Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr XXXI/2013

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 28 listopada 2013 roku

 

 

Sesję rozpoczęto o godzinie dziesiątej, a zakończono o godzinie trzynastej piętnaście. Miejsce obrad sala konferencyjna w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

Otwierając obrady trzydziestej pierwszej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Henryk Domeradzki stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnymi. W obradach uczestniczyło: 14 radnych, 24 przewodniczących rad sołeckich, goście zaproszeni oraz kierownictwo urzędu miasta i gminy.

(listy obecności stanowią załączniki od nr 1 do nr 3 do niniejszego protokółu).

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał radnych czy są uwagi do protokółu
z XXX Sesji Rady Miejskiej, który wyłożony był w biurze rady. Wobec braku uwag zarządził głosowanie nad przyjęciem protokółu z XXX Sesji Rady Miejskiej, został przyjęty 14 głosami za, przeciw -0, wstrz. -0.

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził prawomocność obrad, po czym powitał wszystkich uczestników. Następnie przeczytał proponowany porządek obrad, po czym spytał czy są propozycje zmiany porządku obrad. Zmian nie zgłoszono.

 Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił głosu Panu Zbigniewowi Brzozowskiemu – Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji
w Lipnie, który podziękował za dotychczasową współpracę i poprosił o partycypacje w kosztach zakupu radiowozu dla Posterunku Policji w Dobrzyniu nad Wisłą.

 

do punktu 2

 

Odpowiedzi na złożone wnioski na trzydziestej sesji udzielił Pan Ryszard Dobieszewski – Burmistrz MiG Dobrzyń nad Wisłą.

Następnie Przewodniczący zapytał czy są pytania do udzielonych odpowiedzi. Pytań brak.

/ treść odpowiedzi w załączeniu do protokółu /.

 

do punktu 3

 

Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą - Grzegorz Mazurek omówił stan oświaty w Mieście i Gminie Dobrzyń nad Wisłą.

Panie przewodniczący, wysoka Rado.

Zgodnie z ust.4 art. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty organ wykonawczy j.s.t., przedstawia corocznie organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informacje o stanie realizacji zadań oświatowych. W imieniu burmistrza naszej gminy mam właśnie obowiązek
i zaszczyt przedstawić Państwu taka informacje, która naszej gminie określona została, jako: stan Oświaty w mieście i gminie Dobrzyń nad Wisłą w 2013 r.

Informacja, którą przedstawię nie jest tylko sprawozdaniem ze stanu oświaty, ale również w jednej części w związku z zaplanowanymi zmianami w organizacji wychowania przedszkolnego będzie przedstawiała plany i przyszłe obowiązki
w tym zakresie.

Zadania oświatowe, które realizuje

Gmina Dobrzyń nad Wisłą są określone w:

- Ustawie z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2013r.  poz. 594 ze zmianami /

- Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty / Dz.U. z 2004 Nr 256, poz.2572 ze zmianami/,

- Ustawie z dnia 26 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela / Dz.U. z 2006r., Nr 97, poz. 674 ze zm./, oraz przepisów wykonawczych tych ustaw.

W art. 7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym zapisano m.in., że zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie edukacji należy do zadań własnych gminy, przy czym katalog obowiązków zawarty jest w szczególności w ustawie o systemie oświaty i ustawie Karta Nauczyciela..

Na realizację w/w zapisu w zakresie edukacji ma wpływ samorząd – w ramach wykonywania bieżących zadań wynikających z lokalnych potrzeb/ m.in. poprzez realizację w szkołach: zajęć pozalekcyjnych, programu doposażenia bazy szkolnej, programu wspierania uczniów przygotowujących się do egzaminów zewnętrznych, inwestycji oświatowych/, jak również z konieczności realizacji zapisów ustawowych / m.in. realizację opieki przedszkolnej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej/.

Przedstawiana informacja, oprócz danych dot.: poziomu organizacyjnego placówek, wyników egzaminów końcowych, osiągnięć uczniów zawiera także poszerzoną informacje o zasadach finansowania oświaty ze szczególna analizą części oświatowej subwencji ogólnej.

Przybliżenie zasad finansowania oświaty i wydatków ponoszonych na ten cel, jest konsekwencją wysokości środków przeznaczanych na oświatę w naszej gminie. Mimo zmniejszającej się ilości uczniów na różnych poziomach kształcenia / z wyjątkiem dzieci w przedszkolach / dochody i wydatki na oświatę systematycznie rosną. Wysokie nakłady ponoszone na oświatę przynoszą efekty i są widoczne w wynikach osiąganych przez uczniów naszych szkół, zmianie wyglądu i doposażenia placówek, ale przede wszystkim są wyrazem dbałości samorządu o poziom oświaty.

/ szczegółowa treść w załączeniu do protokółu/

Pytań i dyskusji brak.

 

do punktu 4 p-pkt „a”

 

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2013 omówiła Pani Agnieszka Ziółkowska – Skarbnik.

Dochody

Dz. 600 – Transport i łączność

Zwiększenie – 171.143,36 zł:

- Dotacja celowa z Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej Lenie Wielkie – Płomiany, polegająca na wykonaniu nawierzchni bitumicznej”

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększenie 7. 201,00 zł

Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krojczynie zwraca się
z prośbą o wniesienie dochodów z tytułu 1% podatku w wysokości 201,00 zł zgodnie z porozumieniem z Toruńskim Stowarzyszeniem Pomocy Szkole. Środki te przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chalinie zwraca się z prośbą o wniesienie 7.000,00 zł kwoty pochodzącej z PZU z funduszu prewencyjnego,
z przeznaczeniem na wymianę okien i instalacji oświetleniowej w szkole w celu poprawy warunków i higieny pracy.

Wydatki

 Dz. 600 – Transport i łączność

Zwiększa się o kwotę dotacji 171.143,36 zł inwestycję „Przebudowa drogi gminnej Lenie Wielkie – Płomiany, polegająca na wykonaniu nawierzchni bitumicznej” i jednocześnie zmniejsza się o 75.000,00 zł wkład władny Gminy na to zadanie.

Ostateczny planowany koszt tej inwestycji to 694.383,36 zł.

Kwotę 75.000,00 zł przeznacza się na następujące zadania:

 1. Konserwacja stawu na terenie Zespołu Dworsko-Parkowego,
 2. w miejscowości Dyblin – 4.000,00 zł (ostateczny plan zadania 9.000,00 zł),
 3. Zakup Swicha Cisco Catalist w celu rozbudowy infrastruktury sieciowej (połączenia serwerów macierzy dyskowej oraz użytkowników końcowych) – 8.000,00 zł,
 4. Zakup serwera NAS Synology macierzy dyskowej do przechowywania plików użytkowników końcowych oraz plików baz danych
  i programowych – 22.000,00 zł,
 5. Zakup 10 sztuk urządzeń do niszczenia dokumentów zawierających dane osobowe – 6.000,00 zł,
 6. Zakup zmywarki gastronomicznej dla Przedszkola Samorządowego
  w Dobrzyniu nad Wisłą – 5.000,00 zł. Zmywarka, która została przekazana w 2005 roku przez Szkołę Podstawową w Chalinie, jest już wyeksploatowana i nie spełnia norm, HACCP, jakie obowiązują
  w placówce zbiorowego żywienia.
 7. Zasiłki celowe dla dwóch rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego tj. pożaru – 12.000,00 zł.
 8. Wykonanie jesiennego przeglądu budowlanego stanu konstrukcyjno – budowlanego obiektu hali sportowej oraz boisk wielofunkcyjnych – 2.700,00 zł
 9. Wpisowe do Polskiego katalogu Firm – D C S i T – 300,00 zł
 10. Przegląd i ocena stanu technicznego zbiornika typu BIOKON na miejskiej oczyszczalni ścieków w Dobrzyniu nad Wisłą

Dz. 720 – Informatyka

Przeniesienie 1.423,00 zł z inwestycji „Infostrada Kujaw i Pomorza” na zakup znaczków pocztowych. Zgodnie z pismem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego kwotę 1.423,00 zł należy zaplanować w budżecie na 2014 rok.

Pozostałe przeniesienia między paragrafami spowodowane są zwiększeniem wydatków w trakcie realizacji budżetu.

Jerzy Wasiołek – radny. To jest już kolejny zakup Swicha.

Agnieszka Ziółkowska – Skarbnik. Zgadza się mamy do zakupu jeszcze cztery takie urządzenia i dlatego to stopniowo czynimy.

Jerzy Wasiołek – radny. Uważam, że przeniesienia dot. dróg powinny być czynione po przetargu, aby była jasność. Czy były aneksy robione do przetargu?

Ryszard Dobieszewski – Burmistrz M i G, nie było.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą o zarządził głosowanie.

Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 13

Za – 13,

Wstrz. – 0,

Przeciw – 0.

Uchwała została podjęta.

 

do punktu 4 p-pkt „b”

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy finansowej Miasta i gminy Dobrzyń nad Wisła na lata 2013-2020 odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej i zarządził głosowanie

Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 13

Za – 13,

Wstrz. – 0,

Przeciw – 0.

Uchwała została podjęta

 

do punktu 4 p-pkt „c”

 

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy omówiła Pani Zofia Jóźwiak.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w art. 6k ust. 1 pkt 1 nakłada na radę gminy obowiązek wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Natomiast art. 6j ust. 1 ustawy określa sposób naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy.

Podwyższenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzasadnione jest brakiem środków na pokrycie systemu, który winien się samofinansować.

Określając nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzięto pod uwagę:

 • liczbę mieszkańców zamieszkujących Gminę Dobrzyń nad Wisłą,
 • ilość wytwarzanych na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą odpadów komunalnych,
 • koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmujące koszty odbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej tego systemu.

Mając powyższe na uwadze koniecznym jest podjęcie przez Radę Miejską Dobrzyń nad Wisłą uchwały w przedmiotowej sprawie.

Dyskusja

Sławomir Kowalewski – radny. Czy suche śmieci mogą być odbierane raz na dwa miesiące, ponieważ nie ulegają one biodegradacji, a koszty by się zmniejszyły?

Zofia Jóźwiak – możemy o tym mówić w przyszłym roku, ponieważ jest przyjęty regulamin, w którym są ściśle określone zasady, a poza tym już się odbył przetarg i na razie nie możemy tego zmienić.

Wioletta suska – radna. To, o czym Pani mówi to jest przy założeniach 100%, a ile mniej osób płaci?

Zofia Jóźwiak – wysłano 158 upomnień. Zaległości są jednak z tych upomnień już 505 jest uregulowanych.

Ludomir „Bylicki – radny. Uważam, ze projekt nie jest demokratyczny. Należałoby zmienić stopniowanie.

Wanda Hetflajsz – radna. Do tej pory nie było demokracji również. My nie płacimy za produkcję śmieci tylko za sztuki.

Sławomir Kowalewski – radny. Jeżeli bierzemy pod uwagę ekonomię to dojazd jest do pojemnika od jednej osoby czy więcej jest stały.

Wojciech Woźniak – sołtys sołectwa Bachorzewo. Myślę, że koszty związane z podwyżką to wydatki ponoszone z kosztami poczty, banku czy utrzymania pracownika.   

Zofia Jóźwiak – ustawa narzuciła nam konkretne obowiązki i musimy to respektować.

Jadwiga Ziółkowska – sołtys sołectwa Lenie wielkie. Czy przetarg odbył się przed ustaleniem stawek czy już po?

Zofia Jóźwiak – przetarg odbył się po ustaleniu stawek. Aby zrobić zamówienie publiczne musieliśmy mieć możliwość sporządzenia specyfikacji.

Kazimierz Janecki – radny. Jeżeli jest powiedziane, że gmina musi być na zero to tak musi być. Nie mamy na to wpływu. Wszystkie gminy mają ten sam problem.

Ludomir Bylicki – radny. Nie uważam, że osoby, które nie płaciły do tej pory będą płacić po podwyżce. Będzie to wracało jak bumerang.

Zofia Jóźwiak – zapewne tak będzie. Chciałam zauważyć, że nie mamy osoby do prowadzenia egzekucji zaległości. Na pewno będzie problem zatrudnienia „egzekutora” w terenie.

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie:

 

 

Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 13

Za – 8,

Wstrz. – 4,

Przeciw – 1.

Uchwała została podjęta

 

do punktu 4 p-pkt „d”

 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych omówiła Pani Zofia Jóźwiak.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy ustala górne stawki opłat w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz do właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się
z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.

Przedsiębiorcy mogą samodzielnie regulować ceny świadczonych przez siebie usług w zależności od poniesionych kosztów, przy czym nie mogą oni przekroczyć górnych stawek opłat określonych w uchwale.

Gmina przejęła obowiązki w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Zatem tylko w odniesieniu do nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ma zastosowanie powyższa regulacja dotycząca górnych stawek.

Opłatę skalkulowano biorąc pod uwagę aktualne koszty odbioru odpadów komunalnych przez firmę SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 31, 09-400 Płock świadczącą na terenie gminy usługi w tym zakresie oraz stopień inflacji, a także zakładając brak waloryzacji stawek w najbliższych 2 latach.

Stawkę dla odpadów zbieranych i odbieranych selektywnie obniżono o około 40 % w stosunku do stawki odpadów zmieszanych.

Górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ustalono w oparciu o kalkulacje cenowe, przedłożone przez przedsiębiorcę Zakład Usługowy WOD-BUD Zdzisław Kliński, Nasiegniewo 62A, 87-811 Fabianki, świadczącego na terenie gminy usługi w tym zakresie, biorąc pod uwagę stopień inflacji, a także zakładając brak waloryzacji stawek w najbliższych 2 latach.

W/w stawki służą jednocześnie wyliczaniu opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na odbiór odpadów komunalnych i/lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych, którym na podstawie art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, burmistrz wydaje z urzędu decyzję, ustalającą obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych i/lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz wysokość tych opłat wyliczonych
z zastosowaniem górnych stawek.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Wobec braku pytań Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził glosowanie:

Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 13

Za – 13,

Wstrz. – 0,

Przeciw – 0.

Uchwala została podjęta.

 

         do punktu 4 p-pkt „e”


Projekt uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2013-2016
z perspektywą na lata 2017-2020” omówiła Pani Zofia Jóźwiak.

W celu realizacji polityki ekologicznej państwa ustawodawca zobowiązał (art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska) m.in. organy wykonawcze gmin do sporządzania gminnych programów ochrony środowiska uwzględniających wymagania, o których mowa w art. 14 tej ustawy. Program poddawany jest aktualizacji, co 4 lata.

Opracowany przez organ wykonawczy gminy projekt programu ochrony środowiska podlega zaopiniowaniu przez organ wykonawczy powiatu (art. 17 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy).

Uchwalenie gminnego programu ochrony środowiska należy do kompetencji rady gminy (art. 18 ust. 1 ustawy - Prawo ochrony środowiska).

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą opracował projekt aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020”.

Stosownie do art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. z 2013r., poz. 1235) ww. projekt zasadniczo wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 48 ust. 1 organy opracowujące projekty dokumentów, o których mowa w art. 46 cyt. ustawy - mogą, po uzgodnieniu z właściwymi organami odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uznają, iż realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Wobec powyższego, Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą zwrócił się do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o uzgodnienie możliwości odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. Obydwa organy uzgodniły odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. W trakcie postępowania wydane zostały następujące dokumenty:

- pismo Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy
znak: NNZ.9022.3.298.2013 z dnia 23.09.2013r.,

 - pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
znak: WOO.410.305.2013.KB z dnia 3.10.2013r.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. z 2013r., poz. 1235) oraz powyższe uzgodnienia Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionego opracowania. Informacja o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania została podana do publicznej wiadomości.

Następnie projekt aktualizacji Programu ochrony środowiska został przekazany do zaopiniowania Zarządowi Powiatu w Lipnie, który przedłożone opracowanie zaopiniował pozytywnie – Uchwała Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 318/2013
z dnia 7 listopada 2013r.

W tej sytuacji przyjęcie uchwały jest uzasadnione.

Wioletta Suska – radna. Ile udało się zrealizować z tego programu?

Zofia Jóźwiak, – co dwa lata jest robiony raport, który zamieszczany jest na stronie internetowej również. Mamy problemy takie jak oczyszczalnia ścieków, woda. Została zrobiona lista przedsięwzięć.

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący odczytał projekt uchwały
i zarządził glosowanie:

Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 13

Za – 13,

Wstrz. – 0,

Przeciw – 0.

Uchwala została podjęta.

 

do punktu 5

 

Złożone zostały wnioski w sprawie:

Ewa Tomczyk – radna.

- naprawy przepustu drogowego uszkodzonego przez bobry na wys. posesji p. Tomczyk.

Mirosław Mierzejewski – radny,

- ustawienia znaku „zakaz postoju” przy nowo wybudowanym chodniku · w Mokowie,

- podcięcia krzewów przy drodze w kierunku Kol. Chalin.

Sławomir Kowalewski – radny

- ustawienia znaku ograniczenia prędkości do 30km/h w miejscowości Glewo przy drodze powiatowej.

Wioletta Suska – radna

- naprawy przystanku Chalin-Krzywie na wys. p. Bartosiewiczów.

Wanda Hetflajsz – radna

- ustawienie znaku ograniczenie prędkości na drodze gminnej w Kroczynie
/ w kierunku zabudowań p. Sobierajskich, Orankiewicz /.

Ewa Więckowska – sołtys sołectwa Michałkowo

- ustawienia tablicy informacyjnej na wys. zabudowania p. Czubakowskiego

Anna Lewandowska – sołtys sołectwa Tulibowo

- ustawienie znaku ograniczenia prędkości na drodze gminnej tzw. Czereśniówka w stronę p. Nowak.

- wyrównania drogi tzw. czereśniówki w miejscu zawracania autobusu szkolnego z uwagi na głęboki rów, który stwarza zagrożenie przy zawracaniu autobusu szkolnego.

Przemysław Lewandowski – sołtys sołectwa Wierznica

- remontu generalnego drogi.

Bogumił Balcerowski – sołtys sołectwa Szpiegowo

- naprawy barierek mostku przy gorzelni w Grochowalsku

 

do punktu 6

 

Pani Ewa Tomczyk radna wyraziła swoje niezadowolenie z atmosfery, jaka panowała na wspólnym posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w dniu
26 listopada 2013 r. odniosła wrażenie, że osoba zadająca dużo pytań jest „niewygodna” i postrzegana, jako uciążliwa.


do punktu 7

 

Przewodniczący Rady – Henryk Domeradzki kończąc obrady trzydziestej pierwszej Sesji, podziękował wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził, że zamyka obrady trzydziestej pierwszej Sesji Rady Miejskiej.

 


Protokółowała :                                         Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Renata Kwiatkowska                                         Henryk Domeradzki                

 

 

 

 • opublikował: Karol Kalinowski
  data publikacji: 2014-04-16 08:25

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 232
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-04-16 08:24

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2611581
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-02-20 13:37

Stopka strony