Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr XXV/2013

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 26 marca 2013 roku

 

 

 

Sesję rozpoczęto o godzinie dziesiątej, zakończono o godzinie trzynastej czterdzieści. Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy
w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

Otwierając obrady dwudziestej piątej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Henryk Domeradzki stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W obradach uczestniczyło: 15 radnych, 22 przewodniczących rad sołeckich, kierownictwo urzędu miasta i gminy oraz goście zaproszeni.

(listy obecności stanowią załączniki od nr 1 do nr 3 do niniejszego protokółu).

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał radnych czy są uwagi do protokółu
z XXIV Sesji Rady Miejskiej, który wyłożony był w biurze rady. Wobec braku uwag zarządził głosowanie nad przyjęciem protokółu z XXIV Sesji Rady Miejskiej, został przyjęty 15 głosami za, przeciw -0, wstrz. -0.

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził prawomocność obrad, po czym powitał wszystkich uczestników. Następnie przeczytał proponowany porządek obrad, po czym spytał czy są propozycje zmiany porządku obrad. Zmian nie zgłoszono.

 

         do punktu 2

 

Informację organu wykonawczego i pracy urzędu przedstawił Pan Ryszard Bartoszewski – z-ca Burmistrza.

Pytań brak.

/ informacja w załączeniu do protokółu/

 

do punktu 3

 

Odpowiedzi na złożone wnioski na XXIV Sesji Rady Miejskiej udzielił – Ryszard Dobieszewski – Burmistrz MiG.

Uważnie zgłoszono.

/ treść odpowiedzi w załączeniu do protokółu /.

 

do punktu 4

 

Informację z realizacji programu „Bezpieczne Miasto i Gmina” Dobrzyń nad Wisłą w 2012 roku złożył Pan Paweł Szymański.

 1. Założenie ogólne

Jest to Program stałego współdziałania i współpracy Policji i samorządu ze społeczeństwem. Program ma się przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa, spadku przestępczości i ograniczenia zjawisk patologicznych na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 1. Cele programu:
 1. Ograniczenie przestępczości;

Poprawa stanu i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą;

 1. Stworzenie systemu monitorowania, planowania i koordynacji działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

III.    Główne zadania programu:

 1. Zapobieganie patologiom społecznym;
 2. Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w komunikacji i ruchu drogowym;
 3. Podnoszenie poziomu świadomości i odpowiedzialności społecznej;
 4. Wypracowanie stałej płaszczyzny współpracy pomiędzy uczestnikami programu pozwalającej na jego realizację, tworząc podprogramy ukierunkowane na konkretne zagrożenia;
 5. Tworzenie stałej płaszczyzny współpracy Policji i społeczeństwa dla realizacji programu.

IV.    Program zakłada ukierunkowanie działań profilaktycznych na główne zagrożenia dotyczące:

 • Działalności zorganizowanych grup;
 • Czynów chuligańskich oraz aktów wandalizmu pojedynczych osób lub grupy osób;
 • Patologii społecznych wśród dorosłych;
 • Zaniedbań wychowawczych i patologii społecznych wśród dzieci
  i młodzieży;
 • Demoralizacji i przestępczości nieletnich;
 • Przemocy w rodzinie;
 • Zagrożeń komunikacyjnych w tym zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego oraz pieszych.
 1. Struktura organizacyjna programu

1.  Poziom koordynacyjny:

 • Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą;
 • Kierownik Posterunku Policji w Dobrzyniu nad Wisłą;
 • Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół;
 • Komisja „Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego” bezpośrednio koordynująca realizację programu „Bezpieczne Miasto i Gmina”.
 1. Poziom realizacji:
 • Policja;
 • Jednostki organizacyjne Miasta i Gminy;
 • Rada Miejska;
 • Środowiska lokalne;
 • Grupy i organizacje społeczne oraz wspólnoty parafialne działające na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.
 1. Podmioty przewidziane do współpracy i realizacji programu:
 1. Posterunek Policji;
 2. Urząd Miasta i Gminy;
 3. Rada Miejska;
 4. Miejsko – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 5. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
 6. Zespół Obsługi Szkół;
 7. Dyrekcje szkół;
 8. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych;
 9. Służba zdrowia;
 10. Instytucje zajmujące się problemami uzależnień;
 11. Rady Sołeckie;
 12. Wspólnoty mieszkaniowe;
 13. Media lokalne;
 14. Instytucje ubezpieczeniowe;
 15. Stowarzyszenia i organizacje społeczne oraz wspólnoty parafialne;
 16. Komenda Powiatowa Policji w Lipnie;
 17. Starostwo Powiatowe w Lipnie.

 

 

 1. Metody działań
 • Tworzenie Programów działań prewencyjnych oraz edukacyjnych zmierzających do zapobiegania i ograniczania najbardziej uciążliwych zagrożeń.
 • Zapewnienie udziału mieszkańców w realizacji programu.
 • Systematyczne i skoordynowane działanie instytucji państwowych
   i samorządowych, różnych organizacji i grup społecznych oraz mieszkańców dla realizacji programu.
 • Prewencja społeczna, mającą na celu edukację, poradnictwo oraz pomoc społeczną.
 • Profesjonalne działania doraźne prowadzone przez wykwalifikowane osoby (policjantów, pedagogów, psychologów).
 • Profesjonalne działania długofalowe prowadzone przez wykwalifikowane osoby (policjantów, pedagogów, psychologów).
 • Obywatelskie działania doraźne – informowanie o zagrożeniach.
 • Inspirowanie oraz inicjowanie fizycznej i technicznej ochrony mienia.
 • Wprowadzanie metod elektronicznych systemów zabezpieczeń.
 • Popularyzacja i wprowadzenie nowoczesnych systemów zabezpieczeń obiektów.
 • Współdziałanie z firmami ubezpieczeniowymi na rzecz prawidłowo prowadzonej polityki ubezpieczeniowej.
 • Tworzenie i wdrożenie programów edukacyjnych.
 • Inspirowanie imprez o charakterze kulturalnym i sportowym.
 1. Realizacja programu

Realizacja programu następować będzie na podstawie harmonogramu opracowanego na dany rok, który będzie załącznikiem do niniejszego dokumentu.

Na realizację programu w 2012 r. Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą przeznaczyło łączną kwotę 5.000 zł.

W ramach realizacji środków budżetowych zawarto trzy umowy darowizny pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą,
a Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy.

Przedmiotem darowizny było:

 • paliwo bezołowiowe zakupione do radiowozów za kwotę 2.222,32 zł.
 • latarki policyjne za kwotę 678,00 zł.
 • kserokopiarka  za kwotę 1.500,60 zł.

Pozostała część środków tj. 599,08 zł przeznaczona została na zakup nagród dla uczestników konkursu pn.: „ Bezpieczna droga do szkoły” zorganizowanego podczas festynu w ramach XXVI Dni Dobrzynia nad Wisła w dniu 05.08.2012

Ponadto realizując harmonogram programu przedstawiciel Posterunku Policji brał udział w pracach Miejsko - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pracach związanych z opracowaniem
i przyjęciem Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013-2015.

Policjanci współpracowali ze szkołami w zakresie zagrożeń komunikacyjnych dzieci i młodzieży, jako uczestników ruchu drogowego oraz czuwali nad bezpieczeństwem podczas organizowanych imprez kulturalno – rozrywkowych.

Prowadzona była wzmożona kontrola gromadzących się grup młodzieży, jak również osób spożywających alkohol w miejscach publicznych

Harmonogram planowanych przedsięwzięć do realizacji w ramach Programu Bezpieczne Miasto i Gmina oraz budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
w zakresie bezpieczeństwa publicznego w 2013 roku.

Wysokość środków budżetowych przeznaczonych w 2013 roku – 5.000,00 zł

W ramach wspólnych przedsięwzięć zaplanowano do realizacji:

 1. Doposażenie techniczne Policji.
 2. Czynny udział przedstawiciela Posterunku Policji w pracach Miejsko - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Komisji Interdyscyplinarnej.
 3. Udział dzielnicowych w zebraniach sołeckich (w miarę zgłaszanych potrzeb).
 4. Prowadzenie przez Policję wzmożonej pracy zmierzającej do wyeliminowania spożywania alkoholu w miejscach publicznych.
 5. Prowadzenie przez Policję działań prewencyjnych w szczególności
  w miejscach gromadzenia się dzieci i młodzieży – wzmożone legitymowanie gromadzących się grup.
 6. Przeprowadzenie wśród rowerzystów akcji – „Bądź bezpieczny na drodze noś elementy odblaskowe”
 7. Przeprowadzenie przez Policję zajęć promocyjno – edukacyjnych dla dzieci ze szkół z terenu miasta i gminy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego oraz drogowego.
 8. Dokonanie analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji.

Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Szanowni Państwo

Chciałbym złożyć informację z realizacji Programu Bezpieczne Miasto
i Gmina w 2012 roku

Gminny program poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego
w Dobrzyniu nad Wisłą jest całościowym planem przedsięwzięć na rzecz przeciwdziałania łamaniu prawa i zjawiskom z tym związanym i wpisuje się w założenia rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań pn. „Razem Bezpieczniej”

Naczelną ideą programu jest partnerskie współdziałanie administracji samorządowej, Policji, partnerów społecznych i społeczeństwa, zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Jest on powszechnym, otwartym i kompleksowym planem współdziałania wszystkich organów i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne.

Program - obejmuje całokształt życia publicznego - zmierza do prowadzenia działań w celu ograniczenia i wyeliminowania negatywnych zjawisk. Ma się przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa, spadku przestępczości oraz ograniczyć zjawiska patologiczne na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Realizowany jest na naszym terenie od 2001 roku.

Jego główne zadania to:

 1. Zapobieganie patologiom społecznym
 2. Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w komunikacji i ruchu drogowym
 3. Podnoszenie poziomu świadomości i odpowiedzialności społecznej

oraz

 1. Poprawa stanu i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
 2. Stworzenie systemu monitorowania, planowania i koordynacji działań
  w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego

Realizacja programu następuje na podstawie przyjętego do realizacji harmonogramu na dany rok.

Kazimierz Janecki – radny. Poinformował zebranych, że sprawy omawiane przez Pana Szymańskiego były omawiane również na Komisji Zdrowia
i Bezpieczeństwa publicznego w dniu 20 marca 2013 r.

Powiedział również, że wpłynęło pismo z Komendy Powiatowej Policji
w sprawie sfinansowania zakupu miernika prędkości dla tut. posterunku policji. Komisja Zdrowia zaakceptowała pozytywnie prośbę o zakup miernika prędkości. Zaproponowała, sfinansowanie kosztów zakupu z nadwyżki budżetowej. Komisja pozytywnie oceniła pracę tut. posterunku policji.

Z-ca Powiatowego Komendanta Policji w Lipnie powiedział, że współpraca
z samorządem w Dobrzyniu układa się bardzo dobrze. W 2012 roku na Terenia Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą stwierdzono 157 przestępstw o 17 mniej jak w roku 2011. Ogółem wykryto 137 przestępstw, co dało 87,0% wykrywalności ogólnej. W ramach prowadzonych czynności stwierdzono 100 przestępstw
o charakterze kryminalnym. Z tego wykryto 81 sprawy, co w efekcie dało 89,9% wykrywalności w tej kategorii. Na ogólną ilość stwierdzonych przestępstw na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą składają się przytoczone wyżej przestępstwa o charakterze kryminalnym, jak również przestępstwa gospodarcze, których stwierdzono 4.

Przedsięwzięcia zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku jak również jego poprawy, zapobiegania i wykrywania przestępstw realizowano między innymi poprzez:

* prowadzenie działalności profilaktycznej oraz utrzymywanie stałych kontaktów dzielnicowych i policjantów realizujących zagadnienia prewencji kryminalnej z pedagogami szkolnymi, właścicielami lokali rozrywkowych
w zakresie rozpoznawania osób zażywających narkotyki, rozpoznawania objawów zażywania narkotyków, dystrybutorów i dostawców, zachowań negatywnych i wybryków chuligańskich,

* prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej dzieci i młodzieży przy wykorzystaniu środków masowego przekazu /gazety regionalne, powiatowe/oraz spotkań bezpośrednich,

* prowadzenie współpracy z komisjami profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zmierzającej do wypracowywania wspólnych przedsięwzięć zapewniających ograniczanie przestępczości i patologii oraz pozyskiwanie środków finansowych na realizację przedsięwzięć,

* zbieranie i pozyskiwanie informacji o zagrożeniach pozwalających     dyslokowanie służb patrolowych w miejsca o największym zagrożeniu przestępczością,

* realizację przedsięwzięć w zakresie informacji i propagowania wśród mieszkańców właściwych zasad postępowania.

 

Przekazał również podziękowania  od Komendanta Głównego Policji w Lipnie

za dotychczasową współpracę.

 

 do punktu 6 p-pkt „a”

 

Uchwałę w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2013 omówiła Pani Agnieszka Ziółkowska – insp. ds. księgowości.

Dochody

Zmniejszenie 393.938,00 zł zmniejszenie subwencji oświatowej na 2013 rok

Zwiększenie – 5.505,00 zł wniesienie dochodów budżetowych pochodzących
z prowizji PZU:

- Publiczne Gimnazjum w Chalinie – 832,00 zł,

- Szkoła Podstawowa w Dobrzyniu nad Wisłą – 3.067,00 zł,

- Publiczne Gimnazjum w Dobrzyniu nad Wisłą – 1.606,00 zł.

Zwiększenie – 200,00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację rządowych programów wpierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Wydatki

Zmniejszenie 303.938,00 zł z tego:

 1. zmniejszenie w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej – 179.438,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 31.780,00 zł,

- odprawy emerytalne – 58.500,00 zł,

- umowy zlecenia Astro-Baza – 5.000,00 zł,

- dokształcenie i doskonalenie nauczycieli – 25.000 zł,

- świadczenia pracownicze – 15.441,00 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych – 43.717,00 zł,

     2) zmniejszenie wydatków inwestycyjnych – 124.500,00 zł

- „Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze Gminnej w Kisielewie” –               100.923,00 zł / na zadaniu pozostaje 149.077,00 zł/,

- „Infostrada Kujaw i Pomorza” – 23.577,00 zł / na zadaniu w 2013 roku  pozostaje 1.423,00 zł, zgodnie z harmonogramem projektu/,

Zwiększenie – 5.505,00 zł prowizja PZU:

- Publiczne Gimnazjum w Chalinie – 832,00 zł z przeznaczeniem na zielona szkołę,

- Szkoła Podstawowa w Dobrzyniu nad Wisłą – 1.606,00 zł z przeznaczeniem na zakup mebli szkolnych,

- Publiczne Gimnazjum w Dobrzyniu nad Wisłą 1.606,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla najlepszych uczniów.

Zwiększenie – 200,00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację rządowych programów wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Zmiana

 1. Przesunięcie środków finansowych w budżecie Szkoły Podstawowej
  w Krojczynie z wydatków rzeczowych na wynagrodzenia w związku
  z odprawą rentową oraz zatrudnieniem nauczyciela na zastępstwo.
 2. Przeniesienie 15.000,00 zł z dotacji Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak” na rzecz Biblioteki Publicznej.

Rozchody

Zmniejszenie rozchodów o 90.000,00 zł związane jest z umorzeniem pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej
w Toruniu.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2013 i zarządził głosowanie.

Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 15.

Za – 14,

Przeciw – 1,

Wstrz – 0.

Uchwała został podjęta.

 

do punktu 6 p-pkt „b”

 

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2013-2020 omówiła Pani Agnieszka Ziółkowska – insp. ds. księgowości.

Zmiany polegają na dostosowaniu kwot do uchwały zmieniającej budżet Miasta i Gminy na 2013 rok oraz dostosowaniu do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 10 stycznia 2013 roku w „sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego”, oraz wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia „Infostrada Kujaw i Pomorza”.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały
i zarządził głosowanie.

Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 15.

Wyniki głosowania:

za- 14,

przeciw – 0,

wstrz. – 1.

Uchwała została podjęta.

 

do punktu 6 p-pkt. „c”

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki omówił Burmistrz MiG

Stosownie do przepisów art. 1 ust. 1 o funduszu sołeckim Rada Gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy podejmując stosowną uchwałę, w której wyraża zgodę bądź nie na wyodrębnienie środków w budżecie gminy.

W roku 2012 Rada podejmowała uchwałę o utworzeniu funduszu na rok 2013
w terminie do dnia 31 marca 2012 roku.

W rozumieniu przepisów o finansach publicznych, fundusz sołecki nie jest funduszem celowym, co oznacza, że fundusz sołecki jest częścią budżetu gminy, a nie, jako wyodrębniony fundusz celowy i Rada sprawuje w zakresie przewidzianym ustawą kontrolę nad przeznaczeniem środków przez sołectwa.

Burmistrz w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy przekazuje sołtysom informację o wysokości środków. Warunkiem przyznania sołectwu w danym roku budżetowym środków jest złożenie przez sołtysa wniosku w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy                  w celu uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy, zawierającego wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji  w ramach określonych środków wraz z uzasadnieniem oraz oszacowaniem kosztów.

Środki funduszu sołeckiego można przeznaczyć na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy i służą poprawie warunków życia mieszkańców oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Środki te mogą być również przeznaczone na pokrycie wydatków
działania związane z usuwaniem skutków klęski żywiołowej.

Wobec braku pytań i dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały
i zarządził glosowanie.

Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 15.

 

 

Wyniki głosowania:

za- 15,

przeciw – 0,

wstrz. – 0.

Uchwała została podjęta.

 

do punktu 6 p-pkt „d”

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą” za lata 2011-2012 omówiła Pani Zofia Jóźwiak - Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki lokalowej  

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, co dwa lata organ wykonawczy gminy sporządza raport                          z wykonania programu, który przedstawia radzie gminy.

Załączony do projektu uchwały raport obejmuje lata 2011 – 2012.

Zgodnie z artykułem 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami) organ wykonawczy gminy, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, sporządza gminny program ochrony środowiska, który uchwala rada gminy.

Stosownie do art. 18 ust. 2 w/w ustawy z wykonania gminnego programu ochrony środowiska organ wykonawczy gminy sporządza, co 2 lata raporty, które przedstawia radzie gminy.

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą został przyjęty przez Radę Miejską w Dobrzyniu nad Wisłą w dniu 7 października 2004 roku uchwałą Nr XVI/84/04, a następnie zaktualizowany Uchwałą Rady Miejskiej Nr III/9/10 w dniu 29.12.2010r.

„Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą” stanowi narzędzie prowadzenia polityki ekologicznej w mieście i gminie. Podstawowym założeniem programu jest poprawa stanu środowiska oraz zapewnienie skutecznych mechanizmów chroniących środowisko przed degradacją, a także stworzenie warunków dla wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa.

Wobec braku pytań i dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały
i zarządził glosowanie.

Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 15.

Wyniki głosowania:

za- 15,

przeciw – 0,

wstrz. – 0.

Uchwała została podjęta.

 

do punktu 6 p-pkt „e”

 

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy omówiła Pani Zofia Jóźwiak - Inspektor ds. ochrony środowiska
i gospodarki lokalowej.  

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391 ze zmianami) w art. 6k ust. 1 pkt 1 nakłada na radę gminy obowiązek wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Natomiast art. 6j ust. 1 ustawy określa sposób naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy. Opłata ta stanowi iloczyn stawki opłaty oraz:

1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo

2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo

3) powierzchni lokalu mieszkalnego.

Zgodnie z art. 6j ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy może uchwalić jedną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gmina zobowiązana jest do przyjęcia jednej, z proponowanych czterech, metody naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rada Miejska Dobrzyń nad Wisłą Uchwałą Nr XXII/128/2012 z dnia 18 grudnia 2012r. wybrała metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustaliła stawkę tej opłaty od gospodarstwa domowego.

Analizując powtórnie możliwości wyboru metody, mając na uwadze względy społeczne rada miejska postanowiła zróżnicować stawki opłaty w zależności od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego.

Określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę, ilość wytworzonych na terenie gminy odpadów komunalnych oraz pełne koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.  

Na terenie gminy nie występują nieruchomości, w których właściciele wytwarzają odpady nieregularnie bądź odpady powstają sezonowo.

Jednocześnie zgodnie z wolą ustawodawcy określono niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny.             

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Ewa Tomczyk – radna. Co skłoniło Pana Burmistrza, że w końcu ta zmiana jest do zaakceptowania? Podczas wspólnego posiedzenia komisji słyszałam, że nie można łączyć metod.

Ludomir Bylicki – radny. Uważam, że takie informacje powinni rzetelnie przekazać sołtysi w terenie, aby nie potęgować emocji. Uważam również, że drugi wariant jest bardziej sprawiedliwy.

Ewa Tomczyk – radna. Kto i kiedy ma poinformować mieszkańców, jeśli chodzi o rozwiązywanie umów poprzednich?

Zofia Jóźwiak – wypowiedzenie umów jest ze skutkiem prawnym na m-c przed wejściem nowej ustawy. Mieszkańcy otrzymają wzory tych umów.

Teresa Orbaczewska – radna. Czy rozwiązanie umowy jest bez względu na to, kto wygra przetarg?

Zofia Jóźwiak – tak.

Ludomir Bylicki – radny. Przyjęliśmy II wariant, ale jeszcze nie wiemy, co z koszami. Może być tak, ze wygra inna firma i co dalej?

Zofia Jóźwiak – ja postawiłam to pytanie wcześniej na radzie, kto ma zabezpieczyć mieszkańców w pojemniki. My do przetargu będziemy robić zapisy na zasadzie propozycji, ponieważ nie wchodzi to w system gminny. Były zapisy również dotyczące worków na odpady suche.

Kazimierz Janecki – radny. Kiedy gmina chce ogłosić przetarg?

Zofia Jóźwiak – musimy sporządzić specyfikację kosztów i odnosić się do ustawy o zamówieniach publicznych.

Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.

Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 15.

Wyniki głosowania:

za- 14,

przeciw – 0,

wstrz. – 1.

Uchwała została podjęta.

 

         do punktu 6 p-pkt „f”

 

Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości omówiła Pani Zofia Jóźwiak.

Zmiana dotyczy usunięcia definicji gospodarstwa domowego oraz w części „F” tejże deklaracji usunięcia kwoty stawek, winno pozostać białe wykropkowane pole.

Maria Pruchniewska – radna. W uchwale mamy zapis „selektywnej”, natomiast w deklaracji „segregowane” i to jest niespójne.

Zofia Jóźwiak – poprawimy ten zapis.

Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.

Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 15.

Wyniki głosowania:

za- 15,

przeciw – 0,

wstrz. – 0.

Uchwała została podjęta.

 

do punktu 6 p-pkt „g”

 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę ujęcia w Dobrzyniu nad Wisłą oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą” omówił Pan Roman Składanowski.

Postawą do ustalenia taryf (cen i stawek) za dostawę i odprowadzanie ścieków są przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2006, Nr 123, poz. 858 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. 2006, Nr 127, poz.886) .

Stosownie do art. 24 ust 2 w.w ustawy Zakład Usługowy, WOD-BUD, Zdzisław Kliński, Nasiegniewo 62a, 87-811 Fabianki, przedstawił w dniu 15-02-2013 r. wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia w Dobrzyniu nad Wisłą oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą na okres od 1 maja 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r.

Proponowana podwyżka cen za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków finansowo skutkować będzie następująco:

Dla gospodarstw domowych:

 1. cena za dostarczoną wodę - 2,04 zł/m3 - wzrost o 0,07zł/m3 , tj. 3,55 %
 2. stawka opłaty abonamentowej   - 0,50 zł /m-c – bez zmian
 3. cena za odprowadzone ścieki      - 3,30 zł/m3 – wzrost o 0,11zł/m3, tj. 3,45 %

         Dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i podmiotów innych niż gospodarstwa domowe, nieprowadzących działalności gospodarczej.

 1. cena za dostarczoną wodę - 2,50 zł/m3 - wzrost  o 0,14 zł/m3   tj. 5,93 %
 2. stawka opłaty abonamentowej   - 1,50 zł /m-c – bez zmian
 3. cena za odprowadzone ścieki      - 3,84 zł/m3 – wzrost o 0,37zł/m3    tj. 10,66 %

Zgodnie z 24 ust.4 w.w ustawy Burmistrz Miasta i Gminy sprawdził zgodność wniosku z przepisami ustawy i dokonał weryfikacji kosztów związanych ze świadczeniem usług za poprzedni rok obrachunkowy pod względem celowości ich ponoszenia nie wnosząc uwag do planowanej przez Zakład Usługowy marży zysku           w wysokości   4,86 %.

         Koszty ujęte w taryfie ustalone zostały z uwzględnieniem wzrostu poszczególnych pozycji kosztowych, jako efekt zastosowania wskaźnika inflacji na optymalnie niskim poziomie dla odbiorców usług i równocześnie na poziomie bezpiecznym dla prowadzenia działalności Zakładu Wodociągowo–Kanalizacyjnego.

Uwzględniając powyższe uzasadnienie, proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

Wobec braku pytań i dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały
i zarządził glosowanie.

Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 15.

Wyniki głosowania:

za- 15,

przeciw – 0,

wstrz. – 0.

Uchwała została podjęta.

 

do punktu 6 p-pkt „h”

 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków do oczyszczalni typu „BIOCLERE” położonej
w miejscowości Dyblin” omówił Pan Roman Składanowski.

Zakład Usługowy „WOD-BUD” Zdzisław Kliński, Nasiegniewo 62a, 87-811 Fabianki – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Dobrzyniu nad Wisłą,
ul. Sportowa 3, przedłożył wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków odprowadzanych do lokalnej oczyszczalni ścieków typu „BIOCLERE” położonej w miejscowości Dyblin.

Burmistrz Miasta i Gminy w ramach obowiązku wynikającego z art. 24 ust 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków dokonał oceny celowości ponoszenia kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem przedmiotowej oczyszczalni ścieków.

Podstawą opracowania taryfy stanowiły rzeczywiste koszty oczyszczania ścieków zrealizowane w okresie obrachunkowym poprzedzającym termin złożenia wniosku z uwzględnieniem planowanych zmian warunków ekonomicznych wpływających na poziom kosztów w roku obowiązywania nowych taryf dla zapewnienia ciągłości świadczenia usług.

W zakresie odbioru i oczyszczania ścieków podejmowanie działań oszczędnościowych jest trudne w realizacji z uwagi na to, że koszty utrzymania oczyszczalni mają w większości charakter kosztów stałych, niezależnych od ilości oczyszczonych ścieków, natomiast nakierowanych na uzyskanie efektu ekologicznego i utrzymania określonych parametrów dla ścieków oczyszczonych.

Proponowana taryfa zapewnia zbilansowanie przychodów i wydatków oraz gwarantuje w roku jej obowiązywania realizację na poziomie pozwalającym na zachowanie Standarów jakościowych usług związanych
z oczyszczaniem ścieków.

            W celu złagodzenia skutków wysokości taryfy może być zastosowanie dopłaty przez Radę Miejską, co umożliwia art.24 ust 6 cytowanej wcześniej ustawy.

         Uwzględniając powyższe uzasadnienie, proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

Wobec braku pytań i dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały
i zarządził glosowanie.

Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 15.

 

Wyniki głosowania:

za- 15,

przeciw – 0,

wstrz. – 0.

Uchwała została podjęta.

 

do punktu 6 p-pkt i”

 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Dopłaty do taryfowej grupy za odprowadzenie ścieków” do oczyszczalni typu „BIOCLERE” położonej w miejscowości Dyblin omówił Pan Roman Składanowski.

Proponowana dopłata skierowana jest do taryfowej grupy odbiorców –gospodarstwa domowe w wysokości 25% wartości taryfy, co stanowi kwotę   2,00 zł/m3 netto.

         Obowiązujący przepis prawny, art.24, ust.6 w/w ustawy, umożliwia Radzie Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą podjęcie uchwały o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich grup odbiorców usług. Zgodnie z powyższym artykułem dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu świadczącemu w tym zakresie usługę.

         W celu złagodzenia różnicy skutków wysokości taryfy za odprowadzenie ścieków do oczyszczalni położonej w miejscowości Dyblin uznaję za zasadne zatwierdzenie dopłaty.

         Uwzględniając powyższe uzasadnienie, proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

Wobec braku pytań i dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały
i zarządził glosowanie.

Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 15.

Wyniki głosowania:

za- 15,

przeciw – 0,

wstrz. – 0.

Uchwała została podjęta.

 

do punktu 6 p-pkt „j”

 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Dopłaty do taryfowej grupy za dostawę wody” na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą z ujęcia w miejscowości Zaduszniki, gm. Wielgie omówił Pan Roman Składanowski.

Proponowana dopłata skierowana jest do taryfowej grupy odbiorców – gospodarstwa domowe - zaopatrywanych w wodę kupowaną z ujęcia                 w miejscowości Zaduszniki gmina Wielgie i ma na celu ochronę tych gospodarstw przed skokowym wzrostem ceny za wodę i nie stanowi formy dotowania działalności przedsiębiorstwa wodociągowego. Dopłata ta nie jest przekazywana do wszystkich gospodarstw domowych, ale łącznie                       i bezpośrednio na konto przedsiębiorstwa wodociągowego. Pozostała część należności za wodę regulują gospodarstwa domowe.

         Dopłaty z art. 24 ust 6 w/w ustawy mają cel społeczny i bezpośrednio wiążą się z szeroko rozumianym interesem publicznym. Wydaje się, zatem, że gmina nie narusza zasady konkurencyjności poprzez uprzywilejowanie niektórych odbiorców, udzielając im dopłat.

         Uwzględniając powyższe uzasadnienie, proszę Wysoką Radę                    o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

Wanda Hetflajsz – radna. Czy ujęte są w dopłatach gospodarstwa kontrowersyjne?

Ryszard Dobieszewski – Burmistrz. Pan Andrzej Wyszyński nie wyraził na to zgody, także część gospodarstw będzie bez dopłat.

Wanda Hetflajsz – radna. Uważam, że jest to dyskryminacja.

Radca prawny. Dopłata bezpośrednia nie jest możliwa. Możliwość istnieje tylko do dopłaty w przypadku przedsiębiorstw. Ustawodawca nie przewidział innej możliwości.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.

Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 15.

Wyniki głosowania:

za- 15,

przeciw – 0,

wstrz. – 0.

Uchwała została podjęta.

 

do punktu 6 p-pkt „k”

 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Dobrzyń nad Wisłą do Kujawsko-Pomorskiego stowarzyszenia Samorządowego „Salutaris” omówił Pan Paweł Szymański.

Niniejszą uchwałą Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą postanawia przystąpić do Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego „Salutaris”.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar jednostek samorządu terytorialnego posiadających siedzibę na terytorium województwa Kujawsko-Pomorskiego, będących Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.

Celem Stowarzyszenia jest stworzenie, pielęgnowanie i wzmacnianie więzi solidarnościowych pomiędzy jego Członami  w dziedzinie wzajemnego udzielania sobie pomocy w zakresie likwidowania skutków zdarzeń kryzysowych oraz zapobiegania im w przyszłości, szczególnie, jeżeli skutki tych zdarzeń zagrażają życiu, zdrowiu i znacząco wpływają na pogorszenie  warunków bytowych mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego  będącego Członkiem tego Stowarzyszenia.

Podstawowym sposobem realizacji  celu zasadniczego jest udzielenie pomocy finansowej tej jednostce, na której obszarze wystąpiło zdarzenie kryzysowe. Cele uzupełniające Stowarzyszenia obejmują natomiast prowadzenie działań o charakterze przedsięwzięć profilaktycznych
i prewencyjnych skierowanych na zapobieganie zdarzeniom kryzysowym oraz na ograniczanie zasięgu i intensywności ich ujemnych skutków.

Fundusz powstaje ze składek samorządów wszystkich szczebli zrzeszonych w Stowarzyszeniu Solidarnościowym, jak również z darowizn, zapisów, dochodów z własnej działalności oraz z ofiarności publicznej.

W chwili obecnej składka członkowska dla gmin wiejskich i miejsko – wiejskich jest iloczynem liczby mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego ustalonej na dzień 31 grudnia roku bezpośrednio poprzedzającego oraz stawki 0,50 gr.

W 2012 roku Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu wystąpił do Burmistrza Miasta i Gminy z pismem
o przystąpienie Gminy Dobrzyń nad Wisłą do Kujawsko – Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego „Salutaris”.

Z uwagi na fakt wzajemnej, doraźnej pomocy finansowej w zakresie likwidacji skutków zdarzeń kryzysowych, które znacząco wpływają na pogorszenie warunków bytowych mieszkańców jednostek samorządu terytorialnego, uwzględniając art. 10 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, podjęcie uchwały i przystąpienie Gminy Dobrzyń nad Wisłą
do Stowarzyszenia jest zasadne.

Wanda Hetflajsz – radna. Jaki cel jest tego stowarzyszenia?

Paweł Szymański – to stowarzyszenie będzie posiadało fundusz solidarnościowy, w przypadku zdarzenia kryzysowego.

Ewa Tomczyk – radna, co pan burmistrz o tym sądzi?

Ryszard Dobieszewski – Burmistrz. Już przeżyliśmy skutki klęski żywiołowej
i wiem jak szybko potrzebne są pieniądze. Uważam, że nie jest to zły pomysł.
W każdej chwili możemy zrezygnować. Urząd marszałkowski również w tym partycypuje.

Kazimierz Janecki – radny. My przystępujemy do wszystkich stowarzyszeń
i za tym „idą” zawsze pieniądze.

Maria Pruchniewska – radna. Przystępując do stowarzyszeń w pewnym stopniu się solidaryzujemy. Kwota 4.000 zł to nie jest duża kwota.

Ludomir Bylicki – radny. Idea jest dobra, tylko szkoda, że nie mamy swojego reprezentanta.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.

Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 15.

Wyniki głosowania:

za- 11,

przeciw – 2,

wstrz. – 2.

Uchwała została podjęta.

 

do punktu 7

 

Wioletta Zajączkowska – radna, złożyła wniosek w sprawie budowy wiaty przystankowej w kierunku Sierpca przy drodze wojewódzkiej Nr 541w kierunku Sierpca..

Damian Ptaszyński – radny, złożył wniosek w sprawie załatania dziur na drogach gminnych.

Teresa Orbaczewska – radna, złożyła wniosek w sprawie utwardzenia pobocza, jako namiastki chodnika w Szpiegowie.

Zbigniew Pawłowski radny, złożył wniosek w sprawie zabudowy wiaty przystankowej dla dzieci szkolnych / przy figurce / w Dyblinie.

Wiesław Jaworski radny, złożył wniosek w sprawie załatania dziur na pętli autobusowej w Płomianach oraz naprawy drogi we Wierznicy.

Kazimierz Janecki – radny, złożył wniosek w sprawie budowy targowiska, ponieważ w obecnej sytuacji w dni targowe panuje straszny bałagan i centrum Dobrzynia staje się nieprzejezdne.

 

do punktu 8

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał prawomocne orzeczenie Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy wydanego w stosunku
do Pana Ryszarda Dobieszewskiego Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń
nad Wisłą. Komisja umorzyła postępowanie w stosunku do Pana Burmistrza odnośnie zarzutu dopuszczenia do naruszenia dyscypliny finansów publicznych, polegającego na niedokonaniu w terminie zwrotu dotacji celowej w należnej wysokości / zwrot należnej dotacji wynosił 21.284,53 zł, z tego w terminie, tj.
w dniu 17 grudnia 2010 roku dokonano zwrotu kwoty 4.256,90 zł, a pozostała kwotę w wysokości 17.027,63 zł zwrócono po terminie, tj. w dniu 21 marca 2011 roku/ z uwagi na znikomą szkodliwość czynu dla ładu finansów publicznych.

 

do punktu 9

 

Przewodniczący Rady – Henryk Domeradzki kończąc obrady dwudziestej piątej Sesji, podziękował wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził, że zamyka obrady dwudziestej piątej Sesji Rady Miejskiej.

 


Protokółowała :                                         Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Renata Kwiatkowska                                               Henryk Domeradzki                

 

 

 • opublikował: Karol Kalinowski
  data publikacji: 2014-04-16 08:45

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 264
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-04-16 08:44

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2611628
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-02-20 13:37

Stopka strony