Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr XXV/09
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
 z dnia 14 lipca 2009 roku.


          Sesję rozpoczęto o godzinie dziewiątej, zakończono o godzinie dziesiątej. Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Miasta
i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Szkolna 1.


Otwierając obrady dwudziestej piątej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Henryk Domeradzki stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W obradach uczestniczyło 15 radnych, 22 przewodniczących rad sołeckich, kierownictwo urzędu miasta i gminy oraz goście zaproszeni.
( listy obecności stanowią załączniki od nr 1 do nr 2 do niniejszego protokółu )


Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad, po czym powitał wszystkich uczestników. Poinformował radę, ze protokół z XXIV Sesji Rady Miejskiej, będzie głosowany na następnej Sesji Radni uwag nie wnieśli. Ustawowy skład rady 15 radnych obecnych 15.


Następnie odczytał proponowany porządek obrad i zapytał czy są propozycje do zmiany porządku obrad.


Burmistrz Miasta i Gminy zgłosił wniosek  dot. wprowadzenia do porządku obrad  pkt 2 p-pkt „b” projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian
w planie odnowy miejscowości Krojczyn.


W związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie
w sprawie zmian do porządku obrad. Zmiana została przyjęta jednogłośnie,
15 głosami – za. Następnie przewodniczący odczytał porządek obrad po zmianach.

do punktu 2 p-pkt „a”

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009 omówiła Pani Celina Witkowska – Skarbnik.
600 – Transport i łączność
Zwiększenie inwestycji (środki własne gminy) „Budowa drogi gminnej Mokówko –Borowo” o 334.500,00 zł: 120.000,00 zł z inwestycji ‘Budowa zbiornika retencyjnego w hydroforni     w Grochowalsku”; 25.000,00
z inwestycji „Wymiana komina stalowego w kotłowni osiedlowej”; 39.500,00
z inwestycji „Projekt przyszkolnych obserwatoriów astronomicznych pn. „Astro-Baza” oraz 150.000,00 zł z inwestycji Budowa „Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki – Hala Sportowa”.  


Zwiększenie o 60.000,00 zł (środki własne gminy) inwestycji „Wykonanie dwukrotnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogi gminnej
w Glewie Mokrym”: 50.000,00 zł z bieżącego utrzymania dróg gminnych,
a 10.000,00 zł z bieżącego utrzymania ulic w mieście.
700 – Gospodarka mieszkaniowa
Zmniejszenie o 65.000,00 zł inwestycji „Wymiana komina stalowego
w kotłowni osiedlowej” : 25.000,00 na drogi, 2.000,00 zł na zakup kosiarki, 38.000,00 zł na zmianę układu technologicznego kotłowni.
710 – Działalność usługowa
Przeniesienie 1.000,00 zł   z inwestycji „Projekt przyszkolnych obserwatoriów astronomicznych pn. „Astro-Baza” na odnowienie grobów.
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Zmniejszenie o 1.800,00 zł – remontu samochodu OSP Mokowo
z przeznaczeniem na zakup kosiarki.
 801 – Oświata i wychowanie
Zmniejszenie o 40.500,00 zł inwestycji „Projekt przyszkolnych obserwatoriów astronomicznych pn. „Astro-Baza”
Korekta funduszu socjalnego.
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Zmniejszenie 3 inwestycji „Rozbudowa oświetlenia ulicznego wieś i miasto” łącznie 30.000,00 zł oraz „Modernizacja stacji wodociągowej w Dobrzyniu nad Wisłą w celu polepszenia jakości wody” o 20.000,00 zł – przeniesienie środków na oświetlenie uliczne.
926 – Kultura fizyczna i sport
Zwiększenie o 7.600,00 – inwestycja „Zakup kosiarki”: 2.000,00 zł „Wymiana komina stalowego w kotłowni osiedlowej”, 1.800,00 zł z remontu samochodu OSP Mokowo, 3.800,00 zł z bieżącego utrzymania pawilonu sportowego.
Zmniejszenie inwestycji  o 160.000,00 zł Budowa „Dobrzyńskiego Centrum Sportu  i Turystyki – Hala Sportowa” 150.000,00 zł z przeznaczeniem na drogi, 10.000,00 zł na projekt odwodnienia stadionu.
Pozostałe przeniesienia między paragrafami spowodowane są zwiększeniem wydatków   w trakcie realizacji budżetu.
Wojciech Renerowicz – radny zapytał czy były zmiany w wynagrodzeniach.
Celina Witkowska – Skarbnik. Nie zmian nie było, jest to tylko powtórzenie uchwały.
Wobec braku pytań Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009 i zarządził głosowanie.
Ustawowy skład radnych – 15, obecnych 15
Wyniki głosowania
Za- 15,
Przeciw – 0,
Wstrz – 0
( uchwała Nr XXV/164/09 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 3 )

do punktu 2 p-pkt „b”

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Palnie Odnowy miejscowości Krojczyn omówił z-ca Burmistrza – Ryszard Bartoszewski.
Zmiany w załączniku dotyczyły realizacji przedsięwzięć, które zostały zapisane na lata 2009-2015 w ramach dostępnych możliwości ich dofinansowania
z funduszy UE.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Ustawowy skład radnych – 15, obecnych 15
Wyniki głosowania
Za- 15,
Przeciw – 0,
Wstrz – 0
( uchwała Nr XXV/165/09 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 4 )

do punku 3

Zostały złożone wnioski w sprawie:
Grzegorz Zych – radny
- wycięcie krzewów przy drodze Michałkowo-Chalin,
- naprawy przepustu przy  sklepie /niedrożny/ .
Jerzy Żurawski – radny
- wykupu mieszkania dla syna pielęgniarki, która zginęła tragicznie,
- wysypywania gruzu przy źródłach wody, składowania odpadów,
- określenia terminu wykupu mieszkań komunalnych.
Remigiusz Onka – radny
- obcięcia rowów Glewo-Krojczyn
Żaneta Kalinowska – radna
- poprawienia funkcjonowania oczyszczalni w Dobrzyniu, ponieważ coraz  częściej wydobywa się fetor,
- ustawienia tablic z zakazem parkowania na trawnikach.

Stanisław Bazan-radny
- oznakowania drogi w Płomianach /nowa droga koło parku/

do punktu 4

Pan Sylwester Kluszczyński – lek. Weterynarii przekazał informacje w sprawie obrotu trzody chlewnej / obowiązują świadectwa ważne są 10 dni /, znakowania trzody. Omówił problemy związane ze szczepieniem psów.

Ryszard Bartoszewski – z-ca Burmistrz przedstawił informację o podpisanych umowach i pozyskanych finansach.

Sławomir Kowalewski – sołtys sołectwa Glewo zgłosił wniosek w sprawie
- informowania  sołtysów o przetargach na jego terenie,
- wykoszenia traw przy drodze gminnej w Tulibowie,
- ustalenia regulaminu korzystania z przystani nad Wisłą.

do punktu 5

Przewodniczący Rady – Henryk Domeradzki kończąc obrady dwudziestej piątej Sesji, podziękował wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził, że zamyka obrady dwudziestej piątej Sesji Rady Miejskiej.


Protokółowała :                                                               Przewodniczący Rady


drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2009-09-01 13:00
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2009-09-01 13:07
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2009-09-01 13:08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 722
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-09-01 13:49

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2611529
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-02-20 13:37

Stopka strony