Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr 36/2011

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą

z dnia 27 września 2011 roku

 

W sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych

Na podstawie przepisów art. 26 ustawy z 29 września 1994 r.  o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2002 r.  Nr 76, poz. 694 ze zm. ) Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji.

Zarządzam sporządzenie spisu:

-        Z natury

-        Uzgodnienie sald

-        Weryfikacja sald

1.       Inwentaryzacji podlegają:

1)       W drodze spisu z natury:

-        Aktywa pieniężne (z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych ) ,

-        Papiery wartościowe w postaci materialnej,

-        Materiały,

-        Środki trwałe z wyjątkiem gruntów oraz środków trwałych do których dostęp jest znacznie utrudniony,

-        Maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie,

-        Znajdujące się w jednostce składniki aktywów będące własnością innych jednostek.

2)      W drodze uzyskania od kontrahentów i banków pisemnych potwierdzeń prawidłowości sald wykazanych w księgach rachunkowych jednostki:

-        Aktywa finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych lub przechowywane przez inne jednostki,

-        Udzielone pożyczki,

-        Należności( z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych, należności od pracowników oraz należności osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych a także należności publiczno-prawnych),

-        Powierzone kontrahentom własne składniki aktywów.

3)      W drodze porównań danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacjami realnej wartości składników majątkowych:

-        Grunty i środki trwałe, do których dostęp jest znacznie utrudniony oraz prawo zakwalifikowane do nieruchomości, należności sporne i wątpliwe,

-        Należności i zobowiązania wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych oraz różnorodne zobowiązania,

-        Należności i zobowiązania publiczno-prawne,

-        Inne aktywa i pasywa niepodlegające inwentaryzacji metodą spisu z natury bądź uzgodnienia salda.

Terminy i częstotliwość inwentaryzacji według przepisów art. 26 ustawy o rachunkowości

Termin i częstotliwość inwentaryzacji

Rodzaj składnika majątkowego

 

 

 

 

 

Na ostatni dzień roku obrotowego

-        Aktywa pieniężne zgromadzone na r-kach bankowych oraz w kasie,

-        Papiery wartościowe,

-        Produkty w toku produkcji,

-        Materiały i towary znajdujące się na stanie jednostki, których wartość została opisana w koszty na dzień ich zakupu,

-        Produkty gotowe znajdujące się na stanie jednostki,  których wartość została odpisana w koszty w momencie ich wytworzenia

 

 

 

 

Na ostatni dzień roku obrotowego, z tym że inwentaryzacja może być rozpoczęta w ostatnim kwartale roku obrotowego i zakończona do 15 stycznia następnego roku

Składniki aktywów z wyłączeniem ww. aktywów pieniężnych, papierów wartościowych, produktów w toku produkcji oraz materiałów, towarów i produktów gotowych, określonych w art. 17 ust. 2 pkt 4 Ustawy o rachunkowości – np. wartości niematerialne i prawne, udzielone pożyczki, wszelkiego rodzaju należności, środki trwałe w budowie (z wyjątkiem maszyn i urządzeń wchodzących w skład inwentaryzowanych w drodze spisu z natury) , środki trwałe nieznajdujące się na terenie strzeżonym itp.

Raz w ciągu 2 lat

Zapasy materiałów , towarów, produktów gotowych i półproduktów znajdujące się w strzeżonych składowiskach i objęte ewidencją ilościowo - wartościową

Raz w ciągu 4lat

Nieruchomości zaliczane do środków trwałych oraz inwestycji a także znajdujące się na terenie strzeżonym, inne środki trwałe oraz maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie

Raz w ciągu roku

Zapasy towarów i materiałów ( opakowań ) objęte ewidencją wartości

 

2.       Rodzaj inwentaryzacji składnika majątkowego ,  osoby materialne odpowiedzialne , termin rozpoczęcia i zakończenia wg załączonego planu inwentaryzacji – Załącznik nr1.

3.       Do składu komisji inwentaryzacyjnej powołuje się osoby wymienione w załączniku do Zarządzania – Załącznik nr 1.

4.       Do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych wyznaczam zespół spisowy wg wykazu -  Załącznik 2.

Osoby powołane na członków zespołu spisowego ponoszą pełna odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenia spisu z natury.

5.       Inwentaryzację należy przeprowadzić wg planu inwentaryzacyjnego i harmonogramu- Załącznik nr 3.

6.       Arkusze spisowe ponumerowane wydano przewodniczącemu zespołu spisowego.

7.       Arkusze spisowe wypełnia się w dwóch egzemplarzach.

8.       Wycenę należy dokonać w cenach ewidencji księgowej.

9.       Składniki majątku niepełnowartościowe, nadmierne należy spisać na oddzielnych arkuszach.

10.   Po zakończeniu spisu komisja przekaże arkusze spisowe do działu księgowości (P. Renata Barucha ) w celu wyceny arkuszy spisowych.

11.   Osoby materialne odpowiedzialne zobowiązują się do odpowiedniego uporządkowania mienia i ewidencji:

-        Oznaczenia wywieszkami, ułożenia wg asortymentów, spryzmowania materiałów masowych,

-        Przeprowadzenia protokolarnej kasacji środków trwałych, narzędzi, odzieży i innych składników majątkowych oraz opracowania wymaganej dokumentacji księgowej (OT -  przyjęcie środka trwałego , PT – przekazania – przyjęcie środka trwałego, LT -  likwidacja środka trwałego, MT, MN – zmian miejsca użytkowania środka trwałego , przedmiotu nietrwałego).

-        Uporządkowanie ewidencji ilościowej środków trwałych i uzgodnienia jej z danymi wykazanymi w ewidencji księgowej, ewidencji składników majątku w użytkowaniu w kartach osobistego wyposażenia i innych urządzeniach ewidencyjnych.

12.   Zawiesza się nieobecność wszystkich pracowników materialnie odpowiedzialnych, członków komisji inwentaryzacyjnej  i zespołów w okresie, w którym przypadają czynności  inwentaryzacyjne przewidziane harmonogram spisów.

13.   Po zakończeniu czynności inwentaryzacyjnych przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej złoży niezwłocznie sprawozdanie końcowe z przebiegu inwentaryzacji.

14.   Wynik inwentaryzacji ( rozpatrzone oraz rozliczone nadwyżki i niedobory zatwierdzony przez kierownika jednostki ) winne być ujęte w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego.

15.   Dokumenty z rozpatrzenia różnic inwentaryzacji spisów rocznych winny być dostarczone do skarbnika w terminach ustalonych w harmonogramie.

16.   Za sprawny, terminowy i prawidłowy przebieg czynności inwentaryzacyjnych odpowiedzialny jest przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej.

17.   Nadzór nad prawidłowością, kompletnością i terminowością spisów inwentaryzacyjnych powierza się skarbnikowi.

18.   Ostateczne rozliczenie wyników inwentaryzacji powinno nastąpić nie później niż do 23 marca następnego roku.

19.   Zarządzenie obowiązuje od dnia 27.09.2011 r.

drukuj ()

  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-06-18 15:24

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 360
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-09-19 14:31

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2611548
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-02-20 13:37

Stopka strony