Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr XVIII/2012

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 27 września 2012 roku

 

 

Sesję rozpoczęto o godzinie dziesiątej, zakończono, o godzinie czternastej.  Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy
w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

Otwierając obrady osiemnastej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Henryk Domeradzki stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy   o samorządzie gminnym. W obradach uczestniczyło: 14 radnych, 22 przewodniczących rad sołeckich, kierownictwo urzędu miasta i gminy oraz goście zaproszeni.

(listy obecności stanowią załączniki od nr 1 do nr 2 do niniejszego protokółu).

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował radnych, że w biurze rady wyłożony był protokół z obrad siedemnastej Sesji Rady Miejskiej i spytał czy są uwagi. Zastrzeżeń nie wniesiono w związku, z czym zarządził głosowanie nad przyjęciem protokółu. Rada jednogłośnie 14 głosami – za, przyjęła protokół siedemnastej Sesji.

Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad, po czym powitał wszystkich uczestników. Następnie odczytał proponowany porządek obrad, po czym spytał czy są propozycje zmian do porządku obrad.

Kazimierz Janecki- radny wniósł o wycofanie z porządku obrad pkt 6 p-pkt „c” dot. podjęcia uchwały w sprawie okręgów wyborczych. Uzasadnił to tym, że projekt tejże uchwały nie został skonsultowany przez stałe komisje oraz nie był wywieszony na zewnętrznych tablicach informacyjnych.

W tej sprawie wyjaśnień udzieliła Pani Grażyna Habasińska – Sekretarz Urzędu. Projekt uchwały został przekazany w lipcu na ręce Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz był wywieszony na tablicy informacyjnej w tut. urzędzie oraz w BIP. Była przekazana informacja, że na najbliższych posiedzeniach komisji jestem gotowa ten projekt omówić. Ponadto zostały wysłane materiały na sesję, w których ten projekt uchwały został zamieszczony. Tak, więc Państwo radni mieliście możliwość zgłoszenia wcześniej uwag. Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej poddał wniosek radnego dot. wykreślenia w/w punktu z porządku obrad pod głosowanie.

Wyniki głosowania:

Za- 1

Przeciw – 13

Wstrz – 0

Porządek obrad został bez zmian..

 

 

do punktu 2

 

Odpowiedzi na wnioski złożone na siedemnastej Sesji Rady Miejskiej udzielił Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą – Ryszard Dobieszewski.

Uwag nie wniesiono.

 / treść odpowiedzi na wnioski w załączeniu do protokółu/

 

do punktu 3

 

Informację o pracy organu wykonawczego i pracy urzędu przedstawił Pan Ryszard Bartoszewski – z-ca Burmistrza.
Ewa Tomczyk – radna. Czego dotyczyły wymieniane w informacji przez Pana zarządzenia o Nr 28,31,51,53.

Ryszard Bartoszewski – z-ca Burmistrza. Te zarządzenia dotyczyły zmian budżetu gminy na 2012 rok, które również są zamieszczone w materiałach, dla Państwa na dzisiejszą Sesję.

/ informacja w załączeniu do protokółu/

 

            do punktu 4

 

Analizę wydatków środków budżetowych za 2011 rok przedstawiła Pani Krystyna Pawłowska – Kierownik MGOPS.

Budżet na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej w 2011 roku wynosił łącznie 1.968.332,00 zł. Środki finansowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku wydatkowano na:

- zasiłki stałe, które wypłacono 90 osobom uprawnionym do tej formy pomocy, dla tych osób wypłacono 870 świadczeń. Średnia wysokość zasiłku wynosiła 350,00 zł. Zasiłki stałe przyznawane są dla osób, które nie nabyły uprawnień emerytalno-rentowych z innych źródeł, a są orzeczeniem lekarskim zakwalifikowane do umiarkowanego bądź całkowitego stopnia niepełnosprawności i spełniają warunek dochodowy zgodnie z art.8 ustawy.                                    

- zasiłki okresowe wypłacono na kwotę 1.249.981 zł dla 563 rodzin, wypłacono 3875 świadczeń. Średni zasiłek okresowy wynosił 322,57 zł.

- zasiłki celowe – środki własne gminy, wypłacono dla 401 rodzin na kwotę 110.233,00 zł. Każda z tych rodzin średnio otrzymała w roku zasiłek celowy
w wysokości 306,00 zł. Zasiłki wypłacono na zakup opału, żywności, odzieży, leków, pokrycie kosztów leczenia, opłaty za schronisko dla bezdomnych itp.

Odpłatność gminy za pobyt w DPS pokryto za 4 osoby, koszt odpłatności wyniósł 92.178 zł. Średni miesięczny koszt za mieszkańca wyniósł 1.920 zł – środki własne gminy. Dożywianiem w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkole średniej  i przedszkolu z naszej gminy objęto 464 dzieci. Wydano 64819 posiłki na kwotę 172.167 zł. Średnia kwota posiłku wyniosła 2,66 zł. Posiłek w formie jednego gorącego dania wydawano w Szkole podstawowej i Gimnazjum w Dobrzyniu nad Wisłą, Chalinie i Krojczynie. Pełen posiłek dwudaniowy wydawano w Zespole Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą. Codziennie wyżywienie otrzymywały dzieci  w Samorządowym Przedszkolu w Dobrzyniu nad Wisłą. Szkoła Podstawowa    w Dyblinie wydawała śniadania. Uprawnionymi do otrzymania bezpłatnego posiłku były dzieci, których dochód nie przekraczał 150% dochodu ustawowego dla tej rodziny. Wszystkie dzieci, których rodzice złożyli wnioski o pomoc  w formie dożywiania dostały posiłek. Z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wypłacono dla 120 rodzin. W ramach tego programu doposażono sprzęt kuchenny w stołówce w Szkole Podstawowej w Krojczynie. Koszt sprzętu wyniósł 5.000 zł. Ogółem na Rządowy Program „ Pomoc państwa w zakresie  w dożywiania” wydano kwotę 187.167 zł w tym: dotacja z budżetu państwa stanowiła kwotę 112.300 zł tj. 60%, a środki własne gminy kwotę 74.867 zł tj. 40%. Poza tym wydano 3.355 zł na posiłki na wniosek dyrektora szkoły dla 13 dzieci, bez konieczności przeprowadzania wywiadów środowiskowych – 100% środki własne gminy.

Ogółem z pomocy społecznej w roku 2011 skorzystały 714 rodziny i osoby samotnie gospodarujące, w tym 462 rodzin na wsi, liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej wynosi 1876. Głównymi powodami przyznania świadczeń z pomocy społecznej było: bezrobocie, ubóstwo, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, przewlekła choroba i niepełnosprawność. Działalność ośrodka pomocy społecznej w 2011 roku nie ograniczała się tylko do wypłaty świadczeń pieniężnych, ośrodek współpracowała z organizacjami pozarządowymi PKPS. PCK, OHP oraz Związkiem kombatantów, klubem Seniora, Szkołami, Policją, Kuratorami, Sołtysami, Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Fundacją „Nadzieja” w Lipnie, Fundacją „Atlas” w Gdańsku, a także Dobrzyńskim Domem Kultury „Żak”. Dzięki tej współpracy organizujemy wypoczynek letni i zimowy dzieciom i młodzieży, które pochodzą z rodzin biednych i zagrożonych patologią. Organizujemy „Dzień Dziecka”, warsztaty szkoleniowo-adaptacyjne dla młodzieży bezrobotnej. Współpraca z policją jest bardzo ścisła, otrzymujemy informację o rodzinach, w których występuje przemoc, wspólnie wyjeżdżamy w teren. Współpracujemy na podobnych zasadach z kuratorami sądowymi i społecznymi. W ośrodku pomocy społecznej zatrudnionych jest 8 pracowników w tym: kierownik, 4 pracowników socjalnych terenowych, pracownik socjalny zajmujący się realizacja świadczeń, pracownik socjalny odpowiedzialny za realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, główny księgowy.

Ośrodek Pomocy Społecznej pracuje w systemie informatycznym POMOST. Zgodnie z art.23 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego nieodpłatnie udostępnia nam oprogramowanie, dlatego jesteśmy zobowiązani do przekazywania Wojewodzie również w wersji elektronicznej sprawozdań, co też czynimy. Uchwała Nr XV/101/08 z dnia 19 maja 2008 roku Rady miejskiej Dobrzyń nad wisła przyjęto Strategię do realizacji na lata 2008-2013. Dzięki temu, ze Gmina posiada ten dokument możliwe jest przystąpienie OPS do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku 2011 pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej”. Wartość projektu wynosiła 202.764 zł. Realizacja projektu była od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, udział w projekcie zakończyło 35 osób. Nabyli oni kwalifikacje   i umiejętności zawodowe w zakresie następujących zawodów: przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B, fryzjer, kosmetyczka, prawo jazdy kat.C, magazynier z obsługą wózków jezdniowych, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej.

Dzięki zajęciom z psychologiem i doradcą zawodowym pracy nasi beneficjenci jak sami mówili, uwierzyli w siebie, podnieśli swoją samoocenę, poprawili tym samym swój wizerunek, uwierzyli we własne siły i możliwości. Na realizację Projektu, otrzymaliśmy środki finansowe na zatrudnienie pracownika socjalnego, zakup materiałów biurowych, materiałów promocyjnych. Wkład własny gminy  w realizację projektu wyniósł 21.290,22 zł., a stanowiły go zasiłki celowe płacone dla osób biorących udział w tym przedsięwzięciu.

/ szczegółowa treść analizy wydatków w załączeniu do protokółu /

Ludomir Bylicki – radny. Jaki jest wskaźnik dochodowy uprawniający do zasiłku celowego?

Krystyna Pawłowska – Kierownik MGOPS. Jeśli chodzi o zasiłek celowy to dochód nie może przekroczyć 350,00 zł na osobę, natomiast zasiłek celowy specjalny takiego progu dochodowego nie posiada może być wyższy.

Ludomir Bylicki – radny. Trudno jest mi zrozumieć, że koszt utrzymania za pensjonariuszy za pobyt DPS wynosi aż 1920 zł, natomiast próg dochodowy, jeśli chodzi o zasiłki jest taki niski.

Krystyna Pawłowska – Kierownik MGOPS. To wynika z ustawy i my na to wpływu nie mamy. Jeśli chodzi o zasiłki okresowe to już wystąpiliśmy o środki do wojewody i mam nadzieję, że ośrodki własne nie będę musiała występować.

Ludomir Bylicki – radny. Czy koszt w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, który opiewał na kwotę 202.764 zł dotyczył tylko 35 osób?

Krystyna Pawłowska – Kierownik OPS. Tak, wkład własny gminy wyniósł 21.290,22 zł. 

Wioletta Zajączkowska – radna. Kto dokonuje rekrutacji na kursy?

Krystyna Pawłowska – Kierownik MGOPS. Czyni to Ośrodek Pomocy Społecznej. Muszę powiedzieć, że zainteresowanie jest duże. Z tego, co wiem 3 osoby znalazły zatrudnienie.

Wanda Hetflajsz – radna. Czy w wypoczynku letnim i zimowym uczestniczą dzieci z całej gminy?

Krystyna Pawłowska – Kierownik MGOPS. Tak my pomagamy w tym, co organizuje Dom Kultury „Żak”.

 

 

 

 

do punktu 5

 

Z uchwałą składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze zebranych zapoznała Pani Grażyna Habasińska – Sekretarz Urzędu.

Skład Orzekający wskazuje, że stopień realizacji planowanych dochodów i wydatków majątkowych jest niższy niż wynikałoby to z upływu czasu. Wysokość zrealizowanych dochodów własnych / dochodów ze sprzedaży majątku / ma wpływ na kształtowanie się maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku w 2014 roku i latach następnych. Natomiast wysokość wykonanych wydatków inwestycyjnych będzie miała istotny wpływ na wykonanie planu wydatków budżetowych. W ocenie Składu Orzekającego przedłożona informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze br., zawiera dane, które mogą być pomocne przy podejmowaniu decyzji dotyczących prawidłowej realizacji dochodów i wydatków budżetowych. Ocena gospodarki środkami publicznymi pod katem celowości i gospodarności należy do wyłącznej właściwości Rady Gminy. Skład Orzekający pozytywnie oceniła informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za pierwsze półrocze 2012 roku.

/ szczegółowa treść opinii w załączeniu do protokółu /

Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2012r. omówiła Pani Celina Witkowska – Skarbnik.

Dochody budżetowe na zaplanowane 26.333.486,00 zł wykonano 14.631.398,68 zł, co stanowi 55,56% planu określonego uchwałami budżetowymi. Najbardziej znaczny udział w realizacji dochodów gminy maja odpowiednio:

- subwencja – 6.582.330,00 zł, co stanowi 44,99%,

- dotacje – 4.172.889,00 zł, co stanowi 28,52%,

- dochody własne – 3.876.179,00 zł, co stanowi 26,49%.

W dochodach własnych największy udział stanowią dochody podatkowe. Dochody podatkowe do przypisu 4.255.399,38 zł zostały wykonane w kwocie 1.991.201,15 zł, co stanowi 46,79%. W strukturze dochodów podatkowych najwyższy udział stanowi podatek od nieruchomości 42,41%, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 32,90%, podatek rolny 20,65%, podatek od środków transportowych 2,23%, pozostałe podatki 1,81%. Niewykonane dochody podatkowe do planu w I półroczu 2012 roku wynoszą 570.706,00 zł

- podatek od nieruchomości – 249.003,00 zł,

- podatek rolny – 54.333,00 zł,

- podatek od środków transportowych – 45.311,00 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 39.610,00 zł,

- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych – 182.449,00 zł.

Założyć trzeba, że na koniec roku w dochodach podatkowych do przypisu plan nie będzie wykonany w kwocie 491.026,00 zł:

- podatek rolny – 357.617,00 zł,

- podatek od środków transportowych – 54.189,00 zł,

- podatek od czynności cywilno prawnych – 79.220,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz zwolnienia uchwałą rady wynoszą 562.910,27 zł, co stanowi / 4.247.543,38 przypis podatkowy / 13,25% .

Umorzenie zaległości łącznie 4.263,50 zł

- podatek od nieruchomości 698,00 zł

- podatek rolny 3.560,50 zł,

- podatek leśny 5,00 zł

Skutki decyzji rozłożenia na raty ogółem 9.536,70 zł.

Natomiast zaplanowane wydatki w kwocie 25.207.501,00 zł zrealizowano  w wysokości 12.378.853,84 zł, co stanowi 49,11%. Do zaplanowanych kwot w wydatkach nie wystąpiło przekroczenie. W dwóch działach nastąpiło wykonanie powyżej 50%: w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo na wykonanie w 73,59% zaważyła wypłata z dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, natomiast w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przypadło 76,01%, nadmierne wykonanie spowodowane jest wzrostem kosztów oleju napędowego oraz nieoczekiwanymi usterkami sprzętu pożarniczego. Nie wykonanie w 50% spowodowane jest głównie tym, że realizacje niektórych zadań zaplanowano na II półrocze 2012 roku, np. w dziale 600 – transport i łączność zaplanowano zimowe utrzymanie dróg, a w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano zakup opału. Małe wykonanie w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, spowodowane jest tym, że przewidziana na to zadanie dotacja wpłynęła dopiero na koniec maja 2012 roku, natomiast w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowana dotacja i środki własne gminy, zabezpieczyły wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na cały 2012 rok. W pozostałych działach wykonanie nastąpi w II półroczu 2012 roku. wydatki bieżące na zaplanowane 24.914.901,00 zł wykonano w kwocie 12.278.228,80 zł, co stanowi 49,28%.

Stan zobowiązań na 30.06.2012 roku wynosi 6.515.615,51 zł.

Kredyty – 5.415.061,47

Budowa hali sportowej – 4.101.286,00 zł

Przebudowa drogi gminnej 171004 C Chudzewo-Kamienica w m. Lenie wielkie – 542.655,00 zł

Remont płyty boiska w Dobrzyniu nad Wisłą – 498.847,77 zł

Remont stadionu sportowego w Dobrzyniu nad Wisła – 165.606,00 zł

Kanalizacja w Dobrzyniu nad Wisłą – 106.666,70 zł

Pożyczki – 1.100.554,04

Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – 668.570,00 zł

Kanalizacja – 431.984,04 zł.

Kazimierz Janecki – radny. Trzeba coś zrobić, ponieważ mamy duże zaległości i myślę, że w II półroczu nie będzie lepiej.

Ewa Tomczyk – radna. Jakie przemawiają argumenty za tym, aby dokonać zmniejszenia o kwotę 33.000 zł z tak ważnej inwestycji, jaką jest „opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę studni głębinowej z włączeniem do stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyń” i przeniesienie ich na dokończenie chodnika na ul. Polnej.

Ryszard Dobieszewski – Burmistrz MiG. Nie mogliśmy wziąć kredytu, ponieważ nie dostalibyśmy pozytywnej opinii RIO.

Teresa Orbaczewska – radna. Proszę wprowadzić to zarządzeniem, jeśli Pan podjął taką decyzję. W budżecie była zaplanowana i zapisana kwota 40.000 zł oraz robocizna własna. Kto w takim razie podejmuje decyzję o zatrudnieniu firmy bez przetargu? Ja jestem przeciwna temu, co jest zapisane w uchwale na dzisiejsza sesję. Jest niehumanitarnym czynem zabieranie środków pieniężnych z budowy studni głębinowej. Co Pan w takim razie zrobił, aby poprawić stan wody w naszej gminie? Uważam, że jest to naganne i złe. Mam jeszcze pytanie do Pani Skarbnik. Czy kwoty podane do Regionalnej Izby Obrachunkowej są realne?  Z mojej wiedzy wynika, ze już jest zawyżony budżet o 350.000 zł, o których my nie wiedzieliśmy. Tu jest główna rola również Pana Przewodniczącego, aby istotne punkty wskazywać.

Celina Witkowska – Skarbnik. Jest zawyżone o ok. 600.000 zł, tak wygląda sytuacja na dzień dzisiejszy. Podatek od nieruchomości został zawyżony, ponieważ musieliśmy spiąć budżet. Mieliśmy dostać dotację na stadion, halę sportową. Wiedzieliśmy, że te kwoty będą w późniejszym okresie. Dzisiejsza uchwałą to wprowadzamy. Wzorem lat ubiegłych wprowadziliśmy podatek od osób cywilnoprawnych na kwotę 120.000 zł. W tym roku wpłynęła kwota 20.000 zł. To musimy uznać za zagrożenie. Planowaliśmy sprzedać majątek na kwotę 170.000 zł / tj. działka i kotłownia /, tego jednak nie sprzedaliśmy i mamy wpływów tylko 17.000 zł. Musieliśmy zaoszczędzić na wydatkach. Z dotacjami musimy być ostrożni. Ja nic nie ukrywam, macie Państwo to wszystko w części opisowej. Musimy się liczyć, że o 890.000 zł budżet będziemy mieli mniejszy.

Kazimierz Janecki – radny. Jeśli chodzi o chodnik to mieliśmy materiał. Pan burmistrz powiedział mi, że dostał polbruk od starosty lipnowskiego na chodnik w Chalinie i przy banku. Musiał ludzi z prac interwencyjnych zabrać, aby w tych miejscach zakładali chodnik. W związku z tym skoro tam było robione środkami własnymi, to na ul. Polnej musiało kosztować. 

Teresa Orbaczewska – radna. Założenie chodnika w Chalinie kosztowało nas robocizna z urzędu.

Ryszard Dobieszewski – Burmistrz. Nigdy tak się nie odbywa, że nie było zapytania o cenę. W tym przypadku było to zrobione dobrze. Od dłuższego czasu wiecie, że wszystko w budżecie może się zdarzyć. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć. Zawsze przestrzegam Was przed czarnowidztwem. Uczestnicząc w zebraniach wiejskich wysłuchałem wiele potrzeb mieszkańców i w Szpiegowie również.

Teresa Orbaczewska – radna. Proszę nie stosować argumentów szantażu typu Szpiegowo kontra reszta świata. Była bym szczęśliwa, jeżeli wezwałby mnie Pan tak jak Pana Janeckiego i powiedział, że w 2013 roku będzie w Szpiegowie Chodnik. Pan radny Janecki mówił, ze nie wpływa podatek, ale nie wspomina o zaległościach w ADM, które cały czas widnieją. Nadal finansujemy straże, świetlice, których faktycznie nie mamy. Finansujemy energię, wywóz nieczystości w tych obiektach. Tylko pytam jak ten samochód ma wyjechać, jeżeli jest wesele i parking zastawiony jest samochodami. Jeżeli są świetlice to, dlaczego to dlaczego nie ma wskazanych godzin urzędowania /otwarcia /, dlaczego pije się alkohol w tych miejscach. To nie jest prawnie uregulowane. Ja się od tego odcinam. Myślę, że wiele pieniędzy można by było znaleźdź gdyby wszystkie sprawy były uporządkowane.

Kazimierz Janecki – radny. Nie dajemy strażakom na nic innego niż na cele operacyjne, które jako rada przyznajemy. Proszę powiedzieć ile jest tych imprez, ja mam wszystkie informacje dot. jednostek osp. Będzie zresztą spotkanie poświęcone staży uważam, że tych ludzi trzeba podziwiać, że chcą społecznie pracować. Mówiłem o podatkach, ponieważ na siłę ludzi do wykupu mieszkań nie przymusimy.

Pokusiłam się o ewidencję imprez w Krojczynie i znam cenę wynajmu.

Kazimierz Janecki – radny. Ja nic o tym nie wiem.

Wioletta Zajączkowska – radna. Czy kwota 33.000 zł to cena za założenie chodnika przez ta firmę?

Celina Witkowska – Skarbnik. Faktury jeszcze nie mamy.

Maria Pruchniewska – radna. w opinii RIO była podana kwota wyrównań dla nauczycieli 860.000 zł

Grzegorz Mazurek – Dyrektor ZOS. Było w I półroczu 7 rat, natomiast w drugim będzie 6 rat.

Wioletta Zajączkowska – radna. Jaką kwotę urząd wypłacił nauczycielom na 13-tą pensję?

Grzegorz Mazurek – Dyrektor ZOS. Subwencja oświatowa podzielona jest na 13 rat. Jedna z nich nazwana jest „dodatkowym wynagrodzeniem rocznym”, aby podać tą kwotę musimy dokonać przeliczenia będzie to możliwe za chwilę.

Wiesław Jaworski – radny. Jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej uważam, że powinniśmy się spotkać, jako cała rada i te kwestie wcześniej omówić. Musimy mieć szczegółową wiedzę tak, więc uczulam na przyszłość, że powinno mieć miejsce wspólne posiedzenie stałych komisji rady.

Teresa Orbaczewska – radna. Ja mam również zastrzeżenia do zwołanej ostatnio komisji budżetu, bez materiałów źródłowych. Tak być nie powinno.

Henryk Domeradzki – Przewodniczący Rady Miejskiej. Za zwoływanie posiedzenia komisji odpowiedzialny jest Przewodniczący tejże komisji.

Wanda Hetflajsz – radna. Ja uważam, że jednak sesja jest od tego, aby wszystkie tematy szczegółowo omawiać i dyskutować.

 

do punktu 6 p-pkt „a”

 

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012 odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej i zarządził głosowanie.

Ustawowy skład rady 15 radnych obecnych 14.

Wyniki głosowania za - 9

Przeciw – 3

Wstrz. – 2

Większością głosów uchwała została podjęta.

 

            do punktu 6 p-pkt „b”

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2012-2019 odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej.

Ewa Tomczyk – radna. Mam jedno spostrzeżenie abyśmy wszyscy świadomie podejmowali decyzje o zmianach, które nie mają mocnych argumentów. Mam wrażenie, że głosowanie odbywa się na określonych zasadach i tylko dla zasady, bez żadnego zaangażowania.

Wobec braku innych wypowiedzi Przewodniczący zarządził glosowanie.

Ustawowy skład rady 15 radnych obecnych 14.

Wyniki głosowania za - 9

Przeciw – 0

Wstrz. – 5

Większością głosów uchwała została podjęta.

 

do punktu 6 p-pkt „c”

 

Projekt uchwały w sprawie okręgów wyborczych omówiła Pani Grażyna Habasińska – Sekretarz Urzędu.

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, która weszła    w życie z dniem 1 sierpnia 2011, wprowadziła w art. 418 §1 zasadę, że w okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie niebędącej miastem na prawach powiat wybiera się 1 radnego. Jest to regulacja odmienna niż obowiązująca dotychczas w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, która zakładała wybór w okręgu wyborczym od 1 do 5 radnych.

Jednocześnie przepis art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy zobowiązuje wszystkie rady gmin do dokonania podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy w terminie 15 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy tzn. do 1 listopada 2012 roku. Ponadto w artykule tym stwierdza się, że przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze uwzględnia się liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym rada gminy dokonuje podziału gminy na okręgi wyborcze.

Uwzględniając powyższe przepisy wskazać należy, że:

Według stanu na dzień 30 czerwca 2012r. liczba mieszkańców Miasta
i Gminy Dobrzyń nad Wisłą wynosiła 8078 osób.

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,    w gminach do 20000 mieszkańców w skład rady wchodzą radni w liczbie 15.

Z porównania danych o liczbie mieszkańców z art. 17 ustawy o samorządzie gminnym wynika, że do Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą wybieranych będzie 15 radnych, czyli ta sama ilość, co według obecnie obowiązującego stanu prawnego.

Projekt podziału miasta i gminy na okręgi wyborcze, opracowany został zgodnie   z zasadami tworzenia okręgów wyborczych wynikających z art. 417 - 419 Kodeksu wyborczego, to znaczy: w każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady wybierany będzie 1 radny.

Proponowany podział na okręgi wyborcze nie narusza generalnej reguły, że
o ilości mandatów decyduje liczba mieszkańców przypadająca na 1 mandat (norma przedstawicielstwa), stanowiąca naczelną zasadę równości wyborów, zapisaną
w art. 369 Kodeksu wyborczego. Normę przedstawicielstwa oblicza się przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych, wynosi ona 538,5 .

W przedstawionym podziale gminy na okręgi wyborcze uwzględniono zasadę, że okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza gminy, sołectwo.

Jednostki pomocnicze gminy łączono w celu utworzenia okręgu wyborczego, jeżeli wynikało to z konieczności zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa.

            We wstępnym etapie dokonywania podziału gminy na okręgi wyborcze, niezbędne było ustalenie, czy poszczególne jednostki pomocnicze gminy spełniają kryteria umożliwiające utworzenia w nich okręgu wyborczego. Zgodnie z art. 419 §2 pkt 1Kodeksu wyborczego obliczono ułamki liczby mandatów przypadające dla jednostek pomocniczych dzieląc liczbę mieszkańców jednostki przez jednolitą normę przedstawicielstwa. Następnie ułamki liczby mandatów równe lub większe od 0,5 zaokrąglono w górę do liczby całkowitej.

            Wykaz jednostek pomocniczych z liczbą mieszkańców, obliczonym pomocniczo współczynnikiem liczby mieszkańców przypadających na 1 mandat
w jednostce, liczbę mandatów radnych przypadających w jednostce pomocniczej zawiera tabela stanowiąca zał. Nr 1 do uzasadnienia. Mapa miasta i gminy
z naniesionymi danymi dotyczącymi ułamków liczby mandatów przypadających
w poszczególnych jednostkach pomocniczych stanowi zał. Nr 2 do uzasadnienia.

Układ przestrzenny gminy, w powiązaniu z liczbą mieszkańców poszczególnych jednostek pomocniczych, dla zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa spowodował konieczność:

- połączenia sołectw w jeden okręg wyborczy,

Bachorzewo, Zbyszewo, Strachoń

Dyblin, Główczyn

Glewo, Stróżewo, Tulibowo

Grochowalsk, Krępa

Michałkowo, Kamienica, Ruszkowo

Szpiegowo, Kisielewo

Mokowo, Mokówko, Kochoń, Kol.Chalin

Płomiany, Wierznica

- podziału miasta Dobrzyń nad Wisłą na cztery okręgi wyborcze.

Podział Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na okręgi wyborcze
z uwzględnieniem danych: nr okręgu wyborczego, granice okręgu wyborczego, liczbę mieszkańców okręgu wyborczego, okręgowy współczynnik normy przedstawicielstwa oraz liczbę wybieranych radnych w okręgu przedstawia tabela stanowiąca zał. Nr 3 do uzasadnienia.

Mapa miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą z podziałem na okręgi wyborcze oraz naniesionym współczynnikiem normy przedstawicielstwa w każdym okręgu wyborczym stanowi zał. Nr 4 do uzasadniania.

Przedłożony Radzie projekt podziału miasta i gminy na okręgi wyborcze  dla przeprowadzenia wyborów do rady miejskiej, podano do publicznej wiadomości, zamieszczając jego treść z uzasadnieniem na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, oraz wywieszono informację na tablicy ogłoszeń Urzędu o możliwości zapoznania się z projektem w siedzibie Urzędu.

Nowy podział Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na okręgi wyborcze tworzone dla wyboru Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, obowiązywał będzie
do wyborów przeprowadzonych na kadencję Rady w latach 2014 - 2018.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały  i zarządził głosowanie.

Ustawowy skład rady 15 radnych obecnych 14.

Wyniki głosowania:

za -13

Przeciw – 1

Wstrz. – 0

Większością głosów uchwała została podjęta.

 

do punktu 7

 

Złożone zostały wnioski w sprawie:

Teresa Orbaczewska – radna

- urealnienia budżetu gminy na 2013 rok,

- uporządkowania spraw dot. ADM,

- „znalezienia” w budżecie 350.000 zł

- uporządkowania i urealnienia zapisów i kwot dot. strażnic osp i świetlic tak, aby wiarygodne zapisy wprowadzić do budżetu gminy.

Termin dokonania zmian do 30 października.

Wioletta Zajączkowska –radna

- podjęcia rozmów z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie oddelegowania pracownika PUP do Dobrzynia w celu obsługi osób bezrobotnych,

- rozbiórki starego przystanku autobusowego w Chalinie,

- wydłużenia czasu pracy lamp oświetleniowych,

- budowy wiaty przystankowej,

- wycinki drzew na posesji nr 32 w Chalinie / teren gminy /

- naprawy drogi Chudzewo-Chalin / dolanie nawierzchni przy nowopowstały chodniku /,

- przedłużenia istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Chudzewo i podłączenie czterech gospodarstw.

Ewa Tomczyk – radna.

- ustawienie tablicy informacyjnej przy drodze powiatowej z nazwą miejscowości Ruszkowo.

Kazimierz Janecki – radny

- zorganizowania spotkania z Zarządem Dróg Wojewódzkich, Policją w kwestii reorganizacji ul. Lipnowskiej z uwagi na dużą częstotliwość wypadków drogowych.

Wanda Hetflajsz – radna

- udostępnienia młodzieży w godzinach popołudniowych sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Krojczynie.

Katarzyna Ochocińska – sołtys sołectwa Krojczyn

- wycięcie krzewów wyjazd w stronę Krojczyna.

 

 

do punktu 8

 

Zapytań i wolnych wniosków brak.


do punktu 9

 

Przewodniczący Rady – Henryk Domeradzki kończąc obrady osiemnastej Sesji, podziękował wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził, że zamyka obrady osiemnastej Sesji Rady Miejskiej.

 


Protokółowała :                                                            Przewodniczący Rady

Renata Kwiatkowska                                                             Henryk Domeradzki                

drukuj ()

  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-11-20 14:43
  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-11-20 14:44

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 321
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-11-20 14:45

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2565547
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-01-11 12:37

Stopka strony