Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

    Zarządzenie Nr 15/09
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 15.06.2009 r

W sprawie: składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy Miejsko - Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Dobrzyniu nad Wisłą.
Na podstawie art. 19 ust. 4ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590) oraz art. . 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1531 ze zm.).
Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
zarządza, co następuje:
§1.
Tworzy się Miejsko - Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej „Zespołem", jako organ pomocniczy Burmistrza odpowiedzialny za zapewnienie wykonania zadań zarządzania kryzysowego na terenie miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą.
§2
1.    W skład Zespołu wchodzą:
1)    Burmistrz Miasta i Gminy - przewodniczący zespołu;
2)    Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy- z-ca przewodniczącego zespołu;
3)    Członkowie stałej grupy roboczej:
a.    Podinspektor ds. ZK i OC;
b.    Sekretarz Miasta i Gminy;
c.    Komendant Gminny OSP;
d.    Komendant Posterunku Policji;
e.    Lekarz weterynarii;
4)    Oraz członkowie grupy roboczej powoływani w zależności od bieżących
potrzeb i sytuacji;
a.    Kierownik MOPS;
b.    Skarbnik Miasta i Gminy;
c.    Komendant Gminnej Formacji Obrony Cywilnej;
d.    Kierownicy referatów urzędu;
e.    Wybrani pracownicy urzędu;
f.    Dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy;
g.    Przedstawiciele służby zdrowia;
h.    Przedstawiciele zespolonych służb, inspekcji i straży;
i.    Przedstawiciele społecznych organizacji ratowniczych.
2.    W skład Zespołu mogą wchodzić także inne osoby zaproszone przez
Przewodniczącego Zespołu.
§3

Grupa robocza Zespołu odpowiada w szczególności za realizację zadań:
1)    Ocenę występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;
2)    Przygotowanie propozycji działań i przedstawienie Burmistrzowi wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w planie reagowania kryzysowego miasta i gminy;
3)    Przekazywanie do publicznej wiadomości informacji związanych z zagrożeniami;
4)    Opiniowanie miejsko gminnego planu reagowania kryzysowego.
§4

1.    Zastępca Przewodniczącego Zespołu odpowiedzialny jest za organizację bieżącej pracy Zespołu.
2.    W warunkach sytuacji kryzysowej lub zagrożenia wystąpienia sytuacji kryzysowej, na polecenie Przewodniczącego Zespołu, a w przypadku jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego, wskazani kierownicy referatów Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą są odpowiedzialni za realizację zadań określonych w Miejsko gminnym Planie Reagowania Kryzysowego, niezbędnych do zabezpieczenia warunków do sprawnego rozwinięci i funkcjonowania Zespołu oraz oddelegowania pracowników do zabezpieczenia prac Zespołu w zakresie i terminie określonym przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę.
§5

W ramach Miejsko Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego mogą być powoływane „Zespoły problemowe" w celu realizacji konkretnego przedsięwzięcia z zakresu wykonania zadań zarządzania kryzysowego.

§6

Komórką planistyczną, monitorującą, koordynującą i przygotowującą dane dla MGZZK jest pracownik ds. ZK i OC wykorzystujący w tym zakresie posiadane środki.
§7

Miejscem pracy Zespołu są pomieszczenia Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą wskazane przez Przewodniczącego Zespołu. W przypadku niemożności pracy Zespołu w obiekcie Urzędu, funkcje obiektu zastępczego przyjmuje w zależności od decyzji Przewodniczącego punkt kontaktowy znajdujący się
 

w służbach dyżurnych przy Posterunku Policji w Dobrzyniu nad Wisłą lub Posterunek Alarmowy OSP w Dobrzyniu nad Wisłą gdzie jest całodobowa służba dyżurna.
§8

1.    Przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego nieobecności zastępca Przewodniczącego zwołuje posiedzenie wskazując czas, miejsce, tematykę posiedzenia oraz osoby przewidziane do uczestnictwa.
2.    W warunkach wystąpienia sytuacji kryzysowej Przewodniczący Zespołu a w przypadku jego nieobecności zastępca Przewodniczącego Zespołu może zdecydować o funkcjonowaniu Zespołu w systemie ciągłym.
§9

Traci moc Zarządzenie Nr 4/99 Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 września 1999 roku w sprawie powołania Miejsko - Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego w Dobrzyniu nad Wisłą.
§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2009-07-28 00:09

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 745
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-07-28 00:09

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2605302
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-02-16 15:08

Stopka strony