Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr III/10

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 29 grudnia 2010 roku

 

 

 

Sesję rozpoczęto o godzinie dziesiątej, zakończono o trzynastej.
Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

Otwierając obrady trzeciej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Henryk Domeradzki  stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W obradach uczestniczyło: 15 radnych, 24 przewodniczących rad sołeckich, kierownictwo urzędu miasta i gminy oraz goście zaproszeni.

(listy obecności stanowią załączniki od nr 1 do nr 2 do niniejszego protokółu)

Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad, po czym powitał wszystkich uczestników. Następnie Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad, po czym spytał czy są propozycje zmian do porządku obrad. Zmian nie zaproponowano.

 

do punktu 2 p-pkt „a”

 

Projekt przyjęcia aktualizacji programu ochrony środowiska wraz
z planem gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą omówił Pan Radosław Kozłowski – reprezentant Zakładu Usługowo-Projektowego EKOLOG.

Obowiązek opracowania planu gospodarki odpadami dla gminy Dobrzyń nad Wisła wynika z ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach / Dz.U. z 2007 r. nr 39, poz. 251 ze zm./, która w rozdziale 3, art. 14-16 wprowadza obowiązek opracowywania planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Zgodnie z art. 15 ust. 7a w/w ustawy gminny plan gospodarki odpadami obejmuje:

- odpady komunalne powstające na obszarze danej gminy oraz przywożone
na  jej obszar,

- odpady komunalne ulegające biodegradacji,

- odpady niebezpieczne zawarte w odpadach komunalnych.

Dokumentem nadrzędnym wobec planu gospodarki odpadami dla Miasta                      i gminy Dobrzyń nad Wisłą są: powiatowy plan gospodarki odpadami sporządzony dla powiatu lipnowskiego, wojewódzki plan gospodarki odpadami dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz krajowy plan gospodarki odpadami. Zgodnie z zapisem art. 14 ust.5 ustawy o odpadach projekt planu gminnego opracowuje organ wykonawczy gminy. Projekt planu podlega zaopiniowaniu przez zarząd województwa oraz zarząd powiatu. Powyższe organy udzielają opinii dotyczących planu w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia otrzymania projektu.

Pierwszy „Program ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2004-2011” został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/84/04
z dnia 7 października 2004 roku. Niniejszy Program Ochrony Środowiska jest druga edycją dokumentu i jego aktualizacją uwzględniającą analizę stanu środowiska na terenie gminy oraz cele gminnej polityki ekologicznej i zadania niezbędne do realizacji. Program swoja strukturą bezpośrednio nawiązuje do „Polityki ekologicznej państwa na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016. Podstawowe cele i kierunki działań odniesiono do aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz stanu środowiska. Potrzeba aktualizacji wynika też z uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii europejskiej. Stwarza to szansę szybkiego rozwiązania wielu problemów ochrony środowiska i poprawy, jakości życia mieszkańców m.in. poprzez możliwość korzystania ze środków finansowych UE. Prawo ochrony środowiska w art. 13-17 wprowadza obowiązek przygotowywania i aktualizowania, co 4 lata polityki ekologicznej państwa. Zgodnie z art.18 pkt 2 ustawy, prawo ochrony środowiska z wykonania programów organ wykonawczy gminy sporządź, co 2 lata raporty, które przedstawia radzie gminy. Zgodnie z art. 14 ustawy o odpadach Programy ochrony środowiska podlegają aktualizacji nie rzadziej, niż co 4 lata.

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o pytania.

Ludomir Bylicki – radny. Mnie zainteresowało stwierdzenie dot. pozyskania środków gospodarki odpadów. Zauważyłem, że w naszej gminie nic się nie dzieje. Wydaje mi się, że zakład z Lipna zajmujący się wywozem odpadów był tańszy.

Ewa Tomczyk – radna. Czy można by taką firmę zobowiązać do ustawienia pojemników na segregację odpadów?

Odpowiedzi udzieliła Pani Zofia Jóźwiak – kierownik ref.

Utrzymanie czystości określa regulamin, który określa zasady utrzymania czystości. Firma SITA była jedynym podmiotem, który wystąpił z wnioskiem
o wydanie zezwolenia o odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości. Aktualnie również o takie zezwolenie wystąpiło przedsiębiorstwo usług komunalnych z Lipna. W chwili obecnej jest drugi zakład, z którym można zawrzeć umowę. Mieszkańcy mogą sami zdecydować, z którą firmą umowa ma być podpisana. Na dzień dzisiejszy rzeczywiście cena pojemnika jest minimalnie niższa.  Natomiast, jeśli chodzi o firmę SITA, zgodnie z przepisem prawnym rzeczywiście odpady, które są wytworzone na terenie gminy powinny być utylizowane na terenie województwa, na którego terenie powstają. Firma SITA utylizuje odpady z naszego terenu również. Program krajowy określa sposób zagospodarowania odpadów komunalnych z naszej gminy poprzez takie zakłady. Jeśli chodzi o nasz teren tak jak wspomniał opracowujący gmina Dobrzyń jest przyporządkowana do tego zakładu międzyregionalnego
w Lipnie i tam moglibyśmy te odpady składować.

Ewa Tomczyk – radna. Myślę, że powinny być na wsiach w dostępnych miejscach ustawione pojemniki, jeśli chodzi segregacje śmieci, ponieważ nie wszystkie odpady ulegają rozkładowi.

Henryk Domeradzki – takie pojemniki są rozstawione na wsiach jednym problemem jest być może mała ich ilość.

Maria Pruchniewska – radna. Czy każdy człowiek prowadzący gospodarstwo domowe ma obowiązek podpisania umowy, jeśli chodzi o utylizację odpadów?               Z tego, co tutaj widzę 47% ma niepodpisane umowy można domniemywać, że we własnym zakresie utylizuje te śmieci. Jakie są możliwości wyegzekwowania od gospodarza, aby te śmieci jednak były składowane do pojemników?

Radosław Kozłowski – muszę powiedzieć, że Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą nie jest na szarym końcu, jeśli chodzi o pojemniki na segregację śmieci.    W innych gminach wygląda to różnie np. występują o dofinansowanie w tym zakresie żeby ograniczyć koszty, np. wynajmują swój środek transportu. Jeśli chodzi o obowiązek utylizacji odpadów to oczywiście on istnieje, jeśli chodzi o kary to oczywiście najbardziej dotkliwą karą jest kara finansowa.                          Nie prowadzi to oczywiście do niczego dobrego.

Kazimierz Janecki – radny. Temat jest na pewno na czasie. Jest to ważna sprawa i do tego musimy podejść wszyscy bardzo poważnie. Wszyscy musimy dbać o ład i porządek. Nie raz obserwuje na naszym terenie pojemniki, które są wystawione w Dobrzyniu. Jeżeli pracownik urzędu w dni powszednie pracuje to jeszcze to wygląda możliwie. Najgorzej jest w dni wolne i świąteczne to wówczas jest ogromny bałagan. Mam pytanie, kto jest odpowiedzialny
za opróżnianie pojemników ulicznych. Proszę na to zwrócić uwagę.

Ryszard Dobieszewski – Burmistrz MiG. Problem śmieci jest bardzo ważnym problemem. Czekaliśmy na zmianę przepisów, ponieważ była mowa o tym, że to gmina będzie płaciła za wywóz śmieci, a będzie obciążała poszczególnych mieszkańców. Tak mi się wydaje, że byłby to najlepszy pomysł, dlatego, że każdy by dostał pojemnik i musiał by te śmieci odstawiać gmina by płaciła, natomiast mieszkańcy przy podatku mieli by wystawiony rachunek za śmieci i czy ktoś chce czy nie chce pojemnik dostaje i nie ma odmowy. Za pojemniki na selekcyjną zbiórkę śmieci płaci gmina w związku z tym szczególnie wieczorem to można zauważyć jak śmieci do tych właśnie pojemników są podrzucane przez mieszkańców z innych terenów. Znaczna część mieszkańców myśli, że za te pojemniki nikt nie płaci i dlatego jeszcze raz powtarzam, że za to płaci gmina możemy mieć tych pojemników więcej, możemy wywozić to częściej, ale trzeba mieć na to pieniądze. Mamy również inne problemy jest gruz, który trzeba też gdzieś składować, na razie korzystamy z miejsca w Chalinie, problem opon zużytych musimy tez się zastanowić nad tym, aby ludzie nie zostawiali tego w rowach. Dopóki było wysypisko w Płomianach jakoś to wszystko funkcjonowało. Są to odpady, które w jakiś sposób będzie trzeba zagospodarowywać. Wg mnie najlepszym rozwiązaniem było by, jeżeli na terenie gminy powstał zakład, który by te odpady selekcjonował. Powinniśmy w gminie mieć również straż miejską inaczej nie wyegzekwujemy. To wszystko jednak kosztuje. Myślę, że na najbliższych komisjach będziemy tym tematem się zajmować, będziemy szukać i środków i metod, aby rozsądne rozwiązanie wypracować i w jakiś sposób to zagospodarować.

Mierzejewski Mirosław – radny. Co z wysypiskiem w Chalinie nie jest to dobrą wizytówką, kiedy właściciel będzie to rekultywował?

Zofia Jóźwiak – nie jest to składowisko odpadów natomiast jest to wyrobisko pożwirowe. Została wydana decyzja starosty na rekultywacje tego terenu w kierunku rolno-leśnym, ponieważ zalesiona część będzie doprowadzona do użytkowania rolnego. Właściciel tego terenu ma decyzję, w której podane są odpowiednie kody odpadów, którymi może tą nieckę wypełnić. Na pewno jest jeszcze termin ważności tej decyzji.

Wobec braku dalszych pytań przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie:

Ustawowy skład radnych – 15, obecnych – 15

Za – 1 radnych

Przeciw –0

Wstrzymało się - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

do punktu 2 p-pkt „b”

 

Projekt uchwały w sprawie określania warunków i trybu wspierania, w tym finansowego rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą omówił Pan Paweł Szymański.

Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą wspiera sport tworząc warunki sprzyjające rozwojowi sportu. Gmina udziela klubom sportowym wsparcia w formie:

-rzeczowej tj. udostępnienia gminnych obiektów sportowych i urządzeń sportowo- rekreacyjnych dla organizowania zajęć i imprez sportowych dla mieszkańców gminy.

-finansowej tj. udzielenia wsparcia w formie dotacji na realizację zadań
 z zakresu sportu. Dotacje mogą uzyskać kluby sportowe działające na obszarze Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, które prowadzą działania w zakresie sportu wśród mieszkańców miasta i gminy i uczestniczą we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach zespołowych lub indywidualnych.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje określa corocznie Rada Miejska w uchwale budżetowej.

Dotacje udzielane są klubom sportowym po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, w trybie indywidualnych rozstrzygnięć, od których nie przysługuje odwołanie.

Decyzję w sprawie ogłoszenia konkursu podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Wobec braku pytań przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie

Ustawowy skład radnych – 15, obecnych – 15 radnych

Za – 15

Przeciw –0

Wstrzymało się - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

do punktu 2 p-pkt „c”

 

Projekt w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2011 omówiła pani Krystyna Pawłowska – Kierownik MGOPS.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowi podstawę do praktycznej realizacji zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 ze zm. ) na terenie Gminy.

Występowanie problemów alkoholowych w środowisku stwarza poważne zagrożenie dla kondycji zdrowotnej i moralnej społeczeństwa oraz niesie z sobą ogromne skutki społeczne i ekonomiczne. Przeciwdziałanie tym zagrożeniom wymaga systematycznej i właściwie zorganizowanej działalności w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

Podejmowanie tych działań jest ustawowym zadaniem własnym gminy.

Polski model rozwiązywania problemów alkoholowych zakłada, iż większość

kompetencji i zadań jest zlokalizowanych na poziomie samorządu gminy, która na mocy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi uzyskała kompetencje do rozwiązywania problemów alkoholowych a na mocy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, kompetencji do przeciwdziałania narkomanii w społeczności lokalnej. To właśnie gmina ma przedsięwziąć środki zaradcze oraz naprawcze skierowane do lokalnej społeczności, aby zapobiegać
i minimalizować skutki alkoholizmu i narkomanii. Po kilku latach funkcjonowania znowelizowanej ustawy i realizowania kolejnych programów profilaktyki nadszedł czas na zmiany ku lepszym rozwiązaniom, rozwiązaniom bardziej skutecznym. Obecnie nie zastanawiamy się już, czy warto pomagać, osobom, rodzinom z problemem alkoholowym a szczególnie dzieciom z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową, ale jak to się zrobić szybciej, skuteczniej, efektywniej. Pomagać to znaczy minimalizować skutki alkoholizmu, narkomanii, nikotynizmu, ale pomagać to przede wszystkim zapobiegać, czyli edukować, uświadamiać, wskazywać alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu, radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, konfliktowymi, jak skutecznie bez używek rozładować napięcie i rodzącą się agresję. Pomaga to również wspierać młodych ludzi w kształtowaniu prawidłowych postaw osobowościowych,
aby nie było potrzebne „podpieranie się ” substancjami uzależniającymi.
Uczyć umiejętności mówienia „nie” w sytuacjach, gdy młody człowiek
jest poddany presji otoczenia.

Alkoholizm, narkomania czy nikotynizm to choroba, która rozwija się latami,

niepostrzeżenie. Skutki uzależnień nie ograniczają się jedynie do ograniczeń fizycznych czy psychicznej degradacji samego alkoholika, one dotykają wszystkich osób, które żyją, pracują czy przyjaźnią się z uzależnionym.

Wanda Hetflajsz – radna. Czy są efekty tej profilaktyki?

Krystyna Pawłowska – tak program jest realizowany, poprzez, który staramy się minimalizować skutki uzależnień.

Kazimierz Janecki – radny. Komisja zdrowia, której jestem przewodniczącym również omawiała ten temat. Program jest mocny i na czasie. Trzeba z tym walczyć, aby młodych ludzi od nałogów odciążyć. Życzymy sobie, aby przedstawiony program był realizowany. Proponuję, aby ten program przyjąć.

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie

Ustawowy skład rady - 15 radnych, obecnych – 15

Głosowanie:

Za - 15

Przeciw - 0

Wstrz. - 0

 

         do punktu 2 „d”

 

Projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą do Związku Miast Nadwiślańskich w Toruniu omówił z-ca burmistrza

Została zaproponowana kandydatura radnego Pawła Bielickiego.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie

Ustawowy skład rady - 15 radnych, obecnych – 15

Głosowanie:

Za - 15

Przeciw - 0

Wstrz. - 0

 

 

do punktu 2 p-pkt „e”

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi omówił z-ca burmistrza.

Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i z jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego w 2011 roku.

Głównymi podmiotami realizującymi program są:
Rada Miejska w Dobrzyniu nad Wisłą i jej komisje w zakresie kreowania polityki społecznej gminy oraz określenia wysokości środków finansowych na jej realizację.
Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w zakresie realizacji polityki wytyczonej przez Radę Miejską.
Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego realizujące zadania publiczne w oparciu o podpisane umowy z Miastem i Gminą Dobrzyń nad Wisłą.
Celem wprowadzenia Programu współpracy Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego poprzez:

1.     umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,

2.     stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców gminy,

3.     aktywizacja społeczności lokalnej,

4.      zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,

5.      poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych,

6.     integrację podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań publicznych

Wobec braku pytań przewodniczący Rady miejskiej odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie
Wyniki głosowania
Ustawowy skład rady - 15 radnych, obecnych – 15

Głosowanie:

Za - 15

Przeciw - 0

Wstrz. -0

 

 

 

 

 

do punktu  2 p-pkt „f”

 

Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Mokówko omówiła pani Zofia Jóźwiak.

W 2009 roku w ramach przedsięwzięcia p. n., Budowa drogi gminnej Mokówko – Borowo” zrealizowane zostałoposzerzenie istniejącego pasa drogi gminnej oraz utwardzenie nawierzchni jezdni. Zajęcie gruntów pod poszerzenie pasa nastąpiło na podstawie wstępnych umów darowizny zawartych z właścicielami gruntów. W umowach określono, że ostateczne ustalenie powierzchni nastąpi po wybudowaniu drogi i dokonaniu szczegółowych pomiarów geodezyjnych. Gmina zobowiązała
się do sporządzenia ostatecznych umów darowizny w formie aktów notarialnych.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku - Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) do wyłącznej właściwości rady gminy należypodejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej.  Do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Maria Pruchniewska – radna. Czy jest to darowizna czy my kupujemy te grunty?

Zofia Jóźwiak – my ponosimy tylko koszty notarialne.

Teresa Orbaczewska – radna. Chodzi mi zapis w treści tej uchwały czy nie powinno być „nabycie nieruchomości w formie darowizny”

Maria Pruchniewska – radna. W samej uchwale nie ma o tym mowy.

Zofia Jóźwiak – uchwała do wojewody przesyłana jest wraz z uzasadnieniem, w którym jest o tym mowa.

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie.

Wyniki głosowania

Ustawowy skład rady - 15 radnych, obecnych – 15

Głosowanie:

Za - 15

Przeciw - 0

Wstrz. -0

 

do punktu 2 p-pkt „g”

 

Pani Zofia Jóźwiak omówiła projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Glewo-Mokre.

Nazwa miejscowości Glewo-Mokre funkcjonuje od ponad 30 lat.

Od kilkunastu lat sygnalizowane są zwłaszcza, przy sporządzaniu spisów, rozbieżności w nazewnictwie urzędowym miejscowości występującym w niżej wymienionych dokumentach:

- wykaz urzędowych nazw miejscowości,

-         wykaz GUS z rejestru TERYT,

-         ewidencja ludności.

W wykazie urzędowych nazw miejscowości figuruje nazwa miejscowości „Mokre”, w wykazie GUS „Mokre”, w ewidencji ludności „Glewo-Mokre”.

Miejscowość Glewo-Mokre jest wsią położoną w południowo - zachodniej części gminy Dobrzyń nad Wisłą w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Wisły.

Na terenie wsi zameldowanych jest na pobyt stały 96 osób.

Ewidencja gruntów wsi objętej wnioskiem nie jest ewidencją odrębną, wchodzi w skład ewidencji gruntów dla obrębu ewidencyjnego Glewo. Na mapie ewidencyjnej oraz w rejestrach gruntów figuruje nazwa Glewo i do dnia dzisiejszego taka nazwa używana jest w dokumentacji geodezyjnej, a co za tym idzie również nazwa o brzmieniu Glewo istnieje w księgach wieczystych zakładanych dla nieruchomości położonych na obszarze tej wsi.

Glewo-Mokre to wieś z przewagą zabudowy zagrodowej i mieszkańców prowadzących gospodarstwa rolne. Zmiana używanej nazwy Glewo-Mokre na Mokre wiązałaby się z koniecznością indywidualnego dokonania zmian w bazie ewidencji producentów rolnych, siedzib stad, dowodach osobistych, prawach jazdy, dokumentach działalności gospodarczej itp. 

W związku z zaistniałymi rozbieżnościami w nazwie miejscowości
i koniecznością jej ujednolicenia istnieje potrzeba podjęcia procedury zmierzającej do usankcjonowania funkcjonującej nazwy miejscowości, a więc zmiany z Mokrego na Glewo-Mokre.       

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjologicznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 ze zmianami) urzędowa nazwa jest ustalana, zmieniana lub znoszona na wniosek rady gminy, na której obszarze jest położona miejscowość lub obiekt fizjograficzny.

Zgodnie z ust. 2 tego artykułu rada gminy przedstawia wniosek, o którym mowa w ust. 1, ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej za pośrednictwem wojewody. W przypadku wniosku dotyczącego nazwy miejscowości zamieszkanej rada gminy jest obowiązana uprzednio przeprowadzić w tej sprawie konsultacje z mieszkańcami tej miejscowości, w trybie, o którym mowa w art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami).

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Wobec braku pytań Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie

 

 

 

Wyniki głosowania

Ustawowy skład rady - 15 radnych, obecnych – 15

Głosowanie:

Za - 15

Przeciw - 0

Wstrz. -0

 

do punktu 2 p-pkt „h”

 

Projekt uchwały w sprawie konsultacji z mieszkańcami omówiła pani Zofia Jóźwiak

Nazwa miejscowości Czartowo nie funkcjonuje od ponad 30 lat.

Od kilkunastu lat sygnalizowane są zwłaszcza, przy sporządzaniu spisów, rozbieżności w nazewnictwie urzędowym miejscowości występującym w niżej wymienionych dokumentach:

- wykaz urzędowych nazw miejscowości,

-         wykaz GUS z rejestru TERYT,

-         ewidencja ludności.

W wykazie urzędowych nazw miejscowości figuruje nazwa miejscowości „Czartowo”, w wykazie GUS „Czartowo”, w ewidencji ludności „Ruszkowo”.

Miejscowość Czartowo jest wsią położoną we wschodniej części gminy Dobrzyń nad Wisłą w bezpośrednim sąsiedztwie gminy Brudzeń w woj. mazowieckim.

Na terenie wsi zameldowanych jest na pobyt stały 10 osób.

Ewidencja gruntów wsi objętej wnioskiem nie jest ewidencją odrębną, wchodzi w skład ewidencji gruntów dla obrębu ewidencyjnego Ruszkowo.                  Na mapie ewidencyjnej oraz w rejestrach gruntów figuruje nazwa Ruszkowo i do dnia dzisiejszego taka nazwa używana jest w dokumentacji geodezyjnej, a co za tym idzie również nazwa o brzmieniu Ruszkowo istnieje w księgach wieczystych zakładanych dla nieruchomości położonych na obszarze
tej wsi.

Czartowo to wieś z 3 gospodarstwami rolnymi i 1 nieruchomością rolną. Pozostawienie nazwy urzędowej Czartowo wiązałoby się z koniecznością indywidualnego dokonania zmian w bazie ewidencji producentów rolnych, siedzib stad, dowodach osobistych, prawach jazdy, itp. 

W związku z zaistniałymi rozbieżnościami w nazwie miejscowości i koniecznością jej ujednolicenia istnieje potrzeba podjęcia procedury zmierzającej do usankcjonowania funkcjonującej nazwy miejscowości, a więc zniesienia nazwy Czartowo i objęcie jej nazwą miejscowości Ruszkowo.       

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjologicznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 ze zmianami) urzędowa nazwa jest ustalana, zmieniana lub znoszona na wniosek rady gminy, na której obszarze jest położona miejscowość lub obiekt fizjograficzny.

Zgodnie z ust. 2 tego artykułu rada gminy przedstawia wniosek, o którym mowa w ust. 1, ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej za pośrednictwem wojewody. W przypadku wniosku dotyczącego nazwy miejscowości zamieszkanej rada gminy jest obowiązana uprzednio przeprowadzić w tej sprawie konsultacje z mieszkańcami tej miejscowości, w trybie, o którym mowa w art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami).

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Wobec braku pytań Przewodniczący zarządził głosowanie.

Wyniki głosowania

Ustawowy skład rady - 15 radnych, obecnych – 15

Głosowanie:

Za - 15

Przeciw - 0

Wstrz. -0

 

do punktu 2 p-pkt „i”

 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia dochodów gromadzonych na oddzielnym rachunku bankowym przez samorządowe jednostki budżetowe Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą prowadzące działalność oświatową omówiła Pani Celina Witkowska – Skarbnik UMiG.

Znowelizowana ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2010 roku wprowadziła szereg zmian m. in. Zlikwidowała rachunek dochodów własnych. Rachunek dochodów własnych w naszej gminie polegał na tym, że prowadzony był tylko przy oświacie i na ten rachunek wpływały dochody na wyżywienie i wydatki prowadzone były tylko na wyżywienie. Ten rachunek zgodnie z ustawa i finansach publicznych z dniem 30 grudnia został zlikwidowany i nie może by dalej prowadzony. W art. 223 ustawy o finansach publicznych jest art., który mówi, że wyjątkowo placówki oświatowe mogą prowadzić rachunki wyodrębnione i mogą by prowadzone na tych rachunkach wpłaty za wyżywienie oraz wydatki z tym związane. Ustawa mówi również o tym, że organ stanowiący musi podjąć taka uchwałę o prowadzeniu tego rachunku wyodrębnionego.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.

Wyniki głosowania

Ustawowy skład rady - 15 radnych, obecnych – 15

Głosowanie:

Za - 15

Przeciw - 0

Wstrz. -0

 

 

 

do punktu 2 p-pkt „j”

 

Projekt uchwały w sprawie wydatków niewygasających omówiła pani Celina Witkowska – Skarbnik.

Wydatki niewygasające to są niewykonane wydatki z tym, że niewykonane wydatki przechodzą do nadwyżki budżetowej roku następnym, którą można Dzielic dopiero w kwietniu po wykonaniu sprawozdań i wydaniu opinii przez RIO. Wydatki niewygasające oznaczają to, że przyjęte w budżecie w planie rocznym wydatki na określone zadania, na które jest zawarta umowa i zadanie jest rozpoczęte, a niezakończone i to jest zadanie inwestycyjne mogą wówczas by wprowadzone wydatki niewygasające po to, aby to zadanie dokończyć w następnym roku nie czekając za kwietniem i sprawozdaniami i zakończeniem bilansu. Dlatego jest konieczność podjęcia uchwały, ponieważ mamy trzy zadania inwestycyjne: budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na 40.870,00 Zł, budowa Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki - hala sportowa 494.000,00 zł, a także przyszkolne obserwatorium astronomiczne „Asrtobaza” 43.962,00 zł.

Aby te wydatki były zapłacone muszą przejść do wydatków niewygasających, aby rachunki mogły być zrealizowane na początku roku. Jest jeszcze taka zasada, że wydatki niewygasające muszą być wykorzystane do 30 czerwca br., Jeżeli nie będą wykorzystane przechodzą do środków budżetu gminy.                            Ta uchwała, jaka będzie dzisiaj podjęta nie może być już zmieniona w ciągu roku budżetowego.

Wobec braku pytań przewodniczący rady miejskiej odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.

Wyniki głosowania

Ustawowy skład rady - 15 radnych, obecnych – 15

Głosowanie:

Za - 15

Przeciw - 0

Wstrz. -0

 

         do punktu 2 p-pkt „k”

 

Zmiany w budżecie miasta i gminy za rok 2010 omówiła Pani Celina Witkowska – Skarbnik.

Janecki Kazimierz – radny. Mam prośbę, aby niewykorzystane środki z obiektu sportowego, których pozostanie nie wynikało z zawyżonego planu finansowego były w przyszłym roku zabezpieczone na ten cel, ponieważ stadion sportowy powinien by do końca wyposażony niezbędny sprzęt m. In. Bramki, boksy. Tak, więc proszę, aby w budżecie na rok 2011 znalazła się kwota w

wys. 25.000 zł i została zabezpieczona na wyposażenie tego stadionu.

Wanda Hetflajsz – radna. Mam nadzieję, że trochę pieniędzy spłynie na boiska wiejskie, bo mam wrażenie, że wieś jest zapomniana.

Ludomir Bylicki – radny. Rozdz., 710 § 40170 co to są wynagrodzenia bezosobowe proszę o wyjaśnienie. Co się składa na tą sumę?

Celina Witkowska – Skarbnik. Wynagrodzenia bezosobowe to są wynagrodzenia, na które zawieramy umowy, np. z insp. nadzoru, na zadania zlecone, również były dokonywane wypłaty wynagrodzeń za wybory pracownikom to też były umowy zlecenia. To są wydatki poza wynagrodzeniami pracowników.

Grzegorz Mazurek- Dyrektor ZOS wśród wynagrodzeń dla nauczycieli są składniki, które nie są zaliczane do wynagrodzeń: to są składniki o charakterze socjalnym, dodatki wiejskie i mieszkaniowe. Stąd ta duża kwota. Dodatek wiejski wynosi 10% wynagrodzenia przemnożyć przez liczbę nauczycieli do daje określoną kwotę.

Wanda Hetflajsz- radna. Jeśli to jest tak szczegółowo omawiane to również radni powinni otrzymać szczegółową informację na ten temat.

Celina Witkowska- skarbnik. Będzie przekazany Państwu projekt budżetu na 2011 rok i tam wszystkie szczegółowe informacje będą zawarte.

Wobec braku dalszych pytań przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.

Głosowanie:

Za - 15

Przeciw - 0

Wstrz. -0

 

         do punktu 3

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał wniosek pana Ryszarda Przybytka dotyczący unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora DCSiT. Ten dokument przekazał komisji rewizyjnej w celu jego rozpatrzenia i wydania opinii. Przewodniczący Rady zapoznał również zebranych z podaniem Państwa Majewskich dotyczącym bonifikaty kupna nieruchomości leżącej w Chalinie. To podanie przekazał przewodniczącemu komisji rolnictwa celem wydania stosownej opinii.

 

         do punktu 4

 

Maria Pruchniewska- radna. Skażenie wody jest sygnałem niepokojącym w związku z tym mam pytanie, kiedy ta sytuacja ulegnie poprawie. Zbyt późno dowiadujemy się o skażeniu wody. Prosimy o podanie informacji na sesji.

Druga sprawa dotyczy przeznaczenia środków na doskonalenie nauczycieli. Czy został zmieniony skład komisji, ponieważ środki zostały rozdysponowane bez wiedzy związku nauczycieli?

Grzegorz Mazurek- dyrektor ZOS. W budżecie gminy jest 1% od wynagrodzeń nauczycieli na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli. Nie jest faktem, że była komisja, faktem jest to, że do tej pory było konsultowane ze związkami zawodowymi, jaka decyzja jest w tym zakresie.  W związku z tym, że w tym roku na wszystkie wnioski, które złożyli nauczyciele w tym roku można było w 100% odpowiedzieć pozytywnie. Wszyscy, którzy oczekiwali otrzymali w 100% w związku z tym nie było potrzeby przeprowadzania konsultacji ze związkami zawodowymi. W poprzednich latach była taka sytuacja, że nigdy tych środków nie starczało dla wszystkich i zazwyczaj to było tak, że wypłacaliśmy 50% i wtedy związki zawodowe były o tym mechanizmie informowane.

Maria Pruchniewska- radna. Panie dyrektorze o ile mnie pamięć nie myli to w ubiegłym roku również starczało dla wszystkich, co nie mniej jednak było ze związkami zawodowymi dyskutowane. Dziękuję.

Grzegorz Mazurek- dyrektor ZOS. W ubiegłym roku była taka sytuacja, że pieniądze były dwukrotnie rozdzielane. Wtedy właśnie w rozmowie ustaliliśmy, aby nie robić dwóch transz, ponieważ pieniądze w grudniu zostały i tak wyszło, że w tej drugiej transzy dostali po 100%, natomiast Ci wcześniejsi po 75%. Sytuacja się zmieniła, bo coraz mniej nauczycieli się dokształca z uwagi, że są z pełnymi kwalifikacjami, gdzie była jedna transza i wszyscy dostali po 100%. Tak, więc podział środków w stosunku do ubiegłego roku się różni.

Ludomir Bylicki- radny. Myślę, że informacja o wodzie powinna przepływać od gospodarstwa do gospodarstwa. Samo powieszenie informacji w sklepie czy na tablicy to wszystkich nie dotrze.

- odczytał również wniosek dotyczący ujęcia w budżecie budowy 2 wiat przystankowych oraz zabudowy oświetlenia w Strachoniu.

- przekserowanie światła na jezdnię w Zbyszewie.

Ewa Tomczyk- radna. Złożyła wniosek w sprawie zabudowy oświetlenia w kamienicy

Ryszard Dobieszwski- Burmistrz Miasta i Gminy. W kwestii oświetlenia myślę, że będziemy dyskutowali. Z tym oświetleniem jest wielki problem, bo potrzeby są w każdej miejscowości jest tylko kwestia zlecenia, zapłacenia i możemy budować. Średnio jeden punkt oświetleniowy kosztuje ok. 5000tyś złotych. Jeśli znajdziemy pieniądze będziemy wszędzie robili. Jeśli chodzi o wodę to też problem, który przed nami stoi i myślę, że w przyszłym roku musimy się głęboko nad tym zastanowić. Zastanawialiśmy się i analizowaliśmy skąd te bakterie się biorą, ale jak na razie nie mamy na to odpowiedzi. Braliśmy różne warianty pod uwagę. Osoby niezależne twierdzą, że z Dobrzynia nie powinniśmy wody pobierać, ponieważ te pokłady nie są zbyt dobre, jeśli chodzi o strukturę. Powinniśmy zrobić wszystko, aby wodę pobierać z terenu Chalina tam jest teren piaszczysty, woda inaczej się filtruje i inne są zasoby wody. Musimy sobie jednak zdawać sprawę z kosztów. Jest jeszcze jednej problem, ponieważ Chalin nie bardzo chce, abyśmy stamtąd wodę brali, czemu też się nie dziwię. Jeśli będzie taka nasza decyzja, że skupiamy się na poprawie, jakości wody to w tym kierunku pójdziemy tylko to będzie kosztowało i musimy z tego zdawać sobie sprawę.

Kazimierz Janecki- radny. Chcę tylko powiedzieć, że problem wody był również poruszany na komisji zdrowia. Zdaniem tejże komisji jest pogląd, aby w tej kwestii wypowiedział się fachowiec, osoba znająca się na tych sprawach, ponieważ w wypowiedzi Burmistrza w kwestii budowy nowych zbiorników to jest sprawa przyszłości, tak, więc znawca powinien się wypowiedzieć, co jest przyczyną skażenia wody przez bakterię, ponieważ to się zdarza zbyt często. Firma, która wykonuje usługi dotyczące eksploatacji wody powinna znaleźć fachowca, zapłacić i poznać przyczynę skażenia i wówczas możemy podejmować decyzje i to musi być szybko rozwiązana sprawa.

 

do punktu 5

 

Przewodniczący Rady – Henryk Domeradzki kończąc obrady trzeciej Sesji, podziękował wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził, że zamyka obrady trzeciej Sesji Rady Miejskiej.

 


Protokółowała                                                Przewodniczący   Rady Miejskiej

 

Renata Kwiatkowska                                              Henryk Domeradzki

 

 

 

 

 

drukuj ()

  • opublikował: Ewa Kubacka
    data publikacji: 2011-02-01 13:45
  • zmodyfikował: Karolina Ziębakowska
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-11 14:02
  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-09-17 15:17

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 607
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-09-17 15:17

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2559511
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-01-11 12:37

Stopka strony