Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr XIV/2012

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 24 stycznia 2012 roku

 

 

Sesję rozpoczęto o godzinie dziesiątej, zakończono, o godz. trzynastej trzydzieści. Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

Otwierając obrady czternastej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Henryk Domeradzki stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W obradach uczestniczyło: 15 radnych, 24 przewodniczących rad sołeckich, kierownictwo urzędu miasta i gminy oraz goście zaproszeni.

(listy obecności stanowią załączniki od nr 1 do nr 2 do niniejszego protokółu).

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował radnych, że w biurze rady wyłożony był protokół z obrad trzynastej Sesji Rady Miejskiej i spytał czy są uwagi. Zastrzeżeń nie wniesiono w związku, z czym zarządził głosowanie nad przyjęciem protokółu. Rada jednogłośnie 15 głosami – za, przyjęła protokół trzynastej Sesji.

Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad, po czym powitał wszystkich uczestników. Następnie odczytał proponowany porządek obrad, po czym spytał czy są propozycje zmian do porządku obrad.

Zmian nie zgłoszono.

 

do punktu 2

 

Informację o pracy organu wykonawczego i pracy Urzędu przedstawił – z-ca Burmistrza – Ryszard Bartoszewski.

Pytań brak.

 

do punktu 3

 

Sprawozdanie dot. projektu budżetu gminy na 2012 rok złożył Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą – Ryszard Dobieszewski.

„Celem zaopiniowania projekt budżetu został przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Włocławku. Pod względem merytorycznym, formalnym, rachunkowym i prawnym projekt budżetu nie budzi zastrzeżeń. Projekt budżetu zawiera wszystkie te elementy obligatoryjne, których ustawa o finansach publicznych wymaga, jak również elementy fakultatywne. Jest opracowany w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów, jak i wydatków. Zakres szczegółowości uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego określa artykuł 212 ustawy o finansach publicznych. Projekt budżetu uwzględnia podstawowe źródła dochodów własnych oraz kwoty subwencji i dotacje celowe oraz dochody i wydatki ze środków unijnych na realizowane programy i projekty. Subwencje i dotacje celowe zostały ujęte w sposób prawidłowy, w określonych kwotach i zgodnie z ich przeznaczeniem. Kwoty subwencji odpowiadają projektowanym kwotom określonym przez Ministerstwo Finansów. O ostatecznych wielkościach Minister Finansów powiadamia w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia Ustawy budżetowej na 2012 rok.

Udziały w podatku od osób fizycznych przyjęte zostały w wysokości wynikającej z pisma Ministerstwa Finansów. Wydatki na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych zostały zaplanowane w pełnej wysokości osiąganych wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zabezpieczyliśmy dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Budżet jest niezrównoważony, z deficytem w wysokości 362.080 zł pokryty pożyczką. Zakładany deficyt stanowi 1,46% planowanych dochodów ogółem. Wskaźnik zadłużenia i spłaty zobowiązań kształtuje się na poziomie dopuszczonym ustawą.

Stosownie do przepisów ustawy o finansach publicznych przed uchwaleniem budżetu, przedstawię wysokiej Radzie opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na rok 2012 oraz opinie:

- o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy,

- projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy”.

/ szczegółowa treść wystąpienia w załączeniu do niniejszego protokółu/

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej przedstawiła Pani Grażyna Habasińska – Sekretarz.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o dyskusję.

Wanda Hetflajsz- radna, była komisja oświaty i omawialiśmy sprawę zakupu samochodu dla OSP. Ustaliliśmy, że w pierwszym półroczu nie będziemy kupować samochodu do szkoły. Natomiast samochód dla OSP jest ujęty. Wniosek mój jest taki, że albo zakup obu samochodów będzie ujęty, albo w ogóle. Jeszcze jedna uwaga zakup urządzeń do boisk również powinien być wstrzymany, bo może nam zabraknąć pieniędzy.

Teresa Orbaczewska- radna, proszę o wyjaśnienie uwag RIO dot. czytanej opinii.

Celina Witkowska- Skarbnik, ta opinia dot. prognozy finansowej. Chodzi o to, aby nie zaciągać kredytu i spłacać kredyt kredytem. 890.000 zł to wysokość dotacji, jaka ma nam wpłynąć. Będzie nam jednak jeszcze brakowało 500.000zł musimy wszystko zrobić, aby spłacić własnymi środkami.

Kazimierz Janecki- radny, stawia się dziwne warunki, jeśli będzie do szkoły kupiony samochód to i do straży. Nam była umorzona ostatnia rata zgodnie z zawarta umową dot. regularnych spłat kredytu, z uwagi na to, ze spłaty takie były realizowane uważam, że  straży należy samochód. Oszczędzajmy wszędzie. Pozabierane zostały pieniądze na chodnik w Dobrzyniu, ul. Polna nie została zrobiona przez tyle lat. Mówiono nam, że w szkołach są oszczędności wykazane, poczekamy i zobaczymy jak to będzie wyglądało w rzeczywistości.

Uważam, że zostałem po to radnym, aby służyć całemu społeczeństwu. Zastanawiam się mocno jak mam głosować nad tym budżetem. Wiem, że jest trudno, była podwyżka podatku zróbmy coś, aby dla miasta i wsi coś było zrobione. Ciągle tylko dokładamy do oświaty. Jeżeli tak będziemy robili nic nie osiągniemy. Gdzie jest możliwe trzeba szukać oszczędności, ale my nic nie robimy?

Maria Pruchniewska- radna, nie tylko Pan Janecki został na radnego wybrany przez społeczeństwo, ale my również.

Jeśli chodzi o oświatę to wiele spraw zostało wyjaśnionych i nie będę do tego wracać. Ustosunkuję się do chodników i oświetlenia w mieście. Nie otrzymałam autopoprawki, nie wiem czy jest pełna czy chodzi o więcej ulic.

Zróbmy jedno zadanie, a dobrze.  Sytuacja budżetowa jest trudna i wszyscy musimy o tym pamiętać.

Teresa Orbaczewska – radna, jestem rozczarowana wypowiedzią koleżanki, Pruchniewskiej ponieważ uważam, że spojrzy się na to bardzo ogólnie nie wyodrębniając nic. Propozycja jest taka nie róbmy nic nikomu rezygnujemy generalnie ze wszystkiego, zostanie 537, 000 zł, które możemy przeznaczyć na spłatę kredytów.

Ewa Tomczyk- radna, przyznaję rację koleżance Orbaczewskiej, że jeżeli sytuacja jest taka trudna to rzeczywiście nie róbmy nic i spłaćmy kredyt.

Maria Pruchniewska- radna, rzeczywiście przyznaję, że nie powinnam wskazywać żadnych zadań, faktycznie jest to rozsądna propozycja koleżanki Orbaczewskiej i jestem jak najbardziej za.

Wanda Hetflajsz – radna, uważam również, że najważniejsze jest to, aby spłacić kredyt i wyprostować budżet. Póki, co dotacji jeszcze nie mamy w budżecie.

Wioletta Zajączkowska- radna, to, co Pani Orbaczewska powiedziała jest rozsądne, ale z drugiej strony, jeżeli nie będziemy robić nic to nasi wyborcy też nie będą z tego zadowoleni. Czy możemy liczyć na większą ściągalność podatków?

Celina Witkowska- Skarbnik, ja na to bym nie liczyła, ponieważ nigdy 100% ściągalności podatków nie było.

Sławomir Kowalewski – radny, jeżeli chodzi ściągalność to praktycznie możliwości są znikome. W przypadku rolników zadłużenia są od lat i to się na pewno nie zmieni szybko. Sytuacja w rolnictwie jak wszyscy wiemy jest bardzo trudna.

Ludomir Bylicki- radny, pracowaliśmy wspólnie nad projektem budżetu,
a zrobił się jarmark na tej sali. Aspiracje są, ale nic nie możemy zrobić. Nie będziemy robić nic zgodnie z sugestią to jest jakieś rozwiązanie, ale tych pieniędzy nie będzie więcej. Będę głosował za uchwaleniem budżetu na 2012r.

 

do punktu 4 p-pkt „a”

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 i zarządził głosowanie.

Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 15

Za- 12

Przeciw-0

Wstrz.-3

Uchwała została podjęta.

 

do punktu 4  p-pkt„b”

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2012-2019 omówiła pani Celina Witkowska – Skarbnik.

 Pytań brak.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały i zarządził glosowanie.

Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 15

Za- 13

Przeciw-0

Wstrz.-2

Uchwała została podjęta.

 

do punktu 4 p-pkt „c”

 

Pan Roman Skałdanowski insp. ds. zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków omówił projekt uchwały w sprawie przedłużania czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dobrzyń z ujęcia w miejscowości Zaduszniki.

Na podstawie art. 24, ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 ze zm.) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Pana Andrzeja Wyszyńskiego w Dobrzyniu nad Wisłą położony przy ulicy 22-go Stycznia 3, w dniu 20 grudnia 2011 r. przedstawił Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą, obejmującym wsie Glewo, Krępę, Tulibowo oraz część wsi Krojczyn, zaopatrywanych w wodę kupowaną z ujęcia Zaduszniki gm.Wielgie na okres od dnia 1 marca 2012 r. do dnia 28 lutego 2013 roku.

Utrzymanie taryfy na niezmiennym poziomie na kolejny rok, Zakład Wodociągów i Kanalizacji uzasadnia tym, iż nie nastąpiła podwyżka stawki za wodę kupowanej od Spółki z o.o. Ekoflora.

Niniejsza uchwała nie wywołuje zmiany skutków finansowych dla odbiorców usług wodociągowych.

Stosownie do zapisu art. 24, ust. 9a cytowanej wyżej ustawy rada gminy, drodze uchwały, przedłuża czas obowiązywania dotychczasowej taryfy.

Uwzględniając powyższe uzasadnienie, proszę Wysoką Radę ·o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

Wanda Hetflajsz – radna, jaka jest różnica w cenie wody z ujęcia
w Grochowalsku i Chalinie w stosunku do zakupu wody z Ekoflory?

Roman Składanowski- Chalin i Grochowalsk jest naszym mieniem komunalnym natomiast z Ekoflory kupujemy.

Wanda Hetflajsz – radna, z tego, co pamiętam to stawki miały być wyrównane, przecież to nie powinno być dla nas karą, że tam mieszkamy.

Roman Skałdanowski – nie mamy na to wielkiego wpływu musimy się dostosować do ceny zakupu wody od Ekoflory lub zrobić swoje ujęcie, z czym wiążą się duże koszty jak wiemy.

Wanda Hetflajsz- radna, tam gdzie kupujemy wodę nie ma żadnych inwestycji z naszej strony.  Natomiast w ujęciach Grochowalsk, Chalin inwestujemy także stawki powinny na tym terenie być większe, co za tym idzie zrównać nas wszystkich w całej gminie.

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący odczytał projekt uchwały
i zarządził głosowanie.

Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 15.

Głosowanie;

Za-14

Przeciw-0

Wstrz.-1

Uchwała została podjęta.

 

do punktu 4 p-p-kt „d”

 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę” na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą z ujęcia w miejscowości Chalin
i Grochowalsk omówił Pan Roman Składanowski - insp. ds. zaopatrzenia
w wodę i odprowadzania ścieków.

Postawą do ustalenia taryf (cen i stawek) za dostawę i odprowadzanie ścieków są przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2006, Nr 123, poz. 858 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. 2006, Nr 127, poz.886).

Stosownie do art. 24 ust 2 w.w ustawy Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Andrzej Wyszyński, z siedzibą w Dobrzyniu nad Wisłą, przy ul. 22-go Stycznia 3, przedstawił w dniu 20-12-2011 r. wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisła z ujęcia w miejscowości Chalin i Grochowalsk, na okres od 1 marca 2012 r. do 28 lutego 2013 r., który zakłada wzrost taryfy za wodę o 5, 6 % dla wszystkich odbiorców.

Zgodnie z 24 ust.4 w.w ustawy Burmistrz Miasta i Gminy sprawdził zgodność wniosku z przepisami ustawy i dokonał weryfikacji kosztów związanych ze świadczeniem usług za poprzedni rok obrachunkowy pod względem celowości ich ponoszenia nie wnosząc uwag przy założonej marży zysku 9%. Koszty ujęte w taryfie ustalone zostały z uwzględnieniem wzrostu poszczególnych pozycji kosztowych, jako efekt zastosowania wskaźnika inflacji na optymalnie niskim poziomie dla odbiorców usług i równocześnie na poziomie bezpiecznym dla prowadzenia działalności Zakładu Wodociągowo – Kanalizacyjnego.

Uwzględniając powyższe uzasadnienie, proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały
i zarządził głosowanie.

Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 15.

Wyniki głosowania:

Za- 14

Przeciw-0

Wstrz.-1

 

do punktu 5

 

Plany pracy stałych komisji na rok 2012rok przedstawili przewodniczący poszczególnych komisji:

1. Oświaty, Kultury i Sportu

2. Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego

3. Budżetu i Finansów Publicznych

4. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego

5. Rewizyjnej

6. Rady Miejskiej

Plany został przyjęte.

Następnie Przewodniczący poprosił o zgłaszanie wniosków

Kazimierz Janecki – radny zgłosił wnioski w sprawie:

- obniżenia 3 studzienek ul. Łokietka / na wys. posesji p. Barskich i Sawickich.

- postawienia toalety TOI-TOI na przystanku autobusowym w Dobrzyniu n/W.

- zabudowy oświetlenia na ul. Płockiej.

Ludomir Bylicki – radny zgłosił wniosek w sprawie:

- dokonania zgłoszenia firmie, która monitoruje oświetlenie uliczne celem zmiany godz. świecenia lamp.

Paweł Bielicki – radny zgłosił wniosek w sprawie:

- obniżenia wystających studzienek kanalizacyjno-ściekowych na ul. Licealnej.

Damian Ptaszyński radny zgłosił wniosek w sprawie:

- załatania dziur na drodze Grochowalsk-Glewo

Teresa Orbaczewska – radna zgłosiła wniosek w sprawie:

- wystąpienia do władz powiatowych o pomoc w usypaniu poboczy w Szpiegowie.

Grzegorz Pączkowski – sołtys sołectwa Mokówko

- postawienia tablicy informacyjnej z nazwą miejscowości „Mokówko”

- ustawienia znaku „ droga z pierwszeństwa przejazdu” we wsi Mokówko.

Henryk Kobyłecki – sołtys sołectwa Szpiegowo

- odwodnienia skrzyżowania drogi powiatowej z droga gminna we wsi Szpiegowo.

 

 do punktu 6

 

Przewodniczący Rady – Henryk Domeradzki kończąc obrady czternastej Sesji, podziękował wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził, że zamyka obrady czternastej Sesji Rady Miejskiej.

 


Protokółowała :                                                               Przewodniczący Rady

 

Renata Kwiatkowska                                                       Henryk Domeradzki                

drukuj ()

  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-07-11 12:46
  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-09-19 07:58

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 334
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-09-19 07:58

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2560193
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-01-11 12:37

Stopka strony