Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr XVI/08

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 30 czerwca 2008 roku.

Sesję rozpoczęto o godzinie dziesiątej, zakończono o godzinie czternastej. Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Miasta
i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

Otwierając obrady szesnastej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Henryk Domeradzki stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W obradach uczestniczyło 14 radnych, 23 przewodniczących rad sołeckich, kierownictwo urzędu miasta i gminy oraz goście zaproszeni.

( listy obecności stanowią załączniki od nr 1 do nr 2 do niniejszego protokółu )

Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad, po czym powitał wszystkich uczestników. Następnie zwrócił się z pytaniem czy są uwagi do protokółów z czternastej i piętnastej Sesji Rady Miejskiej, które były wyłożone w holu sali konferencyjnej. Radni uwag nie wnieśli, wobec czego przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokółów.

Protokóły zostały przyjęte jednogłośnie - głosowało 14 radnych na 14 obecnych.

do punktu 2

Odpowiedzi na wnioski złożone na piętnastej Sesji Rady Miejskiej udzielił Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

(treść odpowiedzi jako załącznik nr 3 do niniejszego protokółu)

do punktu 3

Informacje o pracy organu wykonawczego i pracy urzędu przedstawił Ryszard Bartoszewski – z-ca burmistrza.

( treść informacji jako załącznik nr 4 do niniejszego protokółu)

do punktu 4

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dobrzyniu n/W za rok 2007.

Następnie Przewodniczący poprosił o pytania. Wobec braku pytań i dyskusji przystąpił do punktu następnego.

( szczegółowa treść informacji jako załącznik nr 5 do niniejszego protokółu)

do punktu 5 p-pkt „a”

Przewodniczący poinformował, że uchwała ta była podejmowana na poprzedniej sesji z uwagi na błędy merytoryczne musi być podjęta ponownie. Poprawka dotyczyła zapisu o publikacji, której uchwała nie podlega.

Jerzy Żurawski – radny. Czy projekt uchwały był akceptowany przez radcę.

Grażyna Habasińska – Sekretarz – tak była akceptowana.

Jerzy Żurawski – radny. To za co bierze pieniądze, to nie jest pierwszy raz.

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący odczytał projekt uchwały
i zarządził głosowanie.

Uchwała została podjęta większością głosów.

Wyniki głosowania. Ustawowy skład rady – 15 radnych. Obecnych – 14.

Za – 14 głosów,

Przeciw – 0,

Wstrzymujących –0

(uchwała nr XVI/113/08 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 6)

do punktu 5 p-pkt „b”

Przewodniczący poinformował, że uchwała ta była podejmowana na poprzedniej sesji z uwagi na błędy merytoryczne musi być podjęta ponownie. Poprawka dotyczyła zapisu o publikacji, której uchwała nie podlega.

Wobec braku pytań Przewodniczący odczytał projekt uchwały
i zarządził głosowanie.

Uchwała została podjęta większością głosów.

Wyniki głosowania. Ustawowy skład rady – 15 radnych.

Za – 14 głosów,

Przeciw – 0,

Wstrzymujących –0

(uchwała nr XVI/114/08 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 7)

do punktu 5 p-pkt „c”

Pani Celina Witkowska – Skarbnik poinformowała ta uchwała była również podejmowana na jednej z poprzednich sesji zawierała jednak błędy merytoryczne w związku z czym musi być wywołana ponownie.

Wobec braku pytań i dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Wyniki głosowania. Ustawowy skład rady – 15 radnych, obecnych 14.

Za – 14 głosów,

Przeciw – 0,

Wstrzymujących –0

(uchwała nr XVI/115/08 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 8)

do punktu 5 p-pkt „d”

Zmiany budżetu gminy na rok 2008 omówiła Pani Celina Witkowska – Skarbnik.

Informacja, którą Państwo otrzymali tuz przed sesją nie była ujęta w projekcie zmian budżetu na rok 2008 rok. Dotyczy ona planu wieloletniego na rok 2009,
a kwota 230.000 zł przeznaczona jest na remont ul. Zjazd.

600 – Transport i łączność

Przeniesienie 3.000,00 zł z bieżącego utrzymania dróg na inwestycję – zakup przystanków autobusowych.

700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody

Zwiększenie –50.000,00 zł – zwiększenie sprzedaży składników majątkowych: zł 13.000,00 zł na dokumentację techniczną terenów zielonych i ścieżek, 20.000,00 zł na przygotowanie nabrzeża Wisły, 17.000,00 zł na inwestycję remont ulicy Zjazd w rozdziale 90078.

750 – Administracja

Dochody

Zwiększenie 7.000,00 zł – odsetek od środków na rachunku bankowym,
z przeznaczeniem na dotację dla Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak” – dofinansowanie zabezpieczenia technicznego podczas występu zespołu KOMBI.

Wniesienie 253,00 zł z nadwyżki budżetowej, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

851 – Ochrona zdrowia

Zmniejszenie 10.000,00 zł dotacji dla szpitala w Lipnie.

852 – Pomoc społeczne

Przeniesienie 12.799,00 zł na zasiłki ceowe i pracę społecznie użyteczną do działu 853.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenie 121.892,00 zł – na Program Operacyjny Kapitał Ludzki, z czego 109.093,00 zł dotacja rozwojowa, a kwota 12.799,00 zł środki własne gminy.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenie – 20.000,00 zł. – na przygotowanie nabrzeża Wisły ze sprzedaży
i 13.000 zł na dokumentację techniczną terenów zielonych i ścieżek (środki ze sprzedaży składników majątkowych), 200.000,00 zł na inwestycję remont ulicy Zjazd (112.491,00 zł z inwestycji przebudowa chodnika Placu Wolności; 60.509,00 zł z bieżącego remontu tej ulicy, 10.000,00 zł z dotacji dla szpitala, 17.000,00 zł ze sprzedaży składników majątkowych).

Powstanie jednego zadania – konserwacja cieków wodnych i urządzeń stabilizacyjnych na skarpie wiślanej – 11.000,00 zł.

Zmiana zadania- remont ulicy Zjazd (część górna) na odwodnienie ulicy Zjazd – 35.077,00 zł

921 – Kultura i sztuka

Zwiększenie - 7.000,00 zł – dotacja dla D.D. „Żak” na zabezpieczenie techniczne podczas występu zespołu KOMBI.

926 – Kultura fizyczna i sport

Przeniesienie kwoty 5.000,00 zł z bieżących wydatków na dotacje dla klubów sportowych.

Pozostałe przeniesienia między paragrafami spowodowane są zwiększeniem wydatków w trakcie realizacji budżetu.

Jerzy Żurawski – radny. Dz. 926 przeniesienie kwoty 5000 zł z wydatków bieżących. Tam nie ma przecież wydatków bieżących.

Skarbnik – były wydatki bieżące i to trzeba przenieść do § 282 na dotacje.

Wobec braku pytań i dyskusji przewodniczący odczytał projekt uchwały
i zarządził głosowanie.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Wyniki głosowania. Ustawowy skład rady – 15radnych, obecnych 14.

Za – 14 głosów,

Przeciw – 0,

Wstrzymujących –0

(uchwała nr XVI/116/08 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 9)

do punktu 6

 1. Tadeusz Pogorzelski – radny złożył wniosek w sprawie zabudowy zatoczki dla autobusu szkolnego przy dawnym budynku po zlewni mleka
  w Szpiegowie.

 2. Stanisław Bazan – radny złożył wniosek w sprawie postawienia tablicy
  z nazwą miejscowości, ponieważ dotychczasowa została strącona.

 3. Grzegorz Zych – radny złożył wniosek w sprawie utwardzenia wysepki na drodze powiatowej w Michałkowie dla autobusu szkolnego.

do punktu 7

Burmistrz Miasta i Gminy przekazała zebranych kilka bieżących informacji.

 1. Na budynek po Szkole Podstawowej w Mokowie na razie nie ma chętnych. Mamy cały czas nadzieję, że w końcu to się zmieni.

 2. Nie przekazaliśmy 10.000 zł złotych na Szpital w Lipnie ponieważ będzie reorganizacja.

 3. Będą do odbioru wyniki z mammografii.

 4. Z dniem 30 maja 2008 roku rozwiązana została umowa z Panem Zdzisławem Klińskim. Okres wypowiedzenia trwa 6 miesięcy. Będzie rozpisany konkurs.

 5. Pani Zaborowska Agnieszka poinformowała o suszy na naszym terenie. Rolnicy powinni ten problem do 15 lipca .

 6. Bożena Narowska – sołtys wsi Tulibowo złożył wniosek w sprawie wycięcia krzewów wzdłuż drogi w Tulibowie.

 7. Wojciech Reznerowicz zapytał jak wygląda organizacja dotycząca podmiotu zajmującego się wywozem śmieci.

  Pan Ryszard Bartoszewski – z-ca burmistrza odpowiedział, że tym zajmuje się Przedsiębiorstwo „SITA” z Płocka, a szczegółowo udzieli informacji Pani Agnieszka Zaborowska p. 25.

 8. Remigiusz Onka – radny zapytał czy jest szansa aby ekipa wyjechała posprzątać przystanki autobusowe w naszej gminie.

  Ryszard Bartoszewski – odpowiedział, że takie sprzątanie miało już miejsce ale jeśli jest ponowna potrzeba to tak.

do punktu 8

Przewodniczący Rady – Henryk Domeradzki kończąc obrady szesnastej Sesji, podziękował wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził,
że zamyka obrady szesnastej Sesji Rady Miejskiej.


Protokółowała : Przewodniczący Rady

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-04-30 15:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 660
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-04-30 15:00

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2615813
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-02-20 13:37

Stopka strony