Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Zarządzenie nr OR.BHP 0050 6/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia  28.02.2013r.

w  sprawie  przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego wraz z przewidywanymi okresami użytkowania oraz wysokość ekwiwalentu za pranie i  używanie własnej odzieży  i  obuwia roboczego.

Na podstawie art. 33 ust.3 i5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) w związku z art.2376, 2377,2378 ustawy z dnia 26 czerwca 1947 r. Kodeks pracy ( Dz.U.nr 24 poz.141 z późn. zm.)

Zarządzam , co następuje

§ 1

1. Zatwierdzam tabelę norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży ochronnej i obuwia roboczego – załącznik nr 1dla osób  wykonujących pracę w ramach prac społecznie użytecznych , prac społecznych  na podstawie wyroku sadowego , stażu, stażu szkolnego, robót publicznych , prac interwencyjnych.

2.  Osoby zatrudnione w jednej z form określonych w ust. 1, zatrudnionych na stanowisku robotnika gospodarczego mogą używać własnej odzieży roboczej i obuwia roboczego.

3. Za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego osobom wykonującym pracę w jednej z form określonej w ust. 1, wypłacany będzie ekwiwalent pieniężny   w wysokości  12,61 zł miesięcznie dla mężczyzn i 8,32 zł dla kobiet , w przeliczeniu na pełny miesięczny wymiar czasu pracy.

4.Osoby pracujące w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu ( np.; prace społeczno użyteczne - 40 godzin miesięcznie ) otrzymują ekwiwalent  w przeliczeniu za faktycznie przepracowane godziny pracy w danym miesięcznym okresie rozliczeniowym.

§ 2

1. Pracodawca nie posiada możliwości  prania oraz naprawy  odzieży i obuwia roboczego , wobec czego ustala się ekwiwalent za powyższe czynności w g załącznika nr 2 do rozporządzenia.

§ 3

1. Ekwiwalent za pranie i używanie odzieży i obuwia roboczego, nie przysługuje osobom w przypadku nieobecności w pracy w danym miesiącu dłużej niż  15 dni.

2.Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na używanie własnej odzieży i obuwia roboczego stanowi

załącznik nr 3.

 

§ 4

Ekwiwalent  dla osób o których mowa w zarządzeniu wypłacany  będzie   w sposób następujący:

1) osoby pracujące w ramach prac społecznie  użytecznych – po zakończeniu umowy o pracę,

2) pracownicy pozostali  jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy niż 3 m-ce , na koniec okresu zatrudnienia,

3) jeżeli okres zatrudnienia jest dłuższy niż 3 m-ce, ekwiwalent wypłaca się  2 razy w okresie zatrudnienia, po przepracowaniu ½  i  z końcem wygaśnięcia umowy .  

 

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi  do spraw BHP.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do zarządzenia nr 1 do Zarządzenia nr 6/2013

 

T A B E L A

norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego wraz  z przewidywanymi okresami użytkowania oraz wysokość ekwiwalentu za używanie własnej odzieży  i obuwia dla pracowników  wykonujących prace;

.

 

Lp

stanowisko

Rodzaj

R – odzież i obuwie robocze

O – środki ochrony indywidualnej

Okres  używania  w miesiącach

Wyliczona średnia cena

Ekwiwalent miesięczny w zł

1

Robotnik gospodarczy

 

 

 

 

 

 

 

 

R-  beret lub czapka drelichowa

18

11,12

0,62

R – ubranie drelichowe                      ( mężczyźni)

12

84,96

7,08

R – fartuch ( kobiety)

12

33,44

2,79

R – trzewiki robocze

12

57,87

4,91

R- ocieplacz (wg potrzeb)

3 okresy zimowe

 

 

O – buty gumowe

wg potrzeb

 

 

O – rękawice ochronne

d.z.

 

 

O – kamizelka  ostrzegawcza

d.z.

 

 

O – okulary ochronne                      ( wg potrzeb)

 

d.z.

 

 

d.z. – oznacza do zużycia

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do zarządzenia nr 2 do Zarządzenia nr 6/2013

 

 

 

Tabela ekwiwalentu za pranie

 

Lp

stanowisko

 

Częstotliwość prania

Ekwiwalent miesięczny w zł

1

Robotnik gospodarczy

 

2 razy w miesiącu

6 zł/m-c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do zarządzenia nr 3 do Zarządzenia nr 6/2013

 

 

 

………………………………………………………………….

                  (imię i nazwisko)

………………………………………………………………….

…………………………………………………………………

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E

           

 

            Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że wyrażam zgodę na używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, które spełniają wymagane normy BHP na stanowisku pracy ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

                                                                                       ……………………………………………

                                                                                                                       (własnoręczny czytelny podpis)

 

 

 

 

 

 

Wyliczenia ekwiwalentu;

 

Tabela  ukazująca sposób wyliczenia  ekwiwalentu;

Źródło danych – strony internetowe firm zajmujących się dostawą wyposażenia pracowników

Dostawca 1 - www.ferpol.com.pl

Dostawca 2 –www.areon.pl

Dostawca 3 – www. bhp-kamelia.com

 

 

wyposażenie

Cena zakupu  dostawcy 1

Cena zakupu  dostawcy 2

Cena zakupu  dostawcy 3

Średnia cena

R-  beret lub czapka drelichowa

2,98

2,85

27,54

11,12

R – ubranie drelichowe                      ( mężczyźni)

71,34

86,77

96,82

84,96

R – fartuch ( kobiety)

27,00

33,33

40,00

33,44

R – trzewiki robocze

60,60

51,01

65,00

58,87

 

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 497
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-03-15 10:26

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2605246
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-02-16 15:08

Stopka strony