Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Szkolny Program Profilaktyczny.

Szkoły Podstawowej w Mokowie na rok szkolny 2004 – 2005

Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną dnia 2004-08-28,
Zaopiniowany przez Radę Rodziców dnia 2004-09-01
Zaopiniowany przez Samorząd Uczniowski dnia 2004-09-10

PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI DZIECI I MŁODZIEŻY.

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Art. 72

2. Konwencja o Prawach Dziecka Art. 3,19 i 33

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 z poz. Zmianami) np. Art. 1 i inne.

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 rok w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51 poz. 458 Działalność edukacyjna szkoły pkt. 1, 2 i 3).

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji 19 czerwca 2001 r w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół oraz zmieniające z dnia 31 stycznia 2002 r (DZ. U. Nr 1 poz. 96). W załącznikach - & 2 ust. 1,2 ; & 16 b 1 – statut szkoły określa prawa ucznia ..., & 16 b2 – statut szkoły określa obowiązki....

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r w sprawie sposobu nauczania szkolnego z kresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartość rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach środkach świadomej prokreacji zawartej w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. Nr 17 poz. 78 z poz. zmianami z dnia 19 sierpnia 2002 r)

7. Program ochrony zdrowia.

8. Program ochrony zdrowia psychicznego.

9. Narodowy program profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych.

10. Krajowy program przeciwdziałania narkomanii.

11. Krajowy program zapobiegania zakażeniom HIV.

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2000 r w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych i innych publicznych poradni specjalistycznych oraz ramowego statutu tych poradni (9 Dz. U. NR poz. 109) - & 1 pkt 2 ust. 2 – profilaktyka uzależnień.

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 sierpnia 2000 r w sprawie zasad udzielenia i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznych w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 13 poz. 10).

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MOKOWIE.

Profilaktyka jest chronieniem człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowaniem na nie. Jej celem jest obrona człowieka, dziecka, ucznia, wychowanka przed wszelkimi zakłóceniami rozwoju.
Celem owego programu jest profilaktyka rozumiana jako działanie zapobiegające niepożądanym zjawiskom w rozwoju i zachowania ludzi postaw, przyzwyczajeń i błędów w uczeniu się. Jest również związany z wizją naszej szkoły. Chcemy wychować ucznia samodzielnego i odpowiedzialnego, który zna swoją wartość i walory. Potrafi skutecznie eliminować własne słabe strony i nie ulega negatywnym wpływom, broni swego stanowiska bez naruszania praw innych do własnego zdania, jest wolny od środków uzależniających, stara się żyć zdrowo. W celu uzyskania informacji i diagnozowania problemów, które należałoby objąć programem, przeprowadziliśmy w naszej szkole szereg działań. Były to rozmowy z rodzicami na zebraniach bądź też indywidualnie wychowawcy klas dyskutowani na ten temat z uczniami na godzinach wychowawczych jak również indywidualnie. Rozmowy wymiany poglądów obserwacje były dokonywane przez wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły. Większość rozmówców stwierdziła że spotyka się na terenie szkoły ze zjawiskiem złego traktowania się uczniów w stosunku do siebie i do dorosłych.
Towarzysza temu wulgaryzmy i inne nie kulturalne zachowania. Zaobserwowano również problem opuszczania zajęć szkolnych, braku motywacji do nauki, (co wiąże się osiąganiem słabych wyników w nauce). Zwrócono również uwagę fakt palenia papierosów czy sporadycznie picia alkoholu przez uczniów. Diagnoza nasza dotyczyła nie tylko obszaru szkoły ale również środowiska okazuje się, że w środowisku naszym istnieje wiele czynników ryzyka zagrażających dobremu rozwoju uczniów są to: bezrobocie, bieda, niezaradność życiowa rodziców, konflikty rodzinne, słaba wieź emocjonalna z rodzicami, alkoholizm i inne patologie. Za ważniejsze zaś czynniki ryzyka związane z pobytem i nauką w szkole uznaliśmy: brak kontroli emocji, zachowania agresywne, brak wartości, zaburzenia w komunikowaniu się z ludźmi , nuda, nieumiejętność zagospodarowania czasu wolnego, brak umiejętności radzenia sobie z stresem i problemami.
Taka diagnoza dała możliwość opracowania zestawu czynników chroniących uczniów przed zachowaniami niepożądanymi: są rozwijania zainteresowań, zagospodarowania czasu wolnego, radzenia sobie emocjami, modelowania pozytywnego stosunku do nauczycieli, szkoły i siebie nawzajem, zapewnienia bezpiecznej miłej atmosfery w szkole, wsparcia w trudnych sytuacjach, tworzenie pozytywnej grupy rówieśniczej, uczenia prawidłowej komunikowania się z ludźmi, informowania o szkodliwości palenia oraz stosowania innych używek, propagowanie zdrowego stylu życia.
Cel programu. Osiągnąć pełny, harmonijny rozwój w zgodzie z innymi w bezpiecznej szkole, do której lubią chodzić w pełni zdrowia i wolności od środków uzależniających.

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZDROWY STYL ŻYCIA

Wstęp

Jednym z najważniejszych problemów współczesnego świata jest ciągle pogarszający się stan zdrowia ludzi. Wiele jest przyczyn tego stanu rzeczy np. zanieczyszczenie środowiska, chemizacja artykułów spożywczych, być może modyfikowana genetycznie żywność, - chociaż niema na ten temat żadnych danych.
Na pewno nie małe znaczenie ma rozwój medycyny która ratując często życie ludzkie pozostawia wśród ludzkości pulę genów warunkujących choroby ponieważ w mniejszym stopniu działa prawo ,,selekcji naturalnej”.
Nie ma wpływu na bardzo wiele rzeczy zachodzących w naszym świecie, ale mamy wpływ na swój styl życia oraz możemy propagować wśród dzieci ,,zdrowy styl życia”.
Wąsko rozumiany styl życia to sposób ubierania się, poruszania, zarabiania i wydawania pieniędzy. Określany bywa jako skromny lub rozrzutny bezmyślny albo świadomy. Może to być styl życia życzliwy światu i godny – zdrowy dla nas i dla otaczającego świata. Jest on oddziaływaniem pomiędzy reakcjami nabytymi w ciągu całego procesu socjalizacji a warunkami życia danej jednostki lub grupy. Na tak pojmowany styl życia składa się:

1) cechy indywidualne – genetyczne i nabyte

2) cechy środowiska mikro – społecznego , w którym toczy się życie jednostki

3) czynniki makroskopowe , które modelują uprzednio wymienione

4) środowisko fizyczno – geograficzne, które wywiera wpływ na warunki życia panujące w społeczeństwie, te z kolei są modyfikowane przez działalność ludzką.
Globalne programy dotyczące promocji zdrowia, ochrony środowiska, walki głodem, z nałogami, z epidemią AIDS splatają się z działalnością w mikroskali a także z pracą jednostki nad zmianą stylu życia na taki, który będzie po prostu zdrowy.
Style życia są w ogromnej mierze uwarunkowane przyzwyczajeniami które bardzo szybko są przyjmowane i przekazywane z jednego kraju do drugiego. W ciągu ostatnich lat zaszły ogromne zmiany w technikach komunikowania się, w systemach przekazania informacji oraz popularyzowania wiedzy. Młode pokolenia są pod wpływem środków masowego przekazu, które bardzo często podają nierzetelne informacje. Samo istnienie telewizji czy komputera wpływa istotnie na styl życia,
Ponieważ w wielu domach telewizor i komputer działa prawie bez przerwy przez całe dni.
Choroby które w sposób oczywisty związane są ze stylem życia to: rak , choroby serca, uzależnienia od alkoholu i narkotyków stres i liczne dolegliwości powodowane przez środowisko i warunki psychospołeczne. Obecnie pojawił się nowy rodzaj choroby – obok bakteryjnych i wirusów – choroby ,,przenoszone przez obraz i informacje”.
Edukacja zdrowotna odgrywa ogromną rolę w współczesnym świecie. To my nauczyciele powinniśmy przekazać młodemu pokoleniu informacje na te tematy i robimy to od lat na wszystkich przedmiotach przy różnych okazjach. Uczymy dzieci żyć zdrowo w harmonii ze światem przyrody, od którego zależy ich przetrwanie i dobro. Pamiętajmy że dzieci wybierając określony styl życia, w konkretny sposób będą wpływały na środowisko oprócz rodziny, która nie zawsze daje dobry przykład, decydującą rolę w odnoszeniu świadomości zdrowotnej dzieci i młodzieży ma nauczyciel.
Zdrowy styl życia to zdrowa żywność i woda naturalna i dostosowana do pory roku odzież, odpowiednia ilość snu, dobrze zorganizowany wypoczynek, aktywność fizyczna, prawidłowo zaplanowany plan pracy w ciągu dnia, uniknięcie nałogów palenia papierosów, picia alkoholu i brania narkotyków, higiena osobista i otoczenia. Wychowanie zdrowotne ma związek z jakością życia, samopoczuciem człowieka, a tym samym całego społeczeństwa. Obejmuje ono nie tylko przekazywania wiedzy o tym, co jest korzystne lub szkodliwe dla zdrowia, lecz także rozwijanie umiejętności, które pomagają człowiekowi skutecznie wykorzystać tę wiedzę.
Współczesny świat wymaga od człowieka dokonywania wyborów, dlatego należy stworzyć uczniom sposobność rozwijania postaw i wartości, które ułatwiają im dokonywania wyborów.
Promowanie zdrowia w szkole można określić jako połączenie wychowania zdrowotnego i wszystkich pozostałych działań, jakie podejmuje szkoła w celu ochrony i poprawy zdrowia wszystkich osób które się w niej znajdują.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Podstawowym założeniem programowym jest zaszczepienie wśród dzieci idei stylu życia w zgodzie z przyrodą oraz uświadomienie młodemu pokoleniu konieczności dokonywania zmian różnych form zachowań i odejmowań właściwych wyborów.

Celem tego programu jest:

1) uświadomienie uczniom konieczności ochrony środowiska dla ratowania ludzkości

2) poznanie wpływu otoczenia na zdrowie człowieka

3) zmierzanie do usunięcia z otoczenia czynników ujemnych, aby zapewnić jednostce ochronę zdrowia

4) pielęgnacja własnego zdrowia

5) umiejętność oceny własnego stanu zdrowia

6) wykształcenie i doskonalenie umiejętności obserwacji i oceny własnego stanu zdrowia

7) poznanie najbardziej typowych objawów zaburzeń poszczególnych narządów i układów

8) zapoznanie się z zakresem i możliwościami doraźnej, właściwej pomocy przed lekarskiej

9) zrozumienie konieczności dbania o swoje zdrowie

10) rozwijane poczucia odpowiedzialności za swoje i zdrowie wszystkich ludzi

11) zrozumienie związków i zależności zachodzących między człowiekiem a środowiskiem

12) poznanie niektórych przyczyn stanów chorobowych

13) wykształcenie umiejętności samodzielnego wyciągania wniosków dotyczących niekorzystnych zmian zdrowotnych

14) wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu

Program ten ma stworzyć uczniom jak najszersze podstawy do rozwijania wiedzy i działalności pro zdrowotnej w dalszym kształceniu i popularyzować zdrowy styl życia w coraz szerszych kręgach ludzi.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Wychowanie zdrowotne obejmuje wartości postawy, zachowania i dlatego każdy pracownik szkoły jest odpowiedzialny za tworzenie w szkole właściwej atmosfery i warunków sprzyjających zdrowiu.

Wychowanie zdrowotne musi być realizowane na dwóch poziomach:

1) działań ogólnych w celu promowania zdrowia

2) działań specyficznych, czyli nauczanie promujące zdrowie

W młodszych klasach 1 – 3 treści dotyczące zdrowia stanowią cześć programu realizowanego przez wychowawcę. W klasach starszych każdy nauczyciel powinien uwzględnić je w programie swego przedmiotu. Nauczyciele będący wychowawcami klas oraz nauczyciele przyrody, techniki i pedagodzy w głównej mierze będą realizowali ten program na godzinach wychowawczych oraz lekcjach przyrody i techniki.

EWAULACJA

Częściowa ewaluacja była wykonywana w trakcie jego tworzenia dalszy proces ewaluacji będzie się odbywał w trakcie jego realizacji. Metodą oceny osiągnięć ucznia będzie jego własne postępowanie oraz propozycje np. jadłospisu, planu dnia, organizacji wypoczynku czy zabaw promujących zdrowie. Są to praktyczne metody pomiaru i ewaluacji programu. Opis osiągnięć ucznia jest też przykładem gotowych testów czy sprawdzianów jako znajomości podstawowych faktów dotyczących zdrowia.

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MOKOWIE.

I. Cele i założenia programu:

1. Doskonalenie i kształcenie umiejętności rozwijania problemów oraz radzenia sobie z przejawami przemocy – eliminowanie zachowań agresywnych

2. Wdrażanie do prawidłowego pojmowania norm zachowania przyjętych przez społeczeństwo w miejscach publicznych oraz w środowisku rodzinnym

3. Uczenie świadomego decydowania o sobie i ponoszenia konsekwencji własnych decyzji

4. Wyrabianie poczucia tożsamości i własnej wartości oraz wiary w siebie.

5. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych, kształcenie umiejętności zachowywania się różnych sytuacjach, umiejętność powiedzenia – NIE – doskonalenie technik asertywnych

6. Uświadomienie dzieciom szkodliwości dla zdrowia spożywania używek.

7. Uświadomienie, że stwarzanie warunków oraz klimatu przyjaznych dziecku sprzyjających otwartości i wzajemnemu zaufaniu.

SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

Realizacja programu odbywać się będzie w ramach:

1. Zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez wychowawców i nauczycieli przedmiotów

2. Specjalnych zajęć z dziećmi mających na celu

1) doskonalenie i kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów oraz radzenia sobie z przejawami przemocy

2) wyrabianie postaw asertywnych u wychowanków, czyli umiejętności otwartego wyrażania swoich myśli, i przekonań

3) ukazywanie ogólnie przyjętych norm zachowania akceptowanych przez społeczeństwo i rodzinę

3. Spotkań psychoterapeutycznych mających na celu podniesienie poczucia własnej wartości oraz doskonaleniu umiejętności powiedzenia NIE w sytuacjach nacisku ze strony kolegów i środowiska.

4. Poświęcenie szczególnej uwagi na wzmocnienie poczucia własnej wartości wychowanka poprzez:

1) okazanie zainteresowania każdemu wychowankowi

2) badanie środowiska domowego oraz indywidualne rozmowy z rodzicami lub opiekunami

3) udzielaniu pomocy w rozwiązaniu problemów osobistych poruszanych przez wychowanków

4) wspólne opracowanie metod postępowania w sytuacjach konfliktowych

5) dzielenie się z rodzicami pozytywnymi uwagami.

5) Pedagogizacja rodziców w ramach zebrań ogólnych i spotkań z wychowawcami

DIGNOZOWANIE POTRZEB UCZNIÓW RODZICÓW I NAUCZYCIELI

1. Utworzenie szkolnego zespołu do spraw profilaktyki.

2. Przeprowadzenie ankiet wśród:

Uczniów - ankieta zał. numer 1

Rodziców - ankieta zał. nr 2

Nauczycieli - ankieta zał. nr 3

Kuratorów sądowych - ankieta zał. nr 4

Policji - ankieta zał. nr 5

3. Sporządzenie raportu i przedstawienie go na podsumowującym posiedzeniu rady pedagogicznej po pierwszym semestrze.

METODY I POMOCE DYDAKTYCZNE POMAGAJACYM W REALIZACJI PROGRAMU

1. Ankiety kierowane do uczniów i rodziców

2. Aktywne metody dydaktyczne wyzwalające u wychowanków własną inicjatywę: burza mózgów, dyskusja, drzewko decyzyjne, ogrywanie scenek, praca w grupach, debaty za i przeciw

3. Dostępne filmy wideo dotyczące omawianej problematyki, materiały papiernicze i graficzne (papier, farby, pisaki, kreda, klej itp.)

4. Kursy.

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-08-23 09:40
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-08-23 10:26
DZIAŁCELE KSZTAŁCENIAMATERIAŁ NAUCZANIAPROCEDURY OSIĄGANIA CELÓWOPIS OSIĄGNIĘĆ UCZNIA – UCZEŃ POTRAFI / ZNA
Zapoznanie uczniów z zasadami zachowania bezpieczeństwa w różnych sytuacjach1. Bezpieczeństwo w drodze do szkołyPrzedstawienie swojej drogi do szkoły ze wskazaniem przejść przez ulicę. Wykonanie planu swojej drogi do szkoły.Bezpiecznie przebywać drogę do szkoły
2. Bezpieczeństwo w szkolePoznanie obiektu szkolnego oraz zasad bezpieczeństwa w czasie lekcji i przerw.Bezpiecznie zachować się w szkole
3. Różne sytuacje na drogach przekraczanie skrzyżowań, przejazdów kolejowych, poruszanie się po drogachZnajomość przepisów ruchu drogowego, podstawowych znaków oraz zasad obowiązujących na drogach.Zachować się bezpiecznie jako uczestnik ruchu drogowego w różnych sytuacjach
4. Elementarz rowerzysty historia roweru, budowa roweru sztuka jazdy rowerem znaki i sygnały w ruchu drogowymPoznanie ogólnej budowy roweru. Przygotowanie roweru do jazdy, opanowanie sztuki jazdy. Wykorzystanie przepisów drogowych w czasie jazdy.

Przedstawienie różnych sytuacji na drogach zagrażających życiu.
Bezpiecznie poruszać się na rowerze
5. Zachowanie ostrożności na drogach w różnych warunkach klimatycznychAnaliza przykładów niebezpiecznych sytuacji, jakie mogą przydarzyć się w czasie zabaw.
Wykonanie rysunków przedstawiających bezpieczne i niebezpieczne zabawy
Przewidzieć zagrożenia na drogach wynikające z różnych warunków atmosferycznych.
6. Niebezpi- czne zabawy w pobliżu jezdni, zbiorników wodnych, placów budowy, w lesie niewybuchy nie wypały Wymienienie urządzeń, które najczęściej znajdują się w domu oraz poznanie zasad ich obsługi.
Przedstawienie sytuacji zagrażających zdrowiu przez nieprawidłową ich obsługę.
Organizować bezpiecznie zabawy oraz przewidzieć skutki niebezpiecznych zabaw.
7. Bezpiecze-
ństwo w domu, korzystanie urządzeń elektrycznych, kuchenki gazowej, najczęstrze wypadki w domu
Zachowanie ostrożności przy obsłudze urządzeń w domu i unikać sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu.
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-08-23 10:28
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-08-23 10:28
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY
DZIAŁCELE KSZTAŁCENIAMATERIAŁ NAUCZANIAPROCEDURY OSIĄGANIA CELÓWOPIS OSIĄGNIĘĆ UCZNIA – UCZEŃ POTRAFI /ZNA
Walka z nałogami1. Szkodliwy wpływ nikotyny; skład dymu papierosowego skutki palenia papierosów przez dzieci, młodzież i osoby dorosłeObserwacja ustnika papierosowego. Udzielanie odpowiedzi na pytanie, dlaczego dzieci i młodzież palą papierosy i dlaczego nie powinniśmy sięgać po papierosy ? Wykonanie plakatu antynikotynowego.Udowodnić , uzasadnić , dlaczego papierosy są szkodliwe dla zdrowia ?
2. Narkotyki zabijają: wpływ narkotyków na zdrowie człowieka – uzależnienie. Przedstawienie sposobu, w jaki narkotyki niszczą narkotyki niszczą organizm. Udzielanie odpowiedzi na pytanie, dlaczego ludzie sięgają po narkotyki ? Czy warto brać narkotyki ?Wyjaśnić działanie narkotyków . Zna skutki brania narkotyków . Rozpoznaje przyczyny brania narkotyków przez ludzi.
3. Wpływ alkoholu
na zdrowie oraz otoczenia: Oddziaływanie alkoholu na układ nerwowy i niektóre narządy , np. wątrobę.
Omówienie przyczyn picia alkoholu. Przedstawienie skutków działania alkoholu na organizm . Martwica wątroby , zaburzenia układu nerwowego. Skutki picia alkoholu Plakat antyalkoholowy .Wyjaśnić skutki alkoholizmu dla alkoholika oraz dla rodziny i społeczeństwa.
4. Szkodliwy wpływ nadmiaru leków Przedstawienie problemu lekomanii wśród ludzi Poznanie przyczyn i skutków spożywania dużej ilości leków .Korzystać z informacji zawartych w ulotkach przy lekach, wyjaśnić niebezpieczeństwa związane z przedawkowaniem leków .
Higiena osobista
I otoczenia
Zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami higieny osobistej i otoczenia.1. Higiena ciała:
- czystość ciała: rąk, nóg , jamy ustnej, włosów , paznokci itd.
- czystość bielizny i odzieży.
Wyjaśnienie pojęcia higiena. Rozmowy na temat czystości ciała. Sprawdzanie czystości ciała. Przybory służące do pielęgnacji ciała.Dbać o swój wygląd i czystość ciała. Przestrzega zasad higieny osobistej.
2. Higieniczny tryb życia:
- praca, odpoczynek i sen
- spędzanie wolnego czasu
Opracowanie planu rozkładu zajęć w ciągu dnia. Analiza planu dnia- wprowadzenie zmian. Omówienie różnych form spędzenia wolnego czasu.Zaplanować swój dzień pamiętać o zasadach higienicznego trybu życia
3. Higiena miejsca pracy i wypoczynkuPoznanie warunków sprzyjających nauce: spokój , porządek, dobrze ustawione światło, wygodne krzesło.Utrzymać porządek na swoim stanowisku pracy oraz w czasie wypoczynku.
4. Higiena otoczenia, w którym przebywamy. Utrzymanie czystości , porządku i ciszy w miejscach, w których przebywaliśmy np. w szkole, na podwórku, w lesie., w miejscach publicznych itd.Zachować porządek w miejscach, w których przebywa.
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-08-23 10:44
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-08-23 10:44
DZIAŁCELE KSZTAŁCENIAMATERIAŁ NAUCZANIAPROCEDURY OSIĄGANIA CELÓWOPIS OSIĄGNIĘĆ UCZNIA UCZEŃ POTRAFI ZNA
Higiena żywieniaZapoznanie się z zasadami racjonalnego odżywiania się i estetyki spożywania pokarmów.1. Składniki pokarmowe. Białka, cukry, tłuszcze, sole mineralne, witaminyZapoznanie ze składnikami pokarmowymi, ich znaczenie i występowaniem w artykułach spożywczychWymienić składniki pokarmowe, określić ich znaczenie dla organizmu i występowanie.
2. Zasady prawidłowego żywienia – potrzeby człowieka, ilość i jakość spożywanego pokarmu.Opracowanie własnego jadłospisu w oparciu o zasady prawidłowego żywienia.Zastosować poznane wiadomości na temat jakości i ilości zjadanego pokarmu.
3. Estetyka i higiena spożywania pokarmów: miejsce spożywania pokarmu, wygląd stołu, zachowanie się w czasie spożywania pokarmu, potrzeba czystości.Określenie warunków estetycznego spożywania pokarmów oraz prawidłowego zachowania się. Projekt dekoracji stołu i potraw. Zrozumienie potrzeby zachowania higieny.Estetycznie oraz higienicznie spożywać pokarmy.
Poznajemy swój organizm1. Drogi rozprzestrzeniania się chorób oraz sposoby zapobiegania niektórym chorobom.Zapoznanie z różnymi drogami rozprzestrzeniania się chorób: powietrze, woda, pokarm, krew. Dostrzeżenie możliwości uniknięcia zarażenia się niektórym chorobom.Wskazać drogi rozprzestrzeniania się chorób.
Zachować ostrożność i unikać sposobności zarażenia się.
Poznajemy swoje ciałoZapoznanie się z budową i funkcjonowaniem własnego organizmu.1. Ogólna budowa ciała człowieka – części ciała, czynności życiowe, oddychanie, wydalanie, wydzielanie, rozmnażanie, reagowanie na bodźce zewnętrzne.Nazwanie i określenie własnych części ciała. Wymienienie czynności życiowych człowieka oraz ich wyjaśnienie na konkretnych przykładach.Określić części ciała człowieka oraz wymienić czynności życiowe.
2. Budowa, funkcjonalna nie układów w organizmie człowieka: oddechowego, krwionośnego, wydalniczego, szkieletowego, rozrodczego oraz narządów zmysłuPokaz budowy poszczególnych układów na modelu człowieka. Omówienie ich znaczenia dla organizmu oraz funkcjonowania. Wykonanie schematycznych rysunków.Wymienić układy budujące ciało człowieka, znać ich ogólną budowę. Określić położenie układów i ich poszczególnych narządów w swoim ciele.
3. Rozwój człowieka: zarodkowy, płodowy, poród, okresy rozwoju człowieka od noworodka do wieku dorosłego, okres dojrzewania.Przedstawienie rozwoju człowieka od zapłodnienia do porodu. Omówienie okresów rozwojowych na podstawie zajęć przyniesionych przez uczniów. Określenie zmian zachodzących w okresie dojrzewania na podstawie obserwacji siebie i starszych kolegów i koleżanek.
Pierwsza pomocPoznanie zasad udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach 1. Numery telefonów, które trzeba pamiętać: policja, straż pożarna, pogotowieOmówienie różnych sytuacji życiowych, w czasie których ludzie ulegają wypadkom. Dyskusja na temat postępowania ludzi będących świadkami wypadków Plakat Prawidłowo zareagować , gdy potrzebna jest pomoc , pomoc osobie [poszkodowanej w miarę swoich możliwości.
2. Przyczyn i skutki utraty przytomności . Pomoc w przypadkach
omdlenia
Przedstawienie różnych sytuacji, w czasie których ludzie tracą przytomność Postępowanie z osobą, która straciła przytomność.
3. Złamania, zwichnięcia, skaleczenia przyczyny postępowania z poszkodowanym. Omówienie najczęstszych przyczyn złamań .
4. Oparzenia i odmrożenia przyczyny i pierwsza pomoc poszkodowanym.Określenie przyczyn oparzeń i odmrożeń oraz podanie konkretnych przykład ów . Omówienie sposobów udzielania pomocy.
Poznanie i przygotowanie ekologicznego stylu życia , zgodnie z otaczającą nas przyrodą.1. Ogólne pojęcia ekologiczne oraz zdrowa żywność. Postępowanie wobec (zasobów naturalnych) przyrody ożywionej i nieożywionej.Wprowadzenie pojęcia ekologia oraz ekologicznego stylu życia. Podanie przykładów postępowania ludzi w zgodzie z przyrodą. Wykonanie plakatu propagującego życie w zgodzie z przyrodą.Żyć w zgodzie z otaczającą go przyrodą.
2. Potrzeba oszczędzania energii elektrycznej, wody, gazu i paliw.Przedstawienie i porównanie zysków i strat wynikających z oszczędności i nieoszczędności ludzi. Oszczędzać prąd elektryczny, wodę itd. Rozumie konieczność stosowania oszczędności.
3. Zmniejszenie ilości wytwarzanych śmieci oraz ścieków: rodzaje zanieczyszczeń wody, oczyszczanie, obiegi zamknięte wody, podział śmieci, segregacja, kompostownik, recycling.Wymienienie substancji zanieczyszczających wodę. Rysunek oczyszczalni ścieków, obiegu zamkniętego i otwartego. Wprowadzenie podziału śmieci i omówienie potrzeby ich segregacji.Wymienić substancje, których nie należy wylewać do zlewów i toalet. Zmniejszyć ilość ścieków przez swoje działanie. Zmniejszające ilości wyrzuconych przez nas śmieci.
4. Ekologiczne gospodarstwa, ekologiczna żywność, zanieczyszczenia gleby i wody, środki ochrony roślin przed szkodnikami, ekologiczne metody hodowli zwierząt i uprawy roślin.Znaki żywności.Dokonać wyboru spośród artykułów, które są zdrowe. Odróżnić gospodarstwa ekologiczne od pozostałych.
5. Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt, równowaga biologiczna, wpływ człowieka na organizmy żywe, niektóre gatunki roślin i zwierząt.Omówienie zagadnień związanych ze szkodliwą działalność człowieka. Wykonanie rysunku odzwierciedlającego szkody spowodowane przez człowieka. Podanie i pokaz niektórych gatunków objętych ochroną.Wymienić skutki działalności człowieka na organizmy żywe. Rozpoznać niektóre gatunki objęte ochroną.
6. Dziura ozonowa i efekt cieplarniany: przyczyny i skutki, sposoby zapobiegania rozszerzaniu się tych zjawisk.Wyjaśnienie przyczyn powstawania dziury ozonowej i efektu cieplarnianego.Wyjaśnić na czym polega efekt cieplarniany i dziura ozonowa , przewidzieć ich skutki jeżeli nic nie ulega zmianie.
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-08-23 11:03
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-08-23 11:04
ProblemCeleZadaniaFormy realizacji EfektyTerminOdpowiedzialniUwagi
1. Zachowania agresywne uczniów1. Zmniejszenie częstotliwości występowania agresji1. Opracować materiały do pedagogizacji rodziców .Spotkania z rodzicami.1. Wzbogacenie wiedzy o przejawach agresji i profilaktyce – nauczyciele i rodzice.XIWychowawcy
2. Umiejętności opanowania negatywnych emocji 2. Skompletować materiały do doskonalenia dla nauczycieli.2. Wybór artykułów profilaktyki szkole, agresji itd. Z czasopismami.2. Zmniejszanie sytuacji konfliktowych Cały rok Nauczyciele
3. Umieję-
tność zachowania swej indywidualności w grupowym Współdziałaniu.
3. Zorgani-
zować zajęcia wyrównawcze
3. Opracowanie scenariuszy zajęć3. Propagowanie bezpieczeństwa w szkoleIXDyrektor nauczyciele
4. Zorganizować zajęcia w kółkach zainteresowań.4. Rozmowy i opracowanie strategii działań profilaktycznych z pracownikami szkoły 4. Wyrobienie postaw asertywnychCały rokWychowawcy
5. Organizować imprezy klasowe i szkolne 5. Pogadanki na temat agresji i przemocy 5. Zainteresowania uczniów Cały rok Wychowawcy
6. Budować więzi wewnątrz klasowe i międzyludzkie.6. Przygotowanie spektaklu dotyczącego przeciwdziałaniu agresji 6. Reagowanie i zapobieganie aktom przemocy w szkole i poza nią Wychowawcy
7. Poznać źródła stresu 7. Zajęcia warsztatowe na tematy (do wyboru): ,,Na czym polega stres”, ,,Walka ze stresem”, ,,Relaksujemy się”, ,,Zachowania asertwne”, ,,Czy mogę..”, ,,Nadawanie komunikatu”, ,,Bariery komunikacyjne”, ,,Co wpływa dodatnio na wzrost poczucia własnej wartości”, ,,Moje zalety i wady”, ,,Gospodarowanie czasem”, ,,Stawianie sobie celów”, ,,I ty możesz zostać kozłem ofiarnym”, ,,Jacy jesteśmy”, ,,Poradź mi, co zrobić”, ,,Stosunek człowieka do zwierząt”.7. Uodpornienie uczniów na stresWychowawcy
8. Zdobyć umiejętność 8. Ankiety.Wychowawcy
9. Ćwiczyć radzenie sobie ze stresem.Wychowawcy
10. Zabronić
używania wulgaryzmów.
Rodzice, wychowawcy
11. Nauczyć pracy w grupie.Wychowawcy, nauczyciele
12. Rozwijać wrażliwość na przejawy nietolerancji i przemocy.Wychowawcy
13. Wzmocnić poczucie własnej wartości.Nauczyciele, wychowawcy
14. Rozwijać umiejętności asertywne.Wychowawcy
15. Zapoznać z alternatywnymi sposobami rozładowania napięcia emocjonalnego (stresu).Wychowawcy
16. Badania poziomu agresji w klasach. Wychowawcy
2. Ja przeciw używkom1. Rozpoznanie zagrożeń Związanych z uzależnieniami.1. Omówić zagrożenia związane z uzależnieniami ( paleniem papierosów, piciem alkoholu, zażywaniem leków i narkotyków ) 1. Obserwacje , ankieta , rozmowy indywidualne 1. Rozpoznaje zagrożenia płynące ze spożywani używekNauczyciel przyrody , wychowawcy, nauczyciel plastyki, dyrektor,
2. Wykonać Wystawę prac dotyczących uzależnień 2. Rady szkoleniowe2. Uczeń wie, co to są uzależnień
3. Lekcje przyrody, wychowawcze- pogadanki, referaty uczniów.3. Potrafi odmawiać.
4. Teatr profilaktyki, udział w spektaklu4. Zna zasady bezpiecznego zachowania się w stosunku do obcych.
5. Konkurs plastyczny- plakat

6. Przygotowanie gazetki szkolnej.

7. Zajęcia z programu : „ Drugi elementarz, czyli program siedmiu kroków ‘

8. Pogadanka dla rodziców.
3. Propagować ,,zdrowy styl życia”.
1. Propagowanie bezpiecznych postaw i zachowań.1. Zapoznać uczniów z bezpieczną drogą do szkoły.1. Spotkanie z policjantem.1. Uczeń potrafi ocenić swój stan zdrowia.Nauczyciel techniki, wychowawcy
2. Wdrażanie zasad higieny osobistej i otoczenia.2. Stosować w życiu codziennym podstawowe przepisy ruchu drogowego.2. Przedstawienie swojej drogi do szkoły – rysunek, plan.2. Umie samodzielnie i aktywnie zagospodarować wolny czas.Wychowawcy, nauczyciel przyrody
3. Zapoznanie z podstawami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.3. Zorganizo-
wać spotkanie z policjantem
3. Przedstawienie różnych sytuacji na drogach zagrażających życiu.3. Zmniejsza się liczba wypadków w szkole.j.w.
4. Kształtowa-
nie ekologicznego stylu życia
4. Zorganizo-
wać konkurs znajomości podstaw przepisów ruchu drogowego.
4. Zajęcia praktyczne z bezpiecznego poruszania się po drogach.4. Coraz większa liczba uczniów uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych.Nauczyciel wf, wychowawcy
5. Wyjaśnić pojęcie higiena i higieniczny tryb życia.5. Gazetki tematyczne.5. Poprawa stanu higienicznego i zdrowotnego w szkole.Nauczyciel z przysp. Do życia w rodzinie, przyrody, wychowawcy
Nauczyciel wychowania fizycznego, przyrody, techniki
6. Przedstawić zasady odpowiedniej higieny życia codziennego.6. Pogadanki na tematy (do wyboru): ,,Co to znaczy zdrowa żywność?”, ,,Czy odżywiamy się prawidłowo?”, ,,Anoreksja – bulimia”, ,,Nadwaga – otyłość”.6. Planowanie swojego dnia zgodnie z zasadami higienicznego trybu życia.
7. Opracować plan – rozkład zajęć w ciągu dnia.7. Lekcje wychowania do życia w rodzinie, przyrody, godz. Wychowaw.7. Uczniowie zachowują porządek w miejscach, w których przebywają oraz w czasie wypoczynku.
8. Omówić warunki sprzyjające nauce.8. ,,Zdrowy styl życia „ – dyskusja, rysunek.8. Uczeń potrafi wymienić składniki pokarmowe, określić ich znaczenie dla organizmu i występowania.Nauczyciel przyrody, wychowania fizycznego,
9. Omówić różne sytuacje życiowe, w czasie których ludzie ulegają wypadkom.9. Organizowanie zawodów sportowych.9. Stosuje poznane wiadomości na temat jakości i ilości zjadanego pokarmu.
10. Omówić najczęstsze przyczyny złamań, oparzeń, odmrożeń.10. Pogadanki, burza mózgów nt. ,,Zdrowo i bezpiecznie żyć”.10. Estetycznie oraz higienicznie spożywa pokarmy.
11. Przedstawić różne sytuacje, w których ludzie tracą przytomność.11. Potrafi wybrać wśród produktów odpowiednie dla swojego zdrowia.Nauczyciel przyrody, plastyki, informatyki
12. Objaśnić sposoby postępowania z poszkodowanym w takich przypadkach.12. Zna właściwe sposoby przechowywania, żywności.
13. Wyjaśnić pojęcia: ekologia i ekologiczny styl życia.13. Potrafi wymienić najczęstsze przyczyny złego żywienia oraz zna jego skutki.Nauczyciel przyrody
14. Wskazać na potrzebę oszczędzania energii elektrycznej, wody, gazu i paliw.14. Nazywa i określa części ciała oraz wymienia czynności życiowe człowieka.Nauczyciel przyrody, plastyki
15. Wymienić substancje zanieczyszczające wodę i powietrze.15. Zna zasady zachowania higieny w okresie dojrzewania .Wychowawcy klas, nauczyciel przyrody, wychowania fizycznego
16. Wyjaśnienie przyczyn powstawania dziury ozonowej i efektu cieplarnianego.16. Umie prawidłowo zareagować i pomóc osobie poszkodowanej w – miarę swoich możliwości.
17. Zapoznać uczniów z zasadami zdrowego odżywiania się.17. Postępuje zgodnie z podstawowymi zasadami współżycia i odróżnia postępowanie prawidłowe od złego oraz unika zachowań agresywnych.
18. Zachęcać do aktywności fizycznej.18. Wie czym zajmuje się ekologia i potrafi wymienić skutki działalności człowieka na organizmy żywe.Nauczyciel przyrody, przysposobienia do życia w rodzinie.
19. Propagować aktywne spędzanie czasu wolnego.
20. Zapoznać ze zmianami fizycznymi i psychicznymi okresu dojrzewania.
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-08-23 11:30
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-08-23 11:31

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16862
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-08-23 12:24

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2870321
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-04-27 08:15

Stopka strony