Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie nr 29

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 02 października 2007 r.

w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2008 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity) Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami oraz Uchwały nr VII/46/03 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 października 2003r.

Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§1

Do przedłożenia projektu budżetu miasta i gminy na 2008 rok zobowiązane są:

 1. Jednostki organizacyjne gminy:

- Zespół Obsługi Szkół

- Biblioteka Publiczna

- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

§2

W zakresie opracowania projektu budżetu na 2008 rok obowiązują zasady i materiały planistyczne zgodnie z uchwałą nr VII/46/03 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 października 2003 roku, tj. zestawienie winno zawierać:

 1. Nazwę tytułu dochodowego czy wydatkowego wraz z §, wykonanie na 30.09 roku bieżącego, przewidywane wykonanie roku bieżącego, projekt planu opracowywanego budżetu,
 2. Wykaz zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem m. In.:

-nazwa i lokalizacja inwestycji,

- termin realizacji,

- wykonanie do końca bieżącego roku,

- całkowita wartość kosztorysowa, w tym wartość robót budowlanych i zakupów.

- dotychczas poniesione nakłady,

 1. Informację o stanie mienia komunalnego przedstawioną zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia z uwzględnieniem m.in.:

- wyszczególnienie składników mienia komunalnego

- wartość początkowa na dzień 01.01.2007 roku wraz z ilością i wartością,

- wartość na dzień 30.09.2007 roku wraz z ilością i wartością

- przychody i rozchody

- dane dotyczące rodzaju praw majątkowych,

- planowane dochody do uzyskania w bieżącym roku,

- plan dochodów na 2007 rok,

- opis dokonanych zmian w mieniu komunalnym zaistniałych w ciągu roku (01.01.2006 r. – 30.09.2007 r.) i opis nieruchomości nieskomunalizowanych.

 

Ustala się następujące wskaźniki do opracowania planów finansowych:

Dochody:

- podatek od nieruchomości

wg załącznika nr 1

- podatek rolny

40.00 zł za 1 dt x 2,5 dt. tj. 100,00 zł od 1 ha przeliczeniowego

- podatek od środków transportowych

wg Uchwały Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą nr XXXIV/90/06 z dnia 19.10.2006

- czynsze mieszkaniowe

Zgodnie z obowiązującą Uchwałą nr XX/121/05 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 kwietnia 2005 roku ze zwyżką minimalną 10 %

- czynsze za dzierżawy gruntu i lokale użytkowe

Zgodnie z Uchwałą Nr XV/78/04 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 sierpnia 2004 roku (§2 pkt. 3, tj. raz w roku o wskaźnik cen konsumpcyjnych zakłada się 2%)

- opłata od posiadania psów

Stawka opłaty wynosi 10,00 zł

 

Wydatki

- wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu wzrost – 10%

- wynagrodzenia nauczycieli – wzrost 4,3%

- składki na Fundusz Pracy – 2,45%

- naliczenie Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zgodnie z przepisami ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, ost. Zm. Dz. U. z 2005 roku nr90, poz. 757) oraz ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, ost. Zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 71)

 • Pracowników urzędu na 1 etat – 883,00 zł
 • Nauczycieli na 1 etat – 2.178,00 zł
 • Emeryci i renciści obsługi na 1 osobę – 147,00 zł
 • Emeryci i renciści nauczyciele na 1 osobę – 872,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące planować należy stosując wzrost o 2,3 % w stosunku do planowanych wydatków roku 2007.

 

Różne rozliczenia

- część wyrównawcza subwencji – wielkość wg danych z Ministerstwa Finansów

- część oświatowa subwencji – wielkość wg danych z Ministerstwa Finansów

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – wielkość wg danych z Ministerstwa Finansów

§4

Zobowiązuje się w/w jednostki do złożenia stosownych materiałów w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2007 roku.

§5

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Załącznik nr 1

Podatki i opłaty lokalne od 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej

 

 

 

 

 

 

 

Wersja I

Wersja II

obniżki

Budynki i budowle

2006

%

2007

%

2008

%

2008

%

1

Budynki mieszkalne lub ich części

0,36

36

0,38

33

0,44

25

0,44

25

Max 0,56

Max 0,57

Max 0,59

 

2

Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej

14

Max18,43

 

14,7

Max 18,60

 

14,26

max 19,01

 

13,00

 

24

21

25

32

 

 

 

 

3

Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

8,37

Max 8,58

 

8,66

Max 8,66

 

6,65

Max 8,86

 

6,65

 

2,5

0

25

25

 

 

 

 

4

Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

3,61

Max 3,71

 

3,75

Max 3,75

 

2,88

Max 3,84

 

2,88

 

2,7

0

25

25

 

 

 

 

5

Pozostałe budynki lub ich części, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

3,5

Max 6,17

 

3,7

Max 6,23

 

4,78

Max 6,23

 

3,50

 

43

41

25

45

 

 

 

 

6

Budowle

2% wartości

 

2% wartości

 

2% wartości

 

2% wartości

0

7

Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalif. W ewidencji gruntów i budynków

0,5

Max 0,68

 

0,53

Max 0,69

 

0,53

Max 0,71

 

0,53

 

 

 

 

 

 

 

25

8

Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha

3,52

Max 3,61

 

3,65

Max 3,61

 

2,8

Max 3,74

 

2,80

25

9

Pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publiczn.

0,15

Max 0,33

55

0,15

Max 0,34

56

0,26

Max 0,35

26

0,16

54

10 Cena żyta                                   przyjęta 30,3                            przyjęta 40,0

                                                     Max 35,52

                                                     Zniżka 0 14,7%

 

 • opublikował: Karol Kalinowski
  data publikacji: 2014-04-09 09:36

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 232
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-04-09 09:35

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2604289
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-02-16 15:08

Stopka strony