Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W KROJCZYNIE ZMIANY WPROWADZONO DNIA 12.10.2004 r.

Statut Publicznego Gimnazjum w Krojczynie.

I. Postanowienia ogólne.

& 1

1. Ustalona nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu tj.: Publiczne Gimnazjum w Krojczynie

2. Publiczne Gimnazjum w Krojczynie mieści się w budynku na działce Nr 17 w Krojczynie

3. Na pieczęci używana jest nazwa: Publiczne Gimnazjum w Krojczynie

4. Na stemplu jest używana nazwa: Publiczne Gimnazjum w Krojczynie 87-610 Dobrzyń n. W

5. Organem prowadzącym Publiczne Gimnazjum W Krojczynie jest Rada Miejska w Dobrzyniu n. W.

6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy.

7. Imię szkole nadaje nadaje organ prowadzący, na wniosek rady gimnazjum lub wspólny wniosek rady pedagogicznej oraz Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

8. Imię szkoły ustala się zgodnie z trybem ubiegania się o nadanie imienia.

& 2

Tryb ubiegania się o nadanie imienia szkole

1. Ustalenie imienia szkoły następuje na wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców, samorządu uczniowskiego lub na wspólny wniosek dwóch lub trzech wyżej wymienionych organów.

2. Wniosek o ustalenie imienia zatwierdza powołana przez dyrektora szkoły 9 – osobowa komisja wyłoniona spośród rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego po 3 osoby z każdego organu.

3. Komisja po ustaleniu imienia występuje do organu prowadzącego szkołę o nadanie imienia.

4. Gimnazjum – jego organy – mogą występować o zmianę imienia lub anulowanie aktu nadania imienia.

& 3

Warunki obowiązywania Statutu Publicznego Gimnazjum w Krojczynie

Dyrektor szkoły zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem gimnazjum, zwanego dalej statutem wszystkim członkom organów szkoły, rodzicom (opiekunom prawnym) uczniów i całej społeczności szkolnej.

Regulamin działalności Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego uchwalone przez te organy nie mogą być sprzeczne ze statutem szkoły.

& 4

1. Gimnazjum jest 3 – letnią szkołą publiczną, która zapewnia kształcenie, wychowanie i opiekę młodzieży w wieku 13 – 16 lat.

2. Obowiązek szkolny trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia.

3. Zajęcia edukacyjne odbywają się na jedną zmianę.

4. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry: I semestr rozpoczyna się 1 września a kończy w ostatni piątek przed rozpoczęciem ferii zimowych, II semestr rozpoczyna się w pierwszy poniedziałek po zakończeniu ferii zimowych a kończy w ostatni dzień nauki w roku szkolnym.

5. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych oraz przerw śródrocznych, ferii określa Minister Edukacji Narodowej i Sportu w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

II. Cele i zadania Gimnazjum.

& 5

1. Gimnazjum realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr. 67, póz. 329 z póżn. zm. ) oraz zawarte w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz uwzględniające program wychowawczy gimnazjum i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych ucznia oraz potrzeb danego środowiska, o których mowa w odrębnych przepisach, a w szczególności:

a) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum poprzez atrakcyjny i nowatorski proces nauczania,

b) realizuje ustalone podstawy programowe z przedmiotów obowiązkowych poprzez wybór przez nauczycieli przedmiotów programów nauczania, które tworzą szkolny zestaw programów nauczania.

c) zapewnia wszystkim uczniom wykształcenie stanowiące podstawę do dalszego kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych,

d) w procesie wychowawczym współdziałając z rodzicami odwołuje się do idei Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Międzynarodowej Konwencji praw Dziecka,

e) zapewnia naukę religii na życzenie rodziców.

f) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosowanie do warunków szkoły i wieku uczniów.

g) umożliwia rozwój zainteresowania uczniów w różnych formach zajęć

h) poza lekcyjnych: koła zainteresowań koła przedmiotowe organizacje szkolne.

i) organizuje zajęcia z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania.

j) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kształcenia i przyszłego zawodu poprzez: organizację wewnątrz szkolnego systemu doradztwa oraz organizowanie zajęćk) z pracownikami biura pracy, poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne,

l) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków gimnazjum i wieku ucznia poprzez: zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów gimnazjum, systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów, realizowanie programu wychowawczego gimnazjum,

m) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:

- udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej

- umożliwianie spożywania posiłków, system zapomóg i stypendiów

- organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi

- prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

- organizowanie zajęć rewalidacyjno – kompensacyjnych

Zajęcia o których mowa wyżej, prowadzone są na podstawie diagnozy dokonanej przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczną w Lipnie oraz w miarę posiadanych środków finansowych.

2. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych szkoły uwzględnia wiek uczniów, potrzeby środowiskowe oraz obowiązujące ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:

n) sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć

o) obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych,

p) sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajęć

q) poza terenem szkoły w trakcie wycieczek, biwaków i obozów organizowanych przez szkołę,

r) pełnienie dyżurów nauczycielskich w szkole.

Sposoby wykonywania zadań opiekuńczych szkoły:

Opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących w szkole przepisów bezpieczeństwa i higieny.

a) w trakcie zajęć lekcyjnych opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel prowadzący lekcję

b) w czasie zajęć nadobowiązkowych i pozalekcyjnych opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia

c) podczas zajęć poza terenem szkoły, w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel lub opiekun przydzielony zgodnie z odpowiednimi przepisami bhp według wcześniej sporządzonej listy

d) w czasie przerw między lekcyjnych opiekę nad młodzieżą sprawują nauczyciele dyżurujący zgodnie z regulaminem i harmonogramem dyżurów.

e) nad uczniami dowożonymi do szkoły autokarem szkolnym sprawowana jest opieka przez nauczycieli pracujących w świetlicy szkolnej przed i po zajęciach

f) w autokarze szkolnym opiekę nad uczniami sprawuje wyznaczony pracownik przez Urząd Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą.

Szkoła sprawuje indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami, a zwłaszcza nad:

a) uczniami rozpoczynającymi naukę w pierwszej klasie,

b) uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów: ruchu, wzroku i słuchu,

c) uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki, w tym stała lub doraźna pomoc materialna,

d) uczniami wywodzącymi się z rodzin wielodzietnych.

& 6

1. Nauczanie i wychowanie – edukacja – w gimnazjum wspomagając rozwój ucznia jako osoby i wprowadzając go w życie społeczne powinno przede wszystkim:

a) wprowadzać ucznia w świat nauki poprzez poznawanie języka, pojęć, twierdzeń i metod właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie,

b) rozbudzać i rozwijać indywidualne zainteresowania ucznia,

c) wprowadzać ucznia w świat kultury i sztuki,

d) rozwijać umiejętności społeczne ucznia przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej.

2. Szczegółowe działania wychowawcze gimnazjum oraz szczegółowe zadania w zakresie profilaktyki określone są odpowiednio w Programie Wychowawczym, i Programie Profilaktyki stanowiącym załączniki do statutu gimnazjum.

3. Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania uczniów szkoła organizuje naukę religii lub etyki.

4. Warunki i sposób realizacji tego zadania określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.

5. Zasady oceniania z religii (etyki), regulują odrębne przepisy.

Sposoby realizacji zadań wynikających z ustawy, a także z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w szczególności w zakresie:

1. Umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej i religijnej udział w akademiach i apelach szkolnych organizowanych z okazji:

- 11 Listopada, 3 Maja

2. Udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej poprzez:

a) Pomoc udzielaną przez wychowawcę klasowego rodzicom uczniów zdolnych, z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi, z wadami słuchu, wzroku i wymowy w kierowaniu ich dzieci do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lipnie

b) Organizowanie zajęć rewalidacyjno – kompensacyjnych.

3. Organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi, którym na wniosek lub za zgodą rodziców, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lipnie dyrektor szkoły może zezwolić na indywidualny program nauczania lub tok nauki, wyznaczając nauczyciela opiekuna.

4. Zapewnianie w miarę możliwości pomocy materialnej uczniom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki:

a) organizowanie bezpłatnego dożywiania

b) przyznawanie stypendium naukowego, socjalnego i zapomóg losowych.

c) Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego

d) zapomogi z funduszu Opieki Społecznej

5. Umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, realizowanie indywidualnych programów nauczania.

& 7

Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z:

1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem

2) biblioteki szkolnej

3) z pomieszczeń przeznaczonych na świetlicę

4) pomieszczeń administracyjno - gospodarczych

5) sprzętu sportowo – rekreacyjnego, boisk szkolnych i sali gimnastycznej.

& 8

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

2. Dyrektor może tworzyć zespoły przedmiotowe, zespoły wychowawcze, zespoły dydaktyczne lub inne zespoły problemowo – zadaniowe.

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący zespołu powołany przez dyrektora szkoły na wniosek zespołu.

4. Cele i zadania zespołu obejmują:

a) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania.

b) ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału (w danym roku szkolnym) oraz jego modyfikowanie, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

c) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania

d) organizowanie wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli

e) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych w uzupełnianiu ich wyposażenia

f) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.

& 9

1. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną.

2. W przypadku prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej należy określić organizację tej działalności.

3. Rozpoczęcie innowacji lub eksperymentu może mieć miejsce po zapewnieniu odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych niezbędnych do realizacji planowych działań innowacyjnych i eksperymentalnych.

4. Innowacje i eksperymenty wymagające przyznania szkole dodatkowych środków budżetowych, mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę zgody na finansowanie planowanych działań oraz zgody nadzoru pedagogicznego.

5. Uchwały w sprawach prowadzenia innowacji w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna.

6. Prowadzenie działań innowacyjnych lub eksperymentalnych może być podjęte po spełnieniu wymogów określonych w przepisach prawa oświatowego.

& 10

1.Zajęcia dodatkowe dla uczniów mogą być realizowane po określeniu ich formy organizacyjnej przez Rade Pedagogiczną, a w szczególności powinny uwzględniać, potrzeby rozwojowe uczniów.

2.Zajęcia dodatkowe wymagające przyznania szkole dodatkowych środków budżetowych mogą być prowadzone po wyrażeniu zgody przez organ prowadzący na finansowanie planowanych działań.

& 11

Rada Pedagogiczna określa formy i zasady opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie oraz przekaże do zaopiniowania Radzie Rodziców.

& 12

Rada Pedagogiczna opracowuje zasady organizacji współdziałania z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz z innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.

& 13

Rada Pedagogiczna opracowuje zasady i formy współdziałania szkoły z rodzicami (opiekunami prawnymi) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki oraz przekazuje do zaopiniowania Radzie Szkoły lub Radzie Rodziców.

& 14

Program wychowawczy gimnazjum i program profilaktyki szkoły opracowuje i uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

III. Organizacja gimnazjum

& 15

Podstawą prawną działania gimnazjum jest uchwała Rady Miasta i Gminy określająca datę powołania gimnazjum, zasięg terytorialny i stopień organizacyjny.

& 16

Terminy rozpoczęcia i kończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

& 17

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. Liczba uczniów w oddziale w zasadzie nie powinna być większa niż 26. Uczniowi ci w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego. Przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu ustalonego dla szkoły o ile nie zostały przyjęte odrębne porozumienia w powyższej sprawie.

2. Nie tworzy się trzeciego i kolejnych oddziałów tej samej klasy, jeżeli liczba uczniów w oddziale jest mniejsza niż 22.

3. Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania. Podział uczniów na grupy uzależniony jest od możliwości finansowych szkoły i stosuje się następujące zasady:

a) na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów

b) na zajęciach, dla których z treści programów nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.

c) w przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów, o których mowa w ust. 4, podziału można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę. Oddział należy dzielić na grupy w nauczaniu:

- języków obcych (grupa nie może liczyć mniej niż 14 uczniów)

- wychowania fizycznego (grupa licząca od 12 do 26 uczniów)

- informatyki (2 uczniów przy jednym komputerze)

- techniki

& 18

1. Gimnazjum oprócz oddziałów masowych, może prowadzić oddziały:

a) integracyjne,

b) klas specjalnych,

c) przysposabiające do pracy

2. Zasady tworzenia oddziałów wymienionych w ust. I pkt a), b) określają przepisy o udzielaniu pomocy uczniom niepełnosprawnym oraz przepisy w sprawie ramowego statutu publicznego gimnazjum, a zasady tworzenia oddziałów wymienionych w ust. I pkt c) przepisy w sprawie ramowego statutu publicznego gimnazjum.

& 19

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 min.

3. Przerwy między lekcjami trwają 10 min, z wyjątkiem jednej 20 min. przerwy zorganizowanej w połowie zajęć dziennych (1035-1055)

4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalonych w tygodniowym rozkładzie zajęć.

& 20

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca prowadzi swój oddział w miarę możliwości przez cały tok nauczania w klasach I –III

3. Rodzice i uczniowie mają wpływ na dobór lub zmianę nauczyciela, któremu dyrektor szkoły, powierzy lub powierzył zadania wychowawcy klasy.

Tryb postępowania i zasady doboru bądź zmiany wychowawcy ;

Klasowa rada rodziców poprzez radę rodziców szkoły występuje z pisemnym wnioskiem do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy klasy

- wniosek winien zawierać główne przyczyny zmiany wychowawcy dyrektor szkoły w ciągu 14 dni podejmuje decyzję w wyżej wymienionej sprawie zaciągając opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego

- decyzja dyrektora szkoły jest w tej sprawie ostateczna.

& 21

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

& 22

Rok szkolny w Publicznym Gimnazjum w Krojczynie dzieli się na 2 semestry.

a) Semestr I – trwa od pierwszego dnia rozpoczynającego rok szkolny (1 września lub następny dzień pracy po 1 września ) do ferii zimowych, których termin jest określony przez MENiS.

b) Semestr II – trwa od pierwszego dnia po feriach zimowych do ostatniego dnia w roku szkolnym.

& 23

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz organizacji szkoły, opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza Rada Miejska w Dobrzyniu nad Wisłą do dnia 30 maja danego roku.

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się:

a) liczbę pracowników szkoły w tym pracowników zajmujących kierownicze stanowiska

b) ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący gimnazjum.

& 24

Na podstawie zatwierdzonego arkusz organizacji gimnazjum dyrektor szkoły uwzględniając zasady ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

& 25

Dokładną organizację każdego roku szkolnego ustala Minister Edukacji Narodowej i Sportu.

& 26

Rada Pedagogiczna opracowuje zakres zadań nauczyciel oraz innych pracowników, a następnie przekazuje je do zaopiniowania Radzie Rodziców.

& 27

Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

& 28

Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np.: zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie języków obcych, elementów informatyki, koła zainteresowań, które mogą być prowadzone poza system klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych lub między oddziałowych.

& 29

1. Dla uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończenia 15 roku życia nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie można w gimnazjum organizować oddziały przysposabiające do pracy.

2. Dyrektor gimnazjum po zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami na podstawie uchwały rady pedagogicznej, za zgoda rodziców (prawnych opiekunów), przyjmuje ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy, uwzględniając opinię wydana przez lekarza oraz opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym innej poradni specjalistycznej.

3. W oddziałach przysposabiających do pracy kształcenie ogólne realizuje się zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego w
formach dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów.

4. Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel, z uwzględnieniem wybranych treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia w określonym zawodzie.

5. Przysposobienie do pracy może być organizowane w gimnazjum albo poza gimnazjum na podstawie umowy zawartej przez dyrektora gimnazjum, a w szczególności ze szkołą prowadzącą kształcenie zawodowe, placówką kształcenia ustawicznego oraz pracodawcą.

& 30

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkoła wyższą.

& 31

1. Gimnazjum zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia gorącego posiłku (np. mleka lub herbaty) lub drugiego śniadania.

2. Odpłatność za korzystanie z formy dożywiania ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z Rada Pedagogiczną z uwzględnieniem możliwości częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat uczniów. Którzy potrzebują szczególności opieki w zakresie żywienia.

& 32

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice a także pozostali mieszkańcy w wyznaczonych godzinach pracy.

3. Pomieszczenia biblioteki powinny umożliwiać:

a) gromadzenie i opracowywanie zbiorów

b) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę

c) prowadzenie przysposobienia czytelniczo – informacyjnego uczniów (w grupach bądż oddziałach)

- poszanowanie książki

- zasady korzystania ze zbiorów biblioteki w tym czytelni i wypożyczalni

- posługiwanie się katalogiem ilustrowanym, znajomość- budowy książki

- umiejętność czytania karty katalogowej i strony tytułowej

- umiejętność korzystania z księgozbioru podręcznego / informacyjnego /

- posługiwanie się katalogiem alfabetycznym

- sporządzanie spisu materiałów na dowolny temat, posługiwanie się katalogiem rzeczowym

- korzystanie z różnego typu kartotek, sporządzanie uproszczonego spisu bibliograficznego, korzystanie z czasopism

- umiejętność korzystania z bibliografii, wyszukiwanie informacji na określony temat wykonanie zestawienia bibliograficznego oraz teczki wycinków

- umiejętność korzystania z innych niż szkolna biblioteka oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną

4. Godziny pracy biblioteki powinny umożliwiać dostęp do jej zbiorów podczas lekcji i po ich zakończeniu

5. Organizacja biblioteki szkolnej:

a) bibliotekę szkolną prowadzi nauczyciel bibliotekarz powołany na stanowisko przez dyrektora szkoły

b) odpowiedzialność materialną ponosi nauczyciel bibliotekarz i dyrektor szkoły

c) zajęcia biblioteczne są prowadzone według tygodniowego rozkładu zajęć

d) zakup książek dokonywany jest przez dyrektora szkoły i nauczyciela – bibliotekarza, w zależności od posiadanych przez szkołę środków finansowych

e) do obowiązków nauczyciela – bibliotekarza należy prowadzenie dziennika biblioteki szkolnej, przygotowanie i realizowanie planu pracy biblioteki szkolnej oraz rozkładu materiału z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego.

6. Zadania nauczyciela bibliotekarza:

a) praca pedagogiczna

- przysposobienie czytelnicze i informacyjne

- rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań czytelniczych oraz podnoszenie kultury ogólnej

b) praca z aktywem bibliotecznym

c) współpraca z nauczycielami

d) samokształcenie i doskonalenie zawodowe

e) obsługa czytelników

f) gromadzenie i konserwacja zbiorów

g) warsztat służby informacyjnej

h) opracowywanie zbiorów, statystyka

i) praca administracyjna

j) wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się

k) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

8. Wskazówki doradcy metodycznego

a) wskazane jest aby w posiadaniu biblioteki była okrągła pieczęć

b) systematycznie prowadzić odpis książek zaczytanych i nieaktualnych

& 33

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na warunki związane z dojazdem do domu organizuje się opiekę w wyznaczonej do tego celu izbie szkolnej pod nadzorem nauczyciela świetlicy zgodnie z harmonogramem opieki

2. Nadzorowana grupa nie może być większa niż 25 uczniów.

3. Opieka powinna być zorganizowana tak, aby służyła uczniom Publicznego Gimnazjum w Krojczynie.

IV. Organy szkoły

& 34

Organami szkoły są:

1) Dyrektor szkoły

2) Rada Pedagogiczna

3) Rada Rodziców

4) Samorząd Uczniowski

& 35

Dyrektor szkoły

I. Zadania dyrektora szkoły:

1. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz

2. sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców na zasadach określonych przepisami prawa oświatowego, systematycznie hospituje lekcje i inne zajęcia prowadzone przez nauczycieli, prowadzi dokumentację hospitacji,

3. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania pro zdrowotne,

4. przewodniczy Radzie Pedagogicznej

5. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym; niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący,

6. realizuje zlecenia i wnioski organu prowadzącego w zakresie i na zasadach określonych w prawie oświatowym,

7. przekłada do zaopiniowania Radzie Rodziców, a następnie do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej projekty planów pracy szkoły,

8. kieruje realizacją planu pracy szkoły,

9. składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania ze stanu realizacji planu pracy szkoły,

10. zatrudnia zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie odrębnymi przepisami

11. przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom szkoły,

12. dysponuje przyznanymi w planie finansowym środkami finansowym środkami finansowymi

13. opracowuje arkusz organizacyjny

14. jest administratorem budynku (pomieszczeń) szkoły, dba o powierzone mienie

15. realizuje zadania związane z dokonaniem pracy nauczycieli oraz opiekę nad nauczycielem rozpoczynającym pracę w zawodzie – zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oświatowego

16. odpowiada za prowadzenie teczek akt osobowych nauczycieli i innych pracowników szkoły zgodnie z odpowiednimi instrukcjami i przepisami ich prowadzenia,

17. kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego

18. współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim

19. rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami

20. przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów

21. ustala po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć22. edukacyjnych,

23. przedkłada Radzie Rodziców do zaopiniowania, a następnie Radzie Pedagogicznej w celu podjęcia uchwały – projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

24. podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć25. dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami

26. prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami,

27. przedkłada Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,

28. opracowuje i realizuje plan finansowy szkoły, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkoły oraz projekt finansowy do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców,

29. przydziela nauczycielom w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną prace i zajęcia dodatkowe określone przepisami prawa oświatowego,

30. podejmuje decyzje w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły, przenoszenia ich do innych klas lub oddziałów oraz w przypadku wystąpienia Rady Pedagogicznej z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły – przedstawia sprawę Kuratorowi Oświaty,

31. organizuje warunki do realizacji Konwencji o Prawach Dziecka oraz umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej i religijnej,

32. określa zakres odpowiedzialności materialnej wszystkich pracowników szkoły, zgodnie z przepisami kodeksu pracy,

33. współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w szkole, w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami, a w szczególności:

a) zasięga opinii w sprawach organizacji pracy szkoły,

b) ustala regulaminy pracy, premiowania i nagradzania pracowników,

c) ustala plany urlopów pracowniczych szkoły, z wyjątkiem nauczycieli, dla których wymiar i termin wykorzystania urlopu określa Karta Nauczyciela,

34. administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym terminem

35. organizuje (w miarę posiadanych środków) wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,

36.nadzoruje prawidłowość

37. prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli oraz prawidłowe wykorzystanie druków szkolnych,

38. organizuje przeglądy techniczne obiektów szkolnych oraz pracę konserwacyjno – remontowe,

39. organizuje okresową inwentaryzację majątku trwałego, zgodnie z terminami określonymi przepisami normującymi te zadania,

40. współdziała ze szkołami wyższymi oraz z zakładami kształcącymi nauczycieli w zakresie organizowania praktyk pedagogicznych,

41. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowo obowiązujących w oświacie.

II. Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej szkoły

III. Dyrektor jest odpowiedzialny w szczególności za:

1. dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły,

2. realizację uchwał Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji,

3. realizację zarządzeń organu prowadzącego i organów nadzorujących szkołę,

4. tworzenia warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów

5. zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

6. kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych,

7. sprawowania kontroli spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły oraz poprzez sprawdzanie wykonywania obowiązku szkolnego i współdziałanie z rodzicami w realizacji obowiązku szkolnego poza obwodem szkoły,

8. prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku szkolnego.

& 36

Rada Pedagogiczna

1. Rada Pedagogiczna Publicznego Gimnazjum w Krojczynie jest kolejnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia wychowania i opieki.

2. W skład rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane:

a) Przed rozpoczęciem roku szkolnego,

b) W celu załatwienia wyników klasyfikowania i promowania uczniów,

c) Po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych

d) W miarę bieżących potrzeb

5. Zebrania mogą być organizowane na wniosek:

a) Organy prowadzącego

b) Organu prowadzącego nadzór pedagogiczny

c) Z inicjatywy przewodniczącego Rady Pedagogicznej lub Przewodniczącego Rady Rodziców.

d) Co najmniej jedna trzecia wszystkich członków Rady Pedagogicznej

6. Rada Pedagogiczna ustala Regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane. Uchwały i wnioski podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków rady, którzy są zobowiązani do nie ujawniania spraw, będących przedmiotem posiedzeń rady. Uchwały i wnioski powinny mieć charakter aktu prawnego.

7. Przewodniczący Rady prowadzi i przygotowuje zebrania rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku posiedzenia zgodnie z regulaminem Rady.

8. Dyrektor szkoły przedstawia radzie nie rzadziej niż dwa razy w roku ogólne wnioski wynikające z sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

9. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należą:

a) zatwierdzenie planów pracy szkoły,

b) zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promowania uczniów,

c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

d) podejmuje uchwały w sprawie skierowania ucznia do klas przysposabiających do zawodu,

e) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli

f) wnioskowanie o przeniesienie ucznia do innej szkoły

10. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych

b) projekt planu finansowego szkoły,

c) wnioski dyrektora o przyznaniu nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień

d) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo łatwych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

11. W przypadku wstrzymania wykonywania uchwały Rady Pedagogicznej przez dyrektora szkoły niezwłocznie powinien on zawiadomić o tym fakcie organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

12. W razie stwierdzenia niezgodności uchwały Rady Pedagogicznej przez organ prowadzący nadzór.

13. Pedagogiczny działających porozumieniu z organem prowadzącym szkołę zostaje ona uchwalona. Decyzja o uchwaleniu uchwały Rady Pedagogicznej jest wtedy ostateczna.

14. Prace nad nowelizacją i dalszymi zmianami w statucie szkoły prowadzi Rada Pedagogiczna.

15. Przewodniczący Rady przedstawia projekt nowelizacji lub zmiany w brzmieniu statutu do uchwalenia Rady Rodziców , a następnie proponowana nowelizacja jest przyjmowana w formie uchwały Radę pedagogiczną. Następnie przewodniczący Rady przedstawia do akceptacji organowi prowadzącemu raz właściwemu Kuratorowi oświaty przyjętą nowelizację lub zmiany w statucie celem sprawdzenia jego zgodności z obowiązującymi prawem.

16. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie dyrektora szkoły.

17. Obrady Rady Pedagogicznej są protokołowane.

18. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawnia spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej , które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców , a także nauczycieli i innych pracowników szkoły (załączniki nr )

& 37

Rada Rodziców

1. W szkole może działać Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców (prawnych opiekunów) uczniów.

2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców (prawnych opiekunów) uczniów.

3. Rada Rodziców opracowuje i uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. Jest ona zatwierdzana przez zebrania ogólne

4. Rada Rodziców

a) występuje do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw oświaty

b) udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu

c) działa na rzecz stałej poprawy bazy szkoły

d) pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działalności szkoły

e) współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku

f) współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego szkoły

g) deleguje dwóch przedstawicieli do składu komisji konkursowej na dyrektora szkoły.

Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej regulamin (załącznik nr ), który ustala między innymi:

- kadencją, tryb, powoływanie i odwoływanie Rady Rodziców

- organy Rady, sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji tryb podejmowania uchwał

- zasady wydatkowania funduszy

& 38

Samorząd uczniowski

1. W szkole Samorząd Uczniowski zwany dalej samorządem.

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym (załącz. nr )

4. Organy samorządu są jednymi reprezentantami ogółu uczniów,

5. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem.

6. Samorząd Uczniowski:

a) może zaopiniować pracę ocenianych nauczycieli

b) reprezentuje interesy uczniów w zakresie:

- oceniania, klasyfikowania i promowania

- form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności – zgodnie z
Wewnątrzklasowym Systemem Oceniania (załącz. nr )

c) przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie w zakresie praw uczniów, takich jak:

- prawo do zapoznania się z programem nauczania, programem wychowawczym szkoły, programem profilaktyki oraz z ich treściami, celami i stawianymi wymaganiami

- prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

- prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

- prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej lub do innej formy przekazywania informacji dla ogółu uczniów,

- prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły

- prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

& 39

W szkole mogą działać z wyjątkiem partii i organizacji politycznych , organizacje i stowarzyszenia , których celem statusowym jest działalność wychowawcza wśród dzieci i młodzieży albo rozszerzanie i wzbogacenie form działalności edukacyjnej szkoły.
Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizację, o których mowa w ust. I wyraża dyrektor szkoły po uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Gimnazjum.

&40

Zasady współdziałania organów gimnazjum

1. Zasady współdziałania organów gimnazjum oraz sposoby rozwiązania sporów między nimi polegają zasadniczo na :

a) zapewnieniu każdemu organowi możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji objętych przepisami prawa oświatowego i ujętych w niniejszym statucie ,

b) umożliwianiu rozwiązania sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły

c) zapewnieniu bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach.

2 . Rodzice (prawni opiekunowie ) i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach nauczania, wychowania i profilaktyki dzieci.

3. Rodzice mają prawo do:

a) informacji o programach nauczania obowiązujących w szkole w danym roku szkolnym, jak również z wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów

b) zapoznania się ze Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniana

c) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów

d) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce

e) uzyskiwanie informacji w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci

f) możliwości kierowania dzieci do poradni psychologiczno – pedagogicznej

g) wyrażanie i przekazywanie organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły

h) powołanie rady rodziców, która reprezentuje ich wobec dyrektora szkoły i rady pedagogicznej.

4. Stałe spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze są organizowane trzy razy w roku (połowa I semestru, koniec I semestru i połowa II semestru)

5. We wrześniu organizuje się spotkanie z rodzicami w celu zapoznania ich z dokumentami szkolnymi.

6. Wychowawca ma prawo do zorganizowania dodatkowych klasowych spotkań z rodzicami po uprzednim powiadomieniu dyrektora szkoły.

7. W ramach współpracy ze szkołą rodzice mają obowiązek:

a) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły

b) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia

c) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych

d) przestrzegania zaleceń i uwag wychowawcy dziecka dotyczących jego wychowania i kształcenia

& 41

Zasady rozwiązywania konfliktów

Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, w związku z tym wykonuje uchwały o ile są zgodne z prawem oświatowym. Wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem powiadamiając o tym fakcie organ prowadzący. Rozstrzyga sprawę sporne wśród członków rady jeśli w regulaminie je pominięto. Reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet bezpośrednio współpracuje ze społecznymi organami szkoły, tj. Radą Rodziców. Przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem. Dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie szkoły. W swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu. Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego. W związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy szkoły i nie służy rozwojowi jego wychowanków. Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem szkoły, dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie określonym w regulaminie rady uzgadnia z nią sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. W wypadku braku uzgodnienia o którym mowa, dyrektor szkoły przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu.

W sprawach spornych ustala się co następuje:

- uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego za pośrednictwem przewodniczącego klasowego

- przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w uzgodnieniu z nauczycielem opiekunem przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielem samorządu rozstrzyga sporne kwestie

- sprawy nie rozstrzygnięte kierowane są do dyrektora którego decyzje są ostateczne.

V. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

& 42

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników o których mowa w ust. I określają odrębne przepisy.

& 43

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wynik tej pracy i bezpieczeństwa o powierzonych jego opiece uczniów.

2. Zakres zadań nauczycieli

a) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów przy wychodzeniu uczniów ze szkoły obowiązuje zachowanie bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię oraz bezpiecznego poruszania się rowerami po drogach. Ze względu na bezpieczeństwo zakazane jest bieganie po korytarzach, schodach, siadanie na parapetach okiennych, urządzanie zabaw i gier w piłkę na terenie szkoły bez opieki nauczyciela. Uczniowie w czasie przerwy powinni spacerować na holach, w czasie ładnej pogody na boisku.

- przed rozpoczęciem lekcji uczniowie powinni ustawiać się przed klasą

- pomieszczenia klasowe są otwierane i zamykane przez nauczycieli przedmiotowych na każdą jednostkę lekcyjną

b) prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego

- punktualne rozpoczynanie i kończenie lekcji

- prowadzenie zajęć lekcyjnych w oparciu o tygodniowy plan lekcji

c) dbałość o pomoce dydaktyczno – wychowawcze i sprzęt szkolny

d) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych

e) bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów

f) udzielanie pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów

g) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej kursy organizowane przez C. E. N.

- studia podyplomowe

- studia podyplomowe

&44

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel-wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

a) tworzenie warunków wspomagający rozwój ucznia, proces jego ucznia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie

b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów

c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej

4. W celu realizacji zadań wychowawca:

a) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka

b) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami :

- różne formy życia zespołowego , rozwijające jednostki integrujące zespół uczniowski

- ustala treść i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy

c) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie / oddziale / , uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów , a także tych, których potrzeba jest indywidualna opieka , dotycząca uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i różnymi trudnościami i niepowodzeniami

d) utrzymuje kontakt z rodzicami w celu:

- poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci współdziałania z rodzicami tzn. okazywanie im pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymanie od nich pomocy w swoich działaniach włączanie ich w sprawy życia klasy i szkoły

e) współpracuje z pedagogiem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lipnie i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań szczególnie uzdolnionych uczniów.

5. Formy spełniania zadań nauczyciela – wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów i ich potrzeb i warunków środowiskowych gimnazjum.

6. Zadania wychowawcy:

a) założenie i prowadzenie dziennika lekcyjnego oraz arkuszy ocen,

b) ustalenie oceny zachowania na koniec I semestru oraz roku szkolnego

c) zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania

d) poinformowanie ucznia o przewidywanej dla niego ocenach śródrocznych i końcowo rocznych zgodnie z Wewnątrz szkolnym Systemem Oceniania

e) zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów samorządu klasowego,

f) zorganizowanie pomocy koleżeńskie,

g) zorganizowanie pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska,

h) dopasowanie ławek i krzeseł do wzrostu uczniów,

i) przeprowadzenie pogadanek i dyskusji dotyczących spraw wychowawczych, zdrowotnych itp. w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy,

j) utrzymywanie stałych kontaktów z rodzicami poprzez:

- indywidualne rozmowy z rodzicami

- wizyty w domach uczniów,

- wywiadówki

k) organizowanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej

7. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych. Początkującym nauczycielom – wychowawcom pomoc taką zapewnia nauczyciel opiekun, wybrany z rady pedagogicznej, który wraz z innymi nauczycielami służy swemu podopiecznemu doświadczeniem i radą w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

& 45

1. W szkole można tworzyć za zgodą organu prowadzącego następuje stanowiska obsługi:

c) sprzątaczki

d) konserwator

e) woźny

f) kucharz

g) intendent

h) pracownicy sezonowi.

Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza. Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę.

2. Obsługę finansowo – kadrową zapewnia organ prowadzący. Dla sprawnego zarządzania placówką można utworzyć za zgodą organu prowadzącego stanowisko sekretarza szkoły dla którego zakres czynności opracowuje dyrektor.

VI. Uczniowie szkoły

& 46

Warunki przyjmowania uczniów do gimnazjum

1. Statut gimnazjum określa szczegółowo zasady rekrutacji uczniów do gimnazjum, z uwzględnieniem odrębnych przepisów.

a) Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmowani są uczniowie, którzy ukończyli sześcioletnią szkołę podstawową,

b) Do gimnazjum uczęszczają uczniowie w zasadzie w wieku od 13 do 16 lat. Podlegają oni obowiązkowi szkolnemu, który trwa do 18 roku życia. Dyrektor szkoły przyjmuje wszystkich uczniów zamieszkujących w ustalonym dla gimnazjum obwodzie. Warunkiem przyjęcia jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz potwierdzenie zameldowania ucznia na danym terenie.

c) Dyrektor szkoły może przyjąć

d) ucznia z innego obwodu, jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają.

e) W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem jest większa niż liczba wolnych miejsc kandydatów przyjmuje się według następujących kryteriów:

- co najmniej dobra ocena z zachowania

- większa liczba punktów uzyskane przez kandydatów ze sprawdzianu po szóstej klasie szkoły podstawowej oraz świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Za sprawdzian po szkole podstawowej uczeń może otrzymać 40 pkt. Punkty za świadectwo szkolne uzyskuje uczeń w przeliczeniu na nie średniej ocen z zajęć edukacyjnych. Uczeń może otrzymać odpowiednio:

1) za świadectwo ze średnią 6,0 – 5,0 – 40 pkt

2) za świadectwo ze średnią 4,9 – 4,0 – 30 pkt.

3) za świadectwo ze średnią 3,9 – 3,0 – 20 pkt.

4) za świadectwo ze średnią 2,9 – 2,0 – 10 pkt.
Laureaci konkursów o zasięgu co najmniej wojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej minimum jednego przedmiotu (bloku przedmiotowego), przyjmowani są do gimnazjum niezależnie do kryteriów ustalonych w pkt 3.

f) Dyrektor gimnazjum powołuje komisję, która zajmuje się rekrutacją uczniów klas pierwszych z poza obwodu.

g) Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii psychologiczno – pedagogicznej dyrektor może zezwolićh) na poza szkolną formę realizacji obowiązku szkolnego.

2. Do klasy programowo wyższej szkoły przyjmuje się ucznia na podstawie:

i) świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub nie publicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę z której uczeń odszedł

j) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych na zasadach określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów:

- w przypadku przyjmowania do szkoły ucznia, który wypełnia obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy

- w przypadku ubiegania się o przyjęcie do klasy bezpośrednio wyższej niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego ucznia, zmieniającego typ szkoły lub profil klasy

- świadectwa /zaświadczenia/ wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

& 47

Prawa i obowiązki uczniów

1. Prawa i obowiązki uczniów tworzone z uwzględnieniem szczególności praw zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka, określa Kodeks Ucznia i opracowany na jego bazie dostosowany do warunków miejscowych regulamin szkoły.

2. Wszelkie nieprzewidziane sprawy związane z prawami ucznia będą rozstrzygane przez dyrektora i / lub rady pedagogicznej z uwzględnieniem w szczególności praw zawartych w ,,Konwencji o prawach dziecka”.
Uczeń ma prawo składania skarg na piśmie do dyrektora gimnazjum w przypadku naruszenia jego praw za pośrednictwem wychowawcy klasy.

Tryb odwołania się w przypadku naruszenia praw ucznia ze szczególnym uwzględnieniem praw zawartych w konwencji praw dziecka:
Uczeń w imieniu ucznia rodzice (prawni opiekunowie), wychowawca, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego składają do dyrektora szkoły umotywowaną na piśmie skargę w przypadku naruszenia praw ucznia ze szczególnym uwzględnieniem Konwencji Praw Dziecka. Czas odwołania 7 dni.
Dyrektor w terminie 7 dni rozpatruje skargę i informuje ucznia o swej decyzji.
Decyzja dyrektora jest decyzją ostateczną.

3. Uczeń ma prawo do:

a) systematycznego rozszerzania swojej wiedzy rozwijania umiejętności i zainteresowań i talentów.

b) Pytania i wyjaśnienia przez nauczyciela przedmiotu niezrozumiałych partii materiału

c) Właściwie zorganizowanego procesu kształtowania, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej

d) Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo , ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej ochronę i poszanowanie godności

e) Korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźną zgodnie z odrębnymi przepisami

f) Życzliwego podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym

g) Swobody wyrażania myśli i poglądów w szczególności dotyczących życia szkoły a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych ludzi

h) Sprawiedliwe, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce

i) Powiadamiania o sprawdzianach pisemnych:

- I sprawdzian w ciągu dnia , 3 w tygodniu z powiadomieniem na 1tydzień przed pisaniem

- Zapowiedziany na I ,dzień przed pisaniem sprawdzian 10-15 minutowy z 3 ostatnich

- Niezapowiedziany 10 – 15 minutowy sprawdzian z ostatniej lekcji

j) zwrotu każdej pisemnej pracy i wglądu do niej lub unieważnienie gdy nauczyciel nie zwrócił jej w ciągu 2 tygodni

k) weekendów bez pracy domowej tzn. nie zadawania pracy domowej z piątku na poniedziałek

l) zgłaszania chęci poprawy oceny i uwzględnieniu tej prośby przez nauczyciela w ustalonym przez niego terminu

m) przedstawiania swoich problemów wychowawcy klasy lub dyrektorowi szkoły w czasie do tego przeznaczonym godziny do dyspozycji wychowawcy, godziny przyjęćn)

o) korzystania z biblioteki szkolnej, czytelni, sali gimnastycznej, sprzętu i środków dydaktycznych podczas zajęćp) pozalekcyjnych

q) bezpiecznego pobytu w szkole, ochrony przed przemocą uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.

r) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego

s) opieki lekarskiej

t) wpływania na życie szkoły przez działalnośću) samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole

4. Uczeń ma obowiązek:

a) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły

b) usprawiedliwiania nieobecności na lekcjach u wychowawcy

c) systematycznego odrabiania pracy pisemnych i ustnych i przygotowania się do każdej lekcji

d) zgłoszenia nauczycielowi na początku lekcji braku pracy domowej lub braku przygotowania się do lekcji

e) posiadania legitymacji szkolnej

f) noszenia stroju galowego podczas apeli i ważnych uroczystości szkolnych

g) troski o honor i dobre imię szkoły

h) wypełnienia poleceń pracowników szkoły, przestrzegania obowiązujących przepisów i zarządzeń władz szkolnych

i) odnoszenia się z szacunkiem do przełożonych, pracowników szkoły i swoich kolegów

j) zachowywania się zgodnie z zasadami współżycia

k) dbałości o ład i porządek, estetykę szkoły oraz wspólnie użytkowane dobro

l) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój.

& 48

Nagrody i kary

1. Nagrody:

a) uczeń za wzorową i przykładną postawę może być wyróżniony lub nagrodzony

b) dyrektor szkoły może udzielić pochwały ustnej wobec uczniów szkoły lub pisemnej, list pochwalny do rodziców

c) uczeń może być wyróżniony nagroda rzeczową lub dyplomem uznania

d) osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim w nauce sporcie i inne osiągnięcia ucznia odnotowuje się na świadectwie szkolnym

e) nagrody i wyróżnienia są stosowane wobec uczniów, którzy osiągają dobre wyniki w nauce i prezentują nienaganne zachowanie.

2. Kary

a) za nieprzestrzeganie regulaminu szkoły, za lekceważenie nauki i innych obowiązków szkolnych; za naruszenie porządku szkoły
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-08-18 11:10
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-08-18 12:52

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3742
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-08-18 12:53

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4252491
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-13 14:05

Stopka strony