Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr XXVI/09
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
 z dnia 7 sierpnia 2009 roku.


          Sesję rozpoczęto o godzinie ósmej, zakończono o godzinie dziewiątej. Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Miasta
i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Szkolna 1.


Otwierając obrady dwudziestej szóstej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Henryk Domeradzki stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W obradach uczestniczyło 14 radnych, 22 przewodniczących rad sołeckich, kierownictwo urzędu miasta i gminy oraz goście zaproszeni.
( listy obecności stanowią załączniki od nr 1 do nr 2 do niniejszego protokółu )


Następnie przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad, po czym spytał czy są propozycje do zmiany porządku obrad.


Zmian nie wprowadzono.


do punktu 2

Informację w sprawie szkód wyrządzonych przez gradobicie przedstawił Burmistrz Miasta i Gminy – Ryszard Dobieszewski.
W dniu 18 lipca br przez teren Gminy Dobrzyn nad Wisła przeszła potężna burza połączona z gradobiciem, w wyniku której ucierpiały gospodarstwa rolne naszych mieszkańców. Zniszczone zostały uprawy w 100% oraz budynki mieszkalne i gospodarcze. Uszkodzeniu uległy dachu o pokryciu eternitowym ok. 20.000 m2, zalane zostały piwnice, powybijane szyby, powalone drzewa.
W/w szkody powstały w mieniu prywatnym rolników i innych mieszkańców. Zniszczone zostały plony w 292 gospodarstwach rolnych, natomiast w 129 domostwach wystąpiły szkody budowlane.


Najbardziej ucierpiały gospodarstwa w sołectwach:


1.Mokowo – 36 gospodarstw,
2.Płomiany – 47 gospodarstw,
3.Lenie Wielkie i Skaszewo – 52 gospodarstwa,
4.Michałkowo – 31 gospodarstw,
5.Kochoń – 21 gospodarstw,
6.Mokówko – 18 gospodarstw,
7.Chalin i Chudzewo – 30 gospodarstw,
8.Wierznica – 11 gospodarstw,
9.Kamienica – 11 gospodarstw,
10.Bachorzewo – 5 gospodarstw,
11.Zbyszewo – 6 gospodarstw,
12.Główczyn – 5 gospodarstw,
13.Strachoń – 5 gospodarstw,
14.Wierzniczka – 4 gospodarstwa,
15. Miasto Dobrzyń nad wisła – 10 gospodarstw.


Dnia 20 lipca 2009 roku zwróciłem się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wprowadzenie na naszym terenie stanu klęski żywiołowej oraz powołanie gminnej komisji ds. oszacowania zakresu i wysokości doznanych szkód. O zaistniałej sytuacji został powiadomiony również Marszałek Województwa Kujawsko—Pomorskiego oraz Starosta Powiatu Lipnowskiego, który jako pierwszy zadeklarował pomoc w kwocie 100.000 zł.
Zorganizowane zostały dwa spotkania z poszkodowanymi oraz sołtysami, na których obecni byli: dyrektor Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego Pan Cezary Maciejewski, Dyrektor Generalny Urzędu Wojewódzkiego Pan Andrzej Baranowski, Dyrektor ODR Zarzeczewo Pan Zygmunt Grudny, Z-ca Dyrektora Kujawsko-pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Pan Janusz Szablowski.
Podczas spotkania zwrócono uwagę na potrzebę oczyszczenia i odtworzenia rowów melioracyjnych.

do punktu 3 p-pkt „a”

do punktu 3 p-pkt „b”

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej przedstawił Pan Roman Składanowski – insp. ds. zaopatrzenia w wodę i odpr. Ścieków.
Zadanie polega na budowie 32 szt. przyzagrodowych oczyszczalni ścieków
na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą. Jest ono zgodne z „Programem ogólnym budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą”
Wg wstępnego rozpoznania wykonanych zostanie 30 szt. oczyszczalni ścieków  składających się z osadnika gnilnego i drenażu rozsączającego, które zalicza
się do rozwiązań określonych ogólnie jako naturalne. Gleba dzięki zdolnościom samo oczyszczającym , które wykorzystuje się  w systemach indywidualnego oczyszczania ścieków, skutecznie chroni środowisko naturalne przed zanieczyszczeniem przy bardzo małym zużyciu energii. Występuje możliwość estetycznego w komponowania w krajobraz. Cechuje ją prostota eksploatacji oraz niskie koszty oczyszczania.Pozostałe dwie oczyszczalnie z uwagi
na wymogi środowiskowe wykonane zostaną w technologii złoża biologicznego (osad czynny).
1.oczyszczalnia ścieków dla budynku mieszkalnego w miejscowości Płomiany 29 (budynek socjalny) stanowiącego własność Gminy Dobrzyń n/W z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do rowu melioracyjnego;
2.oczyszczalnia ścieków dla budynku mieszkalnego w miejscowości Zbyszewo 23 (świetlica) stanowiącego współwłasność Gminy Dobrzyń n/W z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków drenażem do gruntu.
 Realizacja budowy 32 szt. przyzagrodowych oczyszczalni ścieków
u mieszkańców naszej gminy pozwoli na osiągnięcie niżej podanych efektów ekologicznych :
1.Likwidacja nieszczelnych szamb zlokalizowanych przy indywidualnych gospodarstwach, a zanieczyszczających wody gruntowe;
2. Eliminację odpadów powstających w trakcie okresowego oczyszczania szamb;
3. Zlikwidowanie bezpośrednie dzikich włączeń ścieków do wód powierzchniowych.
Uwzględniając powyższe uzasadnienie, proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.
Wobec braku pytań i dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały
i zarządził głosowanie.
Ustawowy skład rady – 15 radnych, obecnych 14.
Wyniki głosowania
Za- 14,
Przeciw – 0,
Wstrz. – 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
(uchwała nr XXVI/167/09 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 5)


do punktu 4

Jerzy Żurawski – radny zaproponował aby dieta radnych i sołtysów
z dzisiejszej sesji została przeznaczona dla osób poszkodowanych. Propozycja została przyjęta jednogłośnie.

do punktu 5

Przewodniczący Rady – Henryk Domeradzki kończąc obrady dwudziestej szóstej Sesji, podziękował wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził, że zamyka obrady dwudziestej szóstej Sesji Rady Miejskiej.


Protokółowała :                                                               Przewodniczący Rady

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2009-09-01 13:53
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2009-09-01 13:55
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2009-09-01 13:55

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 768
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-09-01 13:58

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2615840
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-02-20 13:37

Stopka strony