Szybkie linki

Menu

Banery

-

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 357
ostatnia aktualizacja tej strony:
2013.04.16 10:24
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.11.09 12:53

Treść strony

Zarządzenie nr OR 0050.9.2013
Burmistrza Miasta i Gminy
Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 29.03.2013 r.

 

w sprawie: organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z przepisami Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. Nr 267) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Z 2002 r. Nr 5, poz. 46) Burmistrz Miasta i  Gminy Dobrzyń nad Wisłą zarządza, co następuje:

§ 1

Skargi i wnioski wpływające do Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą zwanego dalej Urzędem, są przyjmowane, ewidencjonowane, rozpatrywane i załatwiane stosownie do przepisów:

1)    Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. Nr 267), zawartych w Dziale VIII;

2)     Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i  rozpatrywania skarg (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz.46);

3)     Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

§ 2

1. W Urzędzie w sprawach skarg i wniosków przyjmują:

1)   Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą – we wtorki w godzinach od 12°° do 1630,

2)  Zastępca Burmistrza, Sekretarz Miasta i Gminy, Kierownicy Referatów – codziennie w godzinach pracy Urzędu,

2. Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków przez Burmistrza we wskazanym dniu odbywa się na podstawie wcześniejszych zapisów. Zapisy prowadzone są w sekretariacie (codziennie w godzinach pracy Urzędu). Zgłoszenia można dokonać osobiście w sekretariacie lub telefonicznie, za pośrednictwem telefaxu, poczty tradycyjnej lub elektronicznej, z odpowiednim wyprzedzeniem, najpóźniej do godziny 10°° w dniu przyjęć.

§ 3

Koordynację zadań związanych z przyjmowaniem, właściwym ewidencjonowaniem oraz rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy.

§ 4

1. Sekretarz Miasta i Gminy wykonuje w sprawach skarg i wniosków zadania komórki merytorycznej w rozumieniu § 4 Instrukcji kancelaryjnej[1], obejmujące również prowadzenie Rejestru skarg i wniosków.

2. Wszystkie skargi i wnioski wpływające do Urzędu, niezależnie od sposobu ich wniesienia, winny być niezwłocznie przekazane Sekretarzowi Miasta i Gminy w celu założenia i prowadzenia akt sprawy.

3.  Przekazanie skargi lub wniosku Sekretarzowi jest obowiązkiem osoby, która skargę lub wniosek otrzymała lub przyjęła do protokołu. Zaniechanie tego obowiązku traktowane jest jako naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i stanowi podstawę do ukarania pracownika karą porządkową.

§ 5

Skargi i wnioski uznane za niewłaściwie skierowane przekazywane są organom właściwym stosownie do art. 231 i 234 Kpa[2];  za terminowe przekazanie skargi lub wniosku odpowiada Sekretarz Miasta i Gminy.

§ 6

Skargi i wnioski tworzą akta sprawy.

§ 7

1. Skargi i wnioski dotyczące pracowników Urzędu rozpatruje i załatwia Sekretarz Miasta i Gminy w porozumieniu z bezpośrednim przełożonym pracownika, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Treść zawiadomienia o załatwieniu skargi na działalność pracownika Urzędu Gminy wymaga akceptacji Burmistrza.

§ 8

1. Do skarg i wniosków skierowanych do Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą przepisy niniejszego zarządzenia stosuje się odpowiednio.

2. Przewodniczący Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w siedzibie Urzędu – we wtorki w godzinach od 12°° do 1630.

§ 9

Informację o dniach i godzinach przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu oraz umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Urzędu oraz w siedzibach jednostek organizacyjnych gminy.

§ 10

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy.

§ 11

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.[1] Instrukcja kancelaryjna stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia  2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

[2] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Nr 267)

 

 

drukujdrukuj

Adres

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.