Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr XIII/2011

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 29 grudnia 2011 roku

 

 

Sesję rozpoczęto o godz. dziesiątej, zakończono o godz. dwunastej. Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

Otwierając obrady trzynastej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Henryk Domeradzki stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W obradach uczestniczyło: 14 radnych, 24 przewodniczących rad sołeckich, kierownictwo urzędu miasta i gminy oraz goście zaproszeni.

( listy obecności stanowią załączniki od 1 do 3 niniejszego protokółu)

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował radnych, że w biurze rady wyłożony był protokół z obrad dwunastej Sesji Rady Miejskiej i spytał czy są uwagi. Zastrzeżeń nie wniesiono w związku, po czym zarządził głosowanie nad przyjęciem protokółu. Rada 11 głosami – za, wstrz. -3 przyjęła protokół dwunastej Sesji.

 

do punktu 2

 

Odpowiedzi na wnioski złożone na dwunastej Sesji Rady Miejskiej udzielił – Burmistrz Miasta i Gminy Ryszard Dobieszewski. Pytań brak.

/ treść odpowiedzi w załączeniu do protokółu /

 

do punktu 3 p-pkt „a”

 

Projekt uchwały w sprawie Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 omówiła Pani Krystyna Pawłowska.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowi podstawę do praktycznej realizacji zadań wynikających z ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. Z 2007 r. Nr 70 poz. 473ze zm.) na terenie Gminy.

Występowanie problemów alkoholowych w środowisku stwarza poważne zagrożenie dla kondycji zdrowotnej i moralnej społeczeństwa oraz niesie z sobą ogromne skutki społeczne i ekonomiczne. Przeciwdziałanie tym zagrożeniom wymaga systematycznej i właściwie zorganizowanej działalności w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.  

Podejmowanie tych działań jest ustawowym zadaniem własnym gminy.

Polski model rozwiązywania problemów alkoholowych zakłada, iż większość

Kompetencji i zadań jest zlokalizowanych na poziomie samorządu gminy, która na mocy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi uzyskała kompetencje do rozwiązywania problemów alkoholowych a na mocy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, kompetencji do przeciwdziałania narkomanii w społeczności lokalnej. To właśnie gmina ma przedsięwziąć środki zaradcze oraz naprawcze skierowane do lokalnej społeczności, aby zapobiegać i minimalizować skutki alkoholizmu i narkomanii. Po kilku latach funkcjonowania znowelizowanej ustawy i realizowania kolejnych programów profilaktyki nadszedł czas na zmiany ku lepszym rozwiązaniom, rozwiązaniom bardziej skutecznym. Obecnie nie zastanawiamy się już, czy warto pomagać, osobom, rodzinom z problemem alkoholowym a szczególnie dzieciom z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową, ale jak to się zrobić szybciej, skuteczniej, efektywniej. Pomagać to znaczy minimalizować skutki alkoholizmu, narkomanii, nikotynizmu, ale pomagać to przede wszystkim zapobiegać, czyli edukować, uświadamiać, wskazywać alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu, radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, konfliktowymi, jak skutecznie bez używek rozładować napięcie i rodzącą się agresję. Pomaga to również wspierać młodych ludzi w kształtowaniu prawidłowych postaw osobowościowych, aby nie było potrzebne „podpieranie się ” substancjami uzależniającymi. Uczyć umiejętności mówienia „nie” w sytuacjach, gdy młody człowiek jest poddany presji otoczenia.

Alkoholizm, narkomania czy nikotynizm to choroba, która rozwija się latami,

niepostrzeżenie. Skutki uzależnień nie ograniczają się jedynie do ograniczeń fizycznych czy psychicznej degradacji samego alkoholika, one dotykają wszystkich osób, które żyją, pracują czy przyjaźnią się z uzależnionym.

Kazimierz Janecki- radny poinformował, że w/w projekt uchwały został wcześniej omówiony na Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały
 i zarządził głosowanie.

Wyniki głosowania

Głosowanie:

Za-13

Przeciw-0

Wstrz.-1

Uchwała została podjęta.

 

do punktu 3 p-pkt „b”

 

Pani Celina Witkowska - skarbnik omówiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2011

Kazimierz Janecki- radny. Na poprzedniej sesji były planowane pieniądze na zakup samochodu dla OSP Grochowalsk, zabieramy z biblioteki aż 36.000 zł. Jestem skłonny stwierdzić, że była to fikcja.

Mam apel do komisji budżetowej. Nadwyżka budżetowa przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów z pożyczek. Nie przypominamy sobie, aby wcześniej o tym była mowa. Z tego, co się orientuję to nadwyżką budżetową wykonuje się po zamknięciu roku budżetowego.

Pani Celina Witkowska – Skarbnik, ustawa o finansach publicznych mówi, że jeżeli w planach finansowych ustala się większe dochody od wydatków to jest nadwyżka. Do tej pory nie było takiej sytuacji wynika z ustalenia większych dochodów od wydatków po to, aby nie zapłacić kredytu kredytem. Nie może być wolnych środków. Jeżeli możemy wprowadzać oszczędności to je wprowadzamy.

Burmistrz Miasta i Gminy-, jeśli otrzymamy zwrot z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 800.000 zł to samochód zakupimy tak wcześniej mówiłem. Niestety tych pieniędzy nie otrzymamy w tym roku. Myślę, że jednak w całości tą subwencję otrzymamy.

Teresa Orbaczewska – radna, jeżeli chodzi o oszczędności to ponosimy pewną odpowiedzialność. Teraz wróćmy do § 8 o jakie upoważnienie chodzi.

Pani Celina Witkowska – Skarbnik. Rada upoważniła Burmistrza do zaciągnięcia kredytu, ale burmistrz z tego nie skorzystał, jeśli chodzi o 500.000 zł.

Wanda Hetflajsz – radna. Czy to już ostatnia notka czy jeszcze będą?

 Burmistrz Miasta i Gminy- to jest ostatnia w wys. 800.000 zł.

Wanda Hetflajsz – radna. Czy te?500.000 zł może być jeszcze zaciągnięte w kredycie?
Pani Celina Witkowska – Skarbnik. Nie już w tym roku nie będzie zaciągnięta pożyczka.

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady odczytała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta i Gminy i zarządził głosowanie.

Wyniki głosowania.

Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 14

Za- 9

Przeciw – 0

Wstrz – 5

 

do punktu 3p-pkt „c”

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2011-2018 odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej.

Wobec braku pytań zarządził głosowanie.

Wyniki głosowania.

Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 14

Za- 10

Przeciw – 0

Wstrz – 4

Uchwała została podjęta.

 

do punktu 4

 

Burmistrz Miasta i Gminy – Ryszard Dobieszewski, wręczył nominacje Pani Renacie Chęckiej, która została Dyrektorem Domu kultury „ Żak” oraz Pani Katarzynie Lejmanowicz, która została Dyrektorem Publicznej Biblioteki w Dobrzyniu nad Wisłą. Obie Panie zostały wyłonione na swoje stanowiska w drodze konkursu.

Na zakończenie Sesji Za-ca Starosty Lipnowskiego złożył życzenia noworoczne mieszkańcom Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

do punktu 5

 

Przewodniczący Rady – Henryk Domeradzki kończąc obrady trzynastej Sesji, podziękował wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził, że zamyka obrady trzynastej Sesji Rady Miejskiej.

 

Protokółowała                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej
 

Renata Kwiatkowska                                             Henryk Domeradzki

 

drukuj ()

  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-07-11 12:38
  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-09-19 07:57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 290
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-09-19 07:57

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2605288
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-02-16 15:08

Stopka strony