Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr IX/2011

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 26 sierpnia 2011 roku

 

Sesję rozpoczęto o godzinie dziesiątej, zakończono, o godz. czternastej.
Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą,
ul. Szkolna 1.

Otwierając obrady dziewiątej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Henryk Domeradzki stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W obradach uczestniczyło: 15 radnych, 24 przewodniczących rad sołeckich, kierownictwo urzędu miasta i gminy oraz  goście zaproszeni.

(listy obecności stanowią załączniki od nr 1 do nr 2 do niniejszego protokółu).
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował radnych, że w biurze rady wyłożony był protokół z obrad ósmej Sesji Rady Miejskiej i spytał czy są uwagi. Zastrzeżeń nie wniesiono w związku, z czym zarządził głosowanie nad przyjęciem protokółu. Rada większością 14 głosami – za, przy 1 wstrz. przyjęła protokół ósmej Sesji.

Następnie przewodniczący Rady Miejskiej odczytał proponowany porządek obrad,
po czym spytał czy są propozycje zmian do porządku obrad. Zmian nie zgłoszono.

do punktu 2

Informację o pracy organu wykonawczego i pracy urzędu przedstawił z-ca Burmistrza Ryszard Bartoszewski.

/ treść informacji, jako załącznik do protokółu/

Pytań brak

 

do punktu 3

 

Pan Krzysztof Baranowski – Starosta Lipnowski. Witam Państwa bardzo serdecznie
i dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą sesję Chciałem państwu przybliżyć, czym się faktycznie powiat, jakie ma wydatki i co przekazuje dla waszej gminy. Zacznę od tego, co nurtuje najbardziej mieszkańców, czyli sytuacji szpitala lipnowskiego. Pamiętacie Państwo, jakie duże szpital ma zadłużenie. Uruchomiony został kredyt na spłatę zadłużenia, który będzie spłacany przez 17 lat. W tym roku nasze dochody wynoszą prawie 65 mln złotych. Mogę się pochwalić, że po 7 miesiącach zamykamy dochody do wydatków nadwyżką ok. 4 mln złotych. W tym roku zrobiliśmy budżet zrównoważony, czyli nie przewidujemy żadnego kredytowania. Jeśli chodzi o wydatki to pozycją największą jest oświata kwota wynosi 17.500,000,00 zł. Wiecie Państwo, ze na waszym terenie znajduje się również szkoła finansowana z naszego budżetu jest to Zespół Szkół w Dobrzyniu.

Również taką istotną pozycją, jeśli chodzi o wydatki to są inwestycje związane z modernizacją dróg. W tym roku ta pozycja wynosi 9 mln zł. Realizujemy ponad 4 km drogi / 2 km jest w gminie Dobrzyń i 2km w gminie Wielgie/ zakończenie tej inwestycji przewidziane jest na koniec września/, jest to jedna z poważniejszych inwestycji. Wydatki nasze wiążą się również z utrzymaniem urzędów takich jak: urząd pracy, policja, straż, sanepid i innych instytucji.

W przyszłym roku planujemy założenie chodnika w Chalinie. Przyznam się, że jest to w dużej mierze zasługa Pani radnej z Chalina, która bardzo o to zabiegała. Jeśli jesteśmy przy chodnikach to chcę powiedzieć Panu Burmistrzowi i Państwu, że sfinansuję zakup kostki brukowej do położenia przy Astro-Bazie. Już wydałem polecenie i zostanie dostarczone 200m, a pan natomiast da siły robocze, w celu wykonania tych prac. Muszę się jeszcze pochwalić wysokim poziomem kształcenia młodzieży, od kilku lat jesteśmy w czołówce, jeśli chodzi o zdawalność matur. W ubiegłym roku mieliśmy trzecie miejsce w województwie. Tak, więc trzeba również inwestować w młodzież. Nie zapominamy również o strażach, finansujemy orkiestrę strażacką, a także utrzymujemy zabytki gdzie w tym roku przeznaczyliśmy na ten cel 230.000 zł. Ruszyła budowa Komendy Powiatowej Policji jedynej w kraju gdzie w budżecie na ten cel zabezpieczono 19 mln zł w drodze przetargu koszt tej budowy wyniósł 13 mln zł. Budowa zostanie zakończona do końca przyszłego roku. Staramy się sobie radzić i wspomagać jeszcze inne urzędy w określonych działaniach. Jeśli będziecie mieli Państwo wnioski dot. załatwienia lub pomocy w określonych sprawach proszę to kierować na piśmie z reguły staram się je załatwiać pozytywnie oczywiście w miarę możliwości. W budżecie jest taka pozycja jak dochody własne. To powiat decyduje, na jaki cel te pieniądze maja być przeznaczone. Największą pozycją jest kwota od osób fizycznych
i wynosi 4. 600.000,00 zł, następna kwota to opłaty komunikacyjne to kwota ok. 1.500.000, 00 zł, umowy najmu, dzierżawy. Mamy również ok. 80.000 zł z tzw. CIT-u, czyli od przedsiębiorców. Dziękuję.

Wanda Hetflajsz- radna. Dlaczego chodniki, które tak wszędzie się budują omijają Krojczyn przy szkole?

Krzysztof Baranowski – Starosta Lipnowski. Właścicielem drogi wojewódzkiej, która przebiega przez Krojczyn jest Zarząd Dróg Wojewódzkich. Zadeklarowałem się pomóc przeforsować ewentualnie sprawy dot. rozmów na ten temat z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich, ponieważ tyle mogę pomóc to nie są moje kompetencje. Ja zarządzam drogami powiatowymi.

Teresa Orbaczewska- radna.  Przyjęłam ze zrozumieniem to, co Pan powiedział mam nie mielić językiem w związku z tym moja wypowiedź będzie krótka. Szpiegowo położone jest między drogą powiatową, wojewódzką i gminną. Mam odpowiedź na złożone pisma
w sprawie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu. Póki, co mieszkańcy finansują to z funduszu sołeckiego i jak Pan sobie zdaje sprawę jest to mizerny fundusz zakładając, że wieś jest zbudować 2 m rocznie chodnika. To natomiast nie jest tempo zadawalające. Być może położenie tej miejscowości jest nieszczęśliwe i trzy podmioty nie mogą się dogadać. Bezpieczeństwo na tym skrzyżowaniu powinno stanowić priorytet. Mówił Pan Panie Starosto również o również o podatku od osób fizycznych ja też się kwalifikuje, do jako osoba fizyczna do tego podatku w kwocie 4.600.000,00 zł ja również wchodzę w skład tego podatku, była mowa również o podatku CIT od przedsiębiorstw ośmielę się powiedzieć, że reprezentuję małe firmy rodzinne, które głownie generują to, co dla państwa jest istotne i bezcenne, a więc pieniądze, których dużo się mówi, a mało robi. W związku z tym oczekuje odpowiedzi na dwa pytania:

1. Co w kierunku rozwiązania bezpieczeństwa skrzyżowania we wsi Szpiegowo?

2. Co w kierunku utrzymania małych firm rodzinnych regenerują tak jak powiedziałam znaczny dochód Państwa?

Starosta Lipnowski – odpowiem na pytanie drugi. Jeśli wymieniłem kwotę 80.000 zł to nie powie mi Pani, że jest to rewelacyjna kwota. Teraz odpowiem pierwsze Pani radnej pytanie. Adresatem splotu tych dróg / skrzyżowania / jest Zarząd Dróg Wojewódzkich i Marszałek. My, jako powiat kończymy bieg tej drogi przy drodze wojewódzkiej. Aby rozmawiać o przebudowie tego skrzyżowania to przede wszystkim musi zgodę wyrazić właśnie Zarząd Dróg Wojewódzkich, który z tego, co wiem nie ma środków finansowych na ten cel. My możemy wspomóc pewne działanie, jeżeli zarząd dróg wojewódzkich się zdecyduje tylkona zasadzie porozumienia. To jest tak jak z gruntami, własność jest najważniejsza.
Ja nie mogę wejść na własność sąsiada bez jego zgody. Ja mogę tylko popierać te zamierzenia. Podchodzę do wszystkich działań rzeczywiście i nie będę składał obietnic bez pokrycia. Proszę wystosować stosowne pismo do Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich, który podległy jest Marszałkowi Województwa czy będzie tym problemem mógł się zająć, jeżeli wyrazi zgodę ja do tego się dołożę.

Kazimierz Janecki – radny. Chciałem podziękować Panu Staroście za zakup strojów sportowych (dresy dla dzieci).

W tym roku dotację otrzymały 3 jednostki OSP, za co również serdecznie dziękuję.

Teresa Orbaczewska- radna. Nadal mi Pan Starosta nie odpowiedział na temat małych firm rodzinnych. Takie stanowisko, jako zajmujecie jest krzywdzące dla tych małych firm. Te firmy zatrudniają kilkadziesiąt osób jednak z każdym dniem mają się coraz gorzej. Nie sztuką jest zamknąć firmę. Nie interesuje mnie gdzie pieniądze z Urzędu Skarbowego są przekazywane.

Powinno to być również ambicją dla władz, aby tym firmom pomóc szczególnie małym. Goście przyjeżdżający do Szpiegowa, a jest ich ok. 10.000 w ciągu roku również oceniają władze widząc, co jest robione. Nieraz mały gest czy znaczek przy drodze jest bardzo ważną rzeczą. Mówił Pan o własności, która jest tak ważna.  Co w takim razie z chodnikiem w Szpiegowie, który ze względu na firmy tam prosperujące w alei lipowej nie pozwalają mieszkańcom i dzieciom bezpiecznie przejść do szkoły? W związku z tym, że jest to grunt starostwa proszę o odpowiedź.

Starosta Lipnowski – Od tego żeby się w Polsce dobrze działo jest rząd. Proszę mi nie mówić, że Starostwo nie dba o małych przedsiębiorców. W roku 2010 powiat udzielił 250 dotacji po 20.000 zł dotacji, aby ludzie bezrobotni mogli otworzyć swój biznes. Na terenie powiatu mam kilkuset przedsiębiorców i bardzo dobrze mi się z nimi współpracuje. Gdyby tak mnie postrzegali przedsiębiorcy jak Pani mówi to np. nie wspomagaliby starosty wpłatami na dożynki powiatowe w kwotach 2000-3000 zł. Ja mam dobre mniemanie o współpracy z przedsiębiorcami. Osoby fizyczne, rolnicy, przedsiębiorcy są w naszym powiecie na równi traktowani i naszym zadaniem, jako powiatu jest to, aby ich wspierać. Natomiast Warszawa jest od tego, aby w naszym kraju żyło się lepiej. Ustawodawca ma pewne instrumenty, których może użyć.

 

do punktu 4 p-pkt „a”

 

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2011 omówiła Pani Celina Witkowska – Skarbnik.

Dochody

Zwiększenie – 986.863,00 zł

- 34.000,00 zł – wpływy z różnych opłat – administracja

- 16.000,00 zł – wpływy z różnych dochodów – administracja

- 8.500,00 zł – dotacja celowa z powiatu dla OSP

- 63.858,00 zł – podatek od nieruchomości / wpływy od osób prawnych /

- 13.000,00 zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

- 18.319,00 zł – podatek dochodowy od osób prawnych

- 2.605,00 zł – wpłaty rodziców na przedszkole

- 1.000,00 zł dotacja ze Związku Miast Nadwiślańskich

- 529.581,00 zł – zwrot dotacji z 2010 roku – „Budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w Dobrzyniu nad Wisłą / zad. 1,2/ zewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej”

- 300.000,00 zł – zwrot dotacji z 2010 roku – „Remont stadionu sportowego w Dobrzyniu nad Wisłą – odprowadzenie wód drenażowych oraz płyta boiska”

Wydatki

Dochody przeznacza się na następujące zadania:

- naprawa przepustu drogowego w Glewie – 1.500,00 zł

- bieżące naprawy pomostu i plaży w Chalinie – 1.000,00 zł

- diety dla radnych 27.000,00 zł

- dotacja celowa z powiatu dla OSP – 8.500,0 zł

1. OSP w Dobrzyniu nad Wisłą na sfinansowanie strażnicy – 1.000,00 zł

2. OSP w Płomianach na zakup specjalistycznego sprzętu pożarniczego – 5.000,00 zł

3. OSP w Krojczynie na dofinansowanie remontu i modernizacji strażnicy – 2.500,00 zł

- zwiększenie wydatków na koszty komornicze – 2.000,00 zł

- odsetki od pożyczek i kredytów – 200.000,00 zł

- malowanie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Krojczynie – 5.000,00 zł

- wpłaty rodziców przeznaczono na wydatki rzeczowe w przedszkolu – 2.605,00 zł

- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych – 858, 00 zł

- dotacje ze Związku Miast Nadwiślańskich przeznaczona na wycieczkę dla dzieci z najuboższych rodzin – 1.000 zł

- zakup pompy do oczyszczalni ścieków w Dobrzyniu nad Wisłą – 15.000,00 zł

- dopłata do utrzymania toalety miejskiej – 1.000,00 zł

Przeniesienie 20.000,00 zł z wydatków rzeczowych w administracji na zakup przystanków autobusowych. Pozostałe przeniesienia między paragrafami spowodowane są zwiększeniem wydatków w trakcie realizacji budżetu.

Kazimierz Janecki- radny. Odsetki od pożyczek i kredytów aż 200.000 zł. Czy nie można by się sprężyć i spłacić ten kredyt wcześniej?

Witkowska Celina – nie jesteśmy w stanie spłacić tych kredytów, ponieważ jest potrzeba ponad 7.000.000,00 zł.

Wioletta Zajączkowska – radna. Co to są komisje kwalifikacyjne? Dlaczego wydajemy te pieniądze na skład tych komisji?

Grzegorz Mazurek - Dyrektor ZOS. Jest coś takiego jak awans zawodowy nauczycieli.
W związku z tym musi być powołana komisja w celu przeprowadzenia takiego awansu.

Komisji nikt nie powołuje jak się chce tylko to wynika z rozporządzenia.

Teresa Orbaczewska – radna. Mam pytanie w sprawie naprawy przepust drogowego w Glewie, kwota -1500, 00 zł. Uważam, że powinniśmy traktować wszystkich poważnie, mam pismo z odpowiedzią, że przepusty są w gestii utrzymania właścicieli gruntów lub ich użytkowników zgodnie z art. 30 o drogach publicznych.

Mierzejewski Mirosław- radny. Było to przedmiotem rozmów na komisji rolnictwa. Była taka sytuacja, że droga była wybudowana, a przepust nie był zaprojektowany i to był błąd, który teraz musimy sfinansować.

Pruchniewska Maria- radna. Czy cała komisja egzaminacyjna otrzymuje diety czy tylko eksperci?

Grzegorz Mazurek- Dyrektor ZOS. tak cała komisja otrzymuje diety.

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady miejskiej odczytał projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2011 i zarządził głosowanie.

Ustawowy skład rady – 15 radnych, obecnych – 15

 

Wyniki głosowania:

Za- 12

Przeciw-0

Wstrz.-3

 

do punktu 4 p-pkt „b”

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2011-2018 omówiła Pani Celina Witkowska – Skarbnik.

Projekt dotyczy zmiany załącznika nr 1 tejże uchwały. Zmiany polegają na dostosowaniu kwot do uchwały zmieniającej budżet.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.

Ustawowy skład rady – 15 radnych, obecnych - 15

Wyniki głosowania

Za-12

Przeciw-0

Wstrz.-3

 

do punktu 4 p-pkt „c”

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/129/05 z dnia 24 czerwca 2005 roku określającej zasady sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i gminy Dobrzyń nad wisła oraz ustalenia wykazu nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, w których znajdują się lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży, zmienionej uchwała nr V/23/07 z dnia 29 marca 2007 roku omówiła Pani Zofia Jóźwiak- Kierownik referatu ds. gospodarki mieszkaniowej.

Zajączkowska Wioletta – radna. Po zapoznaniu się z treścią uchwały wcześniejszej dot. zasad sprzedaży lokali mieszkalnych ja miałabym wniosek o zmianę zasad sprzedaży tych mieszkań dot. zmiany, §8 pkt 2, który dotyczy rozłożenia na raty wykupu mieszkań / są to trzy raty /. W związku z tym, że sytuacja finansowa większości rodzin jest dość trudna uważam, że powinniśmy dać szansę wykupu wszystkim i zwiększyć ilość tych rat nawet do 10. Uważam, że byłaby to stosowna zmiana. Jeszcze jedna uwaga, a mianowicie dot.§3 zgodnie z gospodarką o sprzedaży mieszkań gmina nie ma prawa przerzucać kosztów wyceny mieszkań na kupującego. Tak, więc nie rozumiem, dlaczego jest zapis mówiący o tym, że koszty wyceny ponosi kupujący.

Radca prawny – takie uchwały obowiązują we wszystkich gminach, które znam. Koszty wyceny na podstawie protokołu uzgodnień są pokrywane przez nabywcę.

Wioletta Zajączkowska – radna. Rozumiem, że jeżeli kupujący z tym się nie zgadza gmina sama pokrywa koszty wyceny.

Radca prawny. Gdyby tak było to tak, ale gmina może zrobić jeszcze coś innego i nie sprzedawać tego lokalu. W wielu wypadkach gminy powstrzymują się od sprzedaży właśnie ze względu na koszty wyceny. Wszystkie uchwały kontroluje nadzór wojewody i póki, co w takiej formie one obowiązują.

Wioletta Zajączkowska – radna. Tak, więc jeżeli damy dostępną możliwość wykupu dla wszystkich zainteresowanych to wówczas liczba zainteresowanych się zwiększy i mieszkania zostaną sprzedane, powstaną wspólnoty mieszkaniowe i ten problem nie będzie nas dotyczył.

Radca prawny – teoretycznie tak, ale rzeczywistość będzie taka, że będzie ruch w ośrodku pomocy z racji wyższych kosztów ponoszonych z utrzymaniem mieszkania.

Maria Pruchniewska – radna. Osoby, które kupują mieszkania wiedzą, jakie są koszty i nikt do tej pory nie zgłaszał się do Pana Burmistrza uwag w tej sprawie.

Wanda Hetflajsz- radna. Uważam, że już bonifikata jest ulgą. Są tacy, których stać na wykup i są cwani.

Stworzyć budynek socjalny i skumulować wszystkich zalegających z płatnościami w tymże budynku. W związku z tym, że są pewne nieścisłości w projekcie uchwały zgłoszony został wniosek za wycofaniem uchwały i przedyskutowaniem jeszcze raz tego projektu na komisji budżetu.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie w sprawie wniosku.

Głosowanie:

Za- 7

Przeciw-4

Wstrz.-3

Uchwała została przekazana do ponownej analizy przez komisję budżetu.

 

do punktu 4 p-p-kt „d”


Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w Przedszkolu Samorządowym im. Kubusia Puchatka w Dobrzyniu nad Wisłą– omówił Grzegorz Mazurek – Dyrektor ZOS.

Świadczenia w Przedszkolu Samorządowym im. Kubusia Puchatka zwanym dalej przedszkolem, w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, o której mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) są realizowane bezpłatnie, w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach 800 - 1300.

Świadczenia wykraczające poza podstawę programową, o której mowa w § 1, obejmujące realizację zadań wychowawczych, opiekuńczych, dydaktycznych
i terapeutycznych ponad 5 godzin dziennie są odpłatne.

Świadczenia te obejmują:                                        

1) gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój umysłowy dziecka;

2) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka;

3) zajęcia plastyczne, muzyczne i ekologiczne rozwijające zdolności zainteresowania dzieci;

4) zajęcia terapeutyczne;

5) zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych

    konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych;

6) nadzór nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych i grupowych

    zabaw w pomieszczeniach i na zewnątrz.

Ustala się opłaty miesięczne za świadczenie w przedszkolu określone 2 pkt. 1-6
w wysokości: 1, 60
zł. za każdą rozpoczętą godzinę świadczenia.

Opłatę miesięczną ustala się na podstawie stawki godzinowej określonej w ust. 1 oraz liczby godzin, w czasie których dziecko korzystało ze świadczeń określonych w § 1 pkt 2.

Ustala się ulgi w opłacie, określonej w § 2 ust. 3 w wysokości 25% na drugie dziecko
z rodziny oraz 50 % na trzecie i kolejne dziecko z rodziny
.                                                                                                        

Wanda Hetflajsz – radna. Czy 5 godz. objęte są dzieci w wieku przedszkolnym programem czy wszystkie?

Grzegorz Mazurek – Dyrektor ZOS. Objęte są wszystkie dzieci.

Maria Pruchniewska – radna. 1,60 zł w stosunku do poprzedniej opłaty jak procentowo wygląda podwyżka?

Grzegorz Mazurek- Dyrektor ZOS. Do tej pory było tak, że za dzieci które przebywały 6-7 godz. rodzice płacili 45, 00 zł m-nie, natomiast za dzieci, które przebywały od 8-9 godz. rodzice płacili 60 zł m-nie. Średnia podwyżka wyniosła od 0, 90gr- 1, 00 zł.

Maria Pruchniewska – radna. Jeżeli do przedszkola uczęszcza więcej dzieci niż jedno czy takie dzieci mają zniżkę bo w projekcie tego nie ma.

Grzegorz Mazurek – Dyrektor ZOS. Nie ma bo to nie jest obligatoryjne. Można coś takiego przyjąć i zapisać w uchwale, niektóre gminy to praktykują.

Teresa Orbaczewska- radna. Przy ustaleniu tej stawki na 45 dzieci jak się zwiększają koszty?

Ewa Statkiewicz – Dyrektor Przedszkola. Będzie to uzależnione od tego ile godzin dziecko będzie przebywało w przedszkolu.

Wioletta Zajączkowska- radna. Czy my możemy ustalić stawkę godzin taką za ile godzin dziecko będzie przebywało?

Grzegorz Mazurek- Dyrektor ZOS. Ja również byłem za tym aby jednolita kwota ustalić odpłatność. Analizując jednak uwagi rozstrzygnięć nadzoru w tej kwestii jest to błędem
i dlatego nie chciałem tego powielać. Jest zapis, że opłata jest pobierana za odbyte godziny.

Wioletta Zajączkowska – radna. W Dobrzyniu powstały oddziały 5-latków.  Jedne w szkole podstawowej, drugi w przedszkolu. Rozumiem, że w przedszkolu są dzieci tylko pracujących rodziców, a w szkole niepracujących.

Grzegorz Mazurek- Dyrektor ZOS. Niekoniecznie, są to bardzo trudne sprawy do rozwiązania ponieważ przedszkole ma ograniczone możliwości lokalowe.

Wioletta Zajączkowska- radna, czy regulamin może być tak zmieniony, aby w przedszkolu były dzieci rodziców pracujących.  

Statkiewicz Ewa – Dyrektor Przedszkola, regulamin jest w gestii organu prowadzącego jeśli będą takie zapisy to ja się dostosuję.

Maria Pruchniewska- radna. Do regulaminu wskazane jest wprowadzenie zniżki dla rodziców dzieci gdzie do przedszkola chodzi więcej niż jedno, ponieważ stawka godz. w stosunku do tych zmian jest dość wysoka. Tak sobie wyliczyłam, że jest to prawie 100% podwyżki jest to naprawdę dużo.

Kazimierz Janecki- radny. Powinniśmy poważnie podejść poważnie do tej sprawy. Mnie nie interesują inne gminy. Ja się pofatygowałem i policzyłem, że do jednego dziecka dopłacamy 10.000 zł. Natomiast kwota 12.000 zł od 45 dzieci w ciągu roku to jest śmieszna kwota.

Wracam do tego co było na komisji budżetu. Zupełnie inne ustalenia. Miały być kwoty 80, 00 zł i 100, 00 zł. Ja policzyłem sobie, że przy stawce 1, 60 zł byłaby to kwota 64 zł. wszystkim rozdajemy prezenty. Najłatwiej jest rządzić nie swoimi pieniędzmi. Stawiam konkretny wniosek najniższa stawka za godzinę to 2, 00 zł i to daje w ciągu miesiąca kwotę 80, 00 zł. Nie powinno być inaczej. Trzeba konkretnie tymi sprawami się zająć i nie cofać się do tyłu. Musimy dbać o wszystko co jest na terenie naszej gminy.

Teresa Orbaczewska- radna. Nie rozumiem skąd się wzięła kwota 1.60 zł. Uważam, że dyskusja na komisji budżetu nie powinna mieć miejsca ponieważ udział w tej sprawie powinny brać osoby, które ze szkolnictwem są związane. Zostawmy tak jak było, albo zmienimy tak, żeby były dochody i jednocześnie oszczędności.

Wanda Hetflajsz- radna słyszę, że trzeba pomóc tym rodzicom, którzy mają więcej niż jedno dziecko. Nie można tworzyć czegoś skutecznie bo dzieci są wszystkie jednakowe.
W Krojczynie rodzice są postawieni pod ścianą bo tam są duże większe opłaty, ale płacą bo nie mają wyjścia.

Głosowanie:

Za- 1

Przeciw- 10

Wstrz-4

Maria Pruchniewska- radna zaproponowała 25% na drugie dziecko z rodziny oraz 50% na trzecie i kolejne.

Głosowanie:

Za-13

Przeciw-1

Wstrz.-1

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały po zmianach (obecnych 14 radnych).

Za- 13

Przeciw-1

Wstrz.-0

 

do punktu 6

 

Mierzejewski Mirosław- radny. Komisja Rolnictwa uchwaliła projekt w kolejności budowy dróg:

1. Położenie nawierzchni w Płomianach i Kisielewie.

2. Budowa nowej drogi Wierznica- Kochoń.

3. Przebudowa drogi gminnej Szpiegowo- Glewo.

4. Naprawa ulicy Słowackiego.

5. Naprawa drogi Mokówko- Chalin.

Maria Pruchniewska- radna. Co z ulicą Licealną? Tam gdzie jest Astro-Baza.

Mirosław Mierzejewski – radny. To jest tylko propozycja Komisji Rolnictwa.

Złożone zostały wnioski w sprawie:

Wanda Hetflajsz – radna, naprawa pobocza przy figurze w Krojczynie.

Wioletta Zajączkowska – radna, zabudowa przystanku autobusowego w Chalinie, usunięcie konarów, korzeni przywiezionych do Chalina z budowy drogi Lenie Wielkie-Kamienica, podłączenie do sieci wodociągowej mieszkańców Chudzewa / trzy osoby /, udrożnienie rowu melioracyjnego przy drodze powiatowej Chalin- Chudzewo

Mirosław Mierzejewski – radny, wyjaśnić własność drogi przez las z kol. Chalin, podcięcie gałęzi przy pomniku pomordowanych w Łagiewnikach.

Kazimierz Janecki – radny, zabudowa barierki na chodniku na wys. P. Lucjana Kluczyńskiego, położenie dywanika asf. na ul. Słowackiego, Mickiewicza, Plac Wolności, Lipnowska. 

Kazimierz Rutkowski – sołtys sołectwa Szpiegowo, naprawa przepustu drogowego przy figurze Szpiegowo-Kisielewo, zabudowa zatoczki przy przystanku autobusowym Szpiegowo II.

Krzysztof Żuchowski – sołtys sołectwa Kisielewo, naprawa mostku na rzece Betlęwiance.

Przemysław Lewandowski – sołtys sołectwa Wierznica, zebranie pobocza przy drodze Wierznica-Płomiany, udrożnienie przepustu drogowego od. P. Smerczaka do p. Adamowicza

Ludomir Bylicki – radny, naprawa oświetlenia w Zbyszewie

Kazimierz Janecki- proszę konkretnie załatwić sprawę samochodu do DCSiT i sfinansować do Michałkowa samochód strażacki w zamian. Chcę, aby była już konkretna decyzja.

Stanisław Niekraś – Dyrektor DCSiT

Odnosząc się do zakupu samochodu. Chcę powiedzieć, że młodzież Dobrzynia nad Wisłą ma dostęp nieograniczony, natomiast młodzież z terenu gminy ma na pewno problem jeżeli chodzi o dojazd do DCSiT w związku z tym samochód jest niezbędny aby dzieci i młodzież mogły dojechać.

Teresa Orbaczewska – radna.

Trzeba wrócić do korzeni tego problemu.

1. Czy potrzebny jest samochód do DCSiT?

2 Czy jest potrzebny samochód do straży?

Maria Pruchniewska- radna. Byłam za tym, aby kupić samochód. Pytanie jest – Czy stać jest nas na to, aby wziąć w leasing samochód.

Rada nie wyraziła zgody na przekazanie samochodu z Michałkowa do DCSiT
w 2012r. do budżetu zaplanować zakup samochodu 18-20 osobowego do DCSiT.

Krystyna Pawłowska- kierownik MGOPS poinformowała zebranych o zasadach składania wniosków dot. przymrozków.

 

 do punktu 7

 

Przewodniczący Rady – Henryk Domeradzki kończąc obrady dziewiątej Sesji, podziękował wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził, że zamyka obrady dziewiątej Sesji Rady Miejskiej.

 


Protokółowała                                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej

Renata Kwiatkowska                                                                                   Henryk Domeradzki

 

drukuj ()

  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-07-11 11:54
  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-09-19 07:55

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 381
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-09-19 07:55

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2615862
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-02-20 13:37

Stopka strony