burmistrz MiG złożył wniosek w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektów trzech uchwał:

p-pkt „e” uchwała w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2008-12-30,

p-pkt „f” uchwała w sprawie programu współpracy w 2009 roku MiG Dobrzyń n/W z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

p-pkt „g” zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 2009 rok.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad. Zmiany wprowadzone zostały jednogłośnie – 14 głosów – za.

Następnie odczytany został porządek obrad po zmianach.

do punktu 2

Informację o pracy organu wykonawczego i pracy urzędu przedstawił z-ca Burmistrza Ryszard Bartoszewski.

(informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokółu)

do punktu 3

Sprawozdanie dotyczące budżetu gminy na rok 2009 przedstawił Burmistrz Miasta i Gminy Ryszard Dobieszewski

( treść sprawozdania stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokółu)

Następnie Przewodniczący Rady poprosił Panią Grażynę Habasińską – Sekretarza UMiG o zapoznanie z treścią uchwały Regionalnej Izby obrachunkowej w Bydgoszczy z uchwałą dot. budżetu gminy na rok 2009,
z której wynikało, że budżet zaplanowany na 2009 rok jest prawidłowy.

Następnie Przewodniczący porosił o dyskusję nad projektem budżetu.

Remigiusz Onka – radny. Mam pytanie do pana burmistrza. Kto wnioskował o 90.000 zł na stacje uzdatniania wody w Dobrzyniu n/W? kto będzie dokonywał napraw, czy jest sens jeżeli ma być rozwiązana umowa z obecnym dzierżawcą tej stacji.

Burmistrz MiG – wniosek właściwie złożył nam organ kontrolujący wodę. Mamy na to rok czasu bez względu na to kto będzie dzierżawcą. Musimy dokonać naprawy ponieważ mamy przekroczone normy manganu i żelaza. Nie wiemy jeszcze jak to będzie zrobione i kto to będzie robił. Wiem tylko, że musimy zgodnie z zaleceniami organu kontrolującego wodę wykonać naprawę do sierpnia 2009 roku.

Tadeusz Pogorzelski – radny. Szanowni Państwo! Chciałbym się odnieść do pozycji deficytu budżetowego, który przy kwocie ponad pięć milionów zabrzmiał astronomicznie. Po usłyszeniu wykładni Pani skarbnik można odnieść wrażenie, że to wszystko łagodnieje. Myślę, że ten budżet ambitny i trudny zarazem jest możliwy do realizacji. W związku z tym proszę kolegów o przyjęcie budżetu na rok 2009.

Jerzy Żurawski – radny. W tym roku spłacamy 330.000 kredytu, w przyszłym roku ponad dwa miliony. Wydaje się Państwu, że tak spokojnie to przechodzi jednak tak nie jest. To, że nie ma podczas sesji wielkich sporów wśród nast. To tylko zasługa tego, że spotykamy się na wspólnym posiedzeniu rady i takie sprawy omawiamy wcześniej próbując wypracować pewien kompromis. Jak na razie nam się to udaje. Chciałby postawić wniosek aby zdjąć z rzeczówki oświaty 200.000 zł i przenieść do rezerwy / stołówka w Krojczynie /. Uważam, że wszyscy musimy zacisnąć pasa łącznie ze szkołami. Wobec powyższego wniosek został poddany pod głosowanie i został przyjęty 12 głosami za przy 2 wstrz.

do punktu 4 p-pkt „a”

Wobec braku dalszej dyskusji przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009 i zarządził głosowanie.

Ustawowy skład rady – 15 radnych, obecnych 14.

Wyniki głosowania

Za- 14,

Przeciw – 0,

Wstrz. – 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

(uchwała nr XX/133/08 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 6)

do punktu 4 p-pkt „b”

Projekt uchwały dotyczący zmian budżetu gminy na rok 2008 przedstawiła Pani Celina Witkowska – Skarbnik.

Wobec braku pytań przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie

Wyniki głosowania. Ustawowy skład rady – 15 radnych, obecnych 14.

Za – 13 głosów,

Przeciw – 0,

Wstrzymujących – 1

(uchwała nr XX/134/08 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 7)

do punktu 4 p-pkt „c”

Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego tryb oraz szczegółowe zasady i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów zwanych dalej funduszem Zdrowotnym omówiła pani Grażyna Habasińska – Sekretarz UMiG.

Ta uchwała była już podejmowana zawierała jednak błędy, które zakwestionował Nadzór wojewody w związku z czym musi być ponownie wywołana.

Maria Pruchniewska – radna. Jak dobrze zrozumiałam to poprzednia uchwała nie była ważna.

Jerzy Żurawski – radny. Przed chwilą mieliśmy okazję usłyszeć o podwyżce dla radcy. W ostatnim czasie dość często spotykamy się z sytuacją ponownego podejmowania uchwały. Czy ta podwyżka jest aby zasadna.

Wobec braku dalszych pytań przewodniczący odczytał projekt uchwały
i zarządził głosowanie.

Wyniki głosowania. Ustawowy skład rady – 15 radnych, obecnych 14.

Za – 14 głosów,

Przeciw – 0,

Wstrzymujących – 0

(uchwała nr XX/135/08 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 8)

do punktu 4 p-pkt „ d”

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady miejskiej Dobrzyń nad wisła Nr XXXIV/189/06 z dnia 19 października 2006 roku omówił burmistrz MiG.

Tą uchwała Rada Miejska wyraziła zgodę Międzyzakładowemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „Wisła” w Dobrzyniu n/W na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy. Wobec tego, że MLKS „Wisła” zrezygnował z oddania części nieruchomości w najem, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Wobec braku pytań Przewodniczący zarządził głosowanie

Wyniki głosowania. Ustawowy skład rady – 15 radnych, obecnych 14.

Za – 14 głosów,

Przeciw – 0,

Wstrzymujących – 0

(uchwała nr XX/136/08 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 9)

do punktu 4 p-pkt „ e”

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem roku 2008-12-30 omówiła Pani Celina Witkowska – Skarbnik

Ustala się wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2008 na łączną kwotę 73.200,00 zł. Wydatki majątkowe w tym wydatki inwestycyjne na kwotę 30.000,00 zł, wydatki bieżące na kwotę 43.200,00 zł.

Wobec braku pytań Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.

Wyniki głosowania. Ustawowy skład rady – 15 radnych, obecnych 14.

Za – 14 głosów,

Przeciw – 0,

Wstrzymujących – 0

(uchwała nr XX/137/08 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 10)

do punktu 4 p-pkt „ f”

Projekt uchwały w sprawie programu współpracy w 2009 roku MiG Dobrzyń n/W z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej. Wobec braku pytań zarządził głosowanie.

Wyniki głosowania. Ustawowy skład rady – 15 radnych, obecnych 14.

Za – 14 głosów,

Przeciw – 0,

Wstrzymujących – 0

(uchwała nr XX/138/08 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 11)

do punktu 4 p-pkt „ g”

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 2009 rok omówiła pani Celina Witkowska – Skarbnik. Wobec braku pytań Przewodniczący zarządził głosowanie.

Wyniki głosowania. Ustawowy skład rady – 15 radnych, obecnych 14.

Za – 13 głosów,

Przeciw – 0,

Wstrzymujących – 1

(uchwała nr XX/139/08 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 12)

do punktu 5

Wniosków brak

do punktu 6

Przewodniczący stałych komisji Rady Miejskiej przedstawili pacy na rok 2009, które zostały przyjęte.

Następnie Radny Powiatu lipnowskiego Pan Karol Kwiatkowski pogratulował radzi uchwalenia budżetu na rok 2009.

do punktu 7

Przewodniczący Rady – Henryk Domeradzki kończąc obrady dwudziestej Sesji, podziękował wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził,
że zamyka obrady dwudziestej Sesji Rady Miejskiej.


Protokółowała : Przewodniczący Rady

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2009-05-04 08:01

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 723
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-05-04 08:01

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2611542
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-02-20 13:37

Stopka strony