Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony


ZARZĄDZENIE NR 6 / 2008

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 11 czerwca 2008 r.


w sprawie : określenia wymagań, jakie powinni spełnić osoby ubiegające się o zawarcie

umowy w 2008 r. w zakresie budowy, eksploatacji i użytkowania

przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą


Na podstawie :

1. art. 30, ust 1 pkt 2 i art. 33 ust 3 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz. 1591)

2. Uchwały Nr 25/196/02 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 września 2002 roku w sprawie udziału mieszkańców gminy w partycypacji kosztów budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenach o zabudowie rozproszonej

3. Uchwały Nr XV/107/08 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej na realizację zadania inwestycyjnego w 2008 r. pn.” Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą – VII etap”

4. Wniosku Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego z dnia 28 maja 2008 r.


 


z a r z ą d z a m


§1

Stosowane w wymaganiach pojęcia oznaczają odpowiednio:


1. Inwestor - Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą,

2. Partcypujący - mieszkańcy Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, którzy złożyli do tut. Organu wnioski o dofinanansowanie budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą i zostali zakwalifikowani do realizacji.


§2

Warunkiem zawarcia umowy pomiędzy Inwestorem a Partycypującym w zakresie realizacji budowy przyzagrodowej oczyszczalni ścieków w 2008 rok jest spełnienie przez Partycypującego następujących wymagań :


1. Złożenie wniosku zarejestrowanego w rejestrze tut. Organu na pozycji umożliwiającej realizację w kolejnosci daty wpływu wniosku, w ramach budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą uchwalonego na 2008 rok.

2. Posiadanie aktualnego tytułu prawnego władania nieruchomością wraz z mapami geodezyjnymi.

3. Uzyskanie pozytywnej oceny warunków techniczno-lokalizacyjnych wykonanej przez Inwestora.

4. Podjęcia finansowego zobowiązania do poniesienia części kosztów przedmiotowej budowy w wysokości 25% wartości zbudowanej przyzagrodowej oczyszczalni ścieków w następujący sposób:

a. Partycypujący zaliczkowo dokona wpłaty w kwocie 2500,00 zł słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100 na konto Inwetora lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą w dwóch ratach ,

b. I rata w wysokości – 1500,00 zł płatna najpóźniej do dnia podpisania umowy,

c. II rata w wysokości – 1000,00 zł płatna najpóźniej do dnia planowanego terminu rozpoczęcia budowy oczyszczalni ścieków w skali gminy,

d. pozostałą kwotę Partycypujący uiści na konto Inwestora po zakończeniu budowy


§3

Szczegółowe warunki w zakresie przedmiotowej budowy określi umowa zawarta pomiędzy Inwestorem, a Partycypujacym.


§4

W przypadku nie spełnienia przez Partycypującego wymagań ujętych w §2 ust. 1-4b niniejszego Zarządzenia, wniosek Partycypującego nie będzie zakwalifikowany do realizacji na 2008 rok.


§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


§6

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą oraz w formie pisemnej na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut.Organu.

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2008-07-07 11:08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 917
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-05-07 07:47

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2611553
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-02-20 13:37

Stopka strony