Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr XV/08

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 19 maja 2008 roku.

Sesję rozpoczęto o godzinie dziesiątej, zakończono o godzinie czternastej. Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Miasta
i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

Otwierając obrady piętnastej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Henryk Domeradzki stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W obradach uczestniczyło 15 radnych, 24 przewodniczących rad sołeckich, kierownictwo urzędu miasta i gminy oraz goście zaproszeni.

( listy obecności stanowią załączniki od nr 1 do nr 2 do niniejszego protokółu )

Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad, po czym powitał wszystkich uczestników. Następnie poinformował zebranych, że protokół z XIV Sesji Rady Miejskiej będzie poddany pod głosowanie na następnej sesji.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad.,

po czym wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad do punktu 5 p-pkt „o” dotyczącego ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ponieważ ukazało się już Rozporządzenie dot. tego zagadnienia. Następnie zarządził glosowanie. Rada jednogłośnie przyjęła propozycję zmiany porządku obrad.

porządek obrad po zmianach

 1. Sprawy proceduralne.

 2. Odpowiedzi na wnioski złożone na czternastej Sesji Rady Miejskiej.

 3. Przyjęcie planu realizacji strategii Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
  w roku 2008.

 4. Stan bezpieczeństwa w Mieście i Gminie Dobrzyń nad Wisłą – ocena realizacji programu „Bezpieczne Miasto i Gmina”

 5. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. przyjęcie Programu Bezpieczne Miasto i Gmina,

  2. określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą,

  3. przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2008-2013,

  4. przyjęcia Systemu Profilaktyki nad Dzieckiem i Rodziną Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2008 – 2013,

  5. zmieniająca uchwałę nr XIII/85/08 z dnia 15 lutego 2008 roku
   w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
   i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008,

  6. regulaminu placu zabaw,

  7. przedłużenia czasu obowiązywania „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę” na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą,

  8. nabycia nieruchomości w mieście Dobrzyń nad Wisłą,

  9. nabycia nieruchomości w mieście Dobrzyń nad Wisłą,

  10. zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej,

  11. ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokość opłat za posiłki w szkołach, których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą,

  12. ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek
   i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępów, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania
   i wypłacania w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

  13. zmiany Statutu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą,

  14. zmiany budżetu gminy na 2008 rok,

  15. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

 6. Składanie wniosków.

 7. Informacje, wolne wnioski i zapytania.

 8. Zakończenie obrad XV Sesji Rady Miejskiej.


do punktu 2

Odpowiedzi na wnioski złożone na czternastej Sesji Rady Miejskiej udzielił Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

(treść odpowiedzi jako załącznik nr 3 do niniejszego protokółu)

do punktu 3

Zagadnienie przedstawił Grzegorz Ryczkowski. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą została przyjęta uchwałą nr 13/109/00 z dnia 25 sierpnia 2000 roku.

Plan Realizacji Strategii Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w roku 2008 jest następujący.

 1. Etap VII budowy ok. 50 sztuk przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy w obszarach budownictwa rozproszonego, gdzie nie ma możliwości zbiorowego oczyszczania ścieków.

 2. Rozbudowa sieci wodociągowej w Grochowalsku.

 3. Przebudowa chodników w Dobrzyniu nad Wisłą

 4. Budowa drogi Skaszewo -Płomiany

 5. Przygotowywanie dokumentacji i zagospodarowanie terenu skarpy wiślanej na terenie w ramach ostatniego etapu Programu „Wisła”.

 6. Odbudowa końcowego odcinka ulicy Zjazd oraz schodów i miejsc widokowych.

 1. Dalsza rozbudowa i modernizacja sieci informatycznej oraz nowego niezbędnego zakupu oprogramowania. Realizacja umowy w sprawie współpracy z Kujawsko-Pomorską Siecią Informatyczną.

 2. Modernizacja i przebudowa skwerku przy Placu Wolności. Przebudowa i powiększenie parkingów, powiększenie terenu zieleni, zabudowa ciągów pieszych zgodnie z wykonanym projektem.

 3. Organizacja warsztatów szkoleniowo-administracyjnych dla młodzieży bezrobotnej z terenu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. Przewidywana ilość uczestników to ok. 20 osób. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizuje warsztaty przy współpracy z Młodzieżowym Biurem Pracy filia OHP w Lipnie oraz

 4. Organizacja szkolenia i przedstawienie ofert pracy w Niemczech, Anglii i Irlandii dla 25 osób bezrobotnych z terenu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w wieku od 18 do 50 lat. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizuje szkolenie przy współpracy z Młodzieżowym Biurem Pracy filia OHP w Lipnie.

 5. Organizacja 32 godzinnego kursu pt.„Agroturystyczna Alternatywa” skierowanego dla młodzieży kończącej Technikum Agrobiznesu w Zespole Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą. Przewidywana ilość uczestników to ok. 20 uczniów.

 6. Rewitalizacja i pielęgnacja oraz zagospodarowanie nowych terenów zielonych w obszarze miasta Dobrzynia nad Wisłą.

 7. Zadrzewianie i zakrzewianie skarpy wiślanej.

 8. Organizacja środowiskowych imprez kulturalnych.

 9. Uporządkowanie punktu widokowego przy Górze Zamkowej i w Parku miejskim.

 10. Remont i modernizacja 3 lokali komunalnych w zakresie zabudowy pomieszczeń sanitarnych wc i łazienek.

 11. Remont i modernizacja budynku komunalnego Mokowo 7 i Płomiany 26a w zakresie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków i zabudowy instalacji sanitarnej.

 12. Zakup pomocy dydaktycznych i naukowych.

 13. Doposażenie świetlic szkolnych.

 14. Stypendia dla bardzo zdolnych i ubogich uczniów.

 15. Dostosowanie kwalifikacji nauczycieli do potrzeb szkół i dokształcanie.

Informacja Realizacji Strategii Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w roku 2007

 1. Zbudowano 60 przyzagrodowych oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Dobrzyniu nad Wisłą. Wartość zadania wyniosła: 654 977 zł.

 2. Trwa remont układu napowietrzania reaktora biologicznego typu BIOKON oraz układu odwadniania osadu o komunalnej oczyszczalni ścieków w Dobrzyniu nad Wisłą. Wartość zadania wynosi 260 758 zł.

 1. Rozbudowano sieć wodociągową w Chalinie na odcinku 105 m. Wartość zadania wyniosła: 9.394 zł.

 2. Wybudowano sieć wodociągową w Grochowalsku wraz z 3 przyłączami o łącznej długości 1066 m. Wartość zadania wyniosła: 68 944 zł.

 3. Zrealizowano kol etap odwodnienia cieków wodnych na skarpie wiślanej. Wartość zadania wyniosła: 127 930 zł. Z budżetu gminy wydatkowano na ten cel kwotę 25 586 zł

 4. Zmodernizowano drogę gminną w Mokówku na odcinku 900 m, poprzez wykonanie podbudowy z kamienia łamanego i utrwalenie nawierzchni grysami i emulsją asfaltową. Koszt modernizacji – 443.046 zł.

 5. Dokonano przebudowy chodników w ulicach:

Skaszewskiej i Stodólnej – 928 m2

Koszt przebudowy chodników wyniósł : 98.512 zł.

 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy
  z Młodzieżowym Biurem Pracy filia OHP w Lipnie zorganizował
  w ramach programu „Zaplanuj swoją karierę” kurs pt.„Agroturystyka – pomysłem na firmę” uczestniczyło w nim 20 uczniów.

 2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy
  z Młodzieżowym Biurem Pracy filia OHP w Lipnie zorganizował warsztaty szkoleniowo-administracyjnych dla młodzieży bezrobotnej
  z terenu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. Uczestniczyło w nich 14 osób.

 3. Umieszczono tablice i znaki informacyjne dotyczących obiektów oraz miejsc zabytkowych i ciekawych polecanych do obejrzenia w mieście Dobrzyniu nad Wisłą. Tablice : „Historyczna Stolica Ziemi Dobrzyńskiej”, znaki wskazujące lokalizacje kościoła parafialnego, Muzeum Dobrzyńskiego i Góry Zamkowej.

 4. Wyremontowano 4 lokale komunalne w zakresie zabudowy pomieszczeń sanitarnych wc i łazienek.

 1. Zakupiono pomoce dydaktyczne i naukowe za kwotę 15.137 zł

 2. Doposażono świetlice szkolnych za kwotę 7.589 zł

 3. Przyznano stypendia dla bardzo zdolnych uczniów o ogólnej kwocie 10.560 zł

 4. Wydatkowano na dokształcanie i dostosowanie kwalifikacji nauczycieli do potrzeb szkół kwotę 36.455 zł

Następnie Przewodniczący poprosił o pytania.

Tomasz Gęsicki – radny. Dlaczego nie ma w tej strategii inwestycji dotyczącej remontu dachu w Gimnazjum w Krojczynie.

Grzegorz Mazurek – Dyrektor ZOS. W strategii powinny być ujęte zadania typowo inwestycyjne, natomiast remont dachu nie jest typową inwestycją jest on więc ujęty w środkach bieżących. Dlatego nie ma potrzeby aby w strategii rozwoju ujmować coś co jest typowo remontem, a nie nową inwestycją.

Tomasz Gęsicki – radny. Ja jednak będę się upierał ponieważ z przedstawionego materiału wynika, że inne inwestycje też nie są nowe, a są ujęte w strategii. Czy to jest inny remont.

Celina Witkowska – Skarbnik. Jeżeli chodzi o ustawę dot. kwalifikacji inwestycji i remontów to wyraźnie jest zapisane, że jeżeli byłby to nowy dach to wówczas jest inwestycja, jeżeli remontujemy stary to dach to nie możemy zakwalifikować tego jako inwestycji tylko do remontu.

Wojciech Reznerowicz – radny. Jaki to jest remont na czym ma on polegać.

Grzegorz Mazurek – Dyrektor ZOS. Polega on na częściowej wymianie dachówek i ewentualne sprawy związane z konstrukcja jeżeli w trakcie remontu okaże się że konieczne są zmiany. Obiekt jest pod nadzorem konserwatora zabytków i tam nic nowego nie możemy robić.

Wojciech Reznerowicz – radny. Mamy remont zaplanowany, bieżący, kapitalny i dlatego pytam jaki będzie remont.

Celina Witkowska – Skarbnik. Nasza ustawa nie określa nam rodzajów remontów mamy zapis ogólny remont albo inwestycja.

Maria Pruchniewska – radna. Jest pomyłka w sprawie zapisu dotyczącego sieci wodociągowej dot. to p-ktu 4. Zapis brzmi, że długość sieci wodociągowej
w Grochowalsku wynosi 10066 m Pan inspektor powiedział, że jest pomyłka i chciała bym wiedzieć jaka jest rzeczywista liczba czy to jest 10km czy 1000m. drugie moje pytanie czy pieniądze na doskonalenie i dostosowanie kwalifikacji nauczycieli to są te same pieniądze, które są
w oświacie czy to są inne pieniądze przeznaczone na ten cel.

Grzegorz Ryczkowski – w trakcie przerwy sprawdzę i odpowiem później na pytanie dot. długości sieci wodociągowej.

Grzegorz Mazurek – Dyrektor ZOS. Jeśli chodzi o środki na doskonalenie dla nauczycieli to są środki zgodnie z Kartą Nauczyciela ujęte w budżecie gminy już wcześniej, nie są to środki dodatkowe.

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący zapytał radnych kto jest za przyjęciem planu realizacji strategii Miasta i Gminy Dobrzyń n/W.

Rada Miejska przyjęła większością głosów plan realizacji strategii / za – 13 radnych, wstrz. - 2/

do punktu 4

Stan Bezpieczeństwa w Mieście i Gminie Dobrzyń nad Wisłą – ocena realizacji programu „Bezpieczne Miasto i Gmina” – przedstawił Grzegorz Ryczkowski.

Pogram „BEZPIECZNE MIASTO I GMINA DOBRZYŃ NAD WISŁĄ”

 1. Założenie ogólne.

Jest to Program stałego współdziałania i współpracy Policji i samorządu
ze społeczeństwem. Program ma się przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa, spadku przestępczości i ograniczenia zjawisk patologicznych na terenie Miasta
i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 1. Cele programu:

 1. Ograniczenie przestępczości.

 2. Poprawa stanu i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 3. Stworzenie systemu monitorowania, planowania i koordynacji działań
  w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

III. Główne zadania programu :

 1. Zapobieganie patologiom społecznym.

 2. Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w komunikacji i ruchu drogowym.

 3. Podnoszenie poziomu świadomości i odpowiedzialności społecznej.

 4. Wypracowanie stałej płaszczyzny współpracy pomiędzy uczestnikami programu pozwalającej na jego realizację, tworząc podprogramy ukierunkowane na konkretne zagrożenia.

 5. Tworzenie stałej płaszczyzny współpracy Policji i społeczeństwa dla realizacji programu.

IV. Program zakłada ukierunkowanie działań profilaktycznych na główne zagrożenia dotyczące :

 • Działalności zorganizowanych grup.

 • Czynów chuligańskich oraz aktów wandalizmu pojedynczych osób lub grupy osób.

 • Patologii społecznych wśród dorosłych.

 • Zaniedbań wychowawczych i patologii społecznych wśród dzieci
  i młodzieży.

 • Demoralizacji i przestępczości nieletnich.

 • Przemocy w rodzinie

 • Zagrożeń komunikacyjnych w tym zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego oraz pieszych

 1. Struktura organizacyjna programu.

1. Poziom koordynacyjny:

 • Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

 • Kierownik Posterunku Policji w Dobrzyniu nad Wisłą

 • Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół

 • Komisja „Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego” bezpośrednio koordynująca realizację programu „Bezpieczne Miasto
  i Gmina”

  2. Poziom realizacji:

 • Policja

 • Jednostki organizacyjne Miasta i Gminy

 • Rada Miejska

 • Środowiska lokalne

 • Grupy i organizacje społeczne oraz wspólnoty parafialne działające na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

 1. Podmioty przewidziane do współpracy i realizacji programu.

 1. Posterunek Policji

 2. Urząd Miasta i Gminy

 3. Rada Miejska

 4. Miejsko – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 5. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 6. Zespół Obsługi Szkół

 7. Dyrektorzy szkół

 8. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych

 9. Służba zdrowia

 10. Instytucje zajmujące się problemami uzależnień

 11. Rady Sołeckie

 12. Wspólnoty mieszkaniowe

 13. Media lokalne

 14. Instytucje ubezpieczeniowe

 15. Stowarzyszenia i organizacje społeczne oraz wspólnoty parafialne.

 16. Komenda Powiatowa Policji w Lipnie

 17. Starostwo Powiatowe w Lipnie.

 1. Metody działań.

 • Tworzenie Programów działań prewencyjnych oraz edukacyjnych zmierzających do zapobiegania i ograniczania najbardziej uciążliwych zagrożeń

 • Zapewnienie udziału mieszkańców w realizacji programu.

 • Systematyczne i skoordynowane działanie instytucji państwowych

 • i samorządowych, różnych organizacji i grup społecznych oraz mieszkańców dla realizacji programu.

 • Prewencja społeczna, mającą na celu edukację, poradnictwo oraz pomoc społeczną.

 • Profesjonalne działania doraźne prowadzone przez wykwalifikowane osoby (policjantów, pedagogów, psychologów)

 • Profesjonalne działania długofalowe prowadzone przez wykwalifikowane osoby (policjantów, pedagogów, psychologów)

 • Obywatelskie działania doraźne – informowanie o zagrożeniach.

 • Inspirowanie oraz inicjowanie fizycznej i technicznej ochrony mienia,

 • Wprowadzanie metod elektronicznych systemów zabezpieczeń

 • Popularyzacja i wprowadzenie nowoczesnych systemów zabezpieczeń obiektów.

 • Współdziałanie z firmami ubezpieczeniowymi na rzecz prawidłowo prowadzonej polityki ubezpieczeniowej

 • Tworzenie i wdrożenie programów edukacyjnych

 • Inspirowanie imprez o charakterze kulturalnym i sportowym

 1. Realizacja programu.

Realizacja programu następować będzie na podstawie harmonogramu opracowanego na dany rok, który będzie załącznikiem do niniejszego dokumentu.

Informacja dotycząca wykonania harmonogramu realizacji Programu Bezpieczne Miasto i Gmina oraz budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
w zakresie bezpieczeństwa publicznego w roku 2007

 1. Współudział Policji w pracach Miejsko - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W pracach komisji uczestniczy Kierownik Posterunku Policji w Dobrzyniu nad Wisłą.

 2. Udział dzielnicowych w zebraniach sołeckich.

 3. Wydatkowano z budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą kwotę 4999,15 zł. na paliwo do radiowozu.

 4. Wydatkowano z budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na doposażenie techniczne Posterunku Policji w Dobrzyniu nad Wisłą kwotę 1500,00 zł

Harmonogram realizacji Programu Bezpieczne Miasto i Gmina oraz budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w zakresie bezpieczeństwa publicznego
w roku 2008.

 1. Planowany zakup paliwa dla radiowozu za kwotę 4 000,00 zł.

 2. Planowane wydatkowanie kwoty 1 000,00 zł na doposażenie techniczne Posterunku Policji w Dobrzyniu nad Wisłą.

 3. Ciągły udział Policji w pracach Miejsko - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 4. Współpraca Policji ze szkołami w zakresie zagrożeń komunikacyjnych dzieci i młodzieży jako uczestników ruchu drogowego (pogadanki, szkolenia na kartę rowerową).

Następnie informacje na temat bezpieczeństwa w Mieście i Gminie Dobrzyń nad Wisłą przedstawił Sławomir Kwiatkowski – Kierownik Posterunku Policji
w Dobrzyniu nad Wisłą.

( informacja jako załącznik nr 4 do niniejszego protokółu)

Następnie głos zabrał zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lipnie Mariusz Biernacki.

Szanowni Państwo. Zmiany kadrowe na posterunku policji w Dobrzyniu będą. Jeden z policjantów na chwilę obecną już ma zgodę Komendanta Wojewódzkiego na przejście do innej jednostki. Dalsze zmiany będą
w najbliższym czasie. Wynotowałem sobie o trzech wypadkach drogowych. Przyczyną tych wypadków była głupota ludzka i brak odpowiedzialności. Jest to tragedia. Ludzie nie myślą, pija i wsiadają za kierownicę. Ludzie pijani wożą ludzi pijanych. Przykładem może być wypadek z sierpnia ubiegłego roku. Jedna osoba przeżyła. Drodzy Państwo wielokrotnie swoim policjantom powtarzam, to że miał miejsce wypadek to jest skutek. Przyczyna tkwi gdzieś indziej. Jest tak, ze ktoś tym osobom zezwolił na spożywanie alkoholu, a następnie na wsiadanie za kierownicę. Dla mnie to nie jest sytuacja normalna sadzę, że dla Państwa również. Macie Państwo w tej chwili nową sytuację zagrożeń, jest to dyskoteka.

Rozmawiałem w ubiegłym tygodniu z właścicielem tej dyskoteki i szefem ochrony. Musicie Państwo wiedzieć, że wcześniej spotkałem się z Panem burmistrzem właśnie w tej sprawie. Jestem z nimi po rozmowie i zadeklarowali taka chęć, że jeżeli Państwo będziecie sobie tego życzyć to również mogą tutaj przyjść i przedstawić sytuację jak to z ich perspektywy wygląda. To, że funkcjonuje dyskoteka ma to wpływ na funkcjonowanie mieszkańców Dobrzynia i okolic, choć nie tylko ponieważ przyjeżdżają również z sąsiednich powiatów. Wiąże się to również z zagrożeniem w ruchu drogowym, zagrożeniami typu demoralizacja, spożywaniem alkoholu, problem narkotyków. To jest zbiorowisko młodych ludzi. To są wycieczki piesze na dyskotekę
i powrót do domu. Następne dni to są przechwałki młodzieży szkolnej
z Dobrzynia, które z nich później wróciło. Ja teraz się pytam gdzie są rodzice tych dzieci nie pełnoletnich. Tak więc drodzy Państwo to jest nasz wspólny problem. Trzeba na to reagować.

Wcześniej mówiłem o zmianach kadrowych w tut. Posterunku. Na pewno nie będzie zwiększenia liczby etatów. Nas po prostu na to nie stać. Doskonale sobie zdajemy sprawę, że to nie wystarcza. Uwierzcie mi jednak Państwo, że intensywnie pracujemy nad tym aby część problemów zlikwidować lub ich ogniska. Nie chce obiecywać bo tego nie lubię ale się zmieni i to nie długo. Wsparcie z e strony policjantów z Lipna jak najbardziej jest. Musimy wykorzystywać te narzędzia, które mamy. Wysunąłem Panu burmistrzowi propozycję pod rozwagę płatnych służb. To nie są kwoty astronomiczne. Kowal i Baruchowo z takiej formy korzystają i kwota wynosi na jednego policjanta za 8 godz. służby 100-120 zł brutto. Chętni policjanci będą wpisywać się na listę do mnie i o tym kto będzie pełnił taką służbę będę decydował ja. Muszę Państwu powiedzieć, że nie przyjadą policjanci, co do których będę miał uwagi.

Będą to policjanci z zewnątrz, którzy chłodnym okiem spojrzą na cały problem.

Myślę, że skutek dla nas wszystkich będzie pozytywny. Teraz poproszę pytania do mnie postaram się odpowiedzieć.

Maria Pruchniewska – radna. Powiem tak jakaś iskierka nadziei w Dobrzyniu już zabłysła. Nasze wspólne starania przyniosły minimalny ale już skutek.
Z informacji, które do mnie dotarły wynika, że można wpuszczać młodzież po uprzednim wylegitymowaniu co przyniosło pozytywny efekt. Już po Dobrzyniu wieść się rozeszła, że można do „Ibizy” wchodzić tylko osobom pełnoletnim. Okazuje się, że można to było wcześniej zastosować i prawdopodobnie takiego efektu jaki mieliśmy tutaj wcześniej przedstawiany by nie było. Cieszę się również z tego, że możemy ze swej strony przekazać pewną kwotę pieniędzy na dodatkowe służby, które problem w jakimś stopniu rozwiążą. Mam jeszcze takie pytanie. Co zrobić z uczniem, który ma 15 lat i jest pod wpływem alkoholu.

Mariusz Biernacki – zacznę może od końca tego typu sprawy zgłaszamy do sądu rodzinnego, który takimi sprawami się zajmuje. Wszystkie czynności wykonywane są na polecenie sędziego. To właśnie on decyduje o formie załatwienia sprawy.

Mieczysław Wojtowicz – sołtys wsi Dyblin. W soboty i niedziele policja powinna zaglądać również na wieś.

Mariusz Biernacki – Proszę Państwa to nie jest tak, że o każdej porze w każdym miejscu będą policjanci to jest nie możliwe. Wolałby abyście Państwo bardzie sprecyzowali o jakie dni tygodnia chodzi jaki czasookres to bardzo by nam usprawniło i ułatwiło pracę. Pogodzić interesy wszystkich Państwa będzie nam bardzo trudno.

Wojciech Reznerowicz – radny. Bardzo mnie ucieszyło, że Komenda Powiatowa w Lipnie doprowadziła do tego, że mieszkańcy Lipna po godz. 22 mogą czuć się bezpieczni na ulicy. Muszę Panu Panie Komendancie powiedzieć, że od dwóch tygodni ja się boję wyjść z pracy po godz. 22.

W dobie telefonów komórkowych każdy z nas powinien mieć takie poczucie bezpieczeństwa, że w razie zagrożenia po wykręceniu numeru alarmowego dzielnicowy w ciągu 10 min powinien się zjawić i udzielić pomocy. Pan powie, że jest to niemożliwe. Jednak przy takich podatkach jakie my płacimy / a są duże/ i przy tym co się dzieje w Dobrzyniu to jest strach nawet przed tym co w tej chwili mówię. Apeluję więc do Pana w imieniu moich wyborców abyście coś zrobili. Mecz, który Państwo ostatnio obstawialiście dowodzi na to, że jeżeli chcecie to zrobicie porządek. Mieszkańcy obawiają się tego, że przyjedzie np. czworo policjantów operacyjnych i oberwie ten, który jest niewinny, bo chuligan jest tak cwany, że sobie poradzi. Jestem przekonany, że pan kierownik tut. Posterunku będzie tymi akcjami kierował bo ma najlepsze rozeznanie. To co ja widziałem na własne oczy w Dobrzyniu to w niektórych momentach mnie załamuje.

Mariusz Biernacki – ja znam sytuację i mam bardzo szeroki zasób wiedzy na ten temat, o którym Pan była łaskaw delikatnie wspomnieć. Musze Państwu powiedzieć, że pewne czynności SA już podjęte od jakiegoś czasu. Proszę abyście Państwo dali nam trochę czasu.

Grzegorz Mazurek – każdy obywatel ma konstytucyjne prawo aby Państwo zapewniło mu bezpieczeństwo. Ja uważam, że wszelkie działania poprawią nasze bezpieczeństwo z tym, że widzę pewien dysonans. Wcześniej Pan mówił, że jest 10% wakatów w naszym powiecie, spokojnie Pan mówi, że będzie ich jeszcze więcej, a jednocześnie Pan mówi o tym aby samorząd sfinansował dodatkowe etaty. Ja uważam, zresztą tak jak większość, że każde wydane pieniądze na bezpieczeństwo są słusznie wydane. mam nadzieję, że nie będzie takiej sytuacji, że rośnie liczba wakatów i wzrasta jednocześnie nakład finansowy samorządów na bezpieczeństwo.

Mariusz Biernacki. Drodzy Państwo zainteresowanie mieszkańców powiatu lipnowskiego wstąpieniem do szeregów policji jest niskie. Nam jak najbardziej zależy na tym aby nasza jednostka miła jak najmniej wakatów. Proszę Państwa policjanta obowiązuje czterdziestogodzinny czas pracy w tygodniu. Ja nie mogę zmusić nikogo do tego aby pełnił służbę w godzinach ponadwymiarowych. Dlatego kiedy wspominałem o płatnych służbach to chodzi o to, że ten czas nie będzie wchodził w czas służby wymagalnej dla policjantów. Czas spędzony na płatnych służbach to czas wolny od służby policjanta. To jest czas ponadwymiarowy. Z rozeznania mojego wynika, że z takiej formy dodatkowej służby płatnej policjanci by skorzystali, to jest kosztem ich czasu wolnego ja natomiast nie mogę im nakazać aby w czasie wolnym od pracy pełnili służbę.

Wobec braku dalszych pytań, przewodniczący Rady Miejskiej udzielił głosu lekarzowi Weterynarii Sylwestrowi Kluszczynskiemu, który poinformował zebranych o zbliżających się szczepieniach psów i zagrożeniach wobec braku takich szczepień.

do punktu 5 p-pkt „a”

Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Bezpieczne Miasto i Gmina, następnie zarządził głosowanie.

Uchwała została podjęta większością głosów.

Wyniki głosowania. Ustawowy skład rady – 15 radnych.

Za – 14 głosów,

Przeciw – 0,

Wstrzymujących –1

(uchwała nr XV/98/08 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 5)

do punktu 5 p-pkt „b”

Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń n/W omówił Grzegorz Ryczkowski.

Uchwała jest podejmowana w celu umożliwienia rozwoju sportu kwalifikowanego i wsparcia klubów sportowych działających na terenie Miasta
i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, uczestniczących w rozgrywkach sportowych organizowanych przez związki sportowe. Główna forma wsparcia oprócz udostępnienia obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych jest udzielanie dotacji klubom sportowym. Projekt uchwały został przedstawiony do skonsultowania klubom sportowym działającym na terenie gminy.

Jerzy Żurawski – radny. Mam pytanie czy będzie u nas respektowany fakt dokładnego rozliczania i składania sprawozdania dotyczącego rozliczenia dotacji. Powinien być zapis, że w przypadku braku rozliczeń i sprawozdań nie będą udzielane dotacje klubom, które nie dotrzymały ustalonych warunków. Wszystko powinno być czytelne i jasne tak aby komisja rewizyjna mogła temu się przyjrzeć, bo kosztorys to może każdy napisać. Ważniejsze jest to na co te pieniądze są wydawane.

Grzegorz Ryczkowski zgadzam się z panem radnym. Powiem tak, że wysokość środków finansowych określa co roku rada. Oczywiste jest, że wszystkie rachunki muszą trafić do nas i komisja rewizyjna ma prawo to skontrolować.

Wojciech Reznerowicz – radny. Proponuję wprowadzić zapis w §4 pkt 2 określający datę przekazania dotacji.

Jerzy Żurawski – radny. Przecież uchwała obowiązuje do uchwalenia następnej
i dlatego nie wpisujmy żadnych terminów.

Ostatecznie projekt uchwały został w pierwotnej wersji.

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący odczytał projekt uchwały
i zarządził głosowanie.

Uchwała została podjęta większością głosów.

Wyniki głosowania. Ustawowy skład rady – 15 radnych.

Za – 13 głosów,

Przeciw – 1,

Wstrzymujących –1

(uchwała nr XV/99/08 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 6)

do punktu 5 p-pkt „c”

Pani Krystyna Pawłowska – Kierownik MGOPS omówiła projekt uchwały
w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2008-2013.

Konieczność opracowania Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2008-2013 wynika wprost z art. 17.1.1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku oraz art. 4.2. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 12 kwietnia 1982 r. z późn. zm.

Dokument ma Stanowic podstawę do realizacji względnie trwałych wzorów interwencji społecznych podejmowanych w celu zmiany / poprawy/ tych stanów rzeczy / zjawisk występujących w obrębie danej społeczności/, które oceniane są negatywnie. Dokument charakteryzuje w szczególności działania publicznych ni prywatnych instytucji rozwiązujących kwestie społeczne podejmowane dla poprawy warunków zaspokojenia potrzeb przez wybrane kategorie osób
i rodzin. Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobrzyń nad Wisłą obejmuje i stanowi materiał wyjściowy do opracowania szczegółowych programów lokalnych pomocy społecznej.

Wobec braku pytań i dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Wyniki głosowania. Ustawowy skład rady – 15 radnych.

Za – 15 głosów,

Przeciw – 0,

Wstrzymujących –0

(uchwała nr XV/100/08 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 7)

do punktu 5 p-pkt „d”

Pani Krystyna Pawłowska – Kierownik MGOPS omówiła projekt uchwały
w sprawie przyjęcia Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Konieczność opracowania Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem
i Rodziną Gminy Dobrzyń nad Wisłą wynika wprost z art. 17.1.13 ustawy
o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku z późn. zm. dziecko i rodzina wymagają szczególnej troski i ochrony, a działalność na ich rzecz powinna koncentrować się przede wszystkim na ochronie praw, wyrównywaniu szans życiowych poprzez ułatwianie dostępu do oświaty, systemu ochrony zdrowia, wypoczynku oraz asekurowaniu w obliczu ryzyka i różnych zagrożeń życiowych.

System profilaktyki i opieki nad Dzieckiem i rodziną gminy Dobrzyń nad Wisłą jest dokumentem, który ma stanowić podstawę do realizacji względnie trwałych wzorów interwencji społecznych podejmowanych w celu zmiany / poprawy/ sytuacji dziecka i rodziny na terenie gminy. Charakteryzuje on w szczególności działania publicznych i prywatnych instytucji rozwiązujących kwestie dziecka
i rodziny.

Wobec braku pytań i dyskusji przewodniczący odczytał projekt uchwały
i zarządził głosowanie.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Wyniki głosowania. Ustawowy skład rady – 15 radnych.

Za – 15 głosów,

Przeciw – 0,

Wstrzymujących –0

(uchwała nr XV/101/08 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 8)

do punktu 5 p-pkt „e”

Projekt uchwały zmieniającej w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/85/08 z dnia 15 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 omówiła Pani Krystyna Pawłowska.

Do poprzedniej uchwał pani pełnomocnik wojewody ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych miała uwagi merytoryczne, które wskazała
i w związku z tym jest konieczność ponownego podjęcia uchwały.

Uwagi dotyczyły Pkt I oraz zmian w preliminarzu wydatków na rok 2008.

Jerzy Żurawski – radny. Proszę przekazać, że od dzielenia środków finansowych jest rada i to my decydujemy ile i na co przeznaczyć pieniędzy.

Grzegorz Mazurek – na komisji również rozmawialiśmy na ten temat i jesteśmy tego samego zdania. Taki dyktat pani pełnomocnik d/ s rozwiązywania problemów alkoholowych jest nie na miejscu.

Wobec braku pytań i dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały
i zarządził głosowanie.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Wyniki głosowania. Ustawowy skład rady – 15 radnych.

Za – 15 głosów,

Przeciw – 0,

Wstrzymujących –0

(uchwała nr XV/102/08 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 9)

do punktu 5 p-pkt „f”

Projekt uchwały w sprawie Regulaminu placu zabaw omówił Edmund Ryczkowski.

Zakupionych jest 7 obiektów placów zabaw: 3 w Dobrzyniu, w Płomianach, Leniach wielkich, Bachorzewie i Zbyszewie.. planuje się w tym roku zakupić dwa obiekty. Wywołanie takiej uchwały spowodowane jest dużą ilością wypadków zdarzających się na takich obiektach akurat nie u nas, co zmusiło jednak producentów do postawienia pewnych wymogów.

Remigiusz Onka – radny. Czy jest sens zapisywania w regulaminie okresu jeśli chodzi o korzystanie z placu zabaw.

Grażyna Habasińska – tak ponieważ musi być czas na konserwację, a tym samym w okresie zimowym zachodzi większe niebezpieczeństwo jeśli chodzi o urazy ponieważ wówczas sprzęt jest oblodzony lub zaśnieżony.

Wojciech Reznerowicz – radny. Rozumiem, że właścicielem gruntów gdzie stoją place zabaw jest gmina.

Edmund Ryczkowski – tak, poza obiektami szkolnymi gdzie administratorem jest dyrektor szkoły.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały
i zarządził głosowanie.

Wyniki głosowania. Ustawowy skład rady – 15 radnych.

Za – 15 głosów,

Przeciw – 0,

Wstrzymujących –0

(uchwała nr XV/103/08 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 10)

do punktu 5 p-pkt „g”

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zofia Jóźwiak. Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Andrzej Wyszyński Dobrzyń nad Wisłą ul. 22-go Stycznia 3 przedłożył wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę” na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą, obejmującym wsie Glewo, Krępę, Tulibowo oraz część wsi Krojczyn, zaopatrywanych w wodę kupowaną z ujęcia Zaduszniki gm. Wielgie, określonej w Uchwale Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą Nr IV/15/07 z dnia 29 stycznia 2007r., do dnia 28 lutego 2009r.

Możliwość pozostawienia taryfy na dotychczasowym poziomie przedsiębiorca uzasadnił niezmienioną ceną wody kupowanej od dostawcy hurtowego, tj. Spółki „Ekoflora”. Zapewnił ponadto, że zakres i jakość świadczonych usług nie ulegną zmianie.

Stosownie do art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity
z 2006 r. - Dz. U. Nr 123, poz. 858 ze zmianami) na uzasadniony wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego rada gminy, w drodze uchwały, przedłuża czas obowiązywania dotychczasowych taryf, lecz nie dłużej niż o
1 rok. Ustalona w ubiegłym roku taryfa może być zatem przedłużona maksymalnie do 28 lutego 2009r.

Uwzględniając powyższe uzasadnienie, proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

Wobec braku pytań i dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały
i zarządził głosowanie.

Wyniki głosowania. Ustawowy skład rady – 15 radnych.

Za – 15 głosów,

Przeciw – 0,

Wstrzymujących –0

(uchwała nr XV/104/08 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 11)

do punktu 5 p-pkt „h”

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zofia Jóźwiak. Przedmiotowa działka wchodzi w skład pasa drogowego ul. Stodólnej będącej drogą gminną i nie stanowi własności Gminy Dobrzyń nad Wisłą. W/w sytuacja wymaga uregulowania prawnego. Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Wyniki głosowania. Ustawowy skład rady – 15 radnych.

Za – 14 głosów,

Przeciw – 0,

Wstrzymujących –1

(uchwała nr XV/105/08 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 12)

do punktu 5 p-pkt „i”

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zofia Jóźwiak.

Teren jest niezbędny dla kontynuacji prowadzonej inwestycji w zakresie umocnienia i zagospodarowania skarpy wiślanej, w tym zapewnienia komunikacji do obiektu podlegającego ochronie konserwatorskiej o najwyższej wartości Góra Zamkowa.

Wyniki głosowania. Ustawowy skład rady – 15 radnych.

Za – 15 głosów,

Przeciw – 0,

Wstrzymujących –0

(uchwała nr XV/106/08 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 13)

do punktu 5 p-pkt „j”

Przewodniczący poprosił Pana Romana Składanowskiego – insp. ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej o omówienie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej.

Zadanie inwestycyjne polega na planowanej budowie przyzagrodowych oczyszczalni ścieków. W realizacji zadania partycypują mieszkańcy naszej gminy w wys. 25% wartości zadania inwestycyjnego.

Realizacja budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków u mieszkańców naszej gminy pozwoli na osiągnięcie niżej podanych efektów ekologicznych:

 1. Likwidacja nieszczelnych szamb zlokalizowanych przy indywidualnych gospodarstwach, a zanieczyszczających wody gruntowe.

 2. Eliminacje odpadów powstających w trakcie okresowego oczyszczania szamb.

 3. Zlikwidowanie bezpośrednie dzikich włączeń ścieków do wód powierzchniowych.

Wobec braku pytań Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.

Wyniki głosowania. Ustawowy skład rady – 15 radnych.

Za – 15 głosów,

Przeciw – 0,

Wstrzymujących –0

(uchwała nr XV/107/08 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 14)

do punktu 5 p-pkt „k”

Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokość opłat za posiłki w szkołach, których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą omówił Pan Grzegorz Mazurek – Dyrektor ZOS.

Ta uchwała była podjęta na wcześniejszej sesji. Nadzór wojewody zakwestionował zapis dotyczący publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Nie bardzo wiem dlaczego, ponieważ sprawdzałem w Internecie wszystkie tego typu uchwały w innych województwach taki zapis posiadały. W związku z tym uchwał musi być podjęta po raz kolejny już po zmianach.

Wobec braku pytań Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.

Wyniki głosowania. Ustawowy skład rady – 15 radnych.

Za – 12 głosów,

Przeciw – 1,

Wstrzymujących –2

(uchwała nr XV/108/08 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 15)

do punktu 5 p-pkt „l”

Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:.. omówił Pan Grzegorz Mazurek Dyrektor ZOS.

Projekt dotyczy dodatków funkcyjnych, za wychowawstwo klasy w szkole podstawowej i gimnazjum. W tych uzgodnień ze związkami zawodowymi nastąpiła zmiana formalna i wysokość, która została określona w zł, a nie w % minimalnego wynagrodzenia i jednocześnie ze względu na to, że w naszym regionie wysokość dodatków była inna niż w innych miejscowościach wynegocjowaliśmy trochę wyższe dodatki za wychowawstwo w szkole podstawowej i gimnazjum. Chcę przybliżyć trochę szacunkowych danych jak to wpłynęło na nasz budżet. Mamy obecnie 59 oddziałów, a więc 59 wychowawstw. Ta różnica w stosunku do poprzednich omawianych wcześniej regulaminów wynosiła 15 zł, a więc to w skali miesiąca te uzgodnienia spowodują zwiększenie wydatków brutto o 885 zł.

Wobec braku pytań Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.

Wyniki głosowania. Ustawowy skład rady – 15 radnych.

Za – 15 głosów,

Przeciw – 0,

Wstrzymujących –0

(uchwała nr XV/109/08 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 16)

do punktu 5 p-pkt „m”

Zmiany Statutu Miasta i Gminy Dobrzyn nad Wisłą omówiła Pani Grażyna Habasińska – Sekretarz urzędu.

Zmiany Statutu są odpowiedzią na pismo wojewody, który zwrócił uwagę dot. pracy Komisji Rewizyjnej, a dokładniej składu i osób, które w niej biorą udział. Temat jest znany ponieważ pan przewodniczący czytał całe to pismo i rada został z tym zapoznana. Nad projektem tej uchwały pracowała Komisja Statutowa oraz nasz radca prawny. Projekt tej uchwały spełnia te wymagania na jakie wskazał wojewoda tzn. w § 69 skreśla się ust. 2 oraz w § 94 skreśla się
ust. 5. Ja tylko powiem, że we wszystkich statutach innych jednostek mają takie zapisy jakie były i u nas przed zmianą. Chcę tylko wspomnieć, że statut obowiązujący do chwili obecnej był sprawdzany przez nadzór wojewody i nie były wskazane te zmiany wcześniej. Stąd też nasze zdziwienie, że dopiero teraz wojewoda wskazał na niezgodne zapisy dotyczące dostępu do informacji publicznej.

Jerzy Żurawski – radny. Trochę dziwne zjawisko. Ten sam wojewoda wcześniej podpisuje do publikacji określoną wersję statutu, a następnie wskazuje na błędny zapis, coś jest tutaj nie tak. My mieliśmy prawo opierać się na statucie ponieważ był zatwierdzony przez wojewodę.

Wyniki głosowania. Ustawowy skład rady – 15 radnych.

Za – 15 głosów,

Przeciw – 0,

Wstrzymujących –0

(uchwała nr XV/110/08 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 17)

do punktu 5 p-pkt „n”

Zmiany budżetu gminy na rok 2008 omówiła Pani Celina Witkowska – Skarbnik.

Dochody

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się sprzedaż składników majątkowych o 194.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

 • 3.000,00 zł – pomoc materialną dla kombatantów

 • 5.000,00 zł – koszty transportu kobiet na badania mammograficze

 • 2.000,00 zł – PFRON dla pracowników

 • 80.000,00 zł – zakup działek na zagospodarowanie skarpy wiślanej

 • 12.000,00 zł – koszty związane z utrzymaniem mienia komunalnego

 • 8.000,00 zł – konserwacja placów zabaw

 • 60.000,00 zł – żwir oraz dodatkowe odwodnienie ulicy Zjazd

 • 15.000,00 zł na modernizację centrali telefonicznej

 • 9.000,00 zł na zakup samochodu do remontu ulic i dróg

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększenie – 32.900,00 zł – dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie –
w ramach wdrażania reform oświaty – zakończenia dwuletniego program pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej.

Zwiększenie – 4.000,00 zł – środki z PZU S.A. na dofinansowanie remontu wejścia do Szkoły Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Zwiększenie 24.048,00 zł - dotacji celowej na realizacji program “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wobec braku pytań Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.

Wyniki głosowania. Ustawowy skład rady – 15 radnych.

Za – 15 głosów,

Przeciw – 0,

Wstrzymujących –0

(uchwała nr XV/112/08 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 18)

do punktu 5 p-pkt „o”

Projekt uchwały omówiła Pani Grażyna Habasińska – Sekretarz urzędu. Wynagrodzenie pracowników samorządowych określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, powiatowych urzędach marszałkowskich i to rozporządzenie określa również wynagrodzenie burmistrza. Nastąpiły zmiany w rozporządzeniu, które zostały opublikowane
i ogłoszone w miesiącu maju br. ale nowe stawki obowiązują od 1 stycznia 2008 Obecne wynagrodzenie burmistrza mieści się poniżej obowiązujących min. stawek stąd też obecne zmiany wymuszają zmianę wynagrodzenia Pana Burmistrza.

Wobec braku pytań Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.

Wyniki głosowania. Ustawowy skład rady – 15 radnych.

Za – 15 głosów,

Przeciw – 0,

Wstrzymujących –0

(uchwała nr XV/113/08 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 19)

do punktu 6

 1. Bożena Narowska – sołtys wsi Tulibowo złożyła wniosek w sprawie:

 • - wykoszenia trawy przy szosie od Krępy do Glewa,

 • - postawienia pojemników plastikowych w Tulibowie,

 • - zorganizowania placu zabaw dla dzieci w miejscu ogrodzonym / gdzie znajduje się studnia głębinowa nieużytkowana/.

2. Wiesław Jaworski – sołtys wsi Płomiany złożył wniosek w sprawie:

 • - załatania dziur na szosie,

 • - ogrodzenia placu zabaw dla dzieci,

 • - ponownego rozpatrzenia naliczenia inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla sołtysów.

do punktu 7

Stanisław Golasiński najbardziej cieszy mnie to, że rada podjęła uchwałę
o zmianie w statucie. Nie będę musiał czekać na zaproszenie przewodniczącego komisji rewizyjnej ponieważ przyjdę sam. Przeczytałem wszystkie protokóły komisji rewizyjnej, z których wynika, że komisja nie zrobiła ani jednej kontroli.

Żaden z protokółów nie był podpisany jak wiemy niepodpisany protokół jest nieważny.

do punktu 8

Przewodniczący Rady – Henryk Domeradzki kończąc obrady piętnastej Sesji, podziękował wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził,
że zamyka obrady piętnastej Sesji Rady Miejskiej.


Protokółowała : Przewodniczący Rady

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-04-30 14:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1317
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-04-30 14:53

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2565504
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-01-11 12:37

Stopka strony