Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

                             Protokół Nr X/07

           Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

         z dnia 12 listopada 2007 roku.

 

 

 

          Sesję rozpoczęto o godzinie jedenastej trzydzieści, zakończono o godzinie  piętnastej. Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Miasta
i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

Otwierając obrady dziesiątej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Henryk Domeradzki stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W obradach uczestniczyło 14 radnych, 22 przewodniczących rad sołeckich, kierownictwo urzędu miasta i gminy oraz goście zaproszeni.

( listy obecności stanowią załączniki od nr 1 do nr 3 do niniejszego protokółu )

Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad, po czym powitał wszystkich uczestników. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi do protokółu z dziewiątej Sesji Rady Miejskiej, który był wyłożony
w biurze Rady, a przed obradami w holu sali konferencyjnej. Żadnych uwag radni nie wnieśli, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokółu.

W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie – głosowało 14 radnych na 14 obecnych.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad.,

po czym spytał czy są  propozycje do zmiany porządku obrad.

Burmistrz miasta i gminy zaproponował wprowadzenie do porządku obrad do punktu 4 p-pkt „m” w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Grochowalsk po zmianach.

W związku z tym Przewodniczący zarządził głosowanie nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad.

Zmiana została wprowadzona 14 głosami – za.

Remigiusz Onka – radny złożył wniosek w sprawie usunięcia z punktu 4 p-pkt „b” dotyczącego określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2008, p-pkt „c” w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2008 oraz p-pkt”d” określenia ceny skupu żyta  do podatku rolnego za rok 2008. Wniosek uzasadnił  tym iż stawki zaproponowane przez burmistrza powinny być jeszcze raz przez rade przeanalizowane, a w związku z tym potrzeba na to trochę czasu.

Następnie przewodniczący zarządził głosowanie nad zaproponowanymi zmianami.

Do punktu 4 w sprawie  usunięcia p-pkt „b” z porządku obrad:

Za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 1,

Podpunkt „b” został usunięty z porządku obrad.

Do punktu 4 w sprawie  usunięcia p-pkt „c” z porządku obrad:

Za – 11, przeciw – 2, wstrzymało się – 1,

Podpunkt „c” został usunięty z porządku obrad.

Do punktu 4 w sprawie  usunięcia p-pkt „d” z porządku obrad:

Za – 12, przeciw – 1, wstrzymało się – 1,

Podpunkt „d” został usunięty z porządku obrad.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad po zmianach.

 

Porządek obrad po zmianach

 

1.     Sprawy proceduralne.

2.     Odpowiedzi na wnioski złożone na IX Sesji Rady Miejskiej.

3.     Informacja o pracy organu wykonawczego i pracy urzędu.

4.     Przedstawienie informacji na temat stawek podatkowych zaplanowanych na rok 2008.

5.     Podjęcie uchwał w sprawie:

a)     określenia wysokości rocznej stawki opłaty od posiadania psów, zwolnień oraz zasady ustalenia poboru i terminu płatności opłaty,

b)    nabycia nieruchomości w mieście Dobrzyń nad Wisłą,

c)     ustalenia planu Publicznych Szkól Podstawowych oraz granic ich obwodów na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą,

d)    ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu stanowiącego podstawę naliczania miesięcznych stawek wynagrodzenia dla pracowników szkół nie będących nauczycielami,

e)     nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu w Dobrzyniu nad Wisłą,

f)      utworzenia samorządowej instytucji kultury „Dobrzyński Dom Kultury Żak”,

g)     utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Biblioteka Publiczna w Dobrzyniu nad Wisłą”,

h)     przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą,

i)       zmian budżetu gminy na rok 2007,

               j)   przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Grochowalsk po zmianach.

6.     Informacja o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych.

7.     Wybór kandydata do nagrody im. Adama Adamandego Kochańskiego.

8.     Informacja z posiedzenia zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

9.     Składanie wniosków.

10. Informacje, wolne wnioski i zapytania.

11. Zakończenie obrad X Sesji Rady Miejskiej.

 

Nowy porządek obrad został przyjęty 13 głosami – za, przy 1 wstrzymującym się.

 

do punktu 2

 

Odpowiedzi na złożone wnioski udzielił Burmistrz Miasta i Gminy, uwag do odpowiedzi nie wniesiono.

(treść odpowiedzi na wnioski stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokółu)

 

do punktu  3

 

Informację o pracy organu wykonawczego i pracy urzędu przedstawił z-ca Burmistrza Ryszard Bartoszewski

( treść informacji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokółu)

 

do punktu 4

 

Informację na temat stawek podatkowych na rok 2008 przedstawił Burmistrz Miasta i Gminy – Ryszard Dobieszewski.

Na rok 2008 stawki podatku od nieruchomości  od osób fizycznych nie uległy drastycznym zmianom w stosunku do roku ubiegłego.  

 

Budynki i budowle

                                                        

-         podatek od budynków mieszkalnych lub ich części rok 2007 jest 0,38 natomiast na rok 2008 wg projektu uchwały 0,44

-         budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej rok 2007 jest 14,70 natomiast na rok 2008 wg projektu uchwały 13,00

-         budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym rok 2007 jest 8,66 natomiast na rok 2008 wg projektu uchwały 6,65

-         budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych rok 2007 jest 3,75 natomiast na rok 2008 wg projektu uchwały 2,88

-         pozostałe budynki lub ich części w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  rok 2007 jest 3,70 natomiast na rok 2008 wg projektu uchwały 3,50

-         budowle tu zostało bez zmian 2%

Grunty

-         grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków rok 2007 jest 0,53 natomiast na rok 2008 wg projektu uchwały 0,53

-         grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych rok 2007 jest 3,65 natomiast na rok 2008 wg projektu uchwały 2,80

-         pozostałe grunty w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

     rok 2007 jest 0,15 natomiast na rok 2008 wg projektu uchwały 0,16

-         podatek rolny obniżony został z kwoty 58,29 zł za 1dt na kwotę 38,00 zł za 1 dt

 

do punktu 5 p-pkt „a”

 

Z uwagi na to, że wcześniej Burmistrz przedstawił propozycję projektu uchwały dotyczącego rocznej stawki opłaty od posiadania psów, Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść projektu w/w uchwały i zarządził głosowanie.

Uchwała została podjęta jednogłośnie:

14 głosów – za, wstrzymało się – 0, przeciw – 0

(uchwała nr X/65/07 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 6)

 

 

do punktu 5 p-pkt”b”

 

Burmistrz Miasta i Gminy poinformował zebranych, że w związku
z modernizacją ulic Polnej i Jakuba z Płomian,  działka Nr 930/1 położona
w Dobrzyniu nad Wisłą u zbiegu jest tych ulic jest niezbędna

Wobec braku pytań Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.

W wyniku głosowania uchwała został podjęta jednogłośnie 14 głosami – za, na 14 obecnych.

(uchwała nr X/66/07 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 7)

 

do punktu 5 p-pkt „c”

 

Dyrektor Zespołu Szkół poinformował, że uchwała w sprawie ustalenia planu Publicznych Szkół Podstawowych oraz granic ich obwodów na terenie Miasta
i Gminy Dobrzyń nad Wisłą była już wcześniej uchwalana jednak zawierała drobne błędy i nadzór wojewody jej nie zaakceptował. Po dokonaniu wskazanych poprawek musi być ponownie podjęta.

Wobec braku pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie.

W wyniku głosowania uchwała został podjęta jednogłośnie 14 głosami – za, na 14 obecnych.

(uchwała nr X/67/07 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 8)

 

do punktu 5 p-pkt „d”

 

Projekt uchwały omówił Dyrektor Zespołu Szkół – Grzegorz Mazurek. poprzednia uchwała była wywołana w 29 marca 2002 roku w związku z czym stawki nie były zmieniane. Istnieje więc konieczność aby te stawki zmienić wskaźnikami, które ostatecznie definiują wysokość zarobków.

Wojciech Reznerowicz – radny. Mam takie pytanie czy pracownika obowiązuje kodeks pracy. Pytam co to jest ten jeden punkt, którym jest mowa w projekcie uchwały bo przecież kodeks pracy reguluje wszystko jeśli chodzi o pracownika.

Grzegorz Mazurek – jeśli chodzi o regulowanie wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych j.s.t. w tym rozporządzeniu jest określona następująca sytuacja: rada gminy na wniosek dyrektora placówki ustala minimalne wynagrodzenie oraz wartość jednego punktu. W tym rozporządzeniu jest tabela z kategoriami pracowników i ilościami punktów w różnych kategoriach zaszeregowania. Tak np. pracownik – woźna w zależności od kategorii zaszeregowania ma np. punktów 50-120 bierzemy to minimalne wynagrodzenie i do tego dodajemy np. 50 pkt x 5 = 250 zł plus wynagrodzenie minimalne co daje łącznie wynagrodzenie zasadnicze 850 zł. W ten sam sposób określane są np. wynagrodzenia pracowników biblioteki, czy ośrodka pomocy społecznej.

Tak wygląda sposób liczenia i ten projekt uchwały jest na podstawie tego rozporządzenia, które obliguje rade gminy do ustalenia w porozumieniu
z kierownikami jednostek do ustalenia wartości jednego punktu. Tak to jest sformalizowane.

Maria Pruchniewska – radna. Czy jest taka możliwość, że będzie tak ustalone, że pracownik administracyjny w jednej szkole może mieć np. 8 pkt, a w drugiej 10 pkt.

Grzegorz Mazurek – tak jest to możliwe wynika to z podstawowych spraw. Nie mogę zobligować dyrektora, że np. pracownica zatrudniona w charakterze sekretarki w gimnazjum, która ma 5 letni staż pracy aby miała taką samą grupę jak i pani sekretarka, która pracuje w szkole podstawowej i ma 30 lat pracy.
W związku z powyższym w innej grupie zaszeregowania będzie pani
z gimnazjum i w innej pani ze szkoły podstawowej. Takie różnice mogą występować.

Tadeusz Pogorzelski – radny. Chciałem zapytać czy te zmiany
w wynagrodzeniu są już uwzględnione w budżecie na 2008 rok i o ile wrośnie płaca palacza czy woźnej. Bo podane stawki w uchwale nam nic nie mówią.

Grzegorz Mazurek – są pewne założenia, które zostały przyjęte przy projektowaniu planów finansowych szkół. Takie wskaźniki jakie są przyjęte dla pracowników nie będących nauczycielami, zgodne z rozporządzeniem przyjmujemy taka stawkę wzrostu wynagrodzeń jaką państwo przyjmiecie
w uchwale budżetowej. Takie będą podwyżki jakie będą określone w uchwale budżetowej.

Jerzy Żurawski – radny. Jak była stawka w poprzedniej uchwale.

Grzegorz Mazurek – Chyba 400,00 była płaca minimalna zł i 5 zł wartość jednego punktu, mogę to później sprawdzić.

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały
i zarządził głosowanie.

W wyniku głosowania uchwała został podjęta jednogłośnie 14 głosami – za, na 14 obecnych.

(uchwała nr X/68/07 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 9)

 

do punktu 5 p-pkt „e”

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu i zarządził głosowanie.

W wyniku głosowania uchwała został podjęta jednogłośnie 14 głosami – za, na 14 obecnych.

(uchwała nr X/69/07 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 10)

 

do punktu 5 p-pkt „f”

 

Projekt uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury „Dobrzyński Dom Kultury” omówił  z-ca Burmistrza Ryszard Bartoszewski.

Wcześniej ten temat był już omawiany, że od 1 stycznia 2008 roku ma być utworzona jednostka organizacyjna w formie samorządowej instytucji kultury po nazwą „Dobrzyński Dom Kultury Żak”. Siedzibą domu kultury będzie obecny budynek , w którym mieści się biblioteka i tzw. Klub Żak. Terenem działania jest obszar Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Do zadań Domu Kultury należy wykonywanie zadań własnych gminy
w zakresie organizowania działalności kulturalnej na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. Szczegółowy zakres działania określa statut Domu kultury. Działalność Domu Kultury będzie finansowana z dotacji udzielonej corocznie
z budżetu gminy.

Podobna sytuacja odnosi się do kolejnego projektu uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Biblioteka Publiczna
w Dobrzyniu nad Wisłą”

Tadeusz Pogorzelski – radny. Wszystkim zmianom organizacyjnym przyświecają  trzy cele: ułatwić, uprościć, zaoszczędzić. Jak będzie w tym przypadku po przyjęciu tych uchwał.

Ryszard Bartoszewski – na tyle ile mogę powiedzieć to na pewno będzie drożej. Dla mieszkańców te dwie oddzielne instytucje będą korzystniejsze. Nie mamy innego wyjścia ponieważ zmiany organizacyjne wynikają z przepisów, które nas do tego obligują. Będą większe koszty ponieważ musi być zatrudniony księgowy ¼ etatu, dyrektor domu kultury czy dyrektor biblioteki. Tak więc koszty wzrosną już przy zatrudnieniu tych pracowników, 1/ 4 sprzątaczka.

Remigiusz Onka – radny. Jak będzie odbywać się zatrudnienie na stanowisko dyrektora czy to będzie w drodze konkursu.

Ryszard Bartoszewski – powołuje burmistrz nie musi być ogłoszony konkurs.

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały
i zarządził głosowanie.

W wyniku głosowania uchwała został podjęta jednogłośnie 14 głosami – za, na 14 obecnych.

(uchwała nr X/70/07 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 11)

 

 

do punktu 5 p-pkt „g”

 

Ponieważ projekt uchwały był omówiony wcześniej Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały i zarządził głosowanie.

W wyniku głosowania uchwała został podjęta jednogłośnie 14 głosami – za, na 14 obecnych.

(uchwała nr X/71/07 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 12)

 

 

do punktu 5 p-pkt „h”

 

Z uwagi na to, że uchwała była już omawiana na poprzedniej sesji, a zmiany dotyczyły tylko poprawek pisarskich Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały i zarządził głosowanie.

W wyniku głosowania uchwała został podjęta jednogłośnie 14 głosami – za, na 14 obecnych.

(uchwała nr X/72/07 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 13)

 

do punktu 5 p-pkt „i”

 

Zmiany w budżecie na rok 2007 omówiła Pani Celina Witkowska – Skarbnik.

 

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększenie – 8.000,00 zł - inwestycja Budowa przyłącza wodociągowego
w Michałkowie (zmniejszenie planowania i zagospodarowania przestrzennego).

750 – Administracja publiczna

Zwiększenie – 10.000,00 zł – pozostałe odsetki na wydatki bieżące.

Zwiększenie – 12.000,00 zł – (zmniejszenie planowania i zagospodarowania przestrzennego)

5.000,00 zł - środki przeznaczone na diety dla Radnych.

7.000,00 zł – zwiększenie wydatków rzeczowych.

801 – Oświata i wychowanie

Zwiększenie –5.610 ,00 zł

Wniesienie na dochody 2.010,00 zł – dofinansowania przedszkola
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków oraz 3.600,00 zł – środki od rozwiązanych lokat z przeznaczeniem na podatek VAT 7 w ZOS.

851 – Ochrona zdrowia

Zwiększenie – 6.232,00 zł – z przeznaczeniem na cele programowe.

852 – Pomoc społeczna

Zwiększenie – 1.000,00 zł – udział gminy na doposażenie stołówki
w przedszkolu (dotacja      z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wynosić będzie – 4.400,00 zł) – środki z dodatków mieszkaniowych.

Zmniejszenie- 41.750,00 zł

– 1.750,00 zł– dotacji z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2007 .

- 40.000,00 zł zmniejszenie dodatków mieszkaniowych.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenie - 15.586,00,00 zł  - na inwestycję „Program Wisła” (zmniejszenie dodatków mieszkaniowych)

Zwiększenie – 102.344,00 zł dotacji z przeznaczeniem na wykonanie melioracji skarpy wiślanej II  etap dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, rejon ul. Podzamcze Zjazd, regulację cieków wodnych w ramach zadania pn. „Ograniczenie zjawisk osuwiskowych na skarpie Dobrzyńskiej – prace stabilizacyjne i melioracyjne.

Zmniejszenie – 20.000,00 zł - z planowania przestrzennego

Zmniejszenie 200.000,00 zł deficytu budżetowego.

 

921 – Kultura i Sztuka

Zwiększenie -23.414,00 zł – na wynagrodzenie oraz dodatkowe wynagrodzenie pracowników biblioteki ( zmniejszenie dodatków mieszkaniowych).

Pozostałe przeniesienia między paragrafami spowodowane są zwiększeniem wydatków  w trakcie realizacji budżetu.

Wobec braku pytań Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały
i zarządził głosowanie.

W wyniku głosowania uchwała został podjęta jednogłośnie 14 głosami – za, na 14 obecnych.

(uchwała nr X/73/07 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 14)

 

do punktu 5 p-pkt „j”

 

Przewodniczący poinformował zebranych, że uchwała była już omawiana wcześniej, zawierała jednak błędy merytorycznej w związku z tym musi być podjęta ponownie.

Wobec braku pytań Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały
i zarządził głosowanie.

W wyniku głosowania uchwała został podjęta jednogłośnie 14 głosami – za, na 14 obecnych.

(uchwała nr X/74/07 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 15)

 

do punktu 6

 

Informację o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych  przedstawiła Pani Grażyna Habasińska – Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy.

 

do punktu 7

 

Przewodniczący zapoznał zebranych z autobiografią Pani Krystyny Kłobukowskiej kandydatki do nagrody A.A. Kochańskiego.

Wniosek o przyznanie nagrody dla w/w zgłosił Przewodniczący Komisji Budżetu Jerzy Żurawski.

Kandydatura została przyjęta przez radę jednogłośnie.

 

do punktu 8

 

Informację z posiedzenia zespołu opiniującego kandydatów na ławników przedstawił Wojciech Woźniak – radny.

( informacja stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokółu)

 

do punktu 9

 

Tomasz Gęsicki – radny złożył wniosek w sprawie dofinansowania nowoczesnej motopompy dla jednostki OSP Krojczyn. Uzasadnieniem jest to, że obecna jest bardzo stara, a jednostka poczyniła już starania w tym celu, a mianowicie pozyskała środki z Urzędu Marszałkowskiego i otrzymała kwotę 10.000 zł,
z Zarządu Wojewódzkiego OSP również 10.000 zł, kwota brakująca to 5.000 zł.

Wojciech Renerowicz – radny złożył wnioski w sprawie:

-         zapewnienia obsługi prawnej dla radnych rady miejskiej, ponieważ jest co raz więcej spornych spraw, a odpowiedzi urzędników są sprzeczne i praca radnych bez pomocy prawnika mija się z celem,

-         obciążenia podatkiem 2% rurociągu od miejscowości Zaduszniki do miejscowości Nasiegniewo.

 

do punktu 10

 

Bożena Narowska – sołtys wsi Tulibowo złożyła wniosek w sprawie nawiezienia żużlem dróg, usunięcia krzewów.

Krzysztof Żuchowski – sołtys wsi Kisielewo złożył wniosek w sprawie usunięcia krzewów z rowu między Kisielewem, a Szpiegowem na wysokości gruntów p. Onki.

Kazimierz Pączkowski sołtys wsi Strachoń złożył wniosek w sprawie przestawienia znaku stojącego przed skrzyżowaniem na Zbyszewo z drogi głównej, który zasłania wyjazd szczególnie ciągnikom.

 

do punktu 11

 

Przewodniczący Rady – Henryk Domeradzki kończąc obrady dziesiątej Sesji, podziękował wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził,
że zamyka obrady dziesiątej Sesji Rady Miejskiej.

 

 
Protokółowała                                                         

Przewodniczący Rady

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2008-03-19 12:28

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 934
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-03-19 12:29

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2611605
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-02-20 13:37

Stopka strony