Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

  • Ogłoszenia i komunikaty

Treść strony

   GGM.6220.5.2013                                      Dobrzyń nad Wisłą, dnia 5 sierpnia 2013r. 

 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


       Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity  - Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami)

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą zawiadamia:

  • o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko planowanego przedsięwzięcia p. n.

      „Przebudowa drogi gminnej Lenie Wielkie - Płomiany”

  • postępowanie prowadzone jest na wniosek Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) stosuje się przepis art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 j. t.)  przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia.

W tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania, wynikających z art. 10 § 1 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, a przed wydaniem decyzji umożliwienia im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań i z art. 73 § 1 do przeglądania akt sprawy. 

Zgodnie z art. 28 w/w Kodeksu stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Wyznacza się stronom postępowania termin 7 dni, licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości na zapoznanie się z dokumentacją sprawy, w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie, w Urzędzie Miasta i Gminy  w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój nr 23 w godzinach 800 – 1500.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1 oraz przesłane sołtysowi sołectwa Płomiany celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

                                                                           Z up.  Burmistrza

                                                                           Zofia Jóźwiak

                                                                           Kierownik Referatu Gospodarki

                                                                           Gminnej i Mieszkaniowej

drukuj ()

Rejestr zmian

  • zmieniono 2013-08-06 11:28 przez Rafał Opalczewski
  • zmieniono 2013-08-06 11:28 przez Rafał Opalczewski
  • zmieniono 2013-08-06 11:29 przez Rafał Opalczewski

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 71856
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-19 08:33

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3962304
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-07-22 10:49

Stopka strony