Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr XXXII/10

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

 z dnia 27kwietnia 2010 roku.

 

 

          Sesję rozpoczęto o godzinie dwunastej, zakończono o piętnastej trzydzieści. Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Miasta
i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

Otwierając obrady trzydziestej drugiej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Henryk Domeradzki stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W obradach uczestniczyło 14 radnych, 24 przewodniczących rad sołeckich, kierownictwo urzędu miasta i gminy oraz goście zaproszeni.

( listy obecności stanowią załączniki od nr 1 do nr 2 do niniejszego protokółu )

Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad, po czym powitał wszystkich uczestników. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi do protokółu z trzydziestej pierwszej Sesji Rady Miejskiej, który był wyłożony
w biurze rady. Uwag nie wniesiono, wobec czego przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokółu. Protokół został przyjęty 13 głosów - za,
1 - wstrz.

Następnie Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad, po czym spytał czy są propozycje zmian do porządku obrad. Burmistrz Miasta i Gminy

zaproponował wprowadzenie zmian do porządku obrad: w p-cie 6 pkt „f” projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Dobrzyń n/W, p-kt 4 p-kt „g” uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Dobrzyń nad Wisłą

 

do punktu 2

 

Informację o pracy organu wykonawczego i pracy urzędu przedstawił z-ca Burmistrza Ryszard Bartoszewski.

Następnie przewodniczący zapytał czy są pytania i sugestie.

Stanisław Bazan –radny. Mam prośbę aby nie robiono kinet, tylko były wyrównywane drogi.

/ treść informacji nr 3 jako załącznik do niniejszego protokółu /

 

do punktu 3

 

Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetowych w dziale pomoc społeczna
i ocena działalności pracy MGOP za 2009 rok przedstawiła p. Krystyna Pawłowska – Kierownik MGOPS

(pełna treść informacji w załączeniu do niniejszego protokółu)

 

Pytań brak

 

do punktu 4

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Burmistrza Miasta i Gminy Ryszarda Dobieszewskiego o przedstawienie informacji dotyczącej wykonania budżetu
za rok 2009

 ( pełna treść sprawozdania w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 5 )

do punktu 4 p-pkt „a”


Pani Grażyna Habasińska – Sekretarz UMiG zapoznała zebranych z opinią
RIO przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu
za rok 2009.

do punktu 4 p-pkt „b”

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Remigiusz Onka zapoznał z treścią wniosku Komisji w sprawie wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2009
oraz z wnioskiem wystosowanym do RIO dotyczącym udzielenia absolutorium.
(wniosek w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 6)

         do punktu 4 p-pkt „c”

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej – Henryk Domeradzki zapoznał zebranych z treścią uchwały Nr 114/2010 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26.04.2010 roku
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za rok 2009.

( uchwała nr 114/2010 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 7 )

do punktu  4 p-pkt „d”

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i poprosił radę o ocenę wykonania budżetu za rok 2009.


Remigiusz Onka – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Uważam, że cały budżet to wspólna praca nas wszystkich. Zawiera informację dotyczącą realizacji poszczególnych źródeł dochodu oraz wykonania wydatków, informację o podejmowanych działaniach celem ściągnięcia należności, a także kwoty umorzeń, zastosowanych ulg i zwolnień z dochodów. Zawiera również dane dotyczące przychodów i rozchodów / zaciągniętych pożyczek /, a także informacje o dokonanych spłatach pożyczek. Przedstawia przebieg realizacji budżetu, informuje o przedsięwzięciach, jakie podjęliśmy celem pełnej realizacji dochodów i wydatków.

Tadeusz Pogorzelski – radny. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Zmiany do budżetu gminy wprowadzane są praktycznie na każdej sesji. Jest to praktycznie organ żywy. Wszelkie zmiany przedkłada Pan Burmistrz, a Rada
o tym decyduje. Mam przed sobą sprawozdanie za rok 2009
z realizacji budżetu i nie doszukałem się żadnych nieścisłości. Widoczne są również inwestycje, takie jak np.: hala sportowa czy przydomowe oczyszczalnie. Może było by inaczej gdyby nie lipcowe gradobicie. Dzisiejsze sprawozdania p. Burmistrza i p. Kierownik MGOPS były namacalnym przykładem tego jak duża była to pomoc.

Chcę powiedzieć, że będę głosował za wnioskiem Komisji Rewizyjnej
za udzieleniem absolutorium Panu Burmistrzowi.

Jerzy Żurawski – radny. To zaangażowanie jeśli chodzi i finanse, aż takie duże nie było. W większości były to środki z zewnątrz. Spójrzmy jednak na wydatki związane z oświatą. Dojdzie nam jeszcze utrzymanie hali: tj. np. zatrudnienie, oświetlenie to będą duże pieniądze. Niestety przykro powiedzieć, ale
się zadłużamy.

Tadeusz Pogorzelski – radny. Chciałem powiedzieć koledze radnemu,
że umorzenia podatków z tyt. klęski żywiołowej, czy wymiana eternitu też miała swoje skutki finansowe jeśli chodzi o budżet. Nie można więc mówić, że nasz wkład własny był nie duży.

Wobec braku dalszej dyskusji głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej – Henryk Domeradzki. Stwierdzam, że  radni ocenili wykonanie budżetu pozytywnie i wyrazili swoje zdanie na temat sprawozdania, w tej sytuacji mam obowiązek poddania pod głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej
za udzieleniem absolutorium.

Następnie odczytał uchwałę o udzieleniu absolutorium i zarządził głosowanie.

Wyniki głosowania jawnego przedstawiają się następująco:
Ustawowy skład rady – 15 radnych, obecnych 14

Za – 14 radnych

Przeciw –0

Wstrzymało się - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

( uchwała nr XXXII/194/10 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 8 )

Burmistrz MiG podziękował Radzie za udzielenie absolutorium za 2009 rok

do punktu 5

Żaneta Kalinowska – radna. Z roku na rok borykamy się z problemami miejsc
w przedszkolu. W 2012 roku obowiązek przedszkolny obejmie 5-latków.
Na dzień dzisiejszy nie mamy możliwości lokalowych. Jest również projekt aby edukacją przedszkolną objęta również 2-latków. Wnioskuję o przystąpienie do projektu rozbudowy przedszkola i proszę o przychylność do tego przedsięwzięcia.

Z-ca Burmistrza – koszt projektu powinien zamknąć się w granicach 500 tyś. zł. Ten konkurs jest jedynym w okresie 2007-2013 i powinniśmy z niego skorzystać. Jest ograniczony czasowo i dlatego trzeba z tego skorzystać. Jest ograniczony czasowo i dlatego trzeba dzisiaj wyrazić  swoje stanowisko. Mamy szansę aby otrzymać 250.000 zł czyli połowę kosztów. Prosimy o rozważenie tej możliwości, nie znaczy to jednak, że pieniądze otrzymamy.
Tadeusz Pogorzelski – radny. Czy koszt projektu nie uszczupli nam budżetu.
z-ca Burmistrza – tak będzie to kwota ok. 25.000zł- 30.000zł
Remigiusz Onka – nie wiem czy zauważyliście Państwo, że zadłużenie
na koniec roku wzrośnie do 4.600.021 zł. Mam pytanie do Panów Burmistrzów, czy wiedzą co robią. W przyszłym roku już będzie wzrośnie do 8.000.000 zł.

Jerzy Żurawski – radny. Spójrzcie w oczy sołtysom. Czy tylko Dobrzyń jest,
a co na wsi. Przecież nie tylko dzieci w wieku przedszkolnym są w mieście
na wsi również. Przyjdzie czas będziemy myśleć. Jak będą pieniądze na 100% inwestycji to możemy przystąpić do rozbudowy przedszkola.

Tadeusz Pogorzelski- radny. Stawiam wniosek o oddalenie tego planu.

Żaneta Kalinowska – radna. Przedszkole nie przecież tylko dla dzieci z miasta tylko z całej gminy.

Remigiusz Onka – radny. Chodzi nam tylko o pieniądze i dyskutujemy
o dzieciach.

Stanisław Bazan – radny. Są efekty inwestycji z pozyskiwanych pieniędzy czyli nie wydajemy ich bezmyślnie.

Maria Pruchniewska – radna. W momencie oddalenia wniosku zamknie nam się drogę do pozyskania pieniędzy i budowy przedszkola.

Tomasz Gęsicki – radny. Chodzi o to skąd wziąć na to pieniądze. Na sam projekt wydamy ok. 30.000 zł z budżetu, jeżeli p. dyrektor ZOS zaoszczędzi
w swoim budżecie to przystąpimy do wniosku. Jeżeli nie to dajmy sobie spokój.

Onka Remigiusz – radny. Z energii wsi wyraziliśmy zgodę na przeniesienie 30.000 zł dla Dobrzynia ile można się poświęcać dla miasta.

Grzegorz Mazurek – Dyrektor ZOS. Były takie czasy, że chciano likwidować przedszkole zmieniają się poglądy kiedy zaczynamy prowadzać do przedszkola swoje dzieci lub wnuki.

Jerzy Żurawski – radny. Ja jednak wrócę do finansów. Jeśli już brakuje
p. Dyrektorowi na płace i pochodne skąd Pan weźmie. Chyba, że nie wiemy
o wszystkim.

Grzegorz Mazurek – Dyrektor ZOS. Stwierdzenie, że skonstruowałem budżet
to trochę słowa za daleko idące Panie radny. Jeśli chodzi o środki
to są z następujących źródeł: w miesiącu kwietniu i maju dyrektorzy szkół zobligowani są do informacji dot. organizacji szkół oraz tego, że jest możliwość odejścia dla nauczycieli, którzy mogą wcześniej odejść na emeryturę, że z tego nie korzystają zostają pieniądze z odpraw emerytalnych.

Z uwagi na rozbieżność zdań przewodniczący rady poddał wniosek pod głosowanie.

Za-9 

Przeciw – 2

Wstrz -2

do punktu 6 „a”

Projekt uchwały w sprawie dofinansowania Izby wytrzeźwień we Włocławku odczytał Przewodniczący Rady.

Pytań brak

Następnie zarządził głosowanie

Ustawowy skład rady 15 radnych obecnych 14

Za- 13

Przeciw – 0

Wstrz – 1

do punktu 6 p-pkt „b”

Uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi P.  Stanisława Golasińskiego
na nieprzestrzeganie przez burmistrza i urzędników MiG Dobrzyń nad Wisłą obowiązujących ustaw odczytał Przewodniczący Rady. Następnie zapytał czy są pytania. Wobec braku pytań zarządził głosowanie.

Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 14

Za -12

Przeciw – 1

Wstrz. -0

( uchwała jako załącznik do niniejszego protokółu)

 

do punktu 6 p-pkt „c”

 

Projekt uchwały w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach omówił  Dyrektor ZOS – Grzegorz Mazurek

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) w art. 42 ust. 7 zobowiązuje organ prowadzący szkołę do określenia w drodze uchwały:

1) zasad udzielania i rozmiaru obniżek dyrektora i wicedyrektora szkoły,

2) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk
o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,

3) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów.

Wprowadzona ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Karta

Nauczyciela (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1) nowelizacja KN spowodowała konieczność podjęcia nowej uchwały w tej sprawie. Wprowadzone zmiany
w stosunku do dotychczas obowiązującej uchwały polegają na:

1) wprowadzeniu tygodniowego wymiaru obniżki godzin (zamiast określenia

dotychczasowej liczby godzin, które powinien nauczyciel zrealizować
w obniżonym tygodniowym wymiarze, określono liczbę udzielonej obniżki godzin);

2) wprowadzeniu proporcjonalnego ustalania łącznej liczby realizowanych przez

nauczyciela zajęć, w przypadku konieczności łączenia różnych wymiarów godzin zajęć w ramach jednego etatu (wszystkie godziny ponad tak ustalony wymiar stanowią godziny ponadwymiarowe).

Pruchniewska Maria- radna- tak się składa, że jestem przedstawicielem związków zawodowych . Byłam ostatnio oddelegowana na Seminarium Oświatowe , na którym ten temat był poruszany . Nie będziemy polemizować
z ustawodawca jednak w większości samorządów jest stosowana obniżka godzinowa. Są   szkoły gdzie tych obowiązków jest bardzo dużo. Chodzi o to , żeby efektywnie te godziny były przepracowane .

Tadeusz Pogorzelski – radny-Czy w ślad za tym idą regulacje placowe .

Grzegorz Mazurek – obniżka ogólnie rzecz biorąc powoduje konsekwencje regulacyjne , ale nie jest to elastyczne.

Wobec braku dalszych pytań przewodniczący odczytał projekt uchwały
i zarządził głosowanie

Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 14

Za -14

Przeciw – 0

Wstrz. -0

( uchwała jako załącznik do niniejszego protokółu)

 

do punktu 6 p-pkt „d”

 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dobrzyń nad Wisłą omówił zastępca burmistrza

W tym temacie rada się już wypowiedziała19 grudnia 2009roku. Ponieważ
na terenach wiejskich nie ma rady soleckiej  w związku z tym instytucja zwierzchnia poinformowała, że Rada musi najpierw zatwierdzić , a potem przyjąć uchwałę .

Jerzy Żurawski – takie sprawy trzeba wcześniej dyskutować.  Były plany
zagospodarowania w Chalinie terenów nad jeziorem okazało się , że oddaliśmy nadleśnictwu za darmo ,  a teraz to dzierżawimy to jest chora sytuacja. Czy nie warto się zastanowić nad tym i przejąć.

Zastępca Burmistrza – na dzień dzisiejszy nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, jest przygotowane studium uwarunkowań, które będzie państwu przedstawione.

Wobec braku dalszych pytań przewodniczący odczytał projekt uchwały
i zarządził głosowanie

Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 14

Głosowanie

Za-  14

Przeciw -0

Wstrz.- 0

( uchwała jako załącznik do niniejszego protokółu)

 

do punktu 6 p-pkt „e”

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Dobrzyń nad Wisłą. Wobec braku pytań i dyskusji zarządził głosowanie.

Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 14

Głosownie

Za- 14

Przeciw- 0

Wsztrz.-0

 

do punktu 6 p- pkt „f”

 

Zmiany w budżecie gminy na rok 2010 odczytał Przewodniczący Rady , pytań brak wobec czego zarządził glosowanie.

Glosowanie

Za- 14

Przeciw- 0

Wstrz-0

( uchwała jako załącznik do niniejszego protokółu)

 

do punktu 7

 

Remigiusz Onka radny- remont pomieszczeń po byłej szkole podstawowej w Glewie

Stanisław Bazan radny – załatanie dziur asfaltem Wierznica, Płomiany i nowej drogi.

Tomasz Gęsicki radny- remont dróg, które uszkodziła firma budująca wiatraki

 

do punktu 8

 

Wiesław Jaworski sołtys – nie dostałem odpowiedzi w sprawie autobusu szkolnego , dowożącego dzieci do szkoły. Rada podjęła decyzje , że będzie zakup nowego autobusu. Obecnie sytuacja jest bardzo trudna. Dlaczego nie zaplanowano pieniędzy na zakup autobusu.

Rodzice - małe   dzieci z kl. „O” muszą bardzo wcześnie wstawać tj. ok. godz. 5.00 ponieważ 6.20 jest autobus w Płomianach. Z odległych terenów dzieci muszą być doprowadzane na miejsce odjazdu. Nie mamy lamp, jest ciemno i daleko. Wzywanie jesteśmy do szkół, że dzieci zasypiają. Powodem jest to, że bardzo wcześnie wstają  Są również kółka zainteresowań, z których dzieci nie mają możliwości korzystania. Proszę nie omijać naszego problemu i prosimy
o pomoc. Chcemy równego traktowania.

Przewodniczący Rady-podejmiemy odpowiednie kroki do ulepszenia tej sytuacji.

 

do punktu 9

   

Przewodniczący Rady – Henryk Domeradzki kończąc obrady trzydziestej drugiej Sesji, podziękował wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził, że zamyka obrady trzydziestej drugiej Sesji Rady Miejskiej.

 


Protokółowała :                                                               Przewodniczący Rady

 

 

 

                        

                         

                                          
 

 

                          

 

 

 

 

 

  • opublikował: Karolina Ziębakowska
    data publikacji: 2011-03-17 08:19

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 473
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-03-17 08:19

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2739694
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-03-15 15:30

Stopka strony