Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr XXI/09

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 30 stycznia 2009 roku.

Sesję rozpoczęto o godzinie dziesiątej, zakończono o godzinie dwunastej trzydzieści. Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Miasta
i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

Otwierając obrady dwudziestej pierwszej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Henryk Domeradzki stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W obradach uczestniczyło 15 radnych, 24 przewodniczących rad sołeckich, kierownictwo urzędu miasta i gminy oraz goście zaproszeni.

( listy obecności stanowią załączniki od nr 1 do nr 3 do niniejszego protokółu )

Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad, po czym powitał wszystkich uczestników. Następnie zwrócił się z pytaniem czy są uwagi do protokółu z dwudziestej Sesji Rady Miejskiej, który był wyłożony w holu sali konferencyjnej. Radni uwag nie wnieśli, wobec czego przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokółu. Protokół został przyjęty jednogłośnie. Ustawowy skład rady 15 radnych obecnych 15.

Następnie odczytał proponowany porządek obrad i zapytał czy są propozycje do zmiany porządku obrad.

Burmistrz MiG złożył wniosek w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009 jako p-pkt „e”:

Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad. Zmiany wprowadzone zostały jednogłośnie – 15 głosów – za.

Następnie odczytany został porządek obrad po zmianach.

do punktu 2

Informację o pracy organu wykonawczego i pracy urzędu przedstawił z-ca Burmistrza Ryszard Bartoszewski.

(informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokółu)

do punktu 3

Plan realizacji strategii Miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą w roku 2009 oraz informację z realizacji strategii za rok 2008 przedstawił Pan Grzegorz Ryczkowski – st. Specjalista ds. planowania przestrzennego i strategii rozwoju gminy.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o pytania dot. przedstawionego zagadnienia.

Stanisław Bazan – radny. Mam zastrzeżenia do punktu 4 Strategii. Jest zapis mówiący o tym, że droga Skaszewo-Płomiany została wybudowana. Wspomniana droga nie została jeszcze skończona z tego co mi wiadomo zostało jeszcze ok. 900m do dokończenia.

Grzegorz Ryczkowski – ja taką informację dostałem od pracownika merytorycznego także na chwilę obecną trudno mi jest jednoznacznie odpowiedzieć. Myślę, że jest to kwestia złego nazewnictwa ponieważ formuła na pewno jest zgodna.

Maria Pruchniewska – radna. Mam pytanie odnoszące się do punktu 17,18, a mianowicie: „ wydatkowano środki na dostosowanie kwalifikacji nauczycieli do potrzeb szkół i dokształcanie w kwocie 36.516,00 zł, zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 16.172,00 zł”. Czy to są środki, które są w budżetach szkół, czy są to odrębne środki?

Grzegorz Mazurek – Dyrektor ZOS. To są środki wykonane i zaplanowane
w budżetach szkół.

Jerzy Żurawski – radny nawiązując do punktu 15 strategii mówiącego
o imprezach kulturalnych uważam, że należy zaplanować środki tak aby na wsiach również można było organizować podobne imprezy.

Ryszard Bartoszewski – z-ca burmistrza. To nie jest tak do końca, ponieważ na wsiach również są organizowane różne imprezy okolicznościowe, które również drobne wsparcie finansowe otrzymywały. Nie sposób tego wszystkiego wymienić ale nigdy żadna impreza na wsi nie była pozostawiona bez wsparcia finansowego z naszej strony.

Wojciech Reznerowicz – radny. Czy można punkt 12 strategii dotyczący malowania sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Chalinie uszczegółowić
o zapis: remont parkietu i malowanie.

Grzegorz Mazurek – Dyrektor ZOS. Tak ten zapis wymaga uszczegółowienia.

Wojciech Woźniak – radny. Czy ogniska organizowane w domu kultury mogą odbywać się również na wsiach np. nauka tańca itp. Ponieważ wsie mają również warunki lokalowe ku temu, a nie wszyscy mogą skorzystać ze spotkań organizowanych w Dobrzyniu.

Jerzy Żurawski – radny. Popieram zapytanie kolegi bo to jest rzeczywiście trafna sugestia.

( treść informacji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokółu)

Wobec braku dalszych pytań Pan Grzegorz Ryczkowski przedstawił informację dotyczącą planu realizacji Strategii Miasta i Gminy w roku 2009.

Żaneta Kalinowska – radna. Dot. punktu 16 gdzie jest mowa o remoncie
i modernizacji kotłowni osiedlowej w Dobrzyniu n/W w zakresie wymiany kotła węglowego na kocioł opalany ekogroszkiem. Czy jest to konieczne.

Ryszard Dobieszewski – burmistrz mig. To było ujęte w naszym budżecie taka potrzeba wyniknęła, dostaliśmy takie zalecenia i jest to konieczne.

Tomasz Gęsicki – radny. Odnośnie punktu 4 – budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w ciągu ulic Skaszewskiej, Plac Wolności. W ubiegłym roku w tym miejscu robiliśmy Plac Wolności czy będziemy teraz
to niszczyć?

Grzegorz Ryczkowski – to nie jest w tym miejscu.

do punktu 4 p-pkt „a”

Przewodniczący poprosił o omówienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę” na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą z ujęcia w miejscowości Chalin i Grochowalsk Pana Romana Składanowskiego.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Andrzej Wyszyński, ul. 22-go stycznia 3, Dobrzyń nad Wisła, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą przedłożył wniosek
o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dobrzyń nad Wisła z ujęcia w miejscowości Chalin i Grochowalsk na okres od 1 marca 2009 do 28 lutego 2010 r., który zakłada 18,5% wzrost opłaty za wodę dla wszystkich odbiorców.

Burmistrz Miasta i Gminy w ramach obowiązku wynikającego z art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, po ocenie celowości wydatków wykazanych we wniosku złożonym przez przedmiotowy Zakład niniejszym stwierdza:

Aktualnie obowiązująca opłata za wodę pobieraną z wodociągów gminnych z ujęcia w miejscowości Chalin i Grochowalsk wynosi 1,35 zł + podatek VAT za 1 m3 i została zatwierdzona uchwałą w dniu 28 grudnia 2001 roku.

Przez okres kolejnych siedem lat nastąpił wzrost podstawowych kosztów eksploatacji w zakresie:

  1. kosztu energii elektrycznej na stacjach uzdatniania wody,

  2. kosztu remontów i awarii,

  3. kosztu obsługi urządzeń (płace i pochodne pracowników,

  4. kosztu opłat za korzystanie ze środowiska

Wobec powyższego planowany wzrost ceny wody wynika ze wzrostu poszczególnych pozycji kosztowych jako efektu zastosowania wskaźnika inflacji oraz uwzględnienia w cenie kosztów pośrednich.

Zakładana marża zysku wynosi 9,5 %.

Uwzględniając powyższe uzasadnienie, proszę Wysoką Radę
o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

Wobec braku pytań i dyskusji przewodniczący rady odczytał projekt uchwały
i zarządził głosowanie.

Ustawowy skład rady – 15 radnych, obecnych 15.

Wyniki głosowania

Za- 15,

Przeciw – 0,

Wstrz. – 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

(uchwała nr XXI/140/09 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 6)

do punktu 4 p-pkt „b”

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę” na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą z ujęcia w miejscowości Zaduszniki omówił Pan Roman Składanowski

Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Andrzej Wyszyński, ul. 22-go stycznia 3, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą przedłożył wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dobrzyń nad Wisła z ujęcia w miejscowości Zaduszniki, gm. Wielgie, będącym w zarządzie Sp. z o.o. Ekoflora, na okres od 1 marca 2009 do 28 lutego 2010 r., który zakłada 15,4% wzrost opłaty za wodę dla wszystkich odbiorców.

Burmistrz Miasta i Gminy w ramach obowiązku wynikającego z art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, po ocenie celowości wydatków wykazanych we wniosku złożonym przez przedmiotowy Zakład niniejszym stwierdza:

Aktualnie obowiązująca cena sprzedaży wody pobieranej z ujęcia w miejscowości Zaduszniki, gm. Wielgie wynosi 1,82 zł + podatek VAT za 1 m3 i została zatwierdzona uchwałą w dniu 19 maja 2008 roku.

Brutto stanowi to cenę 1,95 zł/m3..

Proponowana podwyżka ceny za wodę , obejmuje wyłącznie kwotę stanowiącą wzrost ceny zakupu wody od Sp. z o.o. Ekoflora. Nowa cena zakupowanej wody wynosić będzie 1,85 zł/m3 brutto i obowiązywać będzie od dnia 1 marca 2009 roku. Różnica pomiędzy planowaną ceną wody sprzedawanej 2,25 zł/m3 brutto, od zakupowanej stanowi 0,40 zł/m3 brutto, i służy na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania sieci wodociągowej , którą zarządza wnioskujący Zakład Wodociągów i Kanalizacji Pana Andrzeja Wyszyńskiego. Wymieniona kwota nie jest przedmiotem podwyżki.

Nadmieniam, że podwyżka ceny wody zakupowanej wynika z umowy zawartej w dniu 01-08-1994 r. pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, a Sp. z o.o. Ekoflora, Słomczyn 51, 05-600 Grójec

Uwzględniając powyższe uzasadnienie, proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

Następnie przewodniczący poprosił o pytania.

Tomasz Gęsicki – radny. Wiemy, że nie mamy wpływu na cenę wody ponieważ jest to firma prywatna i ona nam dyktuje ceny, jednakże duża różnica w cenie jest niezadawalająca dla nas korzystających z tego ujęcia. Dlatego proszę aby przychylić się do wniosku aby różnicę w cenie między wodą z ujęcia w Chalinie i Grochowalsku, a ceną z ujęcia w Zadusznikach w 50% zrefundowano
z urzędu. Kwota wstępnie wyliczona przeze mnie wyniesie ok. 7000 zł. Proszę o przychylenie się do mojego wniosku.

Wobec braku pytań przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie

Wyniki głosowania nad postawionym wnioskiem.. Ustawowy skład rady – 15 radnych, obecnych 15.

Za – 15 głosów,

Przeciw – 0,

Wstrzymujących – 0

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie

(uchwała nr XXI/141/09 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 7)

do punktu 4 p-pkt „c”

Zmianę w uchwale dotyczącej ekwiwalentu omówiła Pani Grażyna Habasińska – Sekretarz MiG.

Zmiana dotyczyła wysokości ekwiwalentu dla członków OSP z terenu miasta i gminy Dobrzyn n/W uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Miasto i Gminę Dobrzyń n /W, za każdą godzinę udziału w wysokości akcja – 10 zł, szkolenie 4 zł.

Wobec braku pytań przewodniczący odczytał projekt uchwały
i zarządził głosowanie.

Wyniki głosowania. Ustawowy skład rady – 15 radnych, obecnych 15.

Za – 15 głosów,

Przeciw – 0,

Wstrzymujących – 0

(uchwała nr XXI/142/09 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 8)

do punktu 4 p-pkt „ d”

Projekt uchwały zmieniającej w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie MiG Dobrzyń n/W omówił Pan Paweł Szymański. Zmiana dotyczy rozszerzenia składu komisji konkursowej o dwie osoby. Propozycja jest taka aby w skład komisji konkursowej poza pracownikami merytorycznymi Urzędu weszły dwie osoby
ze składu Rady Miejskiej.

Wobec braku pytań Przewodniczący zarządził głosowanie

Wyniki głosowania. Ustawowy skład rady – 15 radnych, obecnych 15.

Za – 15 głosów,

Przeciw – 0,

Wstrzymujących – 0

(uchwała nr XXI/143/09 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 9)

do punktu 4 p-pkt „ e”

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009 omówiła Pani Celina witkowska – Skarbnik.

Dochody zwiększenie – 25.586,00 zł środki z odsetek bankowych przeznaczone na:

7.586,00 zł na odprawę emerytalną byłego pracownika Szkoły podstawowej
w Mokowie,

10.000,00 zł inwestycję „ urządzenia terenów sportowych we wsi Krojczyn”,

8.000,00 zł na konsultacje związane z zamówieniami publicznymi – inwestycja Budowa Dobrzyńskiego Centrum sportu i turystyki – hala sportowa.

Zwiększenie dochodów na kwotę 10.000,00 zł – dofinansowanie od PETRO Remont dla Szkoły Podstawowej w Chalinie.

Przeniesienie 10.000 zł z bieżącej działalności na dotacje. Obecnie kwota dotacji wynosi 40.000,00 zł.

Wobec braku pytań Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.

Wyniki głosowania. Ustawowy skład rady – 15 radnych, obecnych 15.

Za – 15 głosów,

Przeciw – 0,

Wstrzymujących – 0

(uchwała nr XXI/144/09 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 10)

do punktu 5

Wojciech Reznerowicz – radny złożył w sprawie przeglądu generalnego budynków szkół,

Żaneta Kalinowska – radna złożyła wniosek w sprawie wymiany barierek ochronnych oddzielających wejście od przedszkola od jezdni od ul. Lipnowskiej,

Remigiusz Onka – radny złożył wniosek w sprawie wymiany rozsiewacza do piasku, który był ostatnio zakupiony na teren Dobrzynia na urządzenie, które będzie spełniało swoją rolę również na wsiach,

Wojciech Reznerowicz – radny złożył wniosek w sprawie zmiany organizacji ruchu. Jadąc ulicą Zduńską skręcamy w ul. Kilińskiego dalej dojeżdżamy do ul. Mickiewicza. Tam znajduje się znak nakazujący skręt w prawo, a dalej jadąc zakaz ruchu i nie można dojechać do ul. Płockiej. Z uwagi na to, że powstał sklep Polo i ruch się zwiększył uważam, że można zlikwidowac znaki obowiązkowy skret w prawo i postawić przy ul. Płockiej likwidując zakaz ruchu. Ul. Kilińskiego jest dość szeroką jezdnią i dało by to możliwość dojazdu do ul. Płockiej, a tym samym natężenie ruchu zostało by zmniejszone,

Bożena Narowska – sołtys wsi Tulibowo złożyła wniosek w sprawie budowy drogi asfaltowej we wsi Tulibowo, Wiesław Jaworski – sołtys wsi Płomiany złożył wniosek w sprawie budowy drogi Płomiany – Skaszewo, Jadwiga Ziółkowska – sołtys wsi Lenie Wielkie złożyła wniosek w sprawie budowy drogi, którą jeździ autobus szkolny,

Wiesław Jaworski – sołtys wsi Płomiany złożył wniosek w sprawie dodatkowego autobusu szkolnego aby 6-latki nie musiały wstawać o godz. 630
i dojeżdżać przepełnionym autobusem,

Tadeusz Amroziewicz – sołtys wsi Grochowalsk złożył wniosek w sprawie budowy boiska w Grochowalsku,

Wiesław Jaworski – sołtys wsi Płomiany złożył wniosek w sprawie budowy boiska w Płomianach, z uwagi na to, że został sprzedany obiekt po szkole podstawowej przy której mieściło się boisko szkolne. Obecnie jest to teren prywatny w związku z tym dzieci i młodzież zostały pozbawione takiego miejsca.

do punktu 6

Przewodniczący Rady – Henryk Domeradzki kończąc obrady dwudziestej pierwszej Sesji, podziękował wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził, że zamyka obrady dwudziestej pierwszej Sesji Rady Miejskiej.


Protokółowała : Przewodniczący Rady

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2009-05-04 08:13
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2009-08-31 11:35

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 914
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-08-31 12:12

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2559467
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-01-11 12:37

Stopka strony