Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr F.N.0050.9.2014

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

Z dnia 31 marca 2014 roku

w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania łącznego sprawozdania finansowego Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm., § 20 ust. 1-4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 289) oraz art. 51 ust. 2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§1

 1. Sprawozdanie finansowe Gminy Dobrzyń nad Wisłą składa się z:
  1. Bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
  2. Łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych,
  3. Łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych,
  4. Łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych.
 2. Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego sporządza kierownik jednostki.

§2

 1. Sprawozdanie finansowe samorządowych jednostek budżetowych, w informacjach uzupełniających, powinno zawierać:
  1. Kwoty wynikające z wzajemnych rozliczeń między jednostkami.
 2. Ustala się wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi w zakresie podlegającym wyłączeniu w łącznym sprawozdaniu finansowym obejmujący:
  1. Nie zapłacone należności i zobowiązania oraz inne rachunki o podobnym charakterze,
  2. Przychody i koszty operacji gospodarczych,
  3. Zmiany funduszu z tytułu przekazania i otrzymania środków trwałych.
 3. Kwoty wynikające ze wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi podlegają ewidencji księgowej na koncie pozabilansowym 976 – „Wzajemne rozliczenia między jednostkami”.
 4. Jednostki budżetowe będące podatnikiem podatku od towarów i usług w zakresie wzajemnych rozliczeń ewidencjonują kwoty netto.
 5. Ustala się wzory dokumentów dotyczących wzajemnych rozliczeń pomiędzy samorządowymi jednostkami budżetowymi Gminy Dobrzyń nad Wisłą:
  1. Arkusz wzajemnych wyłączeń do bilansu w zakresie należności i zobowiązań – załącznik Nr 1 do zarządzenia,
  2. Arkusz wzajemnych wyłączeń do rachunku zysków i strat – załącznik Nr 2 do zarządzenia,
  3. Arkusz wzajemnych wyłączeń do zestawienia zmian w funduszu – załącznik Nr 3 do zarządzenia,
  4. Arkusz łącznych wzajemnych wyłączeń – załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§3

 1. Łączne sprawozdanie finansowe obejmuje dane wynikające ze sprawozdań finansowych samorządowych jednostek budżetowych.
 2. Przy sporządzaniu łącznego sprawozdania finansowego jednostek budżetowych należy dokonać korekty i wyłączeń w celu wyeliminowania wzajemnych zdarzeń gospodarczych.
 3. Nie dokonuje się wzajemnych wyłączeń, jeżeli zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, nie wywierają istotnego wpływu na przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego.
 4. Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy o rachunkowości ustala się próg istotności przy sporządzaniu bilansu łącznego na poziomie 0,9% sumy bilansowej.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz kierownikom samorządowych jednostek budżetowych.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzonych na dany rok.

 

Załącznik Nr 1

Arkusz wzajemnych wyłączeń do bilansu

Konto 976 – „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Wn Należności

Aktywa bilansu

Lp.

Tytuł należności

Kwota netto

Podatek VAT

Kwota brutto

Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga:

Wzajemne należności podlegające wyłączeniu to takie, które nie zostały zapłacone na dzień 31 grudnia danego roku.

 

Konto 976 – „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Ma Zobowiązania

Pasywa bilansu

Lp.

Tytuł zobowiązania

Kwota netto

Podatek VAT

Kwota brutto

Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga:

Wzajemne zobowiązania podlegające wyłączeniu to takie, które nie zostały zapłacone na dzień 31 grudnia danego roku.

 

Załącznik Nr 2

Arkusz wzajemnych wyłączeń do rachunku zysków i strat

Konto 976 – „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Ma przychód

Lp.

Tytuł przychodu

Kwota netto

Podatek VAT

Kwota brutto

Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga:

Wzajemne przychody podlegające wyłączeniu stanowią przychody za okres od 1 stycznia danego roku do 31 grudnia danego roku.

 

Konto 976 – „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Wn koszty

Lp.

Tytuł kosztu

Kwota netto

Podatek VAT

Kwota brutto

Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga:

Wzajemne koszty podlegające wyłączeniu stanowią koszty za okres od 1 stycznia danego roku 31 grudnia danego roku.

 

Załącznik Nr 3

Arkusz wzajemnych wyłączeń do zestawienia zmian w funduszu

Konto 976 – „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Wn Zmniejszenia funduszu

Lp.

Wyszczególnienie środków trwałych przekazanych

Wartość początkowa środka trwałego

Dotychczasowe umorzenie

Nie umorzona wartość środka trwałego (wartość bilansowa)

Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konto 976 – „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Ma Zwiększenia funduszu

Pasywa bilansu

Lp.

Wyszczególnienie środków trwałych Otrzymanych

Wartość początkowa środka trwałego

Dotychczasowe umorzenie

Nie umorzona wartość środka trwałego (wartość bilansowa)

Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 4

Arkusze łącznych wzajemnych wyłączeń

Łączny bilans po wyłączeniach

Poz. Bilansu

Wyszczególnienie

Sprawozdanie jednostki A ZOS

Sprawozdanie jednostki  B MGOPS

Sprawozdanie jednostki C DCSiT

Sprawozdanie jednostki D UMiG

Zsumowane pozycje (kol. 3 + kol. 4 + kol. 5 + kol. 6)

Wyłączenia

Sprawozdanie łączne z wyłączeniami (kol. 7 – kol. 8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Aktywa bilansu

A.

Aktywa trwałe, w tym

 

 

 

 

 

 

 

A.II.1.

Środki trwałe, w tym:

 

 

 

 

 

 

 

A.II.1.3

Urządzenia techniczne i maszyny

 

 

 

 

 

 

 

Suma aktywów

 

 

 

 

 

 

 

Pasywa bilansu

A.

Fundusz

 

 

 

 

 

 

 

I.

Fundusz jednostki

 

 

 

 

 

 

 

II.

Wynik finansowy

 

 

 

 

 

 

 

C.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązano, w tym:

 

 

 

 

 

 

 

II.

Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:

 

 

 

 

 

 

 

1.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

 

 

 

 

 

 

 

Suma pasywów

 

 

 

 

 

 

 

 

Łączny rachunek zysków i strat po wyłączeniach

Poz. R-ku zysków i strat

Wyszczególnienie

Sprawozdanie jednostki ZOS

Sprawozdanie jednostki  MGOPS

Sprawozdanie jednostki DCSiT

Sprawozdanie jednostki UMiG

Zsumowane pozycje (kol. 3 + kol. 4 + kol. 5 + kol. 6)

Wyłączenia

Sprawozdanie łączne z wyłączeniami (kol. 7 – kol. 8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A.VI

Przychody z tyt. Dochodów budżet. W tym:

 

 

 

 

 

 

 

I.

Przychody netto ze sprzedaży produktów

 

 

 

 

 

 

 

B.

Koszty działalności operacyjnej, w tym:

 

 

 

 

 

 

 

II.IX

Inne świadczenia finansowe z budżetu

 

 

 

 

 

 

 

III.

Usługi obce

 

 

 

 

 

 

 

N.

Zysk (strata) netto

 

 

 

 

 

 

 

 

Łączne zestawienie zmian w funduszu po wyłączeniach

Poz. Zest. Zmian fund.

Wyszczególnienie

Sprawozdanie jednostki ZOS

Sprawozdanie jednostki  MGOPS

Sprawozdanie jednostki DCSiT

Sprawozdanie jednostki UMiG

Zsumowane pozycje (kol. 3 + kol. 4 + kol. 5 + kol. 6)

Wyłączenia

Sprawozdanie łączne z wyłączeniami (kol. 7 – kol. 8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I.

Fundusz jednostki na początek okresu (BO)

 

 

 

 

 

 

 

1.

Zwiększenia funduszu (z tytułu)

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niemat. I prawne

 

 

 

 

 

 

 

2.

Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych w budowie oraz wartości niemat. I prawne

 

 

 

 

 

 

 

II.

Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

 

 • opublikował: Karol Kalinowski
  data publikacji: 2014-04-28 11:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 492
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-04-28 11:10

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2604168
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-02-16 15:08

Stopka strony